Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553  

º·àÃÕ¹ÍѤ¤ÕÀÑÂà¤éÒ´Òǹì«Ò¹Ô¡éÒ

Sanika Fire Case

 

¡ÒÃà¡Ô´ÍѤ¤ÕÀÑÂÁÕ  3  ÍÂèÒ§¤×Í

                -  àª×éÍä¿

                -  »ÃСÒÂä¿

                -  ÍÒ¡ÒÈ

                àª×éÍ俹Ñé¹ä´éá¡è  ÊÔ觵Դ俧èÒÂÁÕ¾ÅÒʵԡ  ¡ÃдÒÉ  ¿Í§¹éÓºØàÊÕ§  á¡êÊËاµéÁ  ÊÕ  ·Ô¹à¹ÍÃì  àËÅéÒÍÑÅ¡ÍÎÍÅì  »ÃСÒÂä¿ÁÒ¨Ò¡ä¿¿éÒ  ¨Ø´¾Ø   àµÒá¡êÊ  ÊÓËÃѺÍÒ¡ÒȨлéͧ¡Ñ¹ÂÒ¡ÁÕ·Ø¡áË觠 ¢Ò´ÍÒ¡ÒȤ¹¡ç¨ÐµÒ¡è͹

                Ãкº»éͧ¡Ñ¹ä¿¡çÁÕµÑǨѺ¤ÇѹÊÑ­­Ò³àµ×͹ä¿äËÁé  ·Ò§Ë¹Õä¿  ä¿¿éÒ  ©Ø¡à©Ô¹  ÍØ»¡Ã³ì´Ñºà¾ÅÔ§  ¹éÓ  à¤ÁմѺà¾ÅÔ§  ·Ò§Ë¹Õ©Ø¡à©Ô¹  »éÒÂáÊ´§·Ò§Ë¹Õä¿Ê»ÃÔ§à¡ÍÃì¹éӴѺ俠 µÑÇá¨é§ÍѤ¤ÕÀÑÂ

                ä»ä˹´Ù·Ò§Ë¹ÕÀÑÂËÃ×Íà»ÅèÒä»·Ò§ä˹᤺ËÃ×Íà»ÅèÒÁÕÊÔ觡մ¢ÇÒ§»Ô´Åçͤà»Ô´äÁèä´é  ä¿©Ò»ÃШӵÑÇ¡è͹à·ÕèÂÇ  ¡è͹¾Ñ¡âçáÃÁ  ÊÓÃǨ´Ù¡è͹

                »ÃСÒÂ俹Ñé¹ÍÒ¨ÁÒ¨Ò¡¼ÙéÁÒà·ÕèÂǨشà¨éҢͧ¼Ùé»ÃСͺ¡Òèشàͧ

                à¨éÒ˹éÒ·ÕèºéÒ¹àÁ×ͧµÃǨÊͺÍÒ¤ÒüÙé»ÃСͺ¡Òà ¡è͹͹حҵà»Ô´¡Ô¨¡ÒÃËÃ×Íà»ÅèÒ

                ¡Ã³Õ¹Ñ¡à·ÕèÇä»à¤éÒ´Òǹì»ÕãËÁèáÅéÇà¡Ô´ä¿äËÁé¡çà¤Âà¡Ô´¢Öé¹áÅéÇã¹âÅ¡¹ÕéáÅСçÁÕ¤¹µÒÂÁÒ¡  àªè¹¡Ñ¹

                ¤¹·ÕèÁÒà·ÕèÂÇÁÒŧã¹Ê¶Ò¹·Õè¡çäÇéÇÒ§ã¨ÇèÒ¤§ÁÕÃкº´Õ  ¡Òõ¡áµè§ËÃÙËÃÒ  ¡ÅÒÂà»ç¹àª×éÍä¿  ¡Ò÷ӷҧà´Ô¹á¤ºæ  à¾×èÍãËéÊдǡ㹡ÒõÃǨµÒ¤¹¡ÅÒÂà»ç¹ªèͧ·Ò§á¤ºæ  ÊÓËÃѺ˹ÕÀÑ  ¡ÃШ¡Ë¹éÒµÒ¡ÅѺÁÕàËÅ硤Ѵ·ØºáÅéÇ¡ç˹ÕäÁèä´é  ¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂÇ¡çà»ç¹¾Ç¡¤¹ÁÕà§Ô¹¨Ð§Ñ´ÍÐäÃà»ç¹ËÒ¡à»ç¹ªèÒ§¡ç§Ñ´ÍÍ¡ä´é§èÒÂæ  ¤¹ÁÒà·ÕèÂÇ¡çàºÕ´ÍÑ´

                ¡Òèش俾Øã¹·ÕèËéͧÂèÍÁÍѹµÃÒÂà¾ÃÒÐà»ç¹¾×é¹·ÕèÍѺÍÒ¡ÒȤÇѹ¡ÃШÒÂÁÕ  CO2  ÁÒ¡¡çäÁè¤Çáè͹¨Ø´ä¿à¤éÒ´Òǹìà¢Òµéͧà»Ô´ÃкÒªèͧ·Ò§Ë¹Õä¿´éÇÂ

                ·ÓäÁ¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂǨ֧äÁèÃÙéÇèÒÁÕ·Ò§ÍÍ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觷ҧ¡ÅѺÁÒàºÕ´ÍÑ´ÇÔè§Ë¹ÕÍÍ¡µÃ§·Ò§à¢éÒ

                ¡ÒÃà¡Ô´ÍѤ¤ÕÀÑ¡çà»ç¹ä»ã¹·Ó¹Í§à´ÕÂǡѹã¹âš㺹ÕéËÒ¡ä´éàÃÕ¹ÃÙé¡ç¨ÐËÒ·Ò§»éͧ¡Ñ¹ä´éäÁèÂÒ¡

                ÁØÁÁͧ´éÒ¹äÊÂÈÒʵÃì·ÕèËÁÍ´ÙªÒÇÍԹ⹹Õà«ÕÂà¤Âàµ×͹Åèǧ˹éÒ  1  à´×͹ÇèÒ¨Ðà¡Ô´ÍѤ¤ÕÀÑÂÁÕ¤¹µÒÂÁÒ¡·Õè¡Ãا෾à»ç¹µÖ§¡ÅèͧÊÕàËÅÕèÂÁ

                µÑÇʶҹºÑ¹à·Ô§ä´é¨Ñ´¤ÅéÒÂâçȾáÅÐäÁé¡Ò§à¢¹´ÙáÅéÇàËÁ×͹˹ѧáÇÁä¾Ãì¹èÒ¨Ðà»ç¹ÅÒ§ÃéÒÂÍÕ¡·Ñ駫ҹԡéÒ¨ÐËÁ´ÊÑ­­Ò  31  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2551  ¡çàÅÂäªé¤Ó¢ÇÑ­ÇèÒ  Good  bye  Sanita  ¡ç¹èÒ¨Ðà»ç¹ÅÒ§ÃéÒÂàªè¹¡Ñ¹

                »ÃСѹÀÑÂÍѤ¤ÕÀÑ¡çäÁèä´é·Óà¾ÃÒÐàËÅ×ÍÍÕ¡  6  à´×͹  ¨ÐËÁ´ÊÑ­­ÒàªèÒ·Õè¨ÐÂéÒ·ÕèáÅéÇ¡çàŤԴÇèÒäÁè¨Óà»ç¹»ÃÐà´ç¹ÇèÒà¼Ò·ÕèàÍÒà§Ô¹»ÃСѹ¨Ö§ËÁ´ä»àËÅ×ÍáµèµÇÒÁ»ÃÐÁÒ·à·èÒ¹Ñé¹

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹