Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

 

«èÍÁöʡѴÍÔ°µ¡ªèͧ¤¹ÅÍ´

Falling  into  Manhole

 

       ªèÒ§¿Ôµä´é仫èÍÁöʡѴÍÔ°  à´Ô¹¶ÍÂËÅѧµ¡ªèͧ¤¹ÅÍ´  (Man  hole)  ŧÊÙè¡Í§ÍÔ°ÊÙ§  2.5  àÁµÃ  ºÒ´à¨çº

                ÊÒà˵Øà¡Ô´¨Ò¡ËÅѧ¨Ò¡¡ÒÃÊ¡Ñ´ÍÔ°ËÁéÍà¼ÒÁÕÍÔ°¡Í§ºÑ§ªèͧ¤¹ÅÍ´  ÁͧÊѧࡵä´éÂÒ¡ à´Ô¹à¼Å͵¡Å§ä»

                ·Ò§á¡éä¢ãËéàÍÒ½Òä»»Ô´ªèͧ¤¹ÅÍ´ªèǧ«èÍÁ  à»Ô´à©¾ÒЪèǧ¢¹ÍÔ°»ÅèÍÂãÊèáÅлԴµÔ´»éÒÂàµ×͹  ãºÍ¹Ø­Òµà©¾ÒмÙéà¡ÕèÂÇ¢éͧà·èÒ¹Ñé¹·Õèà¢éÒä»·Ó§Ò¹ÍÑ´ãËéÁÕáʧÊÇèÒ§ãËéÁÒ¡¾Í  µÔ´ä¿Êèͧ·ÕèöʡѴÍÔ°ÁÕ信ѹöʡѴÍÔ°µ¡  ãËé·Ø¡¤¹ÁÕä¿©Ò»ÃШӵÑÇäÇéãªé㹡óÕ俴Ѻ

                ·Ò§á¡éä¢ËÅÑ¡æ  ¤×ͻԴ½ÒªèͧÅÍ´ËÒ¡äÁèãªé§Ò¹  áÅзӤ͡¡Ñé¹ÅéÍÁÃͺªèͧµ¡

                ¾Ô¨ÒóÒã¹ÁØÁ¡ÇéÒ§¤×Í  ä»»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ觷º·Ç¹  WI  ãËÁè   ¢ÂÒ¼Åä»Âѧ·Ó§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹·ÕèÍ×è¹æ  㹷ӹͧà´ÕÂǡѹͺÃÁãËé¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ·ÃÒºÁÕ  Safety  Brief  ¡è͹à¢éÒä»·Ó§Ò¹ã¹ËÁéÍà¼Ò·Ã§¡Ãк͡ ÃÐÇѧªèÒ§¿Ôµ·ÕèäÁèªÓ¹Ò­¾×é¹·Õè¢Ò´¤ÇÒÁÃÙé㹡Ò÷ӧҹÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑÂã¹¾×é¹·ÕèãËéÃÐÇѧÍѹµÃÒÂÍ×è¹æ  ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ÍÕ¡  àªè¹ÍÔ°ËÅè¹ãÊèÈÕÃÉР ËÁÑè¹ä»Êѧࡵ¡Ò÷ӧҹã¹Ê¶Ò¹·Õè¨ÃÔ§à»ç¹ÃÐÂÐæ  ¡Ò÷´Êͺö ¹èÒ¨Ðà»ç¹¼Øé¤Çº¤ØÁöÁÒ¡¡ÇèÒªèÒ§¿Ôµ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹