Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2551

â¤Ã§¡ÒáӨѴ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§

Behavior  Based  Safety  (BBS)

 

1.  º·¹Ó  (Introduction)

         ·ÓäÁãÊèÍØ»¡Ã³ìä»·Õèʶҹ·Õè·Ó§Ò¹ÁÒ¡ÁÒ áµèÍغѵÔà˵ب֧äÁèÅ´ ¡çÁÒ´ÙÇèÒ¤§ÍÂÙè·Õè¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹¡Ò÷Óâ¤Ã§¡ÒáӨѴ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 ºÒ§áË觵éͧ¨éÒ§¤¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒÁÒªèÇ ÇѹÅÐà»ç¹áʹºÒ·  ¶Ù¡æ  ¡çà»ç¹ËÁ×蹺ҷ  ËÒ¡àÃÒʹ㹡çÁҿѧàÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§¿ÃÕæ

               ¡ÒÃÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (Safety  Culture)  ¹Ñè¹ÊӤѭ ä»à¹é¹·Õ褹·Õè¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹â´ÂÁÕ·ÔÈ·Ò§·ÕèÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  áÅÐäÁèÁÕ»ÃгջÃйÍÁËÒ¡äÁè»ÅÍ´ÀÑÂ

               ¡ÒÃÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¹Ñé¹äÁè§èÒµéͧãªéàÇÅÒ¹Ò¹  ¤èÍÂæ  à»ÅÕèÂ¹ä» ÊÃéÒ§ä´éºéÒ§ÊÃéÒ§äÁèä´éºéÒ§  µéͧãªé¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´Íè͹

 

2.  â¤Ã§ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (Safety  Base  Structure

                    â¤Ã§ÊÃéÒ§»ÔÃÒÁÔ´¨Ò¡Ê¶ÔµÔÍغѵÔà˵ØÁմѧ¹Õé

               -  ÍغѵÔà˵ØÃéÒÂáçÁÕ¹éÍ·Õè¶Ö§á¡èªÕÇÔµ  (1  Êèǹ)

               -  ºÒ´à¨çºÃعáç¢Öé¹ËÂØ´§Ò¹  (30  Êèǹ)

               -  ºÒ´à¨çºàÅ硹éÍ¢Ñé¹»°Á¾ÂÒºÒÅ  (300  Êèǹ)

               -  à¡×ͺà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ (3,000  Êèǹ)

               -  à¡Ô´ÊÀÒ¾àÊÕ觾ĵԡÃÃÁàÊÕ觠 (30,000  Êèǹ)

               ¡Ò÷ӡÒÃóç¤ì¡çÁÕ¡ÒôٷÕèÊÀÒ¾àÊÕ觠 (Unsafe  Condition)  áÅоĵԡÃÃÁàÊÕ觠 (Unsafe  Act)   ÁÕ¡ÒÃóç¤ìà¡ÕèÂÇÍغѵÔà˵ؠ (Near  Miss  Champion)  ¡ÒÃóç¤ì¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 (Unsafe  Killer

                    ¡ÒÃÅ´¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 ÍغѵÔà˵ءçäÁèà¡Ô´  ¡ÒÃá¡é·ÕèÊÀÒ¾§Ò¹ â´Â¡ÒÃãÊè¡ÒÃì´ãÊèÍØ»¡Ã³ì»éͧ¡Ñ¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¹Ñé¹á¡é§èÒ  áµè¡ÒÃá¡é¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñé¹ÂÒ¡

               ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¤×Í¡ÒÃäÁèà¡Ô´ÍغѵÔà˵بÃÔ§ËÃ×Íà»ÅèÒ  ¤ÓµÍº¤×ÍÍÒ¨äÁè¨ÃÔ§  à¾ÃÒФÇÒÁàÊÕè§ ÂѧÁÕÍÂÙèáµèÂѧäÁè¤ÃºÃͺ¡ÒÃà¡Ô´  à¾ÃÒСÒÃà¡Ô´¤ÃºÃͺÂÒǹҹ  àªè¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃäÁèÁÕ¡ÒÃì´¤ÃͺàÅ áµèäÁèà¤Âà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØàŹÑ蹤×Í  ÍÒ¨à»ç¹à¾ÃÒФ¹¹éÍ  ¤¹äÁèàÊÕ觠 áµèÊÀҾ˹éÒ§Ò¹Âѧ¤§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕè§ÍÂÙè

 

3.  ¡ÒáӨѴ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 (Behavior-Based  Safety

                    BBS  ¤×Í¡Ãкǹ¡ÒÃ㹡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤é¹ËÒáÅФѴàÅ×Í¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§áÅéÇ´Óà¹Ô¹¡ÒáӨѴÍÍ¡ä»

               BBS  ¨Ö§à»ç¹¡ÒÃá¡é䢷Õè¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁà»ç¹ÊÔ觷ÕèÊѧࡵä´éáÅÐÇÑ´ä´é  ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨҡ¡Ò÷ӧҹà¡Ô´¨Ò¡

               -  µÑǤ¹

               -  ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹

¤¹·Ó§Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÃèÒ§¡Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁ

               -  »ÃÐʺ¡Òóì·ÕèÁÒ¡¡ÇèÒ

               -  ¡Òý֡ͺÃÁ·Õè´Õ

ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

               -  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã´Õ

               -  à¤Ã×èͧÁ×Í´Õ

               -  ¡Ãкǹ¡Ò÷ӧҹ´Õ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

               -  ÁվĵԡÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

               ¤¹àÃÒ·Ó§Ò¹ÁÑ¡ÁÕ¾×é¹°Ò¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ´Ñè§à´ÔÁ  (Êѹ´Ò¹,Êѹ´Ò¹´Ôº)  »ÃÐÁÒ³  95%  ¤¹·Ó§Ò¹ÁÒ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒ·Õè  ¡Ò÷ҹÍÒËÒ÷Õè˹Öè§áÅéÇà¡çº¨Ò¹   à¾ÃÒÐÇèÒÁÕ¡®¡µÔ¡ÒãËé·Ó¡ç·Ó  ¾ÍÁÒ·Õèâç§Ò¹äÁèà¡çº à¾ÃÒÐäÁèÁÕ¡µÔ¡ÒºÑ§¤Ñº  ¶ÒÁàÃ×èͧ¨Ôµã¨ÍÒ¨äÁèªÍº¡çä´é

               ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡·Õè´ÕÊÃéÒ§ÂÒ¡  ¡çàÅÂÁÒà¹é¹·ÕèÊÃéÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÂÒ¡ÁÕàÁÕ¹éÍ  ¨ÔµÍÂÒ¡ÁÕ  áµèÁÕäÁèä´éà¾ÃÒÐàÁÕÂÁÒ¤ØÁÍÂÙè  àÁÕº͡¨Ôµ¤Ô´ä´éáµèÍÂèÒÁÕàÁÕ¹éÍ¡çáÅéǡѹ

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁͧ¤ì¡ÃÍÂÒ¡ãË餹ã¹âç§Ò¹à¢éÒâç§Ò¹áÅéǵéͧãÊèËÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂáÅÐÃͧà·éÒ¹ÔÃÀÑ  ËÒ¡¤¹ÊèǹãË­èãÊèËÁÇ¡  ¼ÙéÁÒãËÁè¡çµéͧãÊèµÒÁ  ÁÔàªè¹¹Ñ鹨ÐàËç¹ËÑÇ´Óá»Å¡æ  ¤¹ÃÍºæ  ¡ç¨ÐÁͧµÒÁ  ¡ÒâѺà¤Å×è͹¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÒ¨äÁèµéͧ¾Ù´áµèÍÒ¨ãªé¤¹ËÁÙèÁÒ¡ÁÒ·Ó  ¤¹ÁÒãËÁè¡ç·ÓµÒÁ

â¤Ã§ÊÃéÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

         -  µéͧÁÕµÑÇ¡ÃеØé¹ÊÔè§àÃéÒ  (Antecedent ÍÒ¨à»ç¹ÊÔ觢ͧ  ¤¹  à˵ءÒÃ³ì  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

               -  à¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  (Behavior)  à»ç¹ÊÔ觷ÕèàÃÒáÊ´§ÍÍ¡ÁÒ

               -  ¼Åà¡Ô´µèÍà¹×èͧ  (Consequences  à»ç¹¼Å·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¡Ò÷Óà»ç¹´éÒ¹ + áÅÐ

¡®¾×é¹°Ò¹ã¹àÃ×èͧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁã´·Õè¡ÃзÓáÅéÇÁռŴÕËÃ×Í»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稨ж١ʹѺʹعãËé·ÓÍÕ¡áÅйÓä»ÊÙè¡ÒäԴà»ç¹¹ÔÊÑÂ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁã´·Õè¡ÃзÓáÅéÇÁÕ¼ÅàÊÕ  ¼Ô´ËÇѧ¨ÐÁÕá¹Çâ¹éÁäÁèÍÕ¡ÍÕ¡

               ¡Ò÷ӾĵԡÃÃÁàÊÕè§áÅéÇ·ÓãËéà¡Ô´àÃçÇ´Õ  §èÒ  ¡ç¨Ðà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÓÍÕ¡ËÒ¡äÁèà¡Ô´¼ÅÃéÒ¢Öé¹ÁÒáµèËÒ¡¢ÑºÃ¶Âé͹ÈÃáÅéÇà¡Ô´ÍغѵÔà˵آÖé¹ÁÒ ËÅÑ觹éÓµÒÁÒáÅéÇ äÁèàËç¹âçȾäÁèËÅÑ觹éÓµÒ  ËÒ¡àËç¹âŧȾ¡çËÅÑ觹éÓµÒ¡ç¨Ðà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁäÁè»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  à¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´/àÊÕÂËÒ       

               -  á¹Çâ¹éÁ·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  à¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè·Ó«éÓ

               àÃ×èͧºÒ§àÃ×èͧµéͧà¨ÍàͧÊÑÁ¼ÑÊàͧ  àµÒÃÕ´Ãé͹¶Ù¡ÊÑ¡¤ÃÑ駡ç¨Ð¡ÅÑÇ  áµèºÒ§ÍÂèÒ§¡çàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡¤¹Í×è¹·ÕèºÒ´à¨çº

ËÒ¡à¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ´Ñ§¹Õé

         -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁäÁè»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  à¡Ô´¼Å´Õ

               -  ¡ç¨Ð·Ó«éӢͧà´ÔÁ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§Âѧ¤§ÁÕÍÂÙè

               -  ÃÍÇѹà¡Ô´ÍغѵÔà˵Ø

               ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ÓäÁµéͧÁҡѺÃÒ§ÇÑÅ·ÓáÅéÇä´éÃÒ§ÇÑÅ  ·Ó´Õ¶Ù¡´èÒ  ·ÓàÊÕè§ä´é㹤ӪÁÇèÒàÃçÇ´Õ¡çÂÒ¡·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

               ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè·Ó´Õ´éÃѺ¤ÓªÁ¡ç¨ÐÃÑ¡ÉҾĵԡÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·Õè´Õ

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡çÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´é·Ñ駷ҧ + áÅзҧ - 

               -  ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ·Ò§ + â´Â¡ÒÃãËé¤ÓªÁãËéÃÒ§ÇÑÅ

               -  ¡ÒÃãªéÇÔ¸Õ¡Ò÷ҧ - â´Â¡ÒÃŧâ·É  µÓ˹Ԡ ´Ø´èÒ  µèÍÇèÒ

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèÍÂÒ¡ä´é¤ÇÃãªé·Ò§ºÇ¡ +  áµèËÅÒÂÍÂèÒ§¡ç¨Óà»ç¹µéͧãªé·Ò§Åºâ´Â¡ÒûÃѺáÅÐŧâ·É  ¡ÒèѺ¼Ô´

 

4.  ÂØ·¸ÇÔ¸Õ㹡ÒÃá¡é䢾ĵԡÃÃÁ  (Behavior  Modification

            -  à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂËÃ×ͼŻÃÐ⪹ìãËé¡Ñº¼ÙéÁվĵԡÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑ  àªè¹ÃÐÂзҧä¡ÅàºÔ¡¢Í§ä´é§èÒÂ

               -  ¡Ó¨Ñ´ÊÔ觷Õè¢Ñ´¢ÇÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  à¾ÔèÁ¤ÇÒÁäÁèÊдǡʺÒÂËÃ×ÍÅ´¼Å»ÃÐ⪹ìãËé¡Ñº¼ÙéÁվĵԡÃÃÁ·ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑ·ÓãËéà¢ÒäÁèÍÂÒ¡àÊÕè§

 

 

5.  ËÅÑ¡¡Òâͧ  BBS

         ÁØè§à¹é¹¡ÒÃÊѧࡵؾĵԡÃÃÁâ´Â¡ÒÃä»´Ù·Õè˹éÒ§Ò¹áÅéÇ´ÙÇèÒà¢Ò·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§äà (Task  Observation â´ÂàÍÒ¤ÙèÁ×Í¡Ò÷ӧҹÁÒ´ÙáÅéÇä»à·Õº¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè˹éÒ§Ò¹¨ÃÔ§ÇèÒൡµèÒ§¡Ñ¹á¤èä˹               ÁØè§à¹é¹¡ÃеØ鹡Ò÷ӾĵԡÃÃÁàªÔ§ºÇ¡  äÁèãªè¡ÒèѺ¼Ô´áµèºÍ¡ÇèÒ·Ó¶Ù¡ÍÂèÒ§äú͡ãËéà¢Ò·ÃÒº

               ËÒ¡à¢Ò·Ó¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§àÃÒ¡çºÍ¡ÇèҾĵԡÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

               àÃÒÁÕ´Ù¤¹»ÅÍ´ÀÑ¡Ѻʶҹ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

               ¡ÒúҴà¨çº¡ç¤×Í  ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§Ãкº¡ÒèѴ¡ÒÃ

               ¡Ãкǹ¡Òà BBS  ¤×Í¡ÒÃÇÑ´¼Å

               ¡ÒÃãªéáç¡ÃеØé¹ãËéà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁàªÔ§ºÇ¡  BBS  ÁÕ  4  ¢Ñ鹵͹

               1.  Êѧࡵ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

               2.  ÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ

               3.  »ÃѺ»Ãاà»éÒËÁÒÂ

               4.  à»ÅÕè¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

               ¢Ñ鹵͹  BBS  Áմѧ¹Õé

               1.  ªÕéᨧËÅÑ¡¡Òà BBS

         2.  ¤é¹ËҾĵԡÃÃÁàÊÕè§â´Â¡ÅØèÁ§Ò¹¢Í§µÑÇàͧ

               3.  ¤Ñ´àÅ×Í¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§

               4.  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒþĵԡÃÃÁ

               5.  ¨Ò¡à´ÔÁÁÕ¡Õè 

               6. à¢éÒÊѧࡵ¡Ò÷ӧҹáµèÅСÅØèÁ

               7.  ÃÒ§ҹ¼Å

               8.  àʹÍá¹Ð

¡Òäé¹ËҾĵԡÃÃÁàÊÕè§

         ¾ººèÍÂæ  ËÃ×Íà¤ÂÊ觼ÅãËéà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÅͧ¹Ö¡¶Ö§ÍغѵÔà˵Øà¡èÒæ ·Õèà¤Âà¡Ô´ÁÕÍÐäúéÒ§

               ¾Í¹Ö¡¶Ö§¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觵éͧ¹Ö¡¶Ö§¡ÒáÃзӠ àªè¹äÁèãÊèËÁÇ¡  ÊÙººØËÃÕè  äÁèãÊèà¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑ  ¢ÑºÃ¶àÃçÇ  äÁèãÊèªØ´à¤ÅÕÂÃì½Øè¹  ¶Í´¡ÒÃì´ÍÍ¡  äÁèãÊè˹éÒ¡Ò¡¡Ñ¹½Øè¹  äÁèÍèÒ¹©ÅÒ¡àµ×͹  ãªéà¤Ã×èͧÁ×ÍäÁè»ÅÍ´ÀÑÂàÍÒÁÒãªé  àÁÒáÅéǢѺ  äÁèËÂØ´à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢³Ðà¤ÅÕÂÃì½Øè¹äÁèá¢Ç¹»éÒ¡è͹à¢éÒ·Ó§Ò¹  ËÂÍ¡ÅéÍ¢³Ð·Ó§Ò¹  ÅÑ´¢Ñ鹵͹à¤ÂªÔ¹?  (à»ç¹ÍÒ¡ÒÃÂѧäÁèªÑ´)  ¢éÍöàÃçÇÊÙ§¶ÍÂâ´ÂäÁèãËéÊÑ­­Ò³¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇèѺµéͧä´éÇÑ´ä´é  àªè¹¢ÑºÃ¶àÃçÇà¡Ô¹  30  ¡Á./ªÁ.  ã¹à¢µâç§Ò¹ÍÂÙèºèÍÂæ  ¤ÇÒÁàÊÕè§áµèÅЧҹᵡµèÒ§¡Ñ¹

 

¡ÒäѴàÅ×Í¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

         -  ¾Ô¨ÒóҨҡ¼Å¢Í§¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 (Ãعáç  ¶ÕèºèÍÂ)

               -  ¤ÇÒÁÂÒ¡§èÒÂ㹡ÒÃá¡é䢠 (àÅ×Í¡§èÒ¡è͹à¾×èÍÊÃéÒ§¡ÓÅѧã¨)

               -  ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð·Ó/¤ÇÒÁÍÂÒ¡·Ó  (ÊÔè§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹µèÒ§æ)

               -  ÊѧࡵáÅÐÇÑ´ä´é

               ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 à¤Âà¡Ô´¾ººèÍÂæ  ¡ÒÃÊ觼ŨѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭÍÂèÒ§äÃÁÕʶҹ·Õè·Ó§Ò¹ÍغѵÔà˵ؠ ¡è͹-ËÅѧ

¡ÒÃÊ×èÍÊÒþĵԡÃÃÁ

               ªÕéᨧÊ×èÍÊÒþĵԡÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·Õèµéͧ¡ÒÃãË龹ѡ§Ò¹áŤÙè¸ØáԨ·ÃÒº

               -  ¡ÒÃäÁèãÊèËÁÇ¡¢³Ð·Ó§Ò¹¡çà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁãÊèËÁÇ¡ã¹·Õè·Ó§Ò¹

               -  ¡ÒäØ¡ѹãËé·ÃÒºà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§·Ø¡µ¹æ  ·ÕèµéͧªèÇ¡ѹàµ×͹ªèÇ¡ѹºÍ¡Ê×èÍÊÒÃãËé·ÃÒºáÅÐà¢éÒã¨ãËéµÃ§¡Ñ¹äÁèãªèà¢éÒã¨ä»¤¹Åзҧ

               -  Ê͹ãËé¼Ùé¨Ñ´¡ÒáÅØèÁ·ÃÒº¨Ò¡·Õè»ÃЪØÁáÅéÇäÁèä»àÅèÒµèÍÍÂèÒ§¹ÕéÁջѭËÒ

¡Ãкǹ¡ÒÃÊѧࡵؾĵԡÃÃÁ

               1.  ÇҧἹ¨Ðä»Êѧࡵ·Õèä˹  àÁ×èÍä»  àÃ×èͧÍÐäÃ

               2.  ¡ÒÃÊѧࡵؠ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐàÊÕè§

               3.  ¡ÒÃãËé¤Óá¹Ð¹Óà¾×èÍ»ÃѺ»ÃاáÅÐãËé¡ÓÅѧã¨

               4.  ¡Òúѹ·Ö¡ÇèÒ¾ºÍÐä÷ÓäÁ¨Ö§à¡Ô´¢Ö鹨зÓÍÂèÒ§äÃ

¾Ô¨ÒóÒʶҹ¡ÒóìµèÍä»

         -  ¾ºÅÙ¡¹éͧ·Ó§Ò¹´Õ¡çµéͧªÁ

               -  ¾ºÅÙ¡¹éͧ·Ó¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§ãªé˹éÒ¡Ò¡¡ÃдÒÉÁÒàª×èÍÁâÅËСçà¢éÒä»Êͺ¶ÒÁÇèÒÃÙéËÃ×Íà»ÅèÒÇèÒ¨Ðà¡Ô´ÍÐäâÖé¹  àªè¹ÃÐÇѧ俨ÐÅØ¡·Õè¡ÃдÒÉ

               -  ¡ÒÃäÁèÇèÒ¡çáÊ´§ÇèÒÂÍÁÃѺáÅзӵèʹѧ¹Ñé¹ËÒ¡¾º¾ÄµÔ¡ÃÃÁäÁè´ÕËÃ×ÍàÊÕ觵éͧµÑ¡àµ×͹

               -  ËÒ¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ´ÕáÅéÇ  à©Âæ

               -  ´Ñ§¹Ñé¹µéͧ  ªèÇ¡ѹªÁ  ªèÇ¡ѹàµ×͹  äÁèµéͧá¡˹èǧҹ¡ç¨Ðà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹Í§¤ì¡Ãà»ç¹Í§¤×¡Ã¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

               -  ÍÂèÒÅ×Á...¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè¤Ø³·ÓÇѹ¹Õé¨ÐÁռŶ֧¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§ÅÙ¡¹éͧã¹Í¹Ò¤µ

               -  ËÒ¡¤¹¾Ù´äÁè·ÓáÅéÇÁÒÊ͹¤¹Í×è¹ÂèÍÁäÁèÁÕã¤Ãàª×èÍ

               -  ·Ø¡¤¹¨ÐÁͧ仠 ¾¹Ñ¡§Ò¹»®ÔºÑµÔ¡ÒáçÁͧËÑÇ˹éÒ§Ò¹ËÑÇ˹éÒ§Ò¹¡çÁͧ¼Ùé¨Ñ´¡ÒüÙé¨Ñ´¡Òáç¨Ðà¡Ô´¡ÒÃÅÐàÅÂ

               -  ¡ÒÃÅÐàÅÂÅÙ¡¤éÒà¡èÒáÅéÇáµèàÍÒã¨ÅÙ¡¤éÒãËÁèÍÂèÒ§¹ÕéÍÒ¨ÃÑ¡ÉÒÅÙ¡¤éÒà¡èÒäÁèä´é

               -  ¡ÒêÁ¡çµéͧºÍ¡´éÇÂÇèÒàÃÒªÁàÃ×èͧÍÐäÃ

               -  ¡ÒêÁÍÂèÒÅ×Á¨º´éǤÇÒÁà»ç¹Ëèǧã¨ÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨

               -  ¡Òõѡàµ×͹¶ÒÁ´éÇÂÇèÒ·ÓäÁ¨Ö§·Ó  ºÍ¡ÍѹµÃÒ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ãËé·ÃÒºÁջѭËÒÍØ»ÊÃäÍÐäúéÒ§  (ÁÕµÔ´¢Ñ´ÍÐäÃËÃ×Íà»ÅèÒÁÕÍØ»ÊÃäÍÐäúéÒ§)  ¨ÐãËéªèÇÂÍÐäúéÒ§

               -  àÁ×è;º¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁèäÁèãªè»Å͡ᢹ

                              -  »Å͡ᢹËÒÂàÊÕ  200  ºÒ·  ¡çàÅÂà¡çºäÇé·ÕèºéÒ¹ÍÂèÒ§¹ÕéËÃ×Íà»ÅèÒ

                              -  áµèàÃÒÍÒ¨¤Ô´ÇèÒ  à¢ÒÍÒÂËÃ×ÍàªÂ

               -  ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í

                              -  ¶ÒÁÍØ»ÊÃäì

                              -  ¨ÐªèÇ·ÓÍÐäÃãËéºéÒ§  àºÔ¡ãËéà¢Õ¹ãËé

                              -  ËÒ·Ò§»ÃѺ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

               -  ¡Òõѡàµ×͹·Ø¡¤ÃÑ駵ÃǨ´éÇ  ¤ÇÒÁà»ç¹ËèǧãÂ

               -  ¤ÇÒÁËèǧãÂ

                              -  ÁÒöà¡ë§¡ÅѺöµÙé  (ö¾ÂÒºÒÅ)

                              -  ÁÒ·Ó§Ò¹áÅéǤúÍÒ¡Òà 32  ¶×ÍÇèÒ⪤´Õ

¡ÒÃãËé¤Óá¹Ð¹Ó

               -  ¾Ù´¨ÒÀÒÉÒà´ÕÂǡѹÊ×èÍÊÒçèÒÂæ 

               -  áÊ´§¤ÇÒÁËèǧã´éǤÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ¤Ó¾Ù´

               -  ¹éÓàÊÕ§  Ëèǧã  à»ç¹ÁÔµÃ

               -  ¾Ù´¶Ö§àÃ×èͧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁäÁèãªèºØ¤¤Å

               -  ¾Ù´¡Ñºà¢ÒàÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѾÃéÍÁ¡Ñº§Ò¹¢Í§à¢Òà»ç¹àÃ×èͧà´ÕÂǡѹ

               -  ÁØè§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃá¡é䢻ѭËÒ

               -  ¨º´éÇ  à»ç¹Ëèǧã¤س¹Ð

µÑÇÍÂèÒ§à˵ءÒóì

               ËÑÇ˹éÒ§Ò¹àËç¹ÅÙ¡¹éͧäÁèãÊèáÇè¹µÒáÅéÇ¡çà¢éÒä»Êè§ãËéãÊèáÇè¹µÒáÅéÇ¡çà´Ô¹¨Ò¡ä»  ËÑÇ˹éÒ¢Ò´·Ñ¡ÉÐÍÐäúéÒ§ÁÕäÁèÊͺ¶ÒÁÊÒà˵ؠ äÁè͸ԺÒÂà˵ØÍѹµÃÒ  äÁèá¹Ð¹Ó¨ÐªèÇÂÍÐäúéÒ§äËÁäÁèáÊ´§¤ÇÒÁËèǧãÂ

¡ÒáÓ˹´à»éÒËÁÒÂ

               -  áµèÅÐà«ÅÊìµéͧËÒ°Ò¹¢éÍÁÙÅ㹾ĵԡÃÃÁ·Õè¡Ó˹´

               -  µÑé§à»éÒËÁÒÂà¾ÔèÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀѹÑé¹æ  ÀÒÂã¹  2  à´×͹  (¡è͹á¡éä¢-ËÅѧá¡éä¢)  àªè¹¡ÒÃãÊèËÁÇ¡¹ÔÃÀÑ  70%  à¾ÔèÁà»ç¹  100%  ÀÒÂã¹  60  Çѹ  ¹Ñº¨Ò¡Çѹ  Kick  Off

 

 

¡ÒÃÊѧࡵؾĵԡÃÃÁâ´Â¼ÙéÊѧࡵØ

 

¡ÅØèÁà«ÅÅì

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

¼Ùéà½éÒ

ÊѧࡵØ

¢éÍÁÙÅ°Ò¹

à»éÒËÁÒÂ

Çѹ¤Ãº¡Ó˹´

¡

¢

¤

§

ãÊèËÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂ

ãÊè¡Ãͧ½Øè¹

á¢Ç¹»éÒÂà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

ãÊèáÇè¹µÒ¢³Ðà¨ÕÂÃì

¹Ò  1

¹Ò  2

¹Ò  3

¹Ò  4

90%

60%

75%

80%

100%

80%

85%

90%

31/03/51

 

áµèÅÐà«ÅÊì¨ÐÊ觵ÑÇá·¹ÁÒà»ç¹¡ÅØèÁ¼ÙéÊѧࡵؠ (¤¡¡)  ¡ÒëØèÁà½éÒ´Ùâ´Â¡ÒÃ仨Ѻ¶Ù¡  äÁèãªè  ¨Ñº¼Ô´

Ẻ¿ÍÃìÁ¡ÒÃÊѧࡵؾĵԡÃÃÁ

               ÁÕ˹èǧҹ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè´ÙÇѹ·ÕèÊѧࡵؠ ¾×é¹·Õè·Õè¡Ó˹´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ  (¹ÑºáµéÁ  \\\\%¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ  (¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂ/(¾ÄµÔ¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑÂ-¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§)  ¤Ù³  100  ËÅÑ¡¡Òä×Í  ã¤Ãà¢éÒ¾×é¹·ÕèàÃÒµéͧ»®ÔºÑµÔµÒÁ¡®·ÕèàÃÒ¡Ó˹´

               BBS  à¹é¹ÇÔà¤ÃÒÐËìÇèÒÊÒà˵طÕèÁվĵԡÃÃÁàÊÕè§áÅéÇ¡çà¢éÒä»á¹Ð¹Ó  ËÒ·Ò§ªèÇÂàËÅ×Í·Ó¡ÒêèÇÂàËÅ×ÍáÅШº´éǤÇÒÁËèǧãÂ

               ËÒ¡ÁÕ¤¹äÁèàª×èͿѧ¡çµéͧÇÔà¤ÃÒÐËìÇèÒ·ÓäÁ  àªè¹äÁèà¤ÂªÔ¹äÁè·ÃÒº·ÓÁÒ¹Ò¹áÅéÇäÁèà¤Âŧâ·Éà¢ÒËÒÍØ»¡Ã³ìäÁèä´éà¢éÒࢵä´é§èҤءѺ¹Ò¢ͧà¢ÒËÃ×Íà»ÅèÒ¹ÒÂà¢ÒäÁèʹѺʹعËÃ×Íà»ÅèÒ

¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡Òà BBS

         ¡Ó¨Ñ´¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觠 2  à´×͹  µè;ĵԡÃÃÁàÁ×èÍá¡é䢵ÒÁà»éÒËÁÒÂãËéá¡é䢾ĵԡÃÃÁµèÍä»  ¡ÒõÃǨ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè  2  ¡ç¨ÐµÃǨ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè  1  ÃèÇÁ´éǨѴ¡ÒÃÊÅѺ¼Ùéà½éÒÊѧࡵØ

ËÅÑ¡¡Òà BBS 

         -  ¨Ñº¶Ù¡äÁè¨Ñº¼Ô´´ÙÇèҾĵԡÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂà¾ÔèÁ¢Öé¹¢¹Ò´ä˹

               -  µéͧÍӹǤÇÒÁÊдǡãËé¡Òû®ÔºÑµÔà»ç¹ä»µÒÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè¡Ó˹´äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¡ÒÃàºÔ¡¢Í§áÅÐÍ×è¹æ

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕ觨Ðà¡Ô´ÍغѵÔà˵ءÒúҴà¨çº

               -  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè»ÅÍ´ÀѨлéͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà˵Ø

               -  ¡Ãкǹ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡ÒúҴà¨çº

 

6.  ÊÃØ»  BBS

         àÃÒ¾ÃéÍÁËÃ×ÍÂѧàÃÒµéͧà¢éÒ㨠 BBS  áµèÅСÅØèÁ§Ò¹¡çÂèÍÁᵡµèÒ§¡Ñ¹áµèºÒ§§Ò¹àªè¹§Ò¹«èÍÁÍÒ¨ÁÕËÅÒÂÍÂèÒ§¤ÅéÒÂæ  ¡Ñ¹  ÁÒ¤Ô´ÃèÇÁ¡Ñ¹ä´é

               ¡ÒÃä»ÊѧࡵػÃÐàÁÔ¹§Ò¹¡ç¨ÐÃÙé¢éÍÁÙž×é¹°Ò¹µÑé§à»éÒËÁÒÂáµèÅСÅØèÁà«ÅÊìµéͧËÒŧÇԸժѡªÇ¹¨Ù§ã¨ãËéÅÙ¡¹éͧ·Ó§Ò¹ãËéÅÐàÅÔ¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§ãËéÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Âìä»àÅÂ

               ÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹ÂìáµèÂѧàÊÕè§ÍÂÙè¹Ñè¹äÁèÂÑè§Â×¹

               ÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Âìáµè¾ÄµÔ¡ÃÃÁàÊÕè§ËÁ´ä»¨ÐÂÑè§Â×¹¡ÇèÒ

               ¨§¾Ù´¡Ñ¹ãËéÁÒ¡¢Ö鹿ѧ¡Ñ¹ãËéÁÒ¡¢Ö鹡ç¨ÐÊ×èÍÊÒÃÃѺÃÙé¡Ñ¹áÅСѹ¨¹à¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ´éǤÇÒÁà¢éÒã¨ÍÂèÒ¾Ö觵ѴÊԹ㨾ԾҡÉÒ¤¹Í×è¹´éǤÇÒÁà¢éÒ㨢ͧµÑÇàͧ¨¹¿Ñ§à¢ÒãËéà¢Ò͸ԺÒ¶֧à˵ؼÅÇèÒ·ÓäÁà¢Ò¨Ö§à»ç¹àªè¹¹Ñé¹  ¡ÒÃà»Ô´ã¨

     

ºÃÔËÒÃàªÔ§¼ÅÔÀÙÁԻѭ­Ò
 Management by Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹