Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

 

ö¹µìà©ÕèÂǪ¹Ã¶¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì

Car and Motorcycle Crash

 

          ¢ÑºÃ¶Â¹µìàÅÕéÂÇ¢ÇÒ  ¢³Ðà´ÕÂǡѹö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì¢ÑºÃ¶ÁÒÍÕ¡·Ò§  àÅÕéÂÇ«éÒÂÁÒâ´ÂÁÕÍÒ¤ÒúѧÍÂÙè

¤¹¢ÑºÃ¶Â¹µì

                -  ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì

                -  ËźÃèǧÃкÒ¹éÓ¡Òº¡ÅéÇÂ

                -  ¾Ç§ÁÒÅÑÂËѡǧ¡ÇéÒ§  ¡Ô¹·Ò§ÁÍàµÍÃì䫵ì

                -  ¤ÇÒÁàÃçÇäÁèÁÒ¡

                -  ÃÐÂзҧ·ÕèàºÃ¤äÁèà¾Õ§¾Í

á¹Ç·Ò§àʹÍ

                -  ÁÕ㺢ѺªÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇäÁèµéͧ¾Ù´¶Ö§

                -  ·Óªèͧ·Ò§à´ÕÂÇ  ÅÓºÒ¡¢Öé¹àÅ硹éͤèÒãªé¨èÒÂäÁèÁÒ¡

                -  ÊØèÁµÃǨáÍÅ¡¡ÍÎÍÅì  ¤ÇÃËéÒÁáµèäÁè¤ÇÃ੾ÒСóչÕé

                -  ÂéÒÂÃèͧÃкÒ¹éÓ  ö¾Ç§ÁÒÅÑÂËѡǧ¡ÇéÒ§Âѧá¡éäÁèä´é

                -  ËéÒÁö¹µì¤Ñ¹¹Õéà¢éÒâç§Ò¹  1  à´×͹

                -  ½Ö¡ÍºÃÁ¤¹¢ÑºÃ¶

                -  µÃǨÊÀҾö¹µìÇèÒÊÀÒ¾¾ÃéÍÁǧàÅÕéÂÇãªéä´é

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹