Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ʶԵÔÍغѵÔà˵ØäÁèÅ´µéͧàªÔ§ÃØ¡

Proactive Accident Reduction

 

                à¾ÕÂþÂÒÂÒÁ¨ÐãËéʶԵÔÍغѵÔà˵ØŴŧáµèäÁèŧÍÒ¨·ÓäÁèµÃ§¨Ø´à¡ÒäÁè¶Ù¡·Õè¤Ñ¹  ËÃ×Í·ÓàªÔ§ÃѺ  (Reactive)   á¹Ç¤Ô´µéͧ¾Ô¨ÒóÒãËÁèãËéÊÃéÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËÁèàªÔ§ÃØ¡  (Proactive)  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äÃ

1.  ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁàªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (BBS)  ´Ù·Õè¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹áµèÅЧҹáµèÅТÑ鹵͹¢Í§§Ò¹áÅéÇãËé¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§ÀÑÂŴŧ

2.  ÇÔà¤ÃÒÐËìÍغѵÔà˵ØÍÂèÒ§Ãͺ¤ÍºÅÖ¡«Ö駠 (Analytic)  ËÒÊÒà˵ØáÅéÇ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ»éͧ¡Ñ¹

3.  ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁàªÔ§¨ÔµÇÔ·ÂҽѧãËéÍÂÙè㹨Եã¨ËÃ×Íã¹ÊÒÂàÅ×Í´

4.  »ÃѺ»ÃاÊÃéҧʶҹ·Õè»ÅÍ´ÀÑ  (Safety  Work  Places) 

5.  »ÃѺ»Ãا¢Ñ鹵͹ãËéàÊÕ§ÀÑÂŴŧ  (Danger  Work  Elimination) 

6.  ãªéÍØ»¡Ã³ì·Õè»ÅÍ´ÀÑ·´á·¹¡ÒÃãªéÁ×Í  (Safe  Tools  Implement) 

7.  ÊѧࡵءÒ÷ӧҹ (Work  Observation)  áÅлÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕè§áµèÅТÑ鹵͹áÅéÇà»ÅÕè¹á»Å§ãËé»ÅÍ´ÀÑ 

8.  ÊÃéÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  â´Âãªé¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕè¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (Safety  Walk  Rally) 

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹