Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

ËÂÑè§ÃÙé  ÃÐÇѧÀÑÂ

Danger Insight

 

                ÁÕÀѵéͧËÂÑè§ÃÙé¡è͹Åèǧ˹éÒ¨Ðä´éÇҧἹ·Õè˹շÕäÅè  àÇÅÒà¨Íà˵ءҳì¨ÃÔ§¨Ðä´éµÑé§ÃѺä´é·Ñ¹

¡ÒÃÃÙé

                ¹Ö¡ÃÙé        :        ÃÙé¨Ñ¡¡ÒäԴ  ÁÕẺÁÑèÇæ  äÃé¤Ø³ÀÒ¾ËÃ×ÍẺäµÃèµÃͧẺ¼ÙéÁÕ¤ÇÒÁÃÙéáÅлѭ­Ò¡ç¨ÐÁդسÀÒ¾

                ºÍ¡ÃÙé     :        ÃÙé¨Ñ¡¡Òö١ºÍ¡  ÁÕ¤¹¡çÃÙéẺ¹¡á¡éǹ¡¢Ø¹·Í§»ÃÐÂØ¡µìäÁèä´éµéͧà¨Íà˵ءÒóìẺà´ÕÂǡѺ·ÕèÊ͹¨Ö§¨Ð·Óä´é  ºÒ§¤¹¡çàÍÒ仵ԴµèÍÂÍ´»ÃÐÂØ¡µìãªé¡Òú͡ãËéÃÙé·Óä´é  ÍÒ¨à»ç¹ÊÑ­­Ò³ä¿  ÊÑ­­Ò³Á×Í  ÊÑ­­Ò³àÊÕ§  ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÃãËéàËç¹  ¡ÒÃãËéÃèͧÃÍÂãËéà»ç¹á¹Ç·Ò§Ê׺´éÇÂ

                ËÂÑè§ÃÙé     :        ¡ÒÃÃÙé¨Ñ¡¡ÒÃËÂÑè§à˵ءÒóì¨Ò¡¤¹  ÊÔ觢ͧÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ¤Ô´»ÃÐàÁÔ¹  ÇÔà¤ÃÒÐËì  µÃǨÇѴẺËÂÑ觠 (Sounding)  áÅéÇÁÒ»ÃÐàÁÔ¹ÀÑÂãËÁèÊÃØ»à»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÍÂÂÍ´àÍÒÁÒ»®ÔºÑµÔ

 

¡Ã³ÕµÑÇÍÂèÒ§

¤ÇÒÁÅÖ¡¤Åͧ     :        à¾×èÍãËéàÃ×ͼèÒ¹ä»ä´éÃдѺ¹éӢͧàÃ×Í·Õè¨Á¨Ò¡¹éÓ˹ѡ¡ÒÃËÂÑ觤ÇÒÁÅÖ¡´éÇÂÅÙ¡´Ô觼šÒûÃÐàÁÔ¹  àÃ×ͼèÒ¹ä´é  ºÒ§ªèǧµéͧÁÕÇÔ¸Õ¡ÒþÔàÈÉËÃ×͵éͧ·ÓÍÐäÃà¾ÔèÁ¨Ö§¨Ð¼èÒ¹ä´é

                ªéÒ§         :              ãªé»ÅÒ§ǧáµÐ´Ù´Ô¹ÇèÒÃѺ¹éÓ˹ѡµÑǪéÒ§àÇÅÒàËÂÕºä´éËÃ×ÍäÁè

                ÅÔ§           :        ÅͧÁ×Í´Ö§¡Ô觴ÙËÑ¡¡Ô觴٤ÇÒÁà˹ÕÂÇÅͧ¾Ô¨ÒóҤÇÒÁÊÙ§  ËÒ¡µ¡Å§ä»ÁÕ¡Ôè§ÍÐäâéÒ§ÅèÒ§·Õè¨Ðà˹ÕèÂǵÑǵèÍ

¤¹àËÂÕºà¡éÒÍÕé¢Öé¹·ÕèÊÙ§     :        à¢ÂèÒ´Ù  â¡´Ù  Åͧâ˹µÑÇ´ÙÅͧàÍÒà·éÒàËÂÕºà¢ÂèÒ´Ù

öáºç¤âΠ             :        ÅͧàÍÒºØ駡ÕëáµÐ¡´æ  ´Ù»ÃÐàÁÔ¹´ÙÇèÒµÕ¹µÐ¢ÒºàËÂÕºµÒÁä´éÅͧàÍÒºØ駡Õëà¢ÕèÂæ  ¡é͹ËÔ¹á¢Ç¹ÇèÒ¨ÐËÅè¹Å§ä´é§èÒÂÂÒ¡

·Ñ¹µá¾·Âì           :        ÅͧàÍÒ·Õèà¢ÕèÂæ  »ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¼Ø¢Í§¿Ñ¹áÅФÇÒÁá¢ç§áç¢Í§ÇÑÊ´ØÍØ´¿Ñ¹ã¹»Ò¡¢Í§¤¹ä¢é

                ÂÙà·ÃÔ¹   :        ÁÕöÃÍàÅÕéÂÇ  ö¾èǧÂÙà·ÃÔ¹¢ÇÒ§àµçÁ¶¹¹ÅͧáµÐàºÃ¤  ÊÓËÃѺàµ×͹µÃǨÊͺö¤Ñ¹ËÅѧ·Õè¢Ñº¨ÕéÁÒÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃàºÃ¤

¡ÒÃà¨Ã¨Ò              :        ¨Ñºà¤éÒÇèÒà»ç¹¤¹¢Õé¡ÅÑÇÍÐäà µÓÃǨ  ·ÕèÊÙ§  ¼Õ  à¨éÒ¹Ò  ¡Òþٴ˹éÒªÑé¹  ·´Êͺ¡Ã³Õ´Ù  ÅͧÂ×Áà§Ô¹  Åͧ¢ÍãËéà¢éÒªèÇÂá¡é»Ñ­ËÒ

¤ØÂÇèÒà¡è§               :        ËÂÑ觴éÇ¡Ò÷´ÅͧãËéâ¤Ã§¡ÒÃãËÁèæ  ä»·ÓµÔ´µÒÁ¼Å㹡Ò÷Óâ¤Ã§¡ÒÃãËéÊÓàÃç¨àÇÅÒ·Õèãªé  ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒáÅзѡÉÐ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹