Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

àÁÒáÅéÇà¡Ô´ÍغѵÔà˵Ø

Drunk and Accident

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

1  ¾ÄȨԡÒ¹  2549
Font : Tahoma  
  

 

                ÂÒàʾµÔ´ÊØÃÒ   à»ç¹ÊÒà˵طÓãËéà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ÊÁͧÊèǹ˹éÒàÍÒäÇé¤Ô´ÍèÒ¹  áµèÊÁͧÊèǹËÅѧà»ç¹ÊÑ­ªÒµÔ­Ò³

                ¤Ô´ÍÂèÒ§äè֧»ÅÍ´ÀÑ  µ×è¹àªéÒ¢Öé¹ÁÒʧÊÑ·ÓäÁàÁÕÂ˹éÒà¢ÕÂÇ  ¨Ö§à¢éÒ件ÒÁ¡ç·ÃÒºÇèÒ  àÁ×èͤ×ʹÕéµ¹àͧàÁÒ¡ÅѺºéÒ¹ÁÒáÅéÇäÁè¾Íã¨àÁÕ  ¨Ö§à¢éÒ«éÍÁàÁÕ  ¨ÓäÁèä´é  à¾ÃÒÐäÁèä´éãªéÊÁͧÊèǹ˹éÒ㹡ÒäǺ¤ØÁµ¹àͧ

                ¤¹µÔ´ÂÒ  ÁÑ¡à¢éÒÊÙèÇѧǹ

                ¤¹µÒÂÁÑ¡ÁÒ¨Ò¡ÍغѵÔà˵طÕèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃàÁÒÊØÃÒà»ç¹ÊèǹãË­è

                ¤¹ÍéǹáÅéÇ  ¨ÐÁÒ·ÓãËé¼ÍÁ  ¤§·ÓäÁèä´é´Õ  ·ÓäÁäÁèàÃÔèÁÊѧࡵ  ¾ÍàÃÔèÁÍéǹ¡çÁÕʵÔà»ç¹  µÑÇàµ×͹ (Warning ) 

            ¤Ô´àÅÔ¡ÊØÃÒ  ¤Ô´ä´éàÅÔ¡ä´é¡ç·Óàͧ

                ¶éÒàÅÔ¡äÁèä´é  ¡çÍÒ¨ä»ãËéá¾·ÂìªèÇÂ

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹