Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

10  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÀÑÂã¹Ä´Ù½¹

Danger  in  Rainy  Season

 

§Ù˹չéÓ

                §ÙµÐ¢Òº  áÁŧ»èͧ  ÍҨ˹ÕÀÑÂÁÒÍÂÙèã¹Ãͧà·éÒËØéÁÊé¹à¤Âà¡Ô´¡Ã³Õ  à´ç¡àÅç¡ä»âçàÃÕ¹§èǧÁÒ¡  ¤ÃÙ¹Ö¡ÇèÒÍ´¹Í¹»ÅèÍÂãËéËÅѺàŵÒÂä»  ¶Í´Ãéͧà·éÒÁÒ¾ºÅÙ¡§ÙàËèÒµÒ¤ÒÃͧà·éÒ

 

ä¿¿éÒ´Ù´

                ä¿¿éÒàÁ×èͶ١¹éÓ¡ç¨ÐÃÑèÇäËÅ  ËÒ¡à¢éÒã¡Åé¡ÇèÒ  3   àÁµÃ  ¡ç¨Ð¶Ù¡´Ù´  (ä¿  220 V)  ´Ù»ÅÑê¡áªè¹éÓËÃ×Í໺ÅèÒ  ÊÒÂà»Å×ÍÂáµÐ¹éÓ

 

¹éÓºÒ¹ãÊè

                ¢ÑºÃ¶Â¹µì  µéͧµÃǨÇèÒ㺻Ѵ¹éÓ½¹·Ó§Ò¹  ¹éÓÁվͺҧ¤ÃÑé§Ã¶Â¹µì¢ÑºÊǹÁÒàËÂÕº¹éÓâ¤Å¹á´§ÊÒ´ãÊè¡ÃШ¡Ë¹éÒö¨¹ÁͧäÁèàËç¹  µéͧ»Ñ´áÅЩմãËé·Ñ¹

 

ÇÔ觵¡´Ù¢éÒ§¶¹¹

                ¹éÓ·èÇÁä»ËÁ´  ¡ç»Ô´ËÅØÁºèÍ´Ù·èÍËÁ´´Ñ¹´Ùá¹Ç·Ò§¡çÁͧäÁèàËç¹  ÃÐÇѧÍÒ¨¢ÑºÃ¶µ¡´ÙËÒ¡µ¡ËÅØÁ¡çÍÒ¨¡ÃÐá·¡¨¹ÅÙ¡·Õè¹Ñ觫é͹·éÒÂÍÒ¨µ¡ËÅè¹´éÇ  ãËéËѹ仴ٴéÇÂ

 

¡ÃлëͧÂÒ¦èÒáÁŧ

                ÂÒ¦èÒáÁŧ·Õèà»ç¹¡Ãлëͧ  1  㹢Ǵ¨ÐÅ͵ÒÁ¹éÓä»·ÑèÇ  ÃÐÇѧÂÒ¦èÒáÁŧÅÍÂÁÒ»¹¡ÑºÍÒËÒà à¤Ã×èͧ´×èÁ

 

äËÅ趹¹·ÃØ´

                ¹éÓ·èÇÁ  ¹éÓËÅÒ¡  ÍÒ¨·ÓãË鶹¹ÅÒ´ÂÒ§ÁеÍ·Õè°Ò¹ÅÒ¡Íè͹µÑÇ  áÅзÃØ´µÑÇŧ  ÇÔ觵éͧ´ÙãËé´ÕäËÅ趹¹ÍÒ¨äÁèÁÕ

 

ºèÍ´Ñ¡¹éÓàµçÁÍØâÁ§¤ì

                ÍØâÁ§¤ì·Õèà´Ô¹ÊÒÂä¿¿éÒ  ÍØâÁ§¤ìÊÒ¾ҹÅÓàÅÕ§«Öè§ÍÂÙèµèÓ¡ÇèÒÃдѺ  ¹éÓ¨ÐäËÅËÃ×Í«ÖÁ«ÑºÅ§ºèͨ¹àµçÁµéͧàµÃÕÂÁà¤Ã×èͧÊÙº¹éÓãËé¾ÃéÍÁ

 

ËÅѧ¤Ò»ÅÔÇ

                ˹éÒ½¹  ÅÁáç  ºÒ§ÁÕà»ç¹¾ÒÂØÅÁ¾Ñ´¡ÃÐ˹èÓ¨¹ËÅѧ¤ÒÊѧ¡ÐÊÕËÃ×ÍËÅѧ¤ÒªÕ·àÁ·ÑÅ ·ÕèàºÒºÒ§  ËÅØ´»ÅÔÇÁÒ·ÓÍѹµÃÒÂä´é

 

á¼è¹´Ô¹¶ÅèÁ

                ½¹µ¡Ë¹Ñ¡´Ô¹ªØèÁ´éǹéÓ  µÒÁ˹éÒÅÒ´  ˹éÒ¼Ò´Ô¹ÍÒ¨¶ÅèÁŧÁÒËÔ¹¡ç¨ÐËÅØ´Ãèǧŧä´é§èÒÂ

 

ËÔ¹¡ÅÔé§Å§ÁÒ

                ËÔ¹¡ÅÔé§Å§ÁÒ¨Ò¡ÂÍ´à¢Ò  ËÒ¡ËÔ¹¡é͹ãË­è·ÕèµÑé§ÍÂÙèËÅÒ¾ѹ»Õ  ÍÒ¨¶Ù¡¹éÓà«Òаҹ  ·ÓãËéËÅØ´¡ÅԧŧÁÒ¨Ò¡ÂÍ´à¢Òä´é

 

µé¹äÁéËÑ¡â¤è¹

                ÅÁáçµé¹äÁéºÒ§ª¹Ô´à»ÃÒР ÃÒ¡µ×é¹  àªè¹  µÐ຺ÙÂèÒ  ÍÒ¨ËÑ¡â´è¹¨Ò¡ÅÁËÃ×Í¿éÒ¼èÒ  ÅéÁ·ÑººéÒ¹  ·ÑºÃ¶Â¹µì·Õè¨Í´äÇéã¡Åéæ  µé¹äÁé

 

¡Ôè§äÁé¼Øµ¡ãÊè

                ¡Ôè§äÁé¼Ø¹Ñé¹ËÒ¡¶Ù¡¹éÓ¶Ù¡ÅÁ¡ç¨Ð¼Øä´é§èÒ¡ç¨ÐÃèǧËÅè¹Å§ÁÒ

 

ÇÑǤÇÒÂà´Ô¹à¾è¹¾ÅèÒ¹

          ¹éÓ·èÇÁ  ÇÑǤÇÒÂà´Ô¹Â׹㹷éͧ·Øè§äÁèä´é¡çàŵéͧ;¾ÁÒÍÂÙ躹ÃÔÁ¶¹¹  ¢ÑºÃ¶µéͧÃÐÇѧ仪¹

 

ÇÔ觪¹§Ò᫧áÅÐàµé¹·ì

                ¹éÓ·èÇÁ  ¤¹¡çÁÒµÑé§àµé¹·ìËź¹éÓ·èÇÁ  ¡çµéͧàÍÒ§Ò᫧ÁҺѧ¶¹¹  ¢ÑºÃ¶â»Ã´ÃÐÇѧ

 

à´ç¡¨Á¹éÓ

                ¹éÓËÅÒ¡  à´ç¡æ  ªÍºÅ§ä»àÅè¹¹éÓä»´Ù¹éÓ仨Ѻ»ÅÒÃÐÇѧà´ç¡¨Ð¨Á¹éÓáÅÐÍÂèÒà¢éÒã¡Åé·èÍÃкÒ¹éÓ¢éÒ§¶¹¹  à¾ÃÒШÐÁÕ¹éÓǹ´Ù´ä´é

 

à´ç¡ËÅè¹ËÅѧö¨Ñ¡ÃÂÒ¹

                ¢Ñº¨Ñ¡ÃÂÒ¹  àÍÒà´ç¡¹Ñ觫é͹·éÒÂÃÐÇѧÍÂèҢѺàÃçǨе¡ËÅØÁ¡ÃÐá·Ã¡¨¹à´ç¡µ¡·éÒÂö

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹