Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒèѴ§Ò¹ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Safety  Week  Celebration

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

31  µØÅÒ¤Á  2549
Font : Tahoma  
  

 

1.  º·¹Ó

          ¡ÒèѴ§Ò¹ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ͧ¤ì¡ÃËÃ×ͺÃÔÉÑ·¹ÔÂÁ¨Ñ´¡Ñ¹»ÕÅФÃÑ駠 à¾×èÍ¡ÃеØé¹àµ×͹ãËéÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  µÅÍ´¨¹ãËéÁÕ¡Ò÷º·Ç¹¼Å§Ò¹·Õè·ÓÁÒµÅÍ´»Õà»ç¹ÍÂèÒ§äõÅÍ´¶Ö§Ê¶ÔµÔÍغѵÔà˵ؠ ËÃ×͵ÑǴѪ¹ÕªÕéÇÑ´µèÒ§æ  ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  Íѹ¨Ðà»ç¹¢éÍÁÙżÅÅѾ¸ì¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ  à¾×èÍ·Õè¨Ðä´é¾Ñ²¹Ò»ÃѺ»ÃاµèÍä»ãËé´ÕÂÔè§æ  ¢Öé¹

 

2.  ¡ÒõÑ駪×èͧҹ  (Topics  of  Celebration)

            µéͧËҨش¢ÒÂÇèҨеÑ駪×èͧҹÍÐäáÒõÑ駪×èÍàªÂæ  àËÁ×͹¡Ñ¹·Ø¡æ  »Õ  ÂèÍÁäÁèÊÃéÒ§ËÃ×Í¡ÃеØ鹤ÇÒÁʹ㨠 àªè¹

                ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ»ՠ 2549  à¾Õ§á¤èà»ÅÕè¹µÑÇàÅ¢á¤è¹Ñé¹  ¡ç¨ÐäÁèµ×è¹àµé¹  ËÅØ´äÁè¾é¹¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´à¡èÒæ

                ¨§ãªéª×èÍãËÁèæ  àªè¹  S – Celebration  Zero  Accidents  Go  on  áÅéÇãªé«×é͹ÕéÁÒ·Ó«ØéÁÅÍ´  à¾×èÍãªé¶èÒÂÃÙ»áÅзӾԸյѴÅÔ»ºÔé¹à»Ô´§Ò¹

 

3.  ¡ÒÃàªÔ­á¢¡ÁÒàÂÕèÂÁ§Ò¹

                ᢡ·ÕèÁÒàÂÕèÂÁ§Ò¹à»ç¹à¡ÕÂõԧҹÍÒ¨à»ç¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´  áç§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´  »ÃСѹÊѧ¤Á¨Ñ§ËÇÑ´  á¾·¸ìâç¾ÂÒÂÒºÒÅ  ÏÅÏ  ¡Ó¹Ñ¹ã¹·éͧ¶Ôè¹  ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ  ¼ÙéãË­èºéҹ㹪ØÁª¹  «Ö觨ÐàªÔ­´éÇÂ˹ѧÊ×Í áÅÐâ·ÃÈѾ·ì仺͡

                ÊÓËÃѺᢡ·Õèà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ  (¼ÙéÃѺàËÁÒ)  ¨ÐãªéÇÔ¸Õ  ãºàªÔ­  ÍÕàÁÅì  »éÒ»ÃСÒÈ  ÊٵԺѵà ¡ÒþٴàÊÕ§µÒÁÊÒ  àÇ红ͧͧ¤ì¡Ãàͧ  «Ö觡ÒèѴ§Ò¹ÍÒ¨áºè§à»ç¹  2  Ãͺ  àªéÒºèÒ  à¾ÃÒÐËÂØ´§Ò¹ÁÒ㹧ҹ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  äÁèä´é·éͧ¶Ôè¹  â·Ã·ÑÈ¹ì  TV  ÁÒ¶èÒ·Ó㹧ҹà¾×èÍ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

 

4.  ¡ÒèÃÒ¨ÃáÅзÕè¨Í´Ã¶

                ¨Ðµéͧ¨Ñ´§Ò¹·ÕèÍÒ¨µéͧ¡Ñ¹ºÃÔàdz¨Ñ´´§Ò¹áÅСÒèÃҨà ¡ÒÃËҨѴ·Õè¨Í´Ã¶·ÕèËèÒ§ÍÍ¡ä»áµèäÁèä¡Åà¡Ô¹à´Ô¹

                ¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒèѴàÊé¹·Ò§à´Ô¹Ã¶  ºÃÔàdzËéÒÁà¢éÒ  ¡ÒèѴ·Õè¨Í´  ¡ÒÃãªé  ûÀ.  ÍӹǤÇÒÁÊдǡ  ¡Ã³Õ¨Óà»ç¹ÍÒ¨ãªéµÓÃǨ¨ÃҨà ÍÒ¨µéͧÁÕ·Õè¨Í´Ã¶¢Í§ºØ¤¤Å  VIP  ´éÇ  ËÃ×Í  ¼ÙéÁÒÃèÇÁ¨Ñ´ºÙ¸ã¹§Ò¹

 

5.  ¡ÒèѴºÃÔàdz§Ò¹

                â´Â¡ÒèѴ·ÔǸ§»Ñ¡µÒÁÃÒ·ҧËèÒ§  5 -  10  àÁµÃ  à¾×èÍ´Ö§àÊé¹·Ò§ÁÒÊÙè§Ò¹  áÅдٺéÒ¹¤Ö¡¤Ñ¡´Õ  ¸§¡çà»ç¹¸§  Safety  ¸§ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                ¡ÒèѴàÇ·Õ§Ò¹  ·Õè¨Ñ´¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ  ÍÒ¨à»ç¹ÀÒ¹͡ËÃ×Íã¹Ê¹ÒÁ  ËÃ×Íã¹Ëéͧ¾Ô¸Õ੾ÒР ¡ÒõԴ»éÒ  ÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Âì  OK  µÒÁºÃÔàdzµèÒ§æ   ÍÒ¨¨Ñ´ãËéÁÕ«ØéÁÅÍ´  áÅéÇà¢Õ¹¤ÓÇèÒ  ¢ÍãËéà´Ô¹·Ò§â´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾  ËÒ¡à´Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹  áÅзҧà¢éÒ§Ò¹¡ç  ·Ó«ØéÁ·Õèà¢Õ¹ÇèÒ  ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ»ÅÍ´ÀÑÂäÇé¡è͹  â´ÂÍÒ¨ãªé«ØéÁà»ç¹äÁé¡ÃдҹÍÑ´·Õè·Óà»ç¹ÃÙ»â¤é§  µÔ´µÑÇÍÑ¡ÉÃä´é

           ¡ÒèѴàµç¹·ì  ÊÓËÃѺ¡Ò÷ҹÍÒËÒÃà·ÕèÂǵԴµÑ駾ѴÅÁ  ·Õè¾è¹½Í¹éÓä´é

 

6.  ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹

                â´Â¡ÒèѴÃÒª×èͤ¹·ÕèàªÔ­ÁÒ·Õèà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨäÇéà»ç¹ËÁÇ´ËÁÙè  ËÒ¡ÁÕËÅÒºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ͨѴÇѹà´ÕÂǡѹ¡çãËéá¡ŧ·ÐàºÕ¹

                ¡ÒÃᨡºÑµÃà¢éÒªÁ¼èÒ¹áµèÅЫØéÁ  (Passport)  ÁÕÃÒª×èÍ«ØéÁáÅéÇãË餹  Stamp  ËÅѧ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ  ËÒ¡¤Ãº·Ø¡ºÙ¸¡çãËéÁÒ·Õè¡Í§¡ÅÒ§àÍҺѵÃÁÒáÅ¡¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡  àªè¹  ¼éÒ¢¹Ë¹Ù  à»ç¹µé¹ 

 

7.  ¡ÒèѴºÙ¸

                ºÙ¸ÍÒ¨áºè§à»ç¹  ºÙ¸Ë¹èǧҹ¢Í§ºÃÔÉÑ·ºÙ¸¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ´éÒ¹  Safety  ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·µèÒ§æ  àªè¹  ÍØ»¡Ã³ì´Ñºà¾ÅÔ§  ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑÂÊèǹºØ¤¤ÅÍØ»¡Ã³ì¡Òûչ·ÕèÊÙ§  ºÙ¸·ÕèÍÍ¡ÁÒ·ÓáÇè¹µÒ  ºÙ¸¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ  OTOP  àÊ×é͡ҧࡧºÙ¸  ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒÃÒ¤Ò¶Ù¡ËÃ×ÍÃéÒ¹¸§¿éÒ  ºÙ¸¢Í§¤Ø³ËÁͨҡâç¾ÂÒºÒÅÁÒµÃǨÊØ¢ÀÒ¾  ºÙ¸¨Ò¡·Ò§ÃÒª¡Ò÷ÕèÁÒâ¦É³Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  àªè¹»ÃСѹÊѧ¤Á  áç§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´

 

8.  Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒèѴ§Ò¹ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

          ËÑÇ¢éÍ»ÃÐàÁÔ¹ÁÕ´éÒ¹  à»éÒËÁÒÂÇѵ¶Ø  »ÃÐʧ¤ì  ÍÒËÒà àÇÅҨѴ§Ò¹  ʶҹ·Õè¨Ñ´  öÃѺÊ觾¹Ñ¡§Ò¹áÅмÙéÃѺàËÁÒ  ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡  ¡ÒèѺ©ÅÒ¡  ºÙ¸·ÕèªÍº¡Ò÷ÃÒº¢èÒǨҡä˹  ÁÕ»éÒÂÇÔ觠 ÍÕàÁÅì  àÊÕ§µÒÁÊÒÂà¾×è͹ºÍ¡  ¶ÒÁ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠 ¢éÍàʹÍá¹Ð  ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¹ÔÂÁà»ç¹  5  ÃдѺ  ¤×Í  áÂè  ¾Í¼èÒ¹  »Ò¹¡ÅÒ§  ´Õ   áÅÐ ´ÕÁÒ¡

¡ÒÃᨡẺ¿ÍÃìÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹ »ÃÐàÁÔ¹àÊÃ稡çÁÒáÅ¡¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¡çà»ç¹ÇÔ¸Õ¡Òè٧ã¨ÍÂèҧ˹Öè§

 

 

 

9.  ¡ÒèѴºÍÃì´¡ÅÒ§

                ËÒ¡ÍÂÙèã¹ÃÐËÇèÒ§à©ÅÔÁ©Åͧ  ¡çàÍÒÁÒÍÂÙè㹧ҹ´éÇ  àªè¹  ºÍÃì´ã¹ËÅǧ¤ÃͧÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑµÔ¤Ãº  60  »Õ  ¨Ø´ÇÒ§ÊÁØ´¶ÇÒ¾Ãоà ºÍÃì´  Safety  ¡Í§¡ÅÒ§

 

10.  â»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ§Ò¹

                ÁÕ  2  Ãͺ  ¤×Í  ÃͺàªéÒáÅÐÃͺºèÒ  â»Ãá¡ÃÁ¡çàÃÔèÁ¨Ò¡

 

                -  ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹

                -  ¡ÒÃà¢éÒËéͧ»ÃЪØÁ

                -  ¡ÒáÅèÒÇÃÒ§ҹ·Õè¢Í§¡ÒèѴ»ÃЪØÁ

                -  »Ãиҹ¡ÅèÒÇà»Ô´

                -  ¡ÒÃáÊ´§»Ò°Ò¡¶Ò  àÃ×èͧ  Safety  ¨Ò¡ËÑÇ˹éÒ˹èǧҹ  ˹èǧҹÃÒª¡ÒÃ

                -  ¡ÒÃÍ͡仪ÁºÙ¸   ¼ÙéÁÕà¡ÕÂõÔ仪ÁºÙ¸µèÒ§æ  »Ãиҹ¾Òᢡä»àÂÕèÂÁªÁ

                -  ¡Ò÷ҹ¢éÒÇ·Õèàµç¹·ì

                -  ºÒ§ÊèǹÍÍ¡ä»àÅè¹à¡Á  Safety  walk  Rally  ËÃ×͵ÃǨÊØ¢ÀÒ¾

                â»Ãá¡ÃÁ¡ÅÒ§¤×¹à»ç¹¡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧ

                àÃÔèÁ¨Ò¡·Ò¹ÍÒËÒÃâ´ÂµÑ¡¨Ò¡«ØéÁµèÒ§æ  ËÒ¡·Ò¹àºÕÂÃì  ¡çÁÕà¤éÒàµÍÃìºÒÃìàºÕÂÃì  µéͧ«×éÍÁÒ·Ò¹àͧ  ¡ÒèѴ  VCD  â¦É³Ò§Ò¹áÅмŧҹ  Safety  ·Ñ駻ՠ ¡ÒÃÃéͧà¾Å§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѾÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  ¡ÒèѴãËéÁÕ¡ÒéÒ  PowerPoint  ·Ò»ѭËÒà¡ÕèÂǡѺ  Safety  ãËéáµèÅÐâµêзÒ  ËÒ¡·Ò¼Դ¡çä´éÃÒ§ÇÑÅàÅç¡æ  ËÒ¡·Ò¶١¡çÃÒ§ÇÑÅãË­è˹èÍ  ÊÔ觷Õè·Ò»ѭËÒ¡çÁÕ  ¨Ó¹Ç¹  %  ¤¹·Õè¼èÒ¹  BMI  ¡ÒõÃǨÊÒÃã¹ÃéÒ¹  Clean  food  good  Test  ÁÕÍÐäúéÒ§  ¤ÃºÃͺ»ÅÍ´ÍغѵÔà˵ØÁÒáÅéÇ  ¡ÕèÇѹ  à»ç¹µé¹

          ÁÕ¡ÒèѺ©ÅÒ¡ªÔ§ÃÒ§ÇÑÅ  µÑé§áµèàÅç¡æ  ¹éÍÂæ  ä»¨¹¶Ö§â·Ã·ÑÈ¹ì  ¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕ  ¹Ñ¡Ãéͧ áÅСÒÃàµé¹

                ¡Òèش俻ÃзØà»ç¹ÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃ

                “S – Celebration  Zero  Accident  Go  on”  ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÑ¡¤ÃÙè¡ç¨Ø´¾ÅØ¢Ñé¹ÊÙè·éͧ¿éÒ  à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃà©ÅÔÁ©Åͧ

                4  ·ØèÁ  ¡ç¢Öé¹à¾Å§ÊÃÃàÊÃÔ­¾ÃкÒÃÁÕáÊ´§  ¡Ò躧ҹ  ã¤ÃÍÂÒ¡ÍÂÙèµèÍ¡çäÁèà»ç¹äÃ

 

11.  ¡ÒèѴºÙ¸

                11.1  ºÙ¸¡ÅÒ§¢Í§Ë¹èǧҹ

          ÁÕ¡ÒèѴ˹èǧҹ  Safety  ¹âºÒÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ¹âºÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  â¤Ã§¡ÒÃÊÇÂãÊÀÒÂã¹  30  Çѹ  à¡ÁºÔ§â¡é  àÃ×èͧ  ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑÂÊèǹºØ¤¤Å  ¡Ô¨¡ÃÃÁâ»Ãá¡ÃÁµèÒ§æ  ÁÕ  ¢Ñº¢ÕèöÁÍàµÍÃì䫤ìáÅÐö¹µìÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ  â¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ  (food  Safety)  ¡Òý֡â¤Ðà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾  â¤Ã§¡ÒÃàÅÔ¡ºØËÃÕèâ¤Ã§¡ÒÃËØè¹´Õ  BMI  â¤Ã§¡Òà Fit & Firm  ¡Ò÷Ӡ Safety Talk  ¡ÒþٴàÊÕ§µÒÁÊÒ  ¡Ò÷Ӡ VCD  ¶Ö§ÅÙ¡¶Ö§¤¹¢Í§ÈÃÂØ·¸ì  ¡ÒÃàÅ蹡ÕÌÒÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅлÅÍ´ÀÑ   ¡®àËÅç¡à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  â¤Ã§¡Òà SPAP  (â»Ãá¡ÃÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÁÃö¹Ð¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ)  ÇÔ¸Õ¡ÒÃÁØè§ÊÙè  SPAP  ¨Ò¡  B  ä»  A  (ÁÕ  5  ÃдѺ  ¡Ñº  A,B,C,D,E

 

                11.2  ºÙ¸Ë¹èǧҹ¢¹Ê觠 (Logistic)

            ¡ÒÃáÊ´§¾Ô¨Òóҧҹá¡è¹  (Core)  ¢Í§¡Òâ¹Ê觴éÇÂöºÃ÷ء  ¡çÁÕÍغѵÔà˵بҡ¡ÒâѺö  ¡ÒÃàÁÒÊØÃÒ  àʾÂÒàʾµÔ´  ¡çÁÕ¡Ãкǹ¡ÒÃà»èÒÅÁµÃǨáÍÅ¡ÍÎÍÅì  ¡Ò÷´Êͺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒâѺö㹴éÒ¹ÊÒµҠ ¤ÇÒÁá¤ÅèǤÅèͧÇèͧäÇ  ¡Ò÷´Êͺ»ÑÊÊÒÇÐËÒÊÒÃàʾµÔ´  ¡ÒèѴ¨Ø´¾Ñ¡Ã¶

                ¡ÒèѴãËéÁÕ·Õè¹Í¹  ËéͧÍÒº¹éÓ  ¡ÒÃᨡ¹éÓ´×èÁ  ᨡ¼ÅäÁéà»ÃÕéÂÇæ  á¡é§èǧ¹Í¹  ¡ÒÃóç¤ì  àÁÒäÁè¢Ñº

                11.3  ºÙ¸Ë¹èǧҹ«èÍÁºÓÃا

                áÊ´§  Model  ¡ÒÃãªé¹Ñè§ÃéÒ¹«èÍÁ»ÅèͧÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ  ´éÇ¡ÒÃãªéºÃÃä´  ¡ÒÃÂÖ´ËéÒ§ÃéÒ¹  ¡ÒÃãªéà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ  ¡Òý֡¤¹

                áÊ´§  Model  ¡ÒÃà¢éÒà¤ÅÕÂÃìä«âÅÅÖ¡æ  ´éÇ¡ÒÃãªéÃÍ¡ËÂè͹¡ÃÐàªéÒ·Ñé§áºº¡ÅØèÁ  áÅÐẺ¤¹à´ÕÂÇ  ÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑÂ

                ¡ÒÃáÊ´§  Model  ¡ÒÃà¤ÅÕÂÃìä«âÅ´éÇ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×;ÔàÈÉàªÔ§¹Çѵ¡ÃÃÁ  â´Â·Õ褹äÁèµéͧŧä»ã¹ä«âÅ

                áÊ´§ªØ´ÊÒ¸Ôµ¡ÒÃà¡Ô´ä¿à¡Ô¹ä¿ÃÑèÇ  áÅéÇ¡ÒÃãªéÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹  ¡ÒÃáÊ´§¤¹ãÊèªØ´ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑÂÊèǹºØ¤¤ÅáÅéÇà´Ô¹ä»ÁÒ  ¡ÒÃáÊ´§¡Òü١»ÅÒÂàËÅç¡·ÕèÂ×è¹´éǸ§á´§

                ¡ÒÃáÊ´§ÍØ»¡Ã³ìà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ  (Safety  Belt)  㹡Ò÷ӧҹ·ÕèÊÙ§ÍÒ¨áÊ´§Ë¹éÒ¼ÒãË餹ãÊèÍØ»¡Ã³ì»Õ¹´Ù  áÅéÇÅͧãËé¼ÙéªÁà¢éÒàÅè¹´éÇÂ

                ¡ÒÃáÊ´§ºÍÃì´¡ÒëèÍÁá¼¹©Ø¡à©Ô¹  àÇÅÒà¡Ô´ä¿äËÁé  à¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ¡ÒÃà¨çº»èÇ·Õè˹éÒ§Ò¹  ¡ÒÃÅéÁ¾Ñ§¢Í§â¤Ã§ÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà ¹éÓ»èÒäËÅ·èÇÁ  ÇÔ¸Õ¡ÒêèÇÂàËÅ×ͤ¹¨Ò¡ã¹·ÕèÊÙ§·ÕèËÁ´ÊµÔ

                à¾×èÍãËéà¡Ô´¼ÙéªÁÁÕÊèǹÃèÇÁ  ÍÒ¨·Óà¡ÁÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊèǹºØ¤¤Å  â´Â¡ÒÃãªéǧ¡ÅÁã¹ËÁعä´é  ǧ¡ÅÁ¹Í¡¹Ôè§ÍÂÙè¡Ñº·Õè  ãËéǧ㹨Ðà»ç¹ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀѵèÒ§æ  àªè¹  ËÁÇ¡¹ÔÃÀÑ  Ãͧà·éÒ  à¢çÁ¢Ñ´  ˹éÒ¡Ò¡  ¶Ø§Á×Í  à»ç¹µé¹  ǧ¹Í¡Ç§ã¹ÇÒ§ÅӴѺÀÒ¾äÁèµÃ§¡Ñ¹  ËÒ¡¤¹ËÁعáÅéÇÀÒ¾µÃ§¡Ñ¹  àªè¹  ËÁÇ¡¾ºËÁÇ¡  ¡ç¨Ðä´éÃÒ§ÇÑÅ  ËÃ×ÍÀÑÂÍѹµÃÒµç¡ÑºÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑ  ¡ç¨Ðä´éÃÒ§ÇÑÅàªè¹¡Ñ¹

                ¡ÒÃáÊ´§¡ÒÃà¢éÒËÒ  SPAP  â´Â˹èǧҹ«èÍÁºÓÃا  ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì  ¡Ò÷Ӡ Best  Practice  ÁÒâªÇì  ä´éá¡è¡ÒÃÍ͡ẺãËÁèà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà˵ؠ ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹãËÁèãËé»ÅÍ´ÀÑÂÁÒ¡¡ÇèÒ

                ¡ÒÃãªé  Poka  Yoke  㹧ҹà¢éÒ«èÍÁºÓÃا

                áÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢éÒ«èÍÁÍØ»¡Ã³ìà¤Ã×èͧ¡Ãͧ½Øè¹ (Bag  Filter)  ¢Í§ËÁéͺ´¶èÒ¹ËÔ¹ÅÔ¡ä¹µì  ·Õè§èÒµèÍ¡ÒÃÃÐàºÔ´ËÃ×ÍÅØ¡µÔ´ä¿àͧ  â´Â¡Òà Å´ÍسËÀÙÁÔ¡è͹  ¨Ò¡¹Ñ鹡çàÍÒ  CO2  à»èÒà¢éÒä»  à¾×èÍÅ´  O2  Å´âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅØ¡µÔ´ä¿

                áÊ´§ÇÔ¸Õ¡ÒûÃѺ»Ãا¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒáÅÙ¡º´à¾×èÍ»é͹à¢éÒËÁéͺ´  â´Â¡ÒÃàÍÒÍغѵÔà˵طÕèà¤Âà¡Ô´ÁÒÇÔà¤ÃÒÐËì  áÅéÇ»ÃѺ»ÃاãËÁèâ´Â¡ÒÃàÊÃÔÁËٶѧ  200  ÅԵà ¡ÒÃãªé¢Íà¡ÕèÂÇ·ÕèÁÕÅÔé¹¹ÔÃÀÑÂ

                11.4   ºÙ¸Ë¹èǧҹÊè§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾  (¡ÒüÅÔµ)

          ¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒûÒà»éÒ  ÁÕÊÒÇÊÇ  2  ¤¹  äÇéàªÕÂÃ줹ÁÒàÂÕèÂÁªÁ  áÅÐÁÕºÍÃì´·ÕèáÊ´§¶Ö§  Best  Practice  㹡ÒûÃѺ»ÃاãËéÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÂÔ觢Öé¹

                11.5  ºÙ¸Ë¹èǧҹ¡ÃШÒÂÊÔ¹¤éÒ

          áÊ´§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ðà¢éÒÊÙè  SPAP  Level  A  ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃéÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¡ÒûÃѺ»ÃاàÊé¹·Ò§ÊÙè¨Ø´µÕªÕÅãËé»ÅÍ´ÀѨҡ¡ÒèÃҨà ¡ÒèѴãËéÁÕʹ·¹Ò¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  áÅСÒÃà¾ÔèÁáʧÊÇèҧ㹨شàÊÕè§ÀÑÂ

                11.6  ºÙ¸Ë¹èǧҹàËÁ×ͧ

          ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ»Òà»éÒ  ¡ÒÃáÊ´§  Best  Practice  ¡ÒáéÒÇÊÙè  SPAP  Level A  ¡ÒÃËÂÑè§ÃÙéÃÐÇѧÀÑ  ¡Ò÷Ӡ Safety  Brief  ¡ÒÃÊÃéÒ§áçºÑ¹´ÒÅ㨠 ¡ÒÃãªé  Rope  Switch  ·ÕèÊÒ¾ҹÅÓàÅÕ§  ¡Ò÷ӧҹ·ÕèÊÙ§  ¡ÒôÙáŤÙè¸ØáԨ/¼ÙéÃѺàËÁÒ  à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¡ÒÃãªéà¢çÁ¢Ñ´áÅÐàª×Í¡âõÑÇ㹡ÒûÅÙ¡µé¹äÁé¿×鹿Ù˹éÒ¼ÒËÔ¹  ¡Ò÷ӷҧà´Ô¹à·éÒ»ÅÍ´ÀÑ  ¡ÒõÃǨ¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§  ¡Ò÷Ӡ KYT  ¡Ò÷Ӡ OJT  ¤¹¢ÑºÃ¶ÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ  â¤Ã§¡ÒþÕèÊ͹¹éͧ  ¡ÒÃãªé¡ÒÃ촡Ӻѧ·Õè»ØÅàÅèÂìÊÒ¾ҹ  ¡ÒôÙáÅÅÁÂҧöà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å˹ѡ  ¡Ò÷Ӡ JSA  ¡ÒõÃǨÊͺ˹éÒ§Ò¹  ¡Ò÷Ӡ TPM  áÅéÇ·ÓãËé§Ò¹»ÅÍ´ÀÑÂÂÔ觢Öé¹

                11.7  ºÙ¸Ë¹èǧҹ¼ÅÔµ

                ¨Ñ´ºÍÃì´ÍºÃÁ´Ñºà¾ÅÔ§  ¡ÒùӡóÕà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒáÊ´§  ¡ÒÃʹ·¹Ò¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¡ÒÃãªé¡®àËÅç¡ÁÒáÊ´§ÇèÒ·ÓÍÐäúéÒ§  Áժش¡Ñ¹¤ÇÒÁÃé͹  ÅêͤÊÇÔÊ·ì´éÇ¡حᨠ à¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ  ÊÒÂä¿¿éÒªÓÃØ´  àÍÒÍØ»¡Ã³ìµÑǨÃÔ§ÁÒáÊ´§ãËéàËç¹ÀÒ¾

                ¡ÒÃÊØèÁÊÓÃǨ  Safety  ã¹¢³Ð·Ó§Ò¹¨ÃÔ§  ÁÕÊÒÂ¾Ò¹Ï àÍÕ§ (sway)   ÊÑ­­Ò³à´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¡Òô֧ÊÒÂËÂØ´ÊÒ¾ҹá¡à©Ô¹  (Rope  switch)  ÍØ»¡Ã³ì´Ñºà¾ÅÔ§¡ÒÃì´  ¡Ò÷ӧҹ¼Ô´ÇÔ¸Õ

 

12.  ¡ÒèѴ  Safety  Walk  Rally

          12.1  °Ò¹  1  ¡Ò÷ӧҹ¡ÑºÊÒ¾ҹ

          ¡ÒúÃÃÂÒÂàÃ×èͧ¡Ò÷ӧҹ¡ÑºÊÒ¾ҹ  ¡ÒÃá¨é§«èÍÁ  ¢éÍËéÒÁ»Õ¹ÊÒ¾ҹ  ¡ÒÃãªé  Rope  Switch  ¡ÒôÙáÅ¡ÒÃì´  ¡ÒÃá¨é§ËÂØ´ÊÇÔÊµì  ÁÕÊÒ¾ҹµÑÇàÅç¡æ  ÁÒãËé·´ÅͧÊÑÁ¼Ñʢͧ¨ÃÔ§´Ù

                12.2  °Ò¹  2  ¡Ò÷ӧҹ㹷ÕèÃé͹

          ¡ÒúÃÃÂÒÂãËé·ÃÒº  ¡ÒÃà´Ô¹à»ç¹¡ÅØèÁ·ÕèäÁèÊÒÁÒöÊè§àÊÕ§ä´é»Ô´µÒ·Ø¡¤¹  ¡àÇ鹤¹ÊØ´·éÒÂá¶Ç¨ÐãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡ÒÐËÅѧáÅéÇãªéÇÔ¸ÕµºÁ×Í·ÕèËÅѧà¾×èÍãËéà´Ô¹àÅÕéÂÇ«éÒÂ/¢ÇÒ  ËÃ×Í¡éÁÈÕÃÉÐãËéÅͧÊÑè§à´Ô¹ä»ºÕºÅÙ¡â»è§µÒÁÊÕ·ÕèÊÑè§

                12.3  °Ò¹  3  ¡Ò÷ӧҹ·ÕèÊÙ§ 

                ºÃÃÂÒÂÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹ·ÕèÊÙ§  ¡Ò÷ÓËéÒ§ÃéÒ¹ ¡ÒÃãªéà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑÂẺ  2  ÊÒ  à¡ÕèÂÇáÅéÇ»ÅèÍ·ÕÅÐÊÒ  ãËé·Ø¡¤ÃÑ駷ءàÇÅÒ  ÍÂèÒ§¹é͵éͧÁÕ  1  ÊÒ  à¡ÕèÂÇÍÂÙè  ÍÂèҶʹ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  ÃÐÇѧ¡ÒâÂÕéµÒÍÒ¨·ÓãË鵡¨Ò¡·ÕèÊÙ§

                12.4  °Ò¹  4  ¡ÒÃãªéÍØ»¡Ã³ìªÓÃØ´

                ¹ÓµÑÇÍÂèÒ§à¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ·ÕèªÓÃØ´ áµè´ÙÂÒ¡ÁÒ¾Ô¨ÒóÒÍÂèÒ§ã¡ÅéªÔ´  ¨Ð¾ºÇèÒàª×Í¡àÃÔèÁÁÕÃÍ¢Ҵ¼Øà»×èÍ  ·Óà¡ÁÊÔ觷Õèµéͧ´ÙáÅ  ÅÓàÅÕ§ä¢èä¡è´éÇ·èÍ  PVC  ¼èÒ«Õ¡  ÂÒÇ  50  «Á.  ãËéËÅÒÂæ  ¤¹ÁÒªèÇÂÅÓàÅÕ§ä¢è â´ÂãËéä¢èÇÔ觵ÒÁÃÒ§  PVC  ÁÒàÃ×èÍÂæ  â´Âãªé¤¹¶×ÍÁÒµèÍæ  ¡Ñ¹  ¨¹ÁÒ¶Ö§á¡éÇÃͧÃѺ

                12.5  °Ò¹  5  ÍѤ¤ÕÀÑÂ

                á¹Ð¹Ó¡ÒÃãªé¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§  ÁÕ»ÃÐàÀ·ä¿  A (俸ÃÃÁ´Ò)  B (àª×éÍà¾ÅÔ§àËÅÇáÅÐá¡êÊ)  C  (àª×éÍà¾Åԧ俿éÒ)   D  (俨ҡâÅËÐáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ) 

                ·ÄÉ®Õä¿äËÁé¡çÁÕ  ÍسËÀÙÁÔ¾Í (Temperature)-  ÁÕÍÍ¡«Ôਹ¾Í (Oxygen)  -ÁÕàª×éÍà¾ÅÔ§ËÅèÍàÅÕé§(Fuel)

          ÇÔ¸Õ¡ÒôѺà¾ÅÔ§¡çÁÕ  ¡ÒÃÅ´ÍسËÀÙÁÔ  ¡Ò÷ÓãËéÍѺÍÒ¡ÒÈ  ¢¨Ñ´àª×éÍà¾ÅÔ§ÍÍ¡  áÅеѴ»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÅÙ¡â«è

                ¡ÒÃͺÃÁãËéà¢éÒ»Ô´ËÑǶѧá¡êÊ  ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ͹  àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃãªé¤ºà¾ÅÔ§µèÍ¡éÒ¹ÂÒÇ  à»Ô´á¡êÊËاµéÁãËéÃÑèÇ  àÍÒ¤ºà¾ÅÔ§¨Ø´  ãË餹à¢éÒä»·Ò§¢éÒ§ËÅѧ俠 áÅéÇãªéÁ×ÍàÍ×éÍÁä»ËÁع»Ô´ÇÒÅìá¡êÊ  ãËé·´Åͧ·Ó·Ø¡æ  ¤¹

                12.6  °Ò¹  6  àÃÕ¹ÃÙé»éÒÂÊÑ­­Ò³¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (Safety  Signs)

                â´Â¡ÒÃà¢éÒͺÃÁ  à¤Ã×èͧËÁÒµèÒ§æ  ·Ò§´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  áÅéÇ·ÓẺ·´Êͺ

 

13.  ÊÃØ»Ê觷éÒÂ

                ¡ÒèѴ§Ò¹ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×ÍÂéÓàµ×͹  ãËé¤ÇÒÁÊӤѭ  ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ãËé¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ·Ø¡¤¹·Õèà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹  ¤Ùè¸ØáԨ  ¢éÒÃÒª¡Òà ªØÁª¹  ·éͧ¶Ôè¹  ÁÒ¾º»ÃСѹ  ÁÒÊÃØ»¼Å§Ò¹¡Ñ¹  ¡ÒõÑé§ÁÑè¹·Õè¨Ð·ÓãËéà»ç¹ÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Âì ( Zero  Accident)  ÍÕ¡à»éÒËÁÒÂÍѹã¡Åé¹Õé

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹