Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

¡ÒÃÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐàÊÕè§ÀÑÂ

Safety and Risk Observation

 

                ã¹áµèÅÐà´×͹ä»Êѧࡵ¡Ò÷ӧҹâ´ÂàÅ×Í¡§Ò¹¡è͹à»ç¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§áÅéǵÃǨµÒÁ¢Ñ鹵͹·Ó§Ò¹  ᨡᨧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè·Ó§Ò¹»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐäÁè»ÅÍ´ÀÑ«Öè§ÍÒ¨à»ç¹§Ò¹«éÓ¡çä´éµÑé§à»éÒËÁÒÂãËéä´éÃéÍ  %  àªè¹

 

à´×͹·Õè

¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèµÃǨ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ (¢Ñ鹵͹)

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèàÊÕè§ÀÑ (¢Ñ鹵͹)

%

»ÅÍ´ÀÑÂ

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ÊÒà˵ؠ 4M  ·Õèà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§

-  ¨Ò¡¤¹  (Man)

-  ¨Ò¡à¤Ã×èͧÁ×ÍÍØ»¡Ã³ìäÁè¾ÃéÍÁ  (Machine)

-  ¨Ò¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃäÁè¶Ù¡µéͧ  (Method) 

-  ¨Ò¡ÇÑÊ´ØäÁè¾ÃéÍÁ  (Materials) 

¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觷Õèà¡Ô´ºèÍ  5  ÅӴѺáá  ÁÕ

-  äÁè·ÓµÒÁ  WI

-  äÁèÊÇÁãÊèÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑÂ

-  Å×Áá¢Ç¹»éÒÂÅêͤ¡Ø­á¨

-  ·Ó¼Ô´ÃÐàºÕº

-  ãªéà¤Ã×èͧÁ×ÍäÁè»ÅÍ´ÀÑÂäÁè¶Ù¡µéͧ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹