Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

àÁÒáÅéÇËÅѺ¢éҧöºÃ÷ءÊÔºÅéÍ

Drunk and Sleep near Truck

 

                ͹§¤ì¹Ò§Ë¹Öè§àÁÒäÁèä´éʵÔà´Ô¹µèÍäÁèäËÇ  à´Ô¹ä»¹Ñ觾ԧ¢éÒ§ÅéÍöºÃ÷ءÊÔºÅéÍ¢éÒ§¶¹¹  ˹éÒÃéҹöà¢ç¹¡ëÇÂàµÕëÂǹÑè§ËÅѺ¾Ô§ÅéÍö

                ¤¹¢ÑºÃ¶ÊÔºÅéÍ¡Ô¹¡ëÇÂàµÕëÂÇàÊÃ稡ç¢Öé¹Ã¶ºÃ÷ءÇÔè§ÍÍ¡ä»ÍÂèÒ§ªéÒæ  ÇÔè§ä»¤ÃÙèà´ÕëÂÇ  ¤¹¢Ò¡ëÇÂàµÕëÂÇâ·Ãä»ËÒ¤¹¢ÑºÃ¶à¾ÃÒÐÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ ¡Ô¹¡Ñ¹ºèÍÂæ  ÇèÒãËéÃÕº¡ÅѺÁÒÁÕ¸ØÃдèǹ  ¤¹¢Ñº¡ÅѺÁÒ¶Ö§¶Ù¡µÓÃǨ¨ÑºÅçͤµÑǷѹ·Õ

                à˵ءÒóìÁմѧ¹Õé  ¢³Ð·ÕèöºÃ÷ءà¤Å×è͹µÑÇÍÍ¡ÍÂèÒ§ªéÒæ  ¤¹àÁÒä´éàÍÕ§µÑÇŧÁÒ¢ÇÒ§ÅéÍöºÃ÷ء¶Ù¡àËÂÕºäÊé¾Ø§·ÐàÅç¤

 

º·àÃÕ¹¤ÃÑ駹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ

                -  ¡è͹Í͡öµéͧà´Ô¹ÊÓÃǨÃͺöÇèÒäÁèÁÕÍÐä÷Õèà»ç¹à˵ØÍÂÙèÍÒ¨ÁÕ¤¹ËÃ×ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÍÂÙèã¹ÃÑÈÁÕÅéÍ

                -  ÇÔ觪éÒæ  ãªèÇèҨлÅÍ´ÀÑÂàÊÁÍä»

                -  àÁÒáÅéÇâ»Ã´ÃÐÇѧà¢éÒä»ÍÂÙèã¹Ê¶Ò¹¡ÒóìàÊÕè§ÀÑÂ

                -  ÍÂèÒ»ÃÐÁÒ··Ø¡¢³Ð¨Ôµ·Ñ駤¹àÁÒáÅФ¹¢ÑºÃ¶

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹