Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

µ¡¨Ò¡¹Ñè§ÃéÒ¹¢³Ð»Õ¹Å§

Falling  from  Plate form

 

       ¤¹§Ò¹Êè§äÁé¢Öé¹·ÕèÊÙ§  â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÂ×¹º¹¹Ñè§ÃéÒ¹·Õèâ¤Ã§ÊÃéÒ§àËÅç¡àÍÕ§ãªéÃͧà·éÒËÑÇàËÅç¡àËÂÕºŧáÅéÇÃٴŧ  µ¡Å§ÁÒ  2  àÁµÃ  á¼Å¶ÅÍ¡  ºÒ´à¨çºàÅ硹éÍ  ¹ÔéÇ©Õ¡µéͧ¶Í´àÅçº

ÊÒà˵ءÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵Ø

-  ÊÀҾ˹éÒ§Ò¹·ÕèÂ×¹  àÍÕ§  äÁèŧµÒÁºÑ¹ä´

-  ÍØ»¡Ã³ìÊÇÁãÊè  àËÂÕºÅ×è¹

-  äÁèÁÕà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑÂ

-  ¢Ò´ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊè§ÇÑʴبҡÅèÒ§¢Ö鹺¹

¢éÍá¹Ð¹Ó

-  ä»´Ù  WI  ¡ÒÃãªé¹Ñè§ÃéÒ¹ÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ

-  ãËé  ¨».  ¼ÙéÃѺàËÁÒµÃǨµÃÒ

-  ͺÃÁ¡Ç´¢Ñ¹ãË餹§Ò¹µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹