Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2550

ÃÑéǷѺ¹Ñ¡àÃÕ¹µÒÂ

Gate  Fall  Down

 

                »ÃеÙÍÒ¾ÒÃìµàÁ¹µì  àÇÅÒà»Ô´»ÃеÙÃÑéÇÊØ´  »Ãе٨ÐËÅØ´¨Ò¡ÃÒ§ºÑ§¤Ñºá¹Ç  »ÃеÙÅéÁ·Ñºà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ÇÑ  2  ¢Çº  µÒ  ¡Ãд١µé¹¤ÍËÑ¡

                ÊÒà˵ØäÁèÁÕµÑÇËÂØ´àÁ×èͻԴ»ÃеÙÃÑéÇÊØ´  à¨éÒ˹éÒ·Õè¢Ò´¡ÒôÙáŵÃǨÊͺ  áÅÐäÁèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ÍÕ¡·Ñ駼Ù黡¤Ãͧ¡çÅÐàÅ äÁè´ÙáÅà´ç¡»ÅèÍÂãËéàÅè¹»ÃеÙâ´ÂÅӾѧ

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹