Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂàªÔ§ÀÒÂã¹µÑǤ¹

In  Sight  Safety  Base

 

1.  º·¹Ó

                ÍغѵÔà˵Øà¡Ô´¢Öé¹ä´é¨Ò¡¤¹áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ¨Ò¡¤¹¡çÁÕ¡ÒáÃзӷÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑ  (Unsafe  Acts)  ¨Ò¡ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁà¡Ô´¨Ò¡ÊÀÒ¾·ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑ  (Unsafe  Condition) 

                ¡ÒÃÁÒÁͧ·ÕèµÑǤ¹  ËÒ¡Áͧµ×é¹æ ¡ç¤Ô´ÇèÒá¤è·Ñȹ¤µÔäÁè´Õµèͧҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¢Ò´¤ÇÒÁÃÙé»ÃÐÁÒ·  ¢Ò´»ÃÐʺ¡Òóì¡ç¨ÐÃÙéá¤è¹Ñé¹¾ÂÒÂÒÁ¨Ðá¡é䢷Õ褹  á¡éà·èÒäáçäÁèÊÓàÃç¨ÂѧÁվĵԡÃÃÁàËÁ×͹à´ÔÁ  à¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÍÕ¡áÅéÇ  «éÓæ  «Ò¡

 

2.  ÅÓ´Ñ´ÀÒÇÐÀÒÂ㹤¹µèͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

                àÃÒÍÒ¨áºè§ÀÒÇФ¹µèͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÍ¡à»ç¹  4  ÃдѺ  ¨Ò¡¢Ñé¹µèÓ仢Ñé¹ÊÙ§  ´Ñ§¹Õé

ÃдѺ  1  ¢Ñé¹ÊÑ­ªÒµÔ­Ò³ (Instinct Base)

ÃдѺ  2  ¢Ñ鹾ĵԡÃÃÁ  (Behavior  Base) 

ÃдѺ  3  ¢Ñ鹨ԵÊÓ¹Ö¡  (Metal  Base) 

ÃдѺ  4  ¢Ñ鹨ԵÇÔ­­Ò³  (Soul  Base) 

 

                ¢Ñé¹ÊÑ­ªÒµÔ­Ò³  ·ÕèÊÔè§ÁÕªÕÇÔµµéͧÁÕ»®Ô¡ÔÃÔÂҵͺâµéà¾×èÍàÍÒµÑÇÃÍ´  àÁ×èÍÁÕÀÑÂÁÒ¶Ö§ËÃ×Íã¡ÅéÁÒ¶Ö§áÅÐá¤è¢Ñé¹ãªé¤ÇÒÁ¡ÅÑÇà»ç¹µÑǢѺà¤Å×è͹

                ¢Ñ鹾ĵԡÃÃÁ  à»ç¹¹ÔÊÑ·ÕèËÒ¡·ÓºèÍÂæ  ¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ËÒ¡·Ó«éÓæ  ºèÍÂæ  ¡ç¨Ðä´é¹ÔÊÑÂẺ¹Ñé¹  ¤Ô´áºº¹Ñé¹  ¶¹Ñ´áºº¹Ñé¹à»ç¹á¤è¢Ñé¹ÃÙé¨Ñ¡à»ç¹á¤è¢Ñé¹ãªé  ¤ÇÒÁà¤ÂªÔ¹  à»ç¹µÑǢѺà¤Å×è͹à»ç¹á¤è¢Ñé¹ÃÙé¨Ñ¡

                ¢Ñ鹨ԵÊÓ¹Ö¡  à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§ÊµÔ  ¤ÇÒÁ¤Ô´  ¤ÇÒÁÃÙé  ·ÕèµÃÐ˹ѡ  ¤Ô´¶Ö§ÍÂÙè  à»ç¹µÑǤǺ¤ØÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍա˹Ö觠 ¢Ñé¹ÃÙé¨ÃÔ§  à¢éÒ㨨ÃÔ§  à»ç¹á¤è¢Ñ鹤ÇÒÁÁÕʵÔà»ç¹µÑǢѺà¤Å×è͹

                ¢Ñ鹨ԵÇÔ­­Ò³  à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§ÃÒ¡ÅÖ¡à¢éÒÀÒÂã¹Â×¹ÀÒÂ㹨Ե¢Ñé¹ÅÖ¡  ¡ÅѺä»àËÁ×͹ÊÑ­ªÒµÔ­Ò³áµèà»ç¹¢Ñé¹ÊÙ§  ÁըԵʧº  ËÂÑè§ÃÙéà˵ءÒÃ³ì  ÁͧàËç¹¢Ñé¹ÃÙéá¨é§á·§µÅÍ´Áͧà˵ءÒóì§Ò¹·Õè·Ó´éÇ»ѭ­Ò¾Âҡóìà˵ءÒóì¢éҧ˹éÒä´é  à»ç¹¢Ñé¹ãªé»Ñ­­Òà»ç¹µÑǢѺà¤Å×͹

                à»ÃÕºà·Õº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂàªÔ§ÀÒÂã¹µÑǤ¹´Ñ§¹Õé  (Material  Science) 

 

                ¢Ñé¹ÊÑ­­Ò³à»ç¹  ÃкºÍѵâ¹ÁѵԴԺ¾×é¹°Ò¹

                ¢Ñ鹾ĵԡÃÃÁà»ç¹  Ãкº¡ÒÂËÃ×Í¿ÔÊÔ¡ËÃ×Í¡Åä¡  (Mechanic) 

                ¢Ñ鹨ԵÊÓ¹Ö¡à»ç¹  Ãкº¤Çº¤ØÁÁ×Í  (Manual) 

                ¢Ñ鹨ԵÇÔ­­Ò³à»ç¹  Ãкº¤Çº¤ØÁÍѵâ¹ÁѵԢÑé¹ÊÙ§  (Automatic) 

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹