Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

 

¢Öé¹Ã¶¶Ñ§»Ù¹Å×è¹µ¡Å§

Fall down from Tank Truck

 

                ¤¹¢ÑºÃ¶»Õ¹¢Öé¹ä»º¹¶Ñ§ºÃèØöàµéÒà¾×èÍ·Õè¨Ðä»à»Ô´½Ò¶Ñ§  ¢³Ð¹Ñé¹½¹µ¡¶Ñ§Å×è¹  ¤¹¢ÑºãÊèÃͧà·éÒáµÐà¾×èÍãªéàËÅç¡ä»§Ñ´½Ò¶Ñ§»Ô´¨Ö§Å×è¹µ¡Å§ÁÒᢹËÑ¡

                öàµéҺҧẺ¨ÐÁÕÃÒǡѹµ¡·Õ躹¶Ñ§»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃÅ×è¹µ¡ËÅè¹

                ÍաẺ˹Öè§ãËé·ÓÃÒÇÂ×è¹  (Hand  Rail)  áÅéÇãËéöÇÔè§à¢éÒÁÒà¢éҫͧ

                ãËé¹Ñ´¡Ñºà¨éҢͧöÇèÒÁҵáÒûéͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà˵بҡ¡Òõ¡Ã¶

                ÍÕ¡ÇÔ¸Õ˹Öè§à¢Òàª×èÍÁá¹ÇáÅéǵԴà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ¡ѹµ¡

                ÍÕ¡ÇÔ¸Õ˹Ö觷Ӿ×é¹Â×¹ãËéàÃÕºÍÍ¡ÁÒ¾ÍÂ×è¹Ãͺ½Ò¶Ñ§·Õè

                »ÃÐà´ç¹·ÕèÍѹµÃÒÂ

                -  ¾×é¹â¤é§Å×蹧èÒÂ

          -  àËÅ硧Ѵà»ç¹àËÅç¡

                -  Ãͧà·éÒáµÐ  Å×蹧èÒÂ

                -  ½¹µ¡·ÓãËéÅ×è¹

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹