Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

á¹Ç·Ò§´Ù¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Safety Behavior Guideline

 

                äÁèÍÂÒ¡ãÊè¶Ø§Á×Íà¾ÃÒзӧҹÂÒ¡¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà µéͧá¡éä¢àÃ×èͧÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀѵéͧÊдǡãªé  äÁè·Ó»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹŴŧ

                ¡ÒùÓÇÑÊ´Ø仺´  ¢³Ðà¤Ã×èͧà´Ô¹à»ÅèÒÁÕàÊÕ§´Ñ§ µéͧ»Ô´à¤Ã×èͧ¡è͹ãÊèáÅéÇàÁ×èͶ֧àÇÅÒ¤èÍÂà´Ô¹à¤Ã×èͧáÅéÇà´Ô¹ÍÍ¡ÁÒËèÒ§æ 

                à¤Ã×èͧ¼ÊÁ¤Í¹¡ÃÕµ¹Í¡¨Ò¡àÊÕ§´Ñ§áÅéÇÁÕ¡ÒáÃÐà´ç¹ËÃ×Íà»ÅèÒ

                ´Ù¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÍ¹¢Öé¹·ÕèÊÙ§áÅéÇÁÕ¡ÒÃãªéà¢çÁ¢Ñ´·ÕèÊÙ§  µÑÇàÅ¢·Õèá¡é䢹ҹ µéͧ͸ԺÒ áµèäÁè¤ÇäéÒ§§Ò¹¹Ò¹  ¾ºáÅéÇÃÕºá¡éä¢¨Ð´Õ ÁվĵԡÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                àÇÅÒàÃÒÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹËÒ¡¾ºÇèÒäÁè»ÅÍ´ÀÑÂàÃÒ·ÓÍÐäõèÍ

                ¾º¡ÒëèÍÁÁÕµÙéàª×èÍÁä¿¿éÒ  à¤Ã×èͧ¹µì  ¶Ñ§¹éÓÁѹ  ¶Ñ§á¡êÊÍÂÙèã¡Åéæ  ¡Ñ¹  ËÒ¡ËÑÇ˹éÒ¾ºáÅéÇàµ×͹ãËéá¡é䢷ѹ·ÕáÊ´§ÇèÒÁվĵԡÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ áµè¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹·Ó§Ò¹·ÕèÊÃéÒ§ÊÀÒ¾àªè¹¹Õé  ÂѧÃÐÇѧàÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѤ¹¹Í¡´éÇÂ

                ¡ÒÃá¡éä¢¹Ò¹æ  ¤ÇùÓÁÒ¾Ô¨ÒóÒËÒÊÒà˵ØáÅФÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃàÃ觧ҹ´éÇÂ

                §Ò¹·ÕèÊѧࡵµéͧµÑé§à»éÒ·Õè  100  ·Ø¡§Ò¹  ËÒ¡äÁè¤ÃºÍÒ¨à»ç¹à¾ÃÒЧҹÂѧäÁèà¡Ô´  àªè¹¡ÒëèÍÁËÃ×Í  OVH  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                ¾ºÊÔ觺¡¾ÃèͧÃÍãºá¨é§§Ò¹ÍÒ¨ªéÒ仨Ðà¡Ô´ÍغѵÔà˵ءè͹ä´é¹èÒ¨ÐÁÕÃкºàÃ觴èǹ  ͹ØÁѵԴéÇÂÇÒ¨Ò¡è͹ä´é ËÃ×ÍÍÍ¡ãºá¨é§§Ò¹àͧ

                ¡ÒÃÇҧἹÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹÍÒ¨ÁÕá¼¹ÊѧࡵáµèäÁèä´é·ÓËÃ×ÍàÅ×è͹仠 àªè¹á¼¹«èÍÁ

                ´Ù¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§äÁè¤Ò´à¢çÁ¢Ñ´¢³Ð¢ÑºÃ¶  Ê͹ãËéÃÙéáÅéǵԴµÒÁ´éÇÂ

                àÃ×èͧ¤¹¢ÑºÃ¶ÃѺâ·ÃÈѾ·ìºèÍÂæ  ·ÓãËéà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 ÍÒ¨´ÙÊÁÍÅ·ÍÃ줠 à»Ô´ÅÓ⾧ËÂØ´â·Ã¤ØÂËÒ¡ÁÕ·Õè¨Í´¢éÒ§·Ò§ÍÂèÒ¾Ù´ÂÒÇ

                ¨éÒ§§Ò¹ãËÁèà»ç¹¢Ò¨Ãà¢Ò¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà¤ÂªÔ¹µèÍ¡Ò÷ӧҹâ´ÂäÁèãªéÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑ  µéͧãªé¤Óá¹Ð¹Óàº×éͧµé¹  ¢ÍµÃǨ´ÙÍØ»¡Ã³ì¡è͹ãËéÊÑ­­Ò¨éÒ§àËÁÒ

                ¡®ËÁÒÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁàÃÔèÁÁҺѧ¤Ñºãªé  HIA  ÁÒ»ÃÐàÁÔ¹ÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹â´ÂÃͺ¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ

                ¡®ËÁÒºѧ¤ÑºãËéÁÕ¼Ùé¨Ñ´¡ÒþÅѧ§Ò¹ã¹âç§Ò¹¾ÃéÍÁ¤³Ð·Ó§Ò¹ÁÕ¡ÒõÃǨÊͺ¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹áÅÐãªéºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁÁÒµÃǨ»ÃÐàÁÔ¹ (Audit)  ´éÇÂ

  

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹