Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊÔ§ËÒ¤Á  2553

ÍѹµÃÒ¨ҡ¡ÒÃá»Ã§¤Í

Danger from Throat Brushing

 

                ºÒ§¤¹ÁÑ¡ÁÕÊàŤµÔ´¤Í  äÁèÂÍÁãªé·Õè¢Ù´ÅÔé¹  ¢Ù´â¤¹ÅÔé¹  à¢ÒÊ͹ÇèÒµéͧá»Ã§ÊàŤ·Õè⤹ÅÔé¹à»ç¹¹éÓàÁ×Í¡¨ÐäÁèà»ç¹ËÇÑ´§èÒ  àÇÅÒá»Ã§¿Ñ¹áÅéÇ¡ç¨Ðá»Ã§¤Í  Åéǧá»Ã§à¢éÒä»ÅÖ¡  ˧Ò¤ͨÐä´éÊÍ´á»Ã§ÅÖ¡àÊÕ§´Ñ§âÍê¡ÍÒ¤·Ø¡Çѹ

                áÅÐáÅéÇÇѹ˹Ö觠 ¡ÒÃ˧Ò¤ͷӤÍÂÒÇÁͧ¢Ö鹿éÒáÅéÇá»Ã§¨ÐÊÍ´à¢éÒÅÖ¡æ  ¨ÐâÍê¡  ÊÓÅÑ¡áÅéÇ´Ù´á»Ã§à¢éÒÅӤ͠ à¾×è͹ºéÒ¹µéͧÃѺ¹ÓÊè§âç¾ÂÒºÒÅãËéá¾·Âì´Ö§ÍÍ¡  â´ÂÍÂÙèã¹·èÒ˧Ò¤͵ÅÍ´àÇÅÒ·Õè¹ÓÊè§âç¾ÂÒºÒÅ

                ¹Õè¡çà»ç¹ÍѹµÃÒÂÍÂèҧ˹Öè§ã¹¡ÒÃá»Ã§¿Ñ¹áÅéÇá¶Á´éÇÂá»Ã§â¤¹ÅÔé¹

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹