Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

ö»Ô¡ÍѺª¹Ã¶ºÃ÷ء·ÕèÊÕèá¡

Pick-Up  Vs  Truck  Accident

 

       öª¹¡Ñ¹·ÕèÊÕèá¡  öºÃ÷ءÇÔ觢ÇÒ§ÁÒö»Ô¡ÍѺÇÔ觵Ѵ  ª¹Ã¶ºÃ÷ء  öºÃ÷ءàËç¹àºÃ¤à»ç¹  10  àÁµÃ  ö»Ô¡ÍѺäÁèµÔ´àºÃ¤àÅÂ

ÊÒà˵Ø

                -  ÊѺʹàÃ×èͧ·Ò§àÍ¡·Ò§â·ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè

                -  ÁÕÅÙ¡ÃйҴªÐÅͤÇÒÁàÃçÇ  áµè

                -  ÁÕµé¹äÁéºÑ§ÁØÁÁͧ¡ÒèÃÒ¨Ã

                -  ä¿¡ÃоÃÔº·Ñ駤Ùèà»ç¹àËÅ×ͧ  äÁèÃÙé·Ò§àÍ¡â·  ÁͧäÁèà»ç¹¡ÃоÃÔº¡ÅÒ§Çѹ

¡ÒÃá¡éä¢

                -  à¾ÔèÁÅÙ¡¢Ñé¹  ãËéªÐÅͤÇÒÁàÃçÇ

                -  µÔ´»éÒÂàµ×͹  ËÂØ´ãËé·Ò§  ¨Ðä´éÃÙéÇèÒà»ç¹·Ò§â·

Êͺ¶ÒÁ

                -  ¤¹¢ÑºÃ¶»Ô¡ÍѺäÁèä´éáµÐàºÃ¤àÅ·ÃÒºÇèÒ¡ÓÅѧâ·ÃÈѾ·ì¤Ø¡ѺΌÊÒÇà¾ÅÔ¹ä»

á¹Ç¤Ô´¹Çѵ¡ÃÃÁ

                -  ãªéä¿àµ×͹â´ÂãªéÃкºà«¹à«ÍÃìáÅéÇà»Ô´ä¿¡ÃоÃԺᴧ  ËÒ¡äÁè·Ó§Ò¹ãËéà»ÅÕè¹à»ç¹ä¿àËÅ×᷹ͧ

                -  ËéÒÁöä»à¡ÕèÂÇ¢éͧà¢éÒÁÒ㹺ÃÔàdz¹Ñé¹

                -  à»ÅÕè¹·Ò§ä»ÇÔè§àÊé¹Í×è¹  ¼èÒ¹»ÃеÙÍ×è¹

                -  ãªéǧàÇÕ¹᷹ÊÕèá¡

                -  ·Ó·Ò§Åêͤ·Ò§¢éÒÁ

á¹Ç¤Ô´àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

                -   ·´ÊͺÇèÒÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡éä¢áººµèÒ§æ áÅéÇãªéẺ¨ÓÅͧà´ÔÁ´ÙÇèÒö»Ô¡ÍѺ¤Ñ¹à´ÔÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁà´ÔÁ¨Ðª¹ËÃ×Íà»ÅèÒ

                -  ÊÑÁÀÒɳ줹¢ÑºÃ¶»Ô¡ÍѺÇèÒẺä˹¨Ö§¨ÐäÁ誹àÃÒ¤Ô´àͧà¢ÒÇèÒÍÂèÒ§äáçÂѧª¹ÍÂÙè´ÕÇÔ¸Õ¡ÒùÑ鹡çäÃé¼Å

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹