Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

µÑÇÍÂèÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Safety  Behavior  Base  Cases

 

§Ò¹ÁéǹàËÅç¡

                ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ó -  à¢Õ¹Ẻ  µÑ´  Áéǹ  àª×èÍÁ

                ¤¹  -  ÇÔ¸Õ¡Òà àª×èÍÁ  »Ô´§Ò¹

                §Ò¹  -  àÊÕè§ÃдѺ  2  à¤ÂÁաóÕÍغѵÔà˵ØáÅéÇ

                ¤é͹µÕàËÅç¡  -  ¤é͹µÕ˹éÒ  ÇÔ¸Õ¡ÒüԴ

                ·èÒ·Ò§µÕ  -  ¼Ô´ÇÔ¸Õ

                §Ò¹µÕ  -  «éÍÁ·Ó·Ò§ºèÍÂæ  ¨¹ªÔ¹  ´ÙµÑÇÍÂèÒ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÂÔ§»×¹

                Pokayoke  -  ¡Ñ¹Á×Í˹պ

                ¤¹Â¡  -  ¡ä´éá¤èä˹

                ¨Ó¹Ç¹ªØ´¤¹  -  ¡ÕèªØ´

                ¤¹ãËÁè  -  à´ç¡ãËÁ褹ãËÁèÁÒ¨ÐÊ͹ÍÂèÒ§äÃ

                ¼ÙéäÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ  -  à´ç¡à¢éÒÁÒ´Ù  à¢éÒÁÒ·Ó˹éÒ·Õèá·¹

                ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹  -  ¾ÃéÍÁá¤èä˹

                ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  -  ¡ÒáÃзӠ ÇÔ¸Õ¡ÒäԴ  ¼Å

 

§Ò¹¢ÑºÃ¶ÊÒÁÅéÍà¡çºµÑÇÍÂèÒ§

µÑÇÊÒÁÅéÍà¤Ã×èͧ  -  µÑÇö  ÁÕáµÃ  ä¿àÅÕéÂÇ  àºÃ¤ä¿ÊèͧàºÃ¤

ÇÔ¸Õ¡ÒâѺ  -  ·Ò§á¡  ¢ÑºàÃçÇ  ¡®  ãªéâ·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í¢³Ð¢ÑºÊÙººØËÃÕ袳ТѺ

¤¹¢Ñº  -  ÁÕ¡Õ褹·Õè¨Ñº  à´ç¡ãËÁè

¹éÓ˹ѡºÃ÷ء  -  ˹ѡà¡Ô¹¡ÓÅѧ

¨ÃҨà -  »éÒÂàµ×͹  àÊé¹¢Õ´  ºÃÔàdz·ÕèËéÒÁà¢éÒ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  -  Ê͹  áÅéÇÊѧࡵ

ºÃ÷ء¤¹  -  ËéÒÁâ´ÂÊÒÃ

ªÕéºè§Ã¶  -  ¢³ÐÊè§à©¾ÒÐÇÑÊ´Ø

ËÁÇ¡¢³Ð¢Ñº  -  µ¡ËÅè¹ä´é µéͧÁÕÊÒÂÇÑ´¤Ò§ËÁǡ੾ÒФ¹¢Ñº

¢Í§ÅèǧËÅè¹  -  Í͡Ẻ¡ÃкÐãËé´Õ  ÁÑ蹤§  äÁèÁÕªèͧÃÑèÇäËŵ¡ËÅè¹

 

 

§Ò¹«èÍÁËÁéͺ´

ÊÀÒ¾ËÁéͺ´  -  ÍѺÍÒ¡ÒÈ  Ãé͹  ÍÒ¨Áբͧµ¡ËÅè¹

ÇÔ¸Õ¡ÒëèÍÁ  -  »Ô´ÊÇÔÊ  µÃǨÊͺ¡è͹  à»Ô´½Òãªé¾Ñ´ÅÁ´Ù´  à¤ÅÕÂÃìÇÑÊ´Ø  µÃǨÇÑ´  ÍسËÀÙÁÔ  àª×èÍÁ  áÅлԴ§Ò¹

ÍѹµÃÒ  -  ÍѺÍÒ¡ÒÈ  à¨ÕÂÃìàª×èÍÁ  ¤¹ªÓ¹Ò­?  ä¿äËÁé  ËÒ¡à»ç¹ÇÑʴغ´¾Ç¡ÅÔ¡ä¹µì

¤¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ  -  5-6  ¤¹  ËÃ×Í·Ó¤¹à´ÕÂÇ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  -  áµè§¡Ò  ¤¹ãËÁè  Ê͹äÁè¤Ãº¤¹

ÁҵáÒà -  «éÍÁ˹ÕÀÑ  ªèǤ¹ÀÒÇЩءà©Ô¹  ¡ÒÃÂÈÒʵÃì  ¤ÇÒÁÊÙ§  áÅСÒÃãªéËéÒ§ÃéÒ¹

 

§Ò¹àµÃÕÂÁÇѵ¶Ø´Ôº

¾Ò˹Р -  ö»Ô´ÍѺ  4WD

àÊé¹·Ò§  -  ÊÒÁá¡  àÊé¹·Ò§·Ò§àÅ×Í¡

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  -  äÁè¤Ò´à¢çÁ¢Ñ´  ¢ÑºÃ¶àÃçÇ  äÁèà»Ô´ä¿àÅÕéÂÇ  ¡Òèʹö  ·Ô駡حᨤÒö

à˵ؾĵԡÃÃÁ  -  àª×èÍ  -  ¤Ô´  -  ·Ó  -  «éÓæ  -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

 

§Ò¹¹Ñè§ÃéÒ¹

¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 -  â·ÃÈѾ·ì·Õè¹Ñè§ÃéÒ¹  ¤Ñºá¤º  äÁèãÊèà¢çÁ¢Ñ´·ÕèÊÙ§

ÅѡɳЧҹ  -  à»ç¹§Ò¹â¤Ã§¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§µÒÁÅѡɳЧҹáÅÐʶҹ·Õè

ÇÔ¸Õ¡Òà -  à´Ô¹µÃǨ·Ø¡Çѹ´ÙÇèÒà»ç¹ã¤Ã¡Í§¼ÙéÃѺàËÁÒä˹

à»éÒËÁÒ  -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§à»ç¹ÈÙ¹Âì

 

§Ò¹àª×èÍÁã¹¾×é¹·Õè¤Çº¤ØÁ

¾×é¹·Õè  -  §Ò¹àÊÕè§ä¿äËÁé  Hot  Work  Permit 

àµÃÕÂÁ¡Òà -  ¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§  »ÃÔÁÒ³

ÇÔ¸Õ¡Òà -  àµÃÕÂÁ¾×é¹·Õè§Ò¹    ÊдشˡÅéÁÃÕº¨ÑºÊÒ´Թàª×èÍÁäÁèä¡Åà¡Ô¹áÅÐäÁè¼èÒ¹áºÃÔè§à¾ÃÒШÐÍÒÃìµä¿  ÊÐà¡ç´ä¿ 

ÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹  - ãªéáÇè¹µÒ¢³Ðà¤ÒТÕéàËÅç¡

»Ñ­ËÒ  -  àÅç¡æ  ¹éÍÂæ  ÂѧÁպ͡ÇèÒÃÑèÇáµèªÍºÅ×Á¾ÍàËç¹¹Ò¡çÃѺ价ӧҹ

 

§Ò¹ÃкÒ¹éÓ¨Ò¡ÊÙºÅÁ

ÍغѵÔà˵ؠ -  à¤Âà¡Ô´ÍغѵÔà˵Ø

WI  -  ÁÕ¤ÙèÁ×Í»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ

ÍѹµÃÒ  -  ÅÁ  ¤ÃÒº¹éÓÁѹã¹ÅÁãªé¹éÓÃкÒÂÍÍ¡ÁÒ¤ÃÒÇÅР 10-20  ÅԵà áç´Ñ¹  6  ºÒÃì  ãªéáç´Ñ¹ÅÁäÅèÅÁÍÑ´áç´Ñ¹¶Ñ§ÅÍÂä´é

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  -  ÃÕºá¡é䢠 äÁè¼ÅÑ´Çѹ»ÃСѹ¾ÃØ觠 »®ÔºÑµÔµÒÁ  WI  ÇÔà¤ÃÒÐËìà¡è§äÁè»ÃÐÁÒ·

 

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

-  ÂÍÁàª×èͿѧ¨¹à»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

-  ËÒ¤ÇÒÁàÊÕè§

-  µÃǨ§Ò¹¡ç´Ù§Ò¹ä»´éÇÂ

-  »ÅÍ´ÀÑ¡è͹ãªé§Ò¹

-  Pokayoke  á¡é¡ÒÃËŧÅ×Á

-  ¤ÇÒÁµÑé§ã¨  Zero  Accident 

-  àª×èÍ  -  ¤Ô´  -  ·Ó  -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

-  ÁÕá¼¹ÃͧÃѺ

-  ¾Ù´ªÇ¹àª×èÍ  ãËé·ÓÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑÂ

-  ªÁ¤¹·ÕèÁվĵԡÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

-  ºÍ¡ã¤¹¹Í¡·ÃÒºËéÒÁ·ÓÍÐäúéÒ§»¡»éͧ¤¹¹Í¡äÁèãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂ

-  µéͧÁÑè¹ã¨»ÅÍ´ÀÑ  100% 

-  ã¼èÃÙé§Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

-  ·ÓãËéà»ç¹ÇÔ¸ÕªÕÇÔµ¨ÃÔ§

 

ËÅÑ¡  Coach

-  C = Care  Ëèǧã¨àÍ×éÍÍÒ·Ã

-  O = Observation  Êѧࡵاҹ¨ÃÔ§

-  A = Analysis  ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐËì

-  C = Communication  Ê×èÍÊÒêÁµÑ¡àµ×͹

-  H = Help  ªèÇÂàËÅ×Í  à¤ÅÕÂÃìÊÔ觵Դ¢Ñ´

 

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  Safety  Culture 

Clear  =  äÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅ  àÁ×èÍà¨Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑÂ

Fact    =  ÍÂèÒ«èÍÁÍÂÙèãµé¾ÃÁ·ÓãËé»ÃÒ¡®  ãËéàËç¹µèÍ˹éÒ·Ó¶Ù¡  ÅѺËÅѧ·ÓäÁè¶Ù¡

Learning  =  ¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ  àªè¹¤¹¢ÑºÃ¶äÁèãÊèà¢çÁ¢Ñ´  ÊØ´·éÒÂãÊè¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà ÃÑ´à¢çÁ¢Ñ´µÅÍ´àÇÅÒ·Õè¢Ñº  How  to?

ºÃÃÂÒ¡ÒȤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  -  ·ÓÍÂèÒ§äÃ

4M  -  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÍØ»¡Ã³ì

                -  ÇÔ¸Õ¡Òà WI , Work  Permit,  ¡®àËÅç¡ Á Action  Learning , Work  Rally,  Safety  Talk , Safety  Inspection , Task  Check  Certificate 

            -   ¡ÒúÃÔËÒà BBS  ÇѲ¹¸ÃÃÁ  ¡ÒáӨѴ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 TPM 

          -  ¤¹ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹  ¤Ùè¸Ø¡Ô¨  Ê͹¤¹·´Êͺ¤¹à¡èÒ¤¹ãËÁè  ¡ÒÃãËé  Work  Licence 

 

5.  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§ÂÍ´ÎÔµ

                -  äÁèãÊèÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÀÑ  Å×ÁÅçͤ¡Ø­á¨ãªéà¤Ã×èͧÁ×ͪÓÃØ´  ·Ó¼Ô´  WI  ¢ÑºÃ¶àÃçÇ 

¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ -  ¡¨¡ , Êèǹ , á¼¹¡ , ¼Ù黮Ժѵԧҹ , ¼ÃÁ

%  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ µÃǨÊͺµÒÁ¢Ñ鹵͹  WI 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹