Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

¡ÒûÃÐàÁÔ¹Áҵðҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Safety  Performance  Assessment

 

          ÁØè§ÊÙèʶҹ·Õè·Ó§Ò¹»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐäÁèà¨çº»èÇÂÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨҡ¡ÒÃà¨çº»èÇÂáÅкҴà¨çºä»ÊÙèËÅÑ¡¡ÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ã¤Ã·Ó»ÅÍ´ÀѵéͧÂÍÁÃѺÇèÒ´Õ  äÁèËÑÇàÃÒР ÂÖ´ÁÑè¹Áҵðҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¼Ùé¹Óµéͧ·Ó§Ò¹¡ÒüÅÔµàÃ×èͧµé¹·Ø¹  ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ¤Ø³ÀÒ¾  áç§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ÊØ¢ÀÒ¾´ÕàËÁ×͹â¹ÅÙ¡ºÍÅËÅÒÂæ  ÅÙ¡¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  ¼Å¼ÅÔµàÊÕÂ仡çµÕ¡ÅѺä´éáµè¤¹µÒ¤¹ÊÙ­àÊÕÂÍÇÑÂÇÐàÍÒ¡ÅѺ¤×¹ÁÒäÁèä´é¨Ö§à»ç¹¤¹´èÒäÁèä´éºÍ¡ÇèÒ·Ó¡è͹ËÃ×ÍËÅѧàÁ×è;ºÊÔè§äÁè»ÅÍ´Àѵéͧ·ÓãËé»ÅÍ´ÀÑ¡è͹´Óà¹Ô¹¡ÒÃã´æ  àª×èÍÇèÒ¡ÒÃà¨çº»èÇÂÍغѵÔà˵ػéͧ¡Ñ¹ä´éà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§½èÒÂËÑÇ˹éÒãË龹ѡ§Ò¹ÁÕÊèǹÃèÇÁÍÂèÒ§·ÑèǶ֧

                ¡Ò÷Õè¨Ðà»ç¹¸ØáԨ´Õµéͧ»ÅÍ´ÀÑ´ըÐà»ç¹µÑǪèÇÂà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ  Å´µé¹·Ø¹·Ó§Ò¹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾  ¼ÙéÁÕÊèǹä´éàÊÕ¨оÍã¨ÁÒ¡  ·Ñ駾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙéÃѺàËÁÒ  ªØÁª¹ÃÒª¡ÒÃ

                á¹Ç¡Ãͺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÁÕºÃÔËÒû®ÔºÑµÔ  áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ   â´ÂÁØè§ÊÙè»ÅÍ´ÍغѵÔà˵ØáÅÐà¨çº»èÇ  â´Âà¹é¹·ÕèÀÒÇмÙé¹Ó·ÕèµéͧʹѺʹع  ÊÃéÒ§¡Ãͺ¨Ò¡ÍéÒ§ÍԧʶҺѹµèÒ§æ  ·ÑèÇâÅ¡  ·Ñé§ÃкºÊØ¢ÀÒ¾¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ÁÍ¡.  TIS  OHSAS  ILO  ¡®ËÁÒÂáÅÐá¹Ç»®ÔºÑµÔ·Õè´Õ¢Í§à¤Ã×ͺÃÔÉÑ·

                EHS  ·Õè¼èÒ¹ÁÒÁÕ·Ñé§à·¤â¹âÅÂÕÁҵðҹ  Ãкº¡ÒèѴ¡Òà HSE  áÅÐÊÙèÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                ¡ÒûÃѺ»ÃاÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËéà»ç¹àÅÔÈ

          1.  ÁջѭËÒáÅéÇ·Ó  (·ÑèÇä»)

                2.  ¹ÒÂÊÑè§ÁÕ¤¹ºÑ§¤Ñº  (´ÙáÅÊÑ觡ÒÃ)

                3.  à»ç¹ÍÔÊÃзÓàͧ (¤Ô´àͧ·Óàͧ·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁ)

                4.  ¢Ñé¹à»ç¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒä´é

                ¡ÒûÃÐàÁÔ¹

                ÃдѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                1.  àÃÔèÁµé¹

                2.  »ÃѺ»Ãا

                3.  ¾Ñ²¹Ò

                4. »ÃÒª­ì  (à»ç¹µÑÇÍÂèÒ§)

                5.  ÃдѺâÅ¡

                â´Â¡ÒÃãËé¤Ðṹ㹡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃдѺ

                ¡ÒÃÊÃØ»¼Å¨ÐÃÒ§ҹµèÍ˹èǧҹ¾Ñ²¹ÒÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹

                ¡Ò÷ǹÊͺÃдѺ¨Ðãªé·ÕÁµÃǨÊͺ·ÕèÁռŧҹ  ¨ÐÊ觤Ðá¹¹áÅÐÃдѺÀÒÂËÅѧ¡ÒõÃǨ  4-6  ÊÑ»´ÒËì

                ¨Ðà¹é¹¡ÒõÃǨÊͺ˹éÒ§Ò¹  ¡Òþٴ¤Ø¡ѺÃдѺºÃÔËÒà ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ì  ¡Òô١ç¨Ð´Ùä´éºÒ§Êèǹ  à¹×èͧ¨Ò¡àÇÅÒ¨Ó¡Ñ´á¤èªèǧ¡ÒõÃǨá¤è  3  Çѹ

                ´Ù¨Ò¡ÃдѺà´ÔÁ  ¤ÇÒÁµÑé§ã¨àªÔ§ÃкºáÅоÂÒÂÒÁ㹡Ò÷Ӡ ¡ÒáÃдѺµéͧµÃǨÊͺ

                á¼¹§Ò¹¢Í§à¤Ã×ͺÃÔÉÑ·  ÍÂèÒ§¹éÍÂÃдѺ  4

                ¡Ó˹´¡ÒõÃǨ¨Ð´Ùâç§Ò¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¡è͹  ºÒ§¡ÃÃÁ¡ÒáçÂѧäÁèà¤ÂàËç¹ÁÒ¡è͹¨Ò¡¹Ñ鹨Ðáºè§·ÕÁµÃǨÁÒ  µÃǨÊͺàÍ¡ÊÒèÐÃÇÁ¶Ö§¡Òúؤ¤ÅáÅШѴ«×éÍ´éÇ  ºØ¤¤Å¡ç¨Ðà¹é¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáÅСÒý֡ͺÃÁ

                ¡ÒÃáºè§·ÕÁá¡仴Ù˹éÒ§Ò¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃã¹áµèÅÐ˹èÇ  ÁÕ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳì¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹà¨éÒ˹éÒ·Õè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹ  ¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡Òà ¨Ð¢Í¤ØÂà»ç¹¡ÒÃÊèǹµÑÇ

                ¾º¡Ñ¹¤ÃÑé§áá  ·Ò§âç§Ò¹¨Ð¤ØÂÀÒ¾ÃÇÁ¡è͹ÇèÒÃдѺâç§Ò¹áÅзÔÈ·Ò§¡ÒúÃÔËÒçҹÃдѺÊèǹà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ㹡Òþº¡Ñ¹  Opening  Meeting  ã¹Çѹáá  ¾Ù´¤Ø¡Ѻ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹã¹Çѹ·ÕèÊͧáÅÐÇѹ·ÕèÊÒÁà»ç¹  Close  Meeting 

                á¹Ç»®ÔºÑµÔ·Ò§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧºÃÔÉÑ· ÁÕËÁÇ¡¹ÔÃÀÑ  Ãͧà·éÒ¹ÔÃÀÑ  ¢Í͹حҵà¨éҢͧ˹èǧҹ¡è͹¶èÒÂÃÙ»  ©Ø¡à©Ô¹â·Ã  199

                ÀÒ¾ÃÇÁºÃÔÉÑ·  µéͧ·ÓáÅéǪͺã¨äÁèãªèàÃ×èͧ¹èÒÍÒ  ·Ñ¹ÊÁÑ  ´ÙÀÒ¾ÃÇÁ  à¤Ã×ͺÃÔÉÑ·  áºè§à»ç¹¡ÅØèÁáÅéÇÁÒâ¿¡ÑÊã¹à¤Ã×Í¡ÅØèÁµÑÇàͧ  ·Ñé§âç§Ò¹ÀÒÂã¹à·ÈáÅеèÒ§»ÃÐà·ÈÃÇÁ¶Ö§Ë¹èǧҹ¡ÅÒ§·ÕèÊӹѡ§Ò¹ãË­èÁÕ  ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ  ¨Ñ´ËÒ  ºØ¤¤Å  µÅÒ´  ͸ÔÀÒ¾ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒüÅÔµÊÑ´Êèǹ¡ÒõÅÒ´  áÊ´§·ÕèµÑé§âç§Ò¹ã¹»ÃÐà·È·Ø¡ÀÒ¤  â§àÃ×èͧÁÒÂѧâç§Ò¹·Õè¼ÙéµÃǨÊͺÁÒµÃǨá¹Ð¹Óâç§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Ø¡ÊÒ¢Ò  ¢¹Ò´¡ÓÅѧ¼ÅÔµ  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¾¹Ñ¡§Ò¹  ¤Ùè¸ØáԨ  (¼ÙéÃѺàËÁÒ)  áÊ´§¼Ñ§Í§¤ì¡Ãáºè§à»ç¹Êèǹ栠 áÅСÓÅѧ¾Å·ÕèÊѧ¡Ñ´  µÅÍ´¨¹  Share  Service  ·ÕèÊèǹ¡ÅÒ§Êè§ÁÒ»ÃШӠ ºÍ¡¶Ö§¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹ·Õèâ¡ÂéÒÂä»áÅР ¡¨¡.´ÙáÅá·¹  â´ÂÁÕ¼ÙéªèǤ×Íã¤Ãá¹Ð¹ÓÇѵ¶Ø´Ôº·ÕèãªéÁÕËÔ¹»Ù¹  ´Ô¹à˹ÕÂÇ  ´Ô¹àËÅ×ͧ¹ÓÇѵ¶Ø´ÔºÁÒÂèÍÂÅ´¢¹Ò´  ¼ÊÁ¤Ø³ÀÒ¾áÅéÇà¢éÒÊÙè¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ  º´ÅÐàÍÕ´à»ç¹¢Í§¨¹¤Ø³ÀÒ¾¹Ô觠 ·ÓãËéà»ç¹¼ÅÔµÀѳ±ìËÃ×ÍÊÔ¹¤éÒ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§à¾×èÍ¡ÒüÅÔµ  ª¹Ô´àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÍÒ¨à»ç¹¶èÒ¹ËÔ¹  ÅÔ¡ä¹µì  àª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÁÇÅ  ¡ÒÃàµÔÁÇѵ¶Ø´Ôº»ÃѺ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèäÁèä´é¼ÅÔµàͧ¨¹à»ç¹ÊÔ¹¤éÒ¾ÃéÍÁ¢Ò·Õèà»ç¹¶Ø§ËÃ×ͼ§ãÊèöºÃ÷ء  ÁÕ¡ÒâÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅеèÒ§»ÃÐà·Èá¹Ð¹ÓÊÔ¹¤éÒª¹Ô´µèÒ§æ  ·ÕèºÃÔÉÑ·¼ÅÔµ·Õèµéͧ¼ÅÔµµÒÁ¡ÒÃãªé§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ  á¹Ð¹ÓÊÔ¹¤éÒãËÁè´éÇÂÊÑ´Êèǹ¡ÒâÒÂÊÔ¹¤éÒã¹áµèÅЪ¹Ô´à»ç¹  % 

            Ãкº¤Ø³ÀÒ¾ÁÕÃкº  ISO  9001  ISO  18001  ISO  14001  ISO  Ëéͧ Lab

          ÃÒ§ÇÑŵèÒ§æ  ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´éÃѺÁÕÍÐäúéÒ§  àªè¹  CSA-DIW  (ISO26000)

                »ÃÐÇѵÔÃдѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ã¹Í´Õµ·Õè¼èÒ¹ÁҢͧºÃÔÉÑ·  ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                ¨Ø´à´è¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèà»ç¹¡Åä¡ã¹¡ÒâѺà¤Å×è͹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÁÕÃкº  TPM  ¨Ò¡­Õè»Øè¹  JIPM  à´è¹æ  ¡çÁÕ¡ÒáӨѴ¡ÒÃÊÙ­àÊÕ¡ÒûÃѺʶҹ·Õè·Ó§Ò¹·ÕèÊÐÍÒ´  ¡ÒÃÅ´½Øè¹ã¹¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ  ¡Òô֧¾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨÁÕÊèǹÃèÇÁã¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´éÇÂÃкº  TPM  »ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¡Ò÷ӧҹãËéÂÑè§Â×¹ÁÕ¤¹ÁÒàÂÕèÂÁ´Ù§Ò¹»ÕÅÐÁÒ¡¡ÇèÒ  2000  ¤¹  ¡ÒÃä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅ´éÒ¹  EIA  ËÅÒ»յԴµè͡ѹÃÒ§ÇÑÅ´Õà´è¹áç§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ÃÒ§ÇÑÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ´Õà´è¹¨Ò¡¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ«Öè§ÁÕà¾Õ§ÃÒ§ÇÑÅà´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â«Öè§à¹é¹  CSR  ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ´ÙáÅÊѧ¤ÁµèÍà¹×èͧÁÒâ´ÂµÅÍ´ÁÕ¨ÃÃÂÒºÃó  â»Ãè§ãÊÂصԸÃÃÁãªéËÅÑ¡¡Òà TPM  ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤¤ÅÒ¡Ãà»ç¹àÂÕè§ÍÂèÒ§·Õè´Õá¡èºÃÔÉÑ·Í×è¹æ 

                ¡Ò÷ӧҹãËéʶҹ·Õè·Ó§Ò¹Ê¹Ø¡áÅлÅÍ´ÀÑ  à»ç¹ºéÒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕ

          -  °Ò¹  »ÃѪ­Ò  à·¤â¹âÅÂÕ  áç¨Ù§ã¨

                -  àÊÒ  ¤¹ -   ¡ÒüÅÔµ  -  ÃѺ¼Ô´ªÍºÊѧ¤Á

                -  ËÅѧ¤Ò  ¸ØáԨÂÑè§Â×¹

                ¾Ñ²¹Ò¤¹ ÁÕÃкº·ÕèàÃÕ¹

                ¾Ñ²¹Ò¡ÒüÅÔµ   ÁÕÃкº  TPM

                ¾Ñ²¹ÒÊѧ¤Á  -  ÁÕÃкº  CSR

                á¼¹¾Ñ²¹ÒÃкº  TPM  «Öè§ÁÕÃÒ§ÇÑÅ  3  ÃдѺ  ä´éÃдѺááà¢éÒÊÙèÃдѺÊͧ  áÅи¹Ò¤ÒÃÃдѺÊÒÁÃдѺááà¹é¹¤¹áÅÐà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                ¡ÒÃà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµ·Õè´ÕÁÕ¼ÅÔµà¡è§  ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¡ÒþѲ¹Òà¹é¹»ÃÐ⪹ìµèÍÅÙ¡¤éÒ ºÃÔÉÑ· ¾¹Ñ¡§Ò¹

                Ãкº  TPM  à»ç¹ÃкººÃÔËÒ÷ÕèÁØè§ÊÙè¡ÒáӨѴ¡ÒÃÊÙ­àÊÕÂãËéËÁ´ä»  à¾×èÍ»ÃÐÊÔ·¸ÀÒ¾·Ø¡¤¹ÁÕÊèǹÃèÇÁ  à¹é¹¨Ò¡¤¹¤Ô´´Õ·Ñȹ¤µÔ´Õ  ¨Ò¡¡ÒÃà¢éÒËÒà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ÅÙºæ  ¤ÅÓæ  ¨¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡  áÅÐÁÒ·ÓãËéà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã´Õ¢Öé¹áÅéǼżÅÔµ¨Ð´Õàͧ

                à»éÒËÁÒ  TPM  à¹é¹ÁØ觢ͧäÁè´ÕÁØè§ÊÙèà»ç¹ÈÙ¹Âì  ÁÕÊÙ­àÊÕÂà»ç¹ÈÙ¹Âì  ÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Âì  ÅÙ¡¤éÒäÁèÃéͧàÃÕ¹  ʶҹ·Õè·Ó§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢äÃé·Ø¡¢ì

                à¹é¹¤¹µéͧÃÙé§Ò¹¼ÅÔµáÅеÑÇ¡Åä¡à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã´éÇÂàÇÅÒà¡Ô´¼Ô´»¡µÔ¶×ÍÇèÒäÁ軡µÔ  ¨ÐµéͧŴ  Non  Routine  Work  «Ö觨Ðà¢éÒä»ã¹áµèÅÐàÊÒ TPM  ·Ñ駠 AM  Admin  FI  PM  SHE

          AM  ¨ÐÊӤѭà¾ÃÒÐà¡ÕèÂǢͧ¡Ñº¤¹ÁÒ¡ÊØ´µéͧ´ÙáÅàͧ·ÓãËé´ÙáÅà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÍÂèÒ§´Õ·ÓãËéà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Ó§Ò¹´Õ  áÅлÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃãªé§Ò¹

                ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñȹ¤µÔ¢Í§¤¹ãËé´ÙáÅà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãàͧ  â´Â¡ÒÃÊ͹ãËéµÑÇÍÂèÒ§´Ù  ´Ù¶Ö§Ë¹éÒ§Ò¹  ʶҹ·ÕèµèÒ§æ  ÊÒÁÒö¤é¹ËÒÊÔ觼Դ»¡µÔä´é  â´Â¼ÙéºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§à¢éÒä»Ë¹éÒ§Ò¹ÊÒ¸ÔµãËé´Ù  ªèÇ´ٻѭËÒÁÕ¡ÒõԴ»éÒ¢ÒÇ  »éÒªØÁª¹  »éÒ¢ÒÇ·Óàͧá¡éàͧ  »éÒªÁ¾Ù·ÓäÁèä´éãËé˹èÇ«èÍÁá¡éãËé¡Òäé¹ËÒÊÔ觻¡µÔ¾º¡ç¨ÐËҨشà˵ؠ áËÅ觡Óà¹Ô´áÅéÇá¡é䢠 ¨Ó¹Ç¹»éÒÂÁÕËÅÒÂáʹ㺠 ¡ÒáӨѴáËÅ觡Óà¹Ô´½Øè¹  (SOC)  àÁ×èÍ˹éÒ§Ò¹ÊÐÍÒ´¡ç¨ÐàËç¹ÊÔ觼Դ»¡µÔ§èÒ¢Öé¹  ˹éÒ§Ò¹»ÅÍ´ÀÑ¢Öé¹  ¹éÓÁѹÃÑèÇäËÅ¡çà¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é§èÒ   àÁ×èÍËÁ´ä»¡ç¨Ð»ÅÍ´ÀÑ  ¡ÒûÃѺ»ÃاÊӹѡ§Ò¹ãËéà»ç¹ÃÐàºÕºäÁèÁբͧà¡Ð¡Ð¡ç¨Ð»ÅÍ´ÀÑ  àÁ×èͤ¹àËç¹¼ÅÅѾ¸ìÇèÒ´Õà¢Ò¡ç¨Ðàª×èÍáÅзӠ ¡Ò÷Ó˹éÒ§Ò¹ãËéàËç¹  Visual  Control  àË繤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔä´é§èÒ  ËÅÑ¡¨Ò¡¹Ñ鹡çãÊèà·¤¹Ô¤à¢éÒ仨Ðà¢éÒ㨷Äɮաç¨ÐÁͧàËç¹ÊÔ觼Դ»¡µÔ·ÕèÅÖ¡«Öè§à¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÕ¡ÒÃà¢éÒä»»ÃÐàÁÔ¹ÃдѺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö  à¾×èÍãËéàË繪èͧÇèÒ§¢Í§¡ÒûÃѺ»Ãا

                ¨Ò¡à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õè´ÙáÅ´ÕáÅéÇ¡ç¡ÃдѺä»ÊÙè¡Òô١Ãкǹ¡ÒüÅÔµ

                ÊÔ觷ÕèÊӤѭ¢Í§¤¹Ë¹éÒ§Ò¹¡ç¤×Í  ¾Ù´ÊÑé¹æ  ¡ÃЪѺ»ÃÐà´ç¹¨Ðä´é¤ÇÒÁÃÙé˹éÒà´ÕÂÇ  OPL  ¨Ò¡¡ÒÃÍèÒ¹¨Ò¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéàͧ·Õè˹éÒ§Ò¹  áÊ´§¶Ö§à·¤¹Ô¤¡ÅàÁç´à¤Åç´ÅѺ

                ¡ÒÃãªé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃдѺºÃÔËÒÃâç§Ò¹Å§ä»´Ù  仪Á  ãËé¡ÓÅѧã¨ãËé¢éÍá¹Ð¹ÓÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧÊÁèÓàÊÁÍ

                ¡ÒõÃǨ  3  ÃдѺ  ÁÕÃдѺἹ¡ÃдѺÊèǹáÅÐÃдѺºÃÔÉÑ·

                ¡ÒõÃǨÊͺ·Ñȹ¤µÔ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÇèÒä´é¤Ô´´Õ  ¤Ô´¶Ù¡µéͧáÅéǵèÍä»ÃдѺἹ¡¡ç¨ÐºÃÔËÒçҹä´éàͧËÃ×ͺÃÔÉÑ·µÑÇàͧ  µÒÁá¹Ç¤Ô´  ©Ñ¹ãªé©Ñ¹´ÙáÅ  äÁèãªèá¤èà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãá¤èàÍ×éÍÍҷõèÍà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹´éÇ  ·Ó§Ò¹»ÅÍ´ÀÑ´éÇÂ㨷ÕèËèǧã¡ѹ

                ¡ÒÃàÂ×èÂÁªÁâ´Â¤³ÐºÃÔËÒÃá¹èã¨ä´éÍÂèÒ§äÃÇèÒäÁèËÅØ´àÃ×èͧ  Safety  ·ÑèÇæ  ä»à¢ÒäÁèËÅØ´ÁÕàÃ×èͧ»éÒ  Safety  ¡ÒôÙ˹éÒ§Ò¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹  ¡ÒÃàµ×͹  ¡ÒÃäÁè½×¹  WI  ¡ÒÃãÊèàÊ×éÍ»éÒÂàµ×͹  ¡®àËÅç¡  ¡ÒÃÊѧࡵ˹éÒ§Ò¹  ¡ÒùÓàʹÍ˹éÒ§Ò¹â´Âá¼¹¡  ´ÙÇÒÃФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´éÇÂÊÕ˹éÒ  ¡ÒÃÃÕºá¡éä¢àÁ×èͼÙéºÃÔËÒÃá¹Ð¹Ó  ¡ÒÃÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹ

                ¡ÒÃÃÇÁÃкº¨Ðà»ç¹ÃдѺºÃÔÉÑ·áµèÃдѺÅèÒ§¨Ðá¡ÊèǹÍÂÙè  àÃÒµéͧàµÃÕÂÁÃкºÊ¹·¹Ò  ÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

                àÃ×èͧ  Safety  ¾Ù´¤Ø¡ѹàÃ×èÍÂæ  ÁÒ¤ØÂà»ç¹·Õè˹éÒ§Ò¹  ¡ÒÃʹ·¹ÒàªéÒ

                ¡ÒÃãªé  TPM  à»ç¹µÑǢѺà¤Å×è͹  Safety  àÃÔèÁ¨Ñºµéͧä´éãËéŧ˹éÒ§Ò¹áÅÐÊÑÁÀÒɳìä´é  ¡ÒáÅèÒÇ¡Òþٴ  ¡ÒèѴ§Ò¹ÇѹºÃÔÉÑ· ¡ÒèѴ  Safety  Talk  ÃÇÁ¶Ö§  Health  ´éǤÙè¸ØáԨÁÒÊѧࡵ¨Ò¡ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ

                ¡ÒÃÊѧࡵ˹éÒ§Ò¹ÁÕ¡ÒÃãªéº·ºÒ·¢Í§¼ÙéºÃÔËÒÃà¢éÒáÊ´§ ÁÕä»Êѧࡵ˹éÒ§Ò¹¨Ãԧ栠 ÁÕËÅÑ¡°Ò¹áÅÐà˵ءÒóìà»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ  ¨Ò¡à»ç¹·Ò§¡ÒÃä»ÊÙèäÁèà»ç¹·Ò§¡Òà ËÒ¡à¢éÒà¹×éÍã¹áÅéÇâ»Ãá¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ç¨ÐŴŧ

                á¹Ç  TPM  áÅР BBS  à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                ¡ÒÃÁØè§ÊÙè  Zero  Major  Accident  ÁÕ  3  ªèǧ

                1.  ÂؤàÃÔèÁáá  Beginning  ˹ѡ价ҧ·ÑèÇæ  ä»

                2.  Âؤ  Best  Record  ´Óà¹Ô¹¡Òûéͧ¡Ñ¹

                3.  Un-predictable  Event  àÃÔèÁ·Ó¹ÒÂä´éÂÒ¡ÇèÒ¨ÐÁÕà˵ثèÍÁÍÂÙè»ÃѺ»Ãاà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  »ÃѺÃкº§Ò¹ãËÁèãªéà¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèµÃǨÊͺáÅéǵÑé§ÁҵðҹãËÁè  ·Ó¡ÒÃì´ãËé¤Ãº  à¹é¹¤¹  ¡ÒÃÊÃØ»ÍغѵÔà˵ؠ ¡®àËÅç¡  µÃǨ˹éÒ§Ò¹  à¹é¹¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ  TPM  BBS  ÁҢѺà¤Å×è͹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕè§áÅÐâ¿¡ÑÊ੾ÒЧҹàÊé¹ÊÙ§  Êѧࡵ¡Ò÷ӧҹ¾Ñ²¹Ò¤Ùè¸ØáԨãËéà»ç¹  ISO  18000  ©ºÑºÂèÍÃкºªÁàªÕÂÃìáÅÐá¹Ð¹Ó  ¾Ñ²¹Ò¤¹´éÒ¹·Ñȹ¤µÔ  ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁè·Óà˵ءÒóì¨ÓÅͧÁÕ  Safety  Walk  Rally

            ¡ÒûÃѺ»ÃاἹãªéÃкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  SCS  »ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ觠 ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ  ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  à¾ÔèÁ¡ÒõÃǨÊͺâ´Â¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹ  à¾ÔèÁ  Tag  Safety  ãªéËÅÑ¡  3  M  ÁÕ  Man  Machine  Method  ÁÒªèǺÃÔËÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¨Ò¡ÃдѺâÅ¡ä´é  4  ´ÒÇ·ÕèÊÙ§ÊØ´  5  ´ÒÇ  ÇÔà¤ÃÒÐËìÍغѵÔà˵Ø

                ËÅÑ¡¡ÒÃÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ò¡¡ÒÃÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹÁÕàÅ×Í¡§Ò¹  àÅ×Í¡à¹é¹  ·Ó  KY  JSA  Êѧࡵ¡Ò÷ӧҹ  á¹Ð¹Ó»ÃÐàÁÔ¹·ÓãËé¶Ù¡µéͧ¼ÅÍÍ¡ÁÒà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觾ĵԡÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                ÁÒ·Ó  Workshop  ¤Ø¡ѹ  ËÒÊÒà˵طÕèäÁèà¢éÒã¨áÅзÑȹ¤µÔ  áç¨Ù§ã¨  ¡ÒèѴº·ºÒ·áÅÐ˹éÒ·Õè¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃдѺ  ¡¨¡.à»ç¹º·ºÒ·ÊÃéÒ§áç¨Ù§ã¨  ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹÁÕ¨Ù§ã¨á¹Ð¹Ó  â¤éª  Êѧࡵ˹éÒ§Ò¹  ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÊèǹÁÕ¨Ù§ã¨á¹Ð¹Óâ¤éª  Êѧࡵ˹éÒ§Ò¹  ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃà«ÅÅìÁÕá¹Ð¹Ó¼èÒ¹¡ÒèѴ¡ÒûÃШÓÇѹ  ¼ÙéµÃǨÊͺ˹éÒ§Ò¹»ÃШӴÙáÅ˹éÒ§Ò¹  ¤¹§Ò¹µéͧ´ÙáŵÑÇàͧà»ç¹ËÅÑ¡

                ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ  ·Ó§Ò¹»ÅÍ´Ñ´éÇÂã¨Ëèǧã¡ѹ  à¹é¹¾Ù´¤Ø  Êѧࡵ¡Ò÷ӧҹ  àªÔ§ºÇ¡

                ਵ¤µÔ  ¤×Í·Ó·ÕËÃ×ͤÇÒÁÃÙéÊÖ¡¢Í§ºØ¤¤ÅµèÍÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁºØ¤¤Å

                ¡Ò÷ӡÒÃÊÓÃǨ¡ÒÃÂÍÁÃѺ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹µèͧҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                ¡ÒÃà¹é¹Êè§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÁÕ¡ÕÌÒ  ¡ÒÃÇÔ觻ÃШÓà´×͹  ¡ÒÃÇèÒ  Fit & Firm   BMI  ÊÃéҧʶҹ·Õè˹éÒ§Ò¹¹èÒÍÂÙè

                ¡ÒÃâ»ÃâÁµ¤Ó¢ÇÑ­  ·Ó§Ò¹»ÅÍ´ÀÑ´éÇÂã¨Ëèǧ㨡ѹ  ÁÕʵԡà¡ÍÃì  á¼è¹¾Ñº  ÍÕàÁÅÅì  ÊÑÁÁ¹Ò

                ¡ÒÃÊÃéÒ§à»éÒËÁÒºÃÔÉÑ·ã¹´éÒ¹µèÒ§æ  ÃÇÁ¶Ö§´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾´éÇÂ

                ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ

                ¼ÙéºÃÔËÒÃÊÙ§  100%

                ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃà«ÅÅì/á¼¹¡  90%

          Key  man  40%  (àÅ×Í¡ÁÒ¡è͹Ê͹)  Key  ÁҢѺà¤Å×è͹µèÍã¹ÅÑ¡É³ì  Key  Spoke  à»éÒËÁÒÂÃÐÂÐÂÒǵéͧËÁعàÇÕ¹áÅФú¶éÇ·ء¤¹

                ¡ÒúÃÔËÒâͧºÃÔÉÑ·à»ç¹áºº¡ÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  ÁÕ¤ÇÒÁã¡ÅéªÔ´ÁÒ¡¨Ðà¢éÒ¶Ö§¤¹·Õè¨Ðà¢éÒ¶Ö§µéͧÁÕÍÓ¹Ò¨¼ÅÑ¡´Ñ¹

                ¡ÒÃãªéÃкº¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  (Empowerment)    ¾¹Ñ¡§Ò¹ : ÃÑ¡ÉÒ »ÃѺ»Ãا ´ÙáÅàͧ ÊÁÃö³Ð ÁÕ·ÔÈ·Ò§ËÑÇ˹éÒ:

          ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ñȹ¤µÔÁÕ  ÂÍÁÃѺ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ -  ¤ÇÒÁÃÙéÁÕ·Ñ駷Ñȹ¤µÔ·Õ赡áÅмèÒ¹  àÇÅÒ¼èÒ¹ä»áµèÅлդ¹µ¡¹éÍÂŧ  ¤¹¼èÒ¹ÁÒ¡¢Öé¹  â´Â¡ÒÃâ¿¡ÑÊ¡ÅØèÁäÁè¼èÒ¹  ãËé·Ñȹ¤µÔ¼èÒ¹  ·Ñȹ¤µÔ¹ÕéÁռŵè;ĵԡÃÃÁ¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵Ø

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹