Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ÊÔ§ËÒ¤Á  2554

 

¡ÒúÃÔËÒçҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´ÂàÍÒ¤¹·Ó§Ò¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§

Management for Worker Centric Safety

 

Worker  Centric  Safety

 

1.  ¡ÅØèÁ  Cell  ·ÕèÈÖ¡ÉÒ 

Cell  ËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§

1.1  ¡ÅØèÁ§Ò¹ÁÕ§Ò¹  1.)Operate  2.)  §Ò¹  TPM  3.)  §Ò¹«èÍÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  4.)  §Ò¹·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´  5.)  §Ò¹¨èÒÂËÔ¹ãËéÅÙ¡¤éÒ

1.2  Cell  µÑ¡áÅТ¹Êè§

¡ÅØèÁ§Ò¹ÁÕ  1.)  §Ò¹  Operate  áºè§à»ç¹

                                1.1  ¡ÅØèÁ§Ò¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء

                                1.2  ¡ÅØèÁ§Ò¹Ã¶µÑ¡ËÔ¹

                    2.)  ¡ÅØèÁ§Ò¹«èÍÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å

                    3.)  ¡ÅØèÁ§Ò¹  TPM

                 4.)  ¡ÅØèÁ§Ò¹»ÃѺ»ÃاàÊé¹·Ò§

 

2.  á¹Ç¤Ô´  Worker  Centric  Safety 

          àÍÒ¤¹·Ó§Ò¹à»ç¹ÈÙ¹Âì  à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´ÂàÍÒÃкº  ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ  ¡ÒÃÊÑ觡Òà ¡ÒÃãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢éÒªèÇÂáÅÐàÍÒẺ  Constructionism  à»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í

                ÊÒà˵ءÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÑ¡à¡Ô´¡Ñº¤¹·Ó§Ò¹·Õè˹éÒ§Ò¹  ´ÙáÅäÁè·ÑèǶ֧¤¹·Ó§Ò¹·Ø¡ÍÃÔº··Ø¡¹Ò·Õ

                à»éÒËÁÒ·ÓãË餹§Ò¹ÊÒÁÒö´Ùášѹàͧä´éáÅдÙáŵÑÇàͧä´é  µÒÁËÅÑ¡äµÃÊÔ¡¢Ò  ¤×ÍʵԠ ÊÁÒ¸Ô  »Ñ­­Ò  ÇÔà¤ÃÒÐËìäµÃèµÃͧ´éǵÑÇàͧà»ç¹ÍÃÔª¹  ¾Ö觾ҵÑÇàͧä´é  ãË餹Í×è¹¾Öè§ä´é

                »Ñ­ËÒ¤¹§Ò¹¤×Í  ¶Ù¡ÊÑè§ãËé·ÓµÒÁâ´ÂäÁèà¢éÒ¶Ö§à¹×éͨԵÇÔ­­Ò³  ¢Ò´»Ñ­­ÒÇÔà¤ÃÒÐËì˹éÒ§Ò¹µÑÇàͧ  äÁèÃÙéá¨é§á·§µÅʹ㹧ҹµ¹àͧ  äÁè¡ÅéҺ͡ÊÑè§àµ×͹ÀÑ¡Ѻ¹Ò  ·ÓãËéà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ¡è͹¨Ö§ÃÙé

                à¤Ã×èͧÁ×Í  Constructionism ÁÕÊзé͹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡  (Reflection)  ·ÓãËé»Ñ­ËÒà»ç¹  Early  Warning  ÃÙé»Ñ­ËÒÍØ»ÊÃäì¢Í§à¢Ò  ·Õè¹Òµéͧà¢éÒ仪èÇÂàËÅ×Í  àªè¹ÃÙéäÁè¾Í  ªÓ¹Ò­äÁè¾Í  á¹Ç¤Ô´äÁè¶Ù¡µéͧà»ç¹  ÁÔ¨©Ò·Ô®¸Õ  ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙé  (Show and  Share)  ¤¹Ë¹éÒ§Ò¹  ¡ÅØèÁµÑÇàͧ·ÓãËéàªÕÂǪҭÃͺÃÙéáÅÐÁÕʵԠ ¡ÒÃàÍÒ§Ò¹¨ÃÔ§ÁÒà»ç¹ÊÔè§àÃÕ¹ÃÙé  Action  Learning  ·ÓãËéÃÙé¨Ãԧ㹧ҹáÅÐ㹪ÕÇÔµ  ¡ÒþѲ¹ÒÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ  (Continuous  Improvement)  ·ÓãËéà»éÒËÁÒµèÒ§æ  ´Õ¢Öé¹

          ÊÔ觤ҴËÇѧ  àÁ×èÍ·Ó´éÒ¹  Safety  ´Õ  µèÍæ  ä»  §Ò¹  TPM  §Ò¹  Operation  ¡ç¨Ð¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ÁÒàͧà¾ÃÒÐãªéËÅÑ¡¡ÒÃà´ÕÂǡѹ

 

3.  §Ò¹ËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§

                §Ò¹  Operation  (7  ¤¹)

                -  µÃǨ  Check  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡è͹à´Ô¹

                -  µÃǨ  Check  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢³Ðà´Ô¹

                -  ¡ÙéËÔ¹µÔ´

                -  ´ÙáÅ  Safety  and  Environment 

§Ò¹¡ÅØèÁ  TPM  (14  ¤¹/2  ¡Ð  ÁÑ¡à¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒ¡ÊØ´)

                -  µÃǨ  Check  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                -  ËÒ  SOC

          -  á¢Ç¹  Tag  

§Ò¹«èÍÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  (12  ¤¹/2  ¡Ð)

                -  «èÍÁ·Ñ駠 Plant 

§Ò¹·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´  (24  ¤¹  ÍÍ¡ÁÒ¡ÊØ´)

                -  ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¾×é¹·Õèà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                -  ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¶¹¹  ÅÒ¹¨èÒÂËÔ¹

§Ò¹¨èÒÂËÔ¹ãËéÅÙ¡¤éÒ  (4  ¤¹/¡Ð)

                -  ´ÙáŪش¨èÒÂËÔ¹  áÅÐöµÑ¡

                -  §Ò¹Ã¶µÑ¡ÅéÍÂÒ§

ºØ¤¤ÅÒ¡Ã

                -  ¾¹Ñ¡§Ò¹  7  ¤¹  ´ÙáÅ·Ñé§ËÁ´  ´Ùáŧҹ¤Çº¤ØÁà»ç¹ËÑÇ˹éҪش  1  ¤¹/¡Ð  ´Ù§Ò¹  TPM  4  ¤¹

                -  ¼ÙéÃѺàËÁÒÃÇÁ  57  ¤¹  ·Ó§Ò¹·Ñé§ËÁ´

¡ÒúéÒ¹

                -  ÇÔà¤ÃÒÐËì¡ÅØèÁ§Ò¹ä˹à¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒ¡ÊØ´ËÃ×ÍÁÕ§Ò¹àÊÕè§ÁÒ¡ÊØ´

                -  ¨Ñ´ËÑÇ˹éҪش¤Çº¤ØÁ

                -  Åͧ»ÃÐàÁÔ¹  Competency  ´éÒ¹§Ò¹  ´éÒ¹  Safety  áµèÅФ¹  ÃдѺ  1-5

                -  FA  ÍÂÒ¡¤Ø¡Ѻ¤¹Ë¹éÒ§Ò¹ÁÕàǷդشÙ˹éÒ§Ò¹¨ÃÔ§»ÃѺ¾×鹤ÇÒÁÃÙéãËé  FA  ¡è͹

                -  àÅ×Í¡¡ÅØèÁÁÒ·´Åͧ¡è͹

                -  »ÃÐàÁÔ¹  Competent  ¢Í§  ¨».  ¤Ùè¸ØáԨ

                -  FA  ÍÂÒ¡ãË餹§Ò¹¤Øé¹à¤Â¡Ñº  FA  ¡è͹äÁèÁÕ·Ò§¡Òà à¾×èÍà»ç¹  Open  Mind  ÍÒ¨ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁºéÒ§¡çä´é

 

4.  ÊäµÅìºÃÔËÒà Safety  ¢Í§ËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§

                -  à¹é¹àÃ×èͧÍØ»¡Ã³ì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊèǹºØ¤¤Å  ÁÕËÁÇ¡  Ãͧà·éÒ  ¡Ãͧ½Øè¹

                -  à´Ô¹µÃǨÃèÇÁ¤Ùè¸ØáԨµÅÍ´  Plant  ¨».¡Í§ÃѺàËÁÒÂѧäÁèä´éà¢éÒÃèÇÁ  ·Ø¡Çѹ

                -  ¾ºÇèÒÁÕ¡ÒÃãªé¡Ãͧ½Øè¹¼Ô´ª¹Ô´¤×Íãªé¼éÒá·¹¡çãªéÇÔ¸Õ͸ԺÒº͡

                -  FA  ¶ÒÁà¢ÒÍÂÒ¡ãÊèËÃ×Ͷ١ºÑ§¤ÑºãËéãÊè

                -  «Ñ¡¶ÒÁẺ¾Õè¹éͧ  àªè¹·ÓäÁäÁèãÊèËÁÇ¡ËÃ×ÍãÊèàÁ×è͹ÒÂà´Ô¹ÁÒ

                -  ´Ù»ÅÑê¡ä¿ÁÕÊÒ´ԹµÑǵѴ俠 ´ÙÍØ»¡Ã³ì  Safety  ·Õèà¤Ã×èͧÁ×Í  àªè¹  à¤Ã×èͧàª×èÍÁ

                -  ·ÓäÁ¶Í´äÊéÍØ»¡Ã³ì  Fly  black  ÍÍ¡à¾ÃÒÐÍØ´µÑ¹  áÅÐäÁèÃÒ§ҹ  äÁèá¨é§  ÁջѭËÒÍØ´µÑ¹áÅéǶʹÍÍ¡  ÂÔ觶ʹáÅÐäÁèà¡Ô´ÍغѵÔà˵ءçÂÔè§Áѹã¨áÅлÃÐÁÒ·

                -  ¤Ø¡Ѻ¤¹§Ò¹áÅмÙ黯ԺѵÔ

                -  FA  ºÍ¡ãËéºÍ¡ÇèÒäÁèä´éÁÒµÃǨ¨ÑºãËé¤ÇÒÁÊӤѭ  ʹã¨à¢éÒ  ¶ÒÁ§Ò¹à¢Ò¤ÃÑé§ááÁÕ¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒä»á¹Ð¹Ó¡è͹¤ÃÑé§ËÅÑ§æ  FA  ¨Ðà¢éÒä»

                -  ¶ÒÁÇèÒÅÙ¡¹éͧ¡ÅéҺ͡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃ×Íà»ÅèÒ  Åͧ͸ԺÒ¾ĵԡÃÃÁ  àªè¹¶ÒÁàÃ×èͧ´×èÁàËÅéÒÁÒ·Ó§Ò¹ËÃ×Íà»ÅèÒ

                -  ÅÙ¡¹éͧ¡Ô¹àËÅéҤ׹¹ÕéµéͧºÍ¡¹Ò  à¾×è͹Ò¨Ðä´éÇÑ´¡ÐãËÁè  à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃàÁÒ¤éÒ§áÅéÇÁÒ·Ó§Ò¹

 

5.  Cell  µÑ¡¢¹Êè§

                µÑ¡¢¹Êè§ÁÕ¤Ãͺ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾  ÁÕ¡ÅØèÁ¤¹¤×Í ¡ÅØèÁ  ¼¨¡.  ¡ÅØèÁ¾¹Ñ¡§Ò¹  áÅСÅØèÁ¤Ùè¸ØáԨ  ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ  21  ¤¹  ¤Ùè¸ØáԨÁÕ  64  ¤¹  ÁÕ§Ò¹  TPM  9  ¤¹  ¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء  44  ¤¹  §Ò¹  ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´  2  ¤¹  §Ò¹´ÙáÅàÊé¹·Ò§¢¹Ê觠 ¼ÃÁ.  9  Á  TPM  ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹¤ØÁ  14  ¤¹  §Ò¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ءÁÕ Key man  3  ¤¹  ¤ØÁ§Ò¹  §Ò¹´ÙáÅàÊé¹·Ò§ÁÕ¤¹´ÙáÅ  2  ¤¹  áÅЧҹ«èÍÁ  ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹«èÍÁÅéÍÂÒ§¾¹Ñ¡§Ò¹  1  ¤¹  Åé͵ѹµÐ¢Òº¾¹Ñ¡§Ò¹  1  ¤¹ 

          ·´Åͧ·Ó  KYT  ãËé¾Ù´·Õè˹éÒ§Ò¹·Õè§Ò¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء  àªè¹¨Í´ËÂشö¢éÒ§·Ò§äÁè´Ñºä¿  à¨Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§àÁ×èÍÇÒ¹¡çÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§ã¹·ÕÁ  ¨èÒ§ҹµÍ¹  7:45  ¹.  ¡Ð  2  µÍ¹  15:45  ¹.  ÁÕ  2  ¡Ð  ãËé¼ÙéÃѺàËÁҤءѹàͧ  ÂÍÁÃѺ¡Ñ¹ä´éÁÕÁÒ¡¤¹¡çÁÕàÃ×èͧÁҤصéͧÁÕ¤¹à»Ô´»ÃÐà´ç¹¡è͹  áÅéǤ¹Í×蹨еèÍ»ÃÐà´ç¹  äÁèªÍºà¢Õ¹Íèҹ˹ѧÊ×Í  ªÍºÇÔ¸Õ¡ÒäØ  àªè¹  ¾ºµÃ§ä˹ÁÕËÔ¹¡é͹ãË­è  ¶¹¹Å×è¹

                ¨ÐËҨѧËÇÐãËé  FA  ÁÒ´Ù  áµè¤ÃÑé§ááÍÒ¨µ×è¹àµé¹äÁè¡ÅéÒ¾Ù´âªÇìãËéàËç¹  öµÑ¡Ã¶ºÃ÷ء¨Ð·Ó§Ò¹¤Ùè¡Ñ¹  ¤¹¢ÑºÃ¶µÑ¡¨Ðµéͧ¼èÒ¹¡ÒâѺöºÃ÷ءÁÒ¡è͹  öµÑ¡ÁÕ¼ÊÁ  18  ¤¹  à¤ÂÁÕä¿äËÁé·ÕèöµÑ¡ÅéÍÂÒ§  ¤¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ءàË繡è͹¨Ö§à¢éÒªèÇÂàËÅ×Í

                àÇÅÒà¡Ô´ÍغѵÔà˵بÐÁÕ¤ÓÇÔ¨Òóìà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹à´ÕÂǡѹ  àªè¹¤¹¹Õé¢ÑºÃ¶àÃçÇÁÒ¡  à¢ÒàË繡ѹàͧ¨Ñ´¤¹  öµÑ¡  2  ¤¹/¤Ñ¹  öºÃ÷ء  3  ¤¹/2  ¤Ñ¹

                ¡ÒÃá¡éä¢ÊÔ觼Դ»¡µÔ  àªè¹¢ÑºÃ¶àÃçÇ  à¢ÒºÍ¡¡Ñ¹àͧ  ËÃ×Íà¾×è͹àµ×͹  ËÃ×Í  Key  man  àËç¹¢³Ð·Ó§Ò¹

                ¡ÒÃ㨴շءÍÂèÒ§  ÇÔ¹ÑÂÁÑ¡ËÂè͹à¤ÂÁÕ¡Ò÷´Åͧ»ÅèÍ´٠ »ÃÒ¡®ÇèÒÅÐàÅÂ

                ¡ÒäѴàÅ×Í¡¤¹¤Ùè¸ØáԨà¢éÒÁÒ·Ó§Ò¹  â´Â¤Ñ´¨Ò¡¤¹ÁÕ¾×é¹°Ò¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ءÁÒ¡è͹  ËÃ×ͨҡ¤¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء˹ѡáÅéÇãªéÇÔ¸ÕÊÑÁÀÒɳì»ÃÐÇѵԪÕÇÔµ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  à»ç¹¢âÁÂ˹ÕÁÒËÃ×Íà»ÅèÒ  »Ñ­ËÒªÕÇÔµ¢Í§à¢ÒÁÕÍÐäúéÒ§¶ÒÁµÃ§æ  Ẻ¤Ø¡ѹ  ÍÒ¨¶Ù¡äÅèÍÍ¡¨Ò¡¢ÑºÃ¶àÃçÇ  µÔ´ÂÒàʾµÔ´ãËé  Ë¨¡.·ÕèàÃÒ¨éÒ§  ÁÒÊÑÁÀÒɳì´éÇ¡ѹ¡ÑºàÃÒ

                ÅѡɳЧҹ¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء˹ѡ  ãªéÇÔ¸Õ¨éÒ§àËÁÒ·ÕèäÁèµéͧ»ÃСѹ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ  à¾ÃÒÐᾧÁÒ¡  ¨Ö§ãªéÇÔ¸ÕÊÑÁÀÒɳìàÅ×Í¡¤¹ÁÒ  µÃǨÇÑ´áÍÅ¡ÍÎÍÃì  áÅÐà»ÅÕè¹˹éÒ·ÕèÍ×è¹ËÒ¡äÁèÁÑè¹ã¨  ¡ÒÃͺÃÁãËéªÓ¹Ò­¡ÒúéÒ¹

                -  àÅ×Í¡¡ÅØèÁ§Ò¹·ÕèàÍÒÁÒà»ç¹  Model

                -  ã¤Ãà»ç¹¤¹¤ØÁ§Ò¹¡ÅØèÁ¤Ùè¸ØáԨ

                -  »ÃÐàÁÔ¹  Competency  ´éÒ¹§Ò¹áÅдéÒ¹  Safety  áµèÅФ¹ÃдѺ  1-5  ·Ñ駾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ

                -  ÍÐä÷Õè¤Ô´ÇèÒÁջѭËÒ¤Ùè¸ØáԨ  ÁÕà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                -  ¨».¤Ùè¸ØáԨ  ÁÒ´Ùáŵ͹¨èÒ§ҹáÅлÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ觠 à¢ÒÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹÂѧäÁèà¡è§¢Í´Ùº·ºÒ·  à¡è§ËÃ×ÍÍè͹´éÒ¹ÍÐäà µÔ´ÍÐäÃÃÙéà¢Ò  à¾×èÍÇҧἹà¢ÒËÒ  áÅéÇÊзé͹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´éÇ»ҡ¢Í§à¢Òàͧ  »Ñ­ËÒ  Cash  flow  ¨Ò¡¨èÒ  2  ¤ÃÑ駠 ÁÒà»ç¹¨èÒ  1  ¤ÃÑ駠 à¢ÒÁջѭËÒà§Ô¹äÁè·Ñ¹µéͧÇØè¹ÇÒÂËÒà§Ô¹ÁÒËÁع

 

6.  ´Ù˹éÒ§Ò¹¨ÃÔ§

                ¾Ò  FA  ä»´Ù˹éÒàËÁ×ͧ  ËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§  ÊǹÊÁعä¾Ã  à¾×èÍãËé¤Øé¹à¤Â¡ÑºË¹éÒ§Ò¹áÅСÒû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ  ¡è͹¡ÅѺÊӹѡ§Ò¹

 

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹