Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒúÃÔËÒçҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹âç§Ò¹àªÔ§»¯ÔºÑµÔ

Safety  Management  in  Factory

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

1  ¾ÄȨԡÒ¹  2549
Font : Tahoma  
  

 

        ¡Ò÷ӧҹã¹âç§Ò¹¹Ñé¹  ¡ÒüÅÔµµéͧä´éÁÒ´éǤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ»ÃÒȨҡÍغѵÔà˵ؠ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧµéͧ·ÓãË龹ѡ§Ò¹  áÅмÙéÃѺàËÁÒÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ  ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  ÍÕ¡´éÇÂ

                ¹âºÒ·ÕèÊӤѭ¡ç¤×Í  ´×èÁäÁè¢Ñº  ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¡çµéͧÁÕ  KYT  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà á¨é§¢èÒÇ  »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ãËéÊÒºѧ¤ÑººÑ­ªÒ´Ùáŧҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂàͧ  ÁÕºÍÃì´¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѤԴÍÂÙè»ÃШÓÇѹ

                ã¹áµèÅÐà´×͹  ËÒ¡äÁèÁÕÍغѵÔà˵ؠ ¨ÐãËéà§Ô¹  10  ºÒ·/¤¹  ãËé·Ø¡¤¹àÅ  ¨Ðä´éÃÙéÇèҷӴռŧҹ´ÕÁÕÃÒ§ÇÑÅ

                ´éÒ¹ÍѤ¤ÕÀÑ  ¨Ñ´ãËéÁÕͺÃÁ´éÒ¹¡Òûéͧ¡Ñ¹ÀѨѴãËéÁÕâ¤Ã§¡ÒÃàÅÔ¡ÊÙººØËÃÕè  «éÍÁ˹Õä¿  ·Ñ駡СÅÒ§ÇѹáÅССÅÒ§¤×¹

                ¤ÇÒÁ»ÅÍ´Àѹ͡§Ò¹¡çÁÕ  ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃãªéö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µìáÅÐö¹µì  ·Ñ駹Õé¨ÐÁÕµÑÇàÅ¢¡ÒÃà´Ô¹·Ò§´éÇÂÁÍàµÍÃìä«¤ì  Ã¶Â¹µì  öºÑÊ  à»ç¹ÍѵÃÒÊèǹÁÒ´Ùà¾×èÍãªé»ÃСͺ¡ÒúÃÔËÒà â´Â੾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔè§ã¹àÃ×èͧʶҹ·Õè¨Í´Ã¶

                ¾¹Ñ¡§Ò¹àÁ×èÍ´×èÁáÅéǵéͧäÁè¢Ñº  ·Õèà»ç¹¹âºÒºÃÔÉÑ·  ÁÕ¡ÒÃͺÃÁ¤ÃÙ½Ö¡  à¾×èÍä»Ê͹µèÍ  ãËéÁÕ¡ÒâѺ¢ÕèÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ  ͺÃÁ¡®ÃÐàºÕº´éÒ¹¨ÃҨöéÒ¾¹Ñ¡§Ò¹äÁèÊÇÁÍØ»¡Ã³ì¹ÔÃÀÑ  ¨ÐäÁèãËéàºÔ¡¤èÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ  ÍغѵÔà˵طÕèà¡Ô´¨Ò¡¡Òô×èÁàËÅéÒ¨ÐäÁèãËéàºÔ¡¤èÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ  ´×èÁáÅéÇÁÕâ·É¶Ö§äÅèÍÍ¡  ÁÕ¡ÒÃà«ç¹µìª×èͤÓÁÑè¹ÊÑ­­ÒÇèÒ  ´×èÁäÁè¢Ñº  ÁÕ¤¹à´Ô¹µÃǨÊͺö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì·Õè¨Í´äÇé·Ø¡¤Ñ¹  ËÒ¡äÁèÁÕàºÃ´ËÅѧ  ËéÒÁ¹Óà¢éÒࢵâç§Ò¹  àÁ×èÍà¡Ô´ÍغѵÔà˵بҡ¶¹¹  àÁ×èÍÍÂÙè¹Í¡§Ò¹  ¨Ðµéͧá¨é§»ÃиҹºÃÔÉÑ·  µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¡çÊ觤¹ä»ÊͺÊǹ´éÇÂ

                óç¤ì´×èÁäÁè¢Ñº  㹧ҹàÅÕ駨ÐàªÔ­¤Ãͺ¤ÃÑÇä»´éÇ  à¾×èÍ令ØÁ  Å´»ÃÔÁÒ³ÊØÃÒ㹧ҹàÅÕé§ŧ  10  à·èÒ  ¤¹ä˹´×èÁ  ¨ÐãªéöºÃÔÉÑ·ä»Ê觠 ¨Ñ´§Ò¹¨Ðµéͧà«ç¹µìª×èÍÇèÒã¤Ã¨Ð¢Ñºä»Êè§ ¤¹¹Ñ鹨ÐäÁè´×èÁ

                ªèǧʧ¡ÃÒ¹µì  ¡¨¡  áÅоÃÐʧ¦ì¨Ð仾ÃÁ¹éÓÁ¹µì  ä»Ê觾¹Ñ¡§Ò¹

                óç¤ìà»Ô´ä¿Ë¹éÒ  ÊÇÁËÁÇ¡¡Ñ¹¹ê͵µÃǨ·Õè˹éÒâç§Ò¹

                Êè§ä»ÃɳÕºѵà Êè§ä»ãËéàÁÕªèÇÂÂéÓàµ×͹ÊÒÁÕ  ¢Ñº¢Õè»ÅÍ´ÀÑ  à¢Õ¹àµ×͹ÁÒ  áÅéÇÊ觺ѵùÑé¹ÁÒÃѺÃÒ§ÇÑÅ

                ¾¹Ñ¡§Ò¹ãËéà¢Õ¹Ἱ·Õèà´Ô¹·Ò§¨Ò¡ºéÒ¹ÁÒ·Õèâç§Ò¹áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËìÍѹµÃÒ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹áµèÅÐáË觠 ·Ñ駹ÕéãËé·Ó·Ø¡¤¹  áÅÐà¢Õ¹ÇÔ¸Õ¡Òûéͧ¡Ñ¹á¡éä¢/á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ´éÇÂ

                ¾¹Ñ¡§Ò¹¨Ð«×éÍÁÍàµÍÃìä«µì  ¨Ðµéͧ¼èÒ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃͺÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒâѺ¢Õè¡è͹  (Safety  Driving)

                ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ¨ÐÁÕ¡ÒÃà»Ô´  VDO/VCD  ·ÕèâçÍÒËÒÃà¾×èÍàµ×͹ÂéÓ´éÒ¹  Safety  µÅÍ´¨¹Ê觾¹Ñ¡§Ò¹ä»½Ö¡ÍºÃÁºØ¤¤ÅÀÒ¹͡·Õèà»ç¹ªØÁª¹  ËÃ×͹ѡÈÖ¡ÉÒ·ÕèªÍº¢ÑºÃ¶«Ôè§

                ¡ÒôÙáżÙéÃѺàËÁÒ  㹡Òâ³Ð·Ó§Ò¹¨ÐÊ觾¹Ñ¡§Ò¹ÁÒà½éÒ´Ù  ¨¹¡ÇèÒ¨Ðá¹èã¨ÇèÒ»ÅÍ´ÀÑ  ¨Ö§¤èÍÂæ  ËèÒ§æ  ÍÍ¡ 

                ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¨ÐËÒá¾·Âì¾ÂÒºÒÅÁÒµÃǨÊØ¢ÀÒ¾ÁÕâ¤Ã§¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾  ¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµ  âäàºÒËÇÒ¹ÊèǹãË­èà»ç¹âä¨Ò¡ÍÂÙè´Õ¡Ô¹´ÕÁÒ¡à¡Ô¹ä»

                â¤Ã§¡Òà SOLVE

S - tress , TobaccO,   AlcohoL  & Drivg   HIV / AIDS , ViolencE

â´ÂÊÃØ»µéͧäÁèà¤ÃÕ´  àÅÔ¡ÊÙººØËÃÕè  àÅÔ¡àËÅéÒáÅÐÂÒàʾµÔ´»ÅÍ´ÀѨҡâäàÍÊ´ì  áÅÐ

                ¡ÒûÃѺ»Ãا·Õè·Ó§Ò¹  ´Ù´¤ÇѹÍÍ¡  äÁèãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃà»èÒà¾ÃÒпØ觡ÃШÒ  »ÃѺ»ÃاãËé  Hood  ´Õ¢Öé¹ 

                ¡ÒõÑé§à»éÒÇѹ»ÅÍ´ÍغѵÔà˵طÕè¶Ö§¢Ñé¹ËÂØ´§Ò¹  (äÁèÃÇÁ¹Í¡§Ò¹)  à»éÒËÁÒÂà»ç¹ÅéÒ¹¤¹ªÑèÇâÁ§  à¾ÔèÁ¢Öé¹

                ÃèÇÁ¨Ñ´§Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáË觪ҵԷء»Õ  à¼Âá¾Ãè¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔÉÑ·ÍÍ¡ÊÙèÀÒ¹͡

                ¾Ñ²¹ÒÃкº  ILO – OSH  2001

                ¡Ø­á¨¤ÇÒÁÊÓàÃ稤×Í  ·Ø¡¤¹ÁÕÊèǹÃèÇÁ·Ó  Safety  à¾×è͵¹àͧ  äÁèãªèà¾×èÍÃÒ§ÇÑÅ  äÁèãªèà§Ô¹µÃÒËÃ×Íãºà¡ÕÂõԤس

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹