Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

ÊÐà¡ç´ä¿àª×èÍÁµ¡ãÊè½Øè¹á¡ÅºÅØ¡äËÁé

Firing  after  Welding

 

          àª×èÍÁä¿¿éÒÊÐà¡ç´ä¿ä»Å§½Øè¹á¡Åºµ¡¤éÒ§§Ò¹àÊÃç¨áÅéÇ  5-6  ªÑèÇâÁ§  俤ء

                á¹Ç·Ò§á¡éä¢ãªé¡ÒÃì´àËÅ硺ѧ  ËÃ×Íãªé¼éÒ㺠 Bag  Filter  ªØº¹éÓ  à»ç¹¡ÒÃì´ ¡Ñ¹ÊÐà¡ç´ä¿áÅéǤÇÃä»à´Ô¹µÃǨ·Ø¡æ  2-3  ªÑèÇâÁ§  ËÃ×ÍËÒ¼éÒËèÁ¡Ñé¹ä¿

                ¢éÍá¹Ð¹Óà¾ÔèÁàµÔÁ  §Ò¹·ÕèÁÕ»ÃСÒÂä¿ä´éá¡è§Ò¹àª×èÍÁá¡êÊ  §Ò¹à¡ÕÂÃìâÅËСç¤Çûéͧ¡Ñ¹áÅéÇ令é¹ËÒÇèÒ¼ÙéÃѺàËÁҡͧä˹·Óª¹Ô´¹Õéà»ç¹»ÃШӡçäÁèÁØè§à¹é¹Ê͹ͺÃÁ  áÅФÇÃÊØèÁµÃǨ¡Ò÷ӧҹ  ¡Ò÷ӧҹ·ÕèàÊÕè§ÀÑ  à¾×èÍ·Ó¹ÒÂÍغѵÔà˵ØÅèǧ˹éÒ  (Accident  Forecasting)

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹