Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ä¿äËÁé¨Ò¡ä¿¿éÒÅѴǧ¨Ã

Fire from Short Circuit

 

                à¡Ô´ä¿¿éÒÅѴǧ¨Ã  à¡Ô´¡ÅØèÁ¤ÇѹáÅÐä¿áÅÐàÊÕ§´ÑºÃÐàºÔ´¨Ò¡¡ÒÃÎêÒ´  ãªé¶Ñ§à¤ÁÕ¼§áÅÐÎÒÅ͹  4  ¶Ñ§  ÁÕàª×éÍà¾ÅÔ§ã¡Åéæ  ¤×ÍÂҧö¹µì

                ÊÃØ»ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ÁÒ¹Ò¹¹Ñº  20  »Õ  µÑÇÊѺä¿Ãé͹ÅéÒ  ÊÔ觷Õèà»ç¹»Ñ­ËÒ¿ÔÇÊìµÑ´  1  ÊÒ  ÍÕ¡  2  ÊÒÂäÁèµÑ´  ¨Ö§ÍêÒ´µÅÍ´àÇÅÒ

                á¹Ç·Ò§á¡é䢫èÍÁãËéãªé§Ò¹¡è͹áÅéÇ·Ó¡ÒÃÂéÒ  Substation  ÍÍ¡ä»ãËéä¡Å¨Ò¡áËÅè§àª×éÍà¾ÅÔ§

                ÃкºäÎàá´Ã¹ÂѧäÁè¶Ö§  ÃÍö´Ñºà¾ÅÔ§ÇÔ·Âةءà©Ô¹ÅèÒªéÒ

                ¢³ÐµÑ´ä¿ãËéÅ´  Load  ËÁ´·Ø¡ÊÒÂ

                ¶Ñ§  CO  áÅжѧÎÒÅ͹ÁҨҡö´Ñºà¾ÅÔ§

                ¤¹ã¹¾×é¹·ÕèÂѧäÁèÃÙéµÑ´·Õèä˹¡ÇèÒ¨ÐÃÍãËéµÑ´ä¿¹Ò¹ä»

                ¤ÇÃÁÕá¼¹µÃǨàªç¤ä¿¿éÒÃкºã¹ÍÒ¤ÒôéÇ  ¹Í¡à˹×ͨҡÃкº¤Ãͺ¤ÅØÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã´éÇÂ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹