Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2550

½Øè¹¼§á¡ÅºÃÐàºÔ´

Hush  Dust  Explosion

 

        àª×èÍÁâÅËР à¡Ô´»ÃСÒÂä¿  ËÅè¹ãÊèŧÁÒ  ¶Ù¡½Øè¹¼§á¡Åº·Õèà¡ÒÐÍÂÙèµÒÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãà¡Ô´ÃÐàºÔ´à»ç¹à»ÅÇä¿¢Öé¹ÁÒ  (Explosion)  à»ÅÇ俶١¤¹àª×èÍÁºÒ´à¨çº

                ¡ÒÃàª×èÍÁ㹺ÃÔàdz·ÕèÁÕ½Øè¹á¡Åº  (¼§)  ÁÒ¡   à»ç¹§Ò¹·Õèµéͧ¢Í͹حҵ  (Hot  Work  Permit)  µéͧÁÕ¡ÒÃãË餹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéà¢éÒä»´Ù  ¡è͹¹ÓÊÔè§Ãé͹»ÃСÒÂä¿à¢éÒä»·Ó§Ò¹  áÅéÇÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒôѺà¾ÅÔ§  áÅÐÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃàÍÒàª×éÍà¾ÅÔ§ÍÍ¡  ËÃ×ÍàÍÒÇÑʴؼéÒ¾×é¹·¹ä¿ä»»Ô´»¡¤ÅØÁäÇé

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹