Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ÊÔ§ËÒ¤Á  2555

à·¤¹Ô¤âÍ«èÒà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà˵Ø

OSA Technique for Accident Prevention

 

 

á¹Ç¤Ô´âÍ«èÒ à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà赯 Áմѧ¹Õé

O : Observation ÊѧࡵءÒóì

S  : Sensing ÍÒÃÁ³ìËÂÑè§

A  : Action »¯ÔºÑµÔ¡ÒÃá¡é䢻ÃѺ»Ãا

 

ÊѧࡵءÒóì (O)

1. ´ÙÃͺµÑÇ

  ʶҹлѨ¨ØºÑ¹ ·Ø¡¢³Ð¨Ôµ

          -  àµçÁÃéÍ àÁ×èÍà¢éÒÊÙè¹Ò·ÕÇԡĵÔ

             - ¼è͹¤ÅÒ àÁ×èÍÍÂÙèã¹Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑ ËÃ×Í»¡µÔ

       ¡ÅÒ§Çѹ

       ¡ÅÒ§¤×¹

2. ´Ù¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁµÑÇàÃÒ ´éÒ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÊÁÃö¹Ð

      ¤ÇÒÁÇèͧäǢͧÍÒµ¹ÐË¡

3. ãªéʵԻѭ­Ò¾Ô¨ÒóÒ

 

ÍÒÃÁ³ìËÂÑè§ (S)

1. ÊÀÒ¾¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊÑÁ¼ÑÊ

          x »ÅÍ´ÀÑÂ

          x ÍѹµÃÒÂ

2. ¤Ò´¤Ðà¹à˵ءÒóì·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÅӴѺ¶Ñ´ä»

          x »¡µÔ

          x ¼Ô´»¡µÔ ¹èÒ¨Ðà¡Ô´ÍÐäâÖé¹

3.ãªéÍÒµ¹ÐË¡ÃѺÃÙé

     x à»Ô´»ÃеÙÍÒµ¹ÐË¡ ÁÕ µÒ ËÙ ÅÔé¹ ¨ÁÙ¡ ¡Ò ã¨

     x ÃѺÊÔè§àÃéÒà¢éÒÁÒ

     x ãªé¨ÔµÇÔà¤ÃÒÐËì â´Â»ÃÒȨҡͤµÔÊÕè ÁÕ ÃÑ¡ âÅÀ â¡Ã¸ Ëŧ

          µÕ¤ÇÒÁ´Õ/äÁè´Õ/à©Âæ

                  - »Ñ­­Ò¨Ñº

                          $ ´Õ ÁÕ»ÃÐ⪹ì Áդس¸ÃÃÁ

                          $ äÁè´Õ ÁÕâ·É äÃé¤Ø³¸ÃÃÁ

                  -   ´Õ ·ÓµèÍ

                  - äÁè´Õ ËÂØ´·Ó

                  -  à©Âæ ãËé·º·Ç¹

 

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃá¡é䢻ÃѺ»Ãا (A)

1. ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèãªéá¡éä¢

            x ÃÐÂÐÊÑé¹ ãËéá¡é䢷ѹ·Õ

            x ÃÐÂÐÂÒÇ

                - µÑ駧º»ÃÐÁÒ³

                - ËÒÁҵáÒêÑèǤÃÒÇ»ÃзѧäÇé¡è͹

2. ¤ÇÒÁÂÒ¡§èÒÂ㹡ÒÃá¡é䢻ÃѺ»Ãا

             x ·Ó´éǵ¹àͧ (§èÒÂ)

             x ËÒ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ (ÂÒ¡

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹