Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

 

¡ÒÃ͹حҵà¢éÒàª×èÍÁã¹¾×é¹·ÕèÁÕàª×éÍà¾ÅÔ§

Fuel Zone Permission for welding

 

                ªèǧàª×èÍÁµéͧÁÕ·Ñ¡ÉÐÁÕ  Work  Permit  ¡ÒÃà¢éÒ¾×é¹·Õèàª×èÍÁÊÒ¾ҹµéͧÁÕ  Work  License  â´ÂËÑÇ˹éÒ˹èÇ«èÍÁ  à¨éҢͧ¾×é¹·Õè

                à¨éҢͧ¾×é¹·Õè͹حҵµéͧà¢éÒä»´Ù¾×é¹·ÕèÇèÒ»ÅÍ´ÀÑ  à¤ÅÕÂÃìàª×éÍà¾ÅÔ§  Çѵ¶Ø´ÔºÍ͡仵ÃǨ´ÙÍØ»¡Ã³ìàª×èÍÁÇèÒÁÕÊÒ´Թ  ¤¹·Õèàª×èÍÁÁÕ¤ÇÒÁÃÙéà¾Õ§¾ÍÁÕÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹ÊÐà¡çµä¿ àªè¹  ¼éÒ㺷¹ä¿  ¡ÒÃ촡Ӻѧ§Ò¹àÊÃç¨áÅéǵéͧÃÒ´¹éÓàµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³ì´Ñºà¾Åԧ仴éÇ  ¡ÒõԴµÒÁà½éÒÃÐÇѧ俤ÅØ¡ËÅѧ¡ÒÃàª×èÍÁ§Ò¹àÊÃç¨·Ø¡æ  ªÑèÇâÁ§ÍÂèÒ§¹éÍ  8  ªÑèÇâÁ§  ´ÙÇèÒÁÕ¤Çѹ¤Åء俻зØÁÕ·ÕÁàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ¼¨­ÍѤ¤ÕÀÑÂ

                ãºÍ¹Ø­Òµªèǧàª×èÍÁÍÒ¨áºè§à»ç¹  2  ÃдѺ  àªè¹  ÃдѺàª×èÍÁ·ÑèÇä»áÅÐÃдѺàª×èÍÁ§Ò¹¾ÔàÈÉ  àª×èÍÁ¾×é¹·ÕèÍѤ¤ÕÀÑ  àª×èÍÁãµé¹éÓ

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹