Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  àÁÉÒ¹  2550

ËÅÑ¡¸ÃÃÁ  ËÅÑ¡·Ó µÒÁÃ;ÃÐÂؤźҷ

      Work and Dhamma of King

´Ã.ÊØÁ¸  µÑ¹µÔàǪ¡ØÅ

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙŹԸԪѾѲ¹Ò

¤Ó¹Ó

 

                àÇÅÒ¹Õ餹ä·Â¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍ¡ÓÅѧãªéªÕÇÔµµÒÁÍÂèÒ§âÅ¡µÐÇѹµ¡â´ÂËŧÅ×Á¤ÇÒÁà»ç¹µÐÇѹÍ͡仨¹á·ºËÁ´ÊÔé¹

                àËÁ×͹ÍÂèÒ§·ÕèËÅǧ»Ùè¢ÒÇà¤Âà·È¹ìäÇéÇèÒ  ¤¹ä·Âà»ç¹¤¹µÔ´«Ò¡ ËÁÒ¶֧ÂÖ´µÔ´¡ÑºÇѵ¶Ø  ¨¹ÅÐàÅÂàÃ×èͧ¢Í§¨Ôµã¨ÍѹÅÐàÍÕ´Íè͹

                ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǷçà»ç¹áººÍÂèÒ§·Õè´Õã¹·Ø¡´éÒ¹ â´Â੾ÒзçÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹ä·ÂÍÂèÒ§·ÕèÊØ´  ´Ùä´é¨Ò¡¾ÃÐÃÒª¨ÃÔÂÇѵâͧ¾ÃÐͧ¤ì·Ñé§àÃÕº§èÒ¾ʹՠ  áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÍè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ ¹Õè¤×ÍÅѡɳТͧ¤¹µÐÇѹÍÍ¡·ÕèËÒä´éÂÒ¡áÅéÇ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ 

                 ¶Ö§àÇÅÒ·Õ褹ä·Â¨ÐµéͧËѹÁÒµÒÁÃ;ÃÐÂؤźҷâ´ÂÂÖ´àÍÒËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒ·Õè·Ã§áÊ´§ãËéàËç¹   ÁÒãªéà»ç¹ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ  ËÃ×Íà»ç¹ËÅÑ¡·Ó  ·Ñ駹Õéà¾×èͤÇÒÁ´Õ§ÒÁÍѹ¨ÐºÑ§à¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè¹Õé

 


 

ÊÒúѭ

 

àÊÕ¤¹à¾ÃÒÐÍÂÒ¡ÃèÓÃÇ                                                                      ò

¶Ö§àÇÅÒ»ÃѺà»ÅÕ蹤èÒ¹ÔÂÁ                                                                     õ

¶ÒÁµÑÇàͧ àÁ×èÍÇÒ¹·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍÐäúéÒ§”                                               ö

ËÅÑ¡ ñð »ÃСÒõÒÁÃ;ÃÐÂؤźҷ                                                     ÷

µÒÁËÅÑ¡·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁ                                                                     òñ

µÑ´ õ ͸ÃÃÁ ãÊè  õ  ¸ÃÃÁ                                                                  òô

¡ÒÃÁÕªÕÇÔµ·Õè´Õã¹âÅ¡äÃé¾ÃÁá´¹                                                             òõ

ÀÒ¤¼¹Ç¡                                                                                      ò÷

 

 

 

 


 

ËÅÑ¡¸ÃÃÁ  ËÅÑ¡·Ó  µÒÁÃ;ÃÐÂؤźҷ 

 

                    µÑé§áµèªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧ¾Ñ²¹ÒÁÒ¹Õè  ¼Á¤Ô´ÇèÒÁÕ·Ñé§á§è´Õ áÅÐá§è·ÕèÊÃéÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãËé¡Ñº»ÃÐà·ÈàÂÍÐÁÒ¡  â´Â੾ÒÐàÁ×èÍ óð ¡ÇèÒ»Õ ôð »ÕáÅéÇ·ÕèàÃÒàÃÔèÁ           ¾Ñ²¹ÒµÒÁá¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵԠ «Öè§àÃÔèÁÁÒµÑé§áµè»Õ òõðð

                    àÃÒàÃÔèÁ¾Ñ²¹ÒÍÂèÒ§¹Ñ鹡çËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒàÃÒàÃÔèÁ»ÃѺà»ÅÕ蹨ҡ»ÃÐà·È·Õèà¤ÂÍÂÙèẺ¸ÃÃÁ´Òæ äÁèÁÕá¼¹  áµèã¹¹éÓÁÕ»ÅÒã¹¹ÒÁÕ¢éÒÇ  »ÃЪҪ¹¢Í§àÃÒÁÕ»ÃÐÁÒ³ÊÑ¡ òð ÅéÒ¹à·èÒ¹Ñé¹  à¢éÒä»»ÃѺà»ÅÕè¹˹·Ò§ãËÁè  Íѹ¹Ñ鹤×Íá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÒ¡Å·Õè¹ÓÁÒãªé㹪èǧ»Õ  òõðð

 

                  àÊÕ¤¹à¾ÃÒÐÍÂÒ¡ÃèÓÃÇÂ

 

             á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑºáÃ¡æ ¨¹¡ÃзÑè§ËÅÒ©ºÑº·ÕèµÒÁÁÒ  ¶Ù¡ªÕé¹Óâ´Â¼ÙéàªÕèÂǪҭ¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·Èá·º·Ñé§ÊÔé¹  â´Â·ÕèàÃÒäÁèÃÙéµÑÇàÅÂÇèÒ  àÃÒä´é¹ÓàÍÒ¤èÒ¹ÔÂÁ  àÍÒá¹Ç·Ò§ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§µÐÇѹµ¡  ÁÒà»ç¹à¤Ã×èͧ¹Ó·Ò§¢Í§àÃÒ

            ÇÔ¶ÕªÕÇÔµÍÕ¡«Õ¡âÅ¡¹Ñé¹áµ¡µèÒ§¡Ñº¢Í§àÃÒÍÂèÒ§äà »ÃСÒÃááÊØ´  «Õ¡âÅ¡µÐÇѹµ¡¹Ñé¹à¢ÒÂÖ´¶×ÍÇѵ¶Ø  áµè«Õ¡âÅ¡¢Í§àÃÒ·Ò§´éÒ¹àÍà«ÕÂÂÖ´¶×ÍàÃ×èͧ¤Ø³¸ÃÃÁ  ÇѲ¹¸ÃÃÁ  àÃ×èͧ¨ÃÔ¸ÃÃÁà»ç¹·ÕèµÑ駠 ËÃ×;ٴÍÕ¡¹ÑÂ˹Ö觡ç¤×Í  âÅ¡µÐÇѹµ¡à»ç¹âÅ¡¢Í§ÃÙ»¸ÃÃÁ  ¢³Ð·ÕèâÅ¡µÐÇѹÍÍ¡à»ç¹âÅ¡¢Í§¹ÒÁ¸ÃÃÁ

             ·Õè¼èÒ¹ÁÒ¤¹ä·Â¤ÃͧªÕÇÔµ¤ÃͧµÑÇÍÂÙèÍÂèÒ§¾Í´Õ  ÍÂÙèÍÂèÒ§¶èÍÁà¹×éͶèÍÁµ¹  ÂÖ´àÊé¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§  ÍÂÙ躹¾×é¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Õè¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÃѺÊÑ觡ѺàÃÒÁÒâ´ÂµÅÍ´  ºéÒ¹àÁ×ͧ¡ç¤Ô´ÇèÒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¾ÍÊÁ¤Çà

            áµè¹Ñºà¹×èͧ¨Ò¡Çѹ·ÕèàÃҨСéÒÇä»ÊÙèÂؤ»ÃѺà»ÅÕè¹  ¨Ò¡ÊÔ觷Õèà»ç¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ´Ñé§à´ÔÁ¢Í§àÃÒ   à»ÅÕè¹ä»ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃèÓÃÇ´éÇÂà§Ô¹·Í§à»ç¹·ÕèµÑ駠  ¤×ÍÊÃéÒ§¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ´éÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨à»ç¹à»éÒËÁÒÂËÅÑ¡¢Í§á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ  ·Ø¡©ºÑº  â´Â¤Ô´ÇèÒàÃÒµéͧÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃèÓÃÇÂãËéä´é¡ç¾ÍáÅéÇ  ·Ø¡ÍÂèÒ§¨Ð´ÕÁÒàͧ  áÅéÇàÃÒ¡çàÃÔèÁÊÃéÒ§¨ÃÔ§æ

              ã¹ÃÐÂжѴÁÒ¹Ñé¹àÃÒÃǨÃÔ§æ  ã¹´éÒ¹µÑÇàÅ¢  àÃÒÊÑÁÄ·¸Ô¼Åã¹Êèǹ¹Õé  ¨Óä´éäËÁ¤ÃѺÇèÒàÃÒÀÙÁÔã¨àÁ×èÍÊÑ¡  òð-óð »Õ·ÕèáÅéÇÇèÒ  àÃÒà»ç¹áªÁ»ì¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ  ¨Õ´Õ¾Õ  (¼ÅÔµÀѳ±ìÁÇÅÃÇÁ»ÃЪҪҵԢͧàÃÒ·Óä´é ÷ à»ÍÃìà«ç¹µì  ø à»ÍÃìà«ç¹µì   ºÒ§·Õ  ñð à»ÍÃìà«ç¹µì  äÁèÁÕ»ÃÐà·Èä˹à¢Ò·Óä´éËÃÍ¡¹Ð¤ÃѺ  àÃÒ¡ç´Õã¨ÇèÒºéÒ¹àÁ×ͧà¨ÃÔ­  ¨¹¡ÃзÑè§ËÅÒ¤¹  ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ¡ç´Õ  ¢éÒÃÒª¡ÒêÑé¹¼ÙéãË­è  ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà àª×èÍÇèÒ»ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ÍÂèÒ§¹Ñé¹  ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ÍÂèÒ§¹Õé  ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒäÅѧ  ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¢¹Ê觷ҧÍÒ¡ÒÈ  «Öè§ÅéǹáÅéÇáµèÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ÊÒþѴ   áµè¾ÍàËÅÕÂÇ¡ÅѺÁÒ´ÙÍÕ¡á§è˹Öè§àÃÒä´éÍÐäà áÅÐàÃÒàÊÕÂÍÐäÃ

                àÃÒä´éà§Ô¹ÁÒ¤ÃѺ  áµè¾ÃéÍÁ¡Ñ¹¹Ñé¹àÃÒ¡ÅѺàÊÕ·ءÍÂèÒ§áÅÐàÃÒàÊÕÂÊÔ觷ÕèÊӤѭ·ÕèÊØ´  ¤×Í  àÃÒàÊÕ¤¹ 

                ·ÓäÁ¼Á¾Ù´ÍÂèÒ§¹Ñé¹ à¾ÃÒоÍÁÒ¶Ö§ªèǧἹ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨  ©ºÑº·Õè ó   àÃÒ¡çà¾Ôè§àµÔÁ¤ÓÇèÒ   Êѧ¤Á”  ŧã¹á¼¹à´ÔÁ  àÃÒ¤Ô´ÇèҾѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Õ  ÃèÓÃÇ´ՠ ÍÂèÒ§Í×è¹´Õ  ¾ÍáÅéÇ  äÁèà¤ÂÁͧ´éÒ¹Êѧ¤Á  ÁÒã¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ »ÃÐÁÒ³ªèǧ©ºÑº·Õè ó ¶éÒ¨ÓäÁè¼Ô´  ¤Ô´ÇèÒàÃÒ·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃäÁèÃÇ  ·ÓÍÂèÒ§äáçäÁèÃÇ ÃǪéÒ  à˹×èÍ  ä»·ÓÍصÊÒË¡ÃÃÁ´Õ¡ÇèÒ  áÅеÑé§áµèºÑ´¹Ñé¹à»ç¹µé¹ÁÒ   àÃÒàÃÔèÁËÒ¡ÃÃÁãÊèµÑÇàÃ×èÍÂÁÒ

                áÅТÍàÃÕ¹ÇèÒ  µÃ§¹Õéà»ç¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò¨Ò¡¾×é¹°Ò¹¡ÒÃà¡ÉµÃ·ÕèãªéÀÙÁԻѭ­Ò¢Í§àÃÒàͧ  ãªé´Ô¹¢Í§àÃÒàͧ  ãªé¤¹¢Í§àÃÒàͧ  àÃÒà»ç¹à¨éÒªÕÇÔµ¢Í§àÃÒàͧ  ä»ÊÙè¡ÒþѲ¹Ò·Õèà¹é¹´éÒ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ  «Öè§ã¹ÊèǹÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¹Ñé¹   àÃÒµéͧ¡ÒÃÍÐäÃã¹àº×éͧµé¹  àÃÒµéͧ¡ÒÃà§Ô¹¤ÃѺ  ¶ÒÁÇèÒàÃÒÁÕà§Ô¹äËÁ  äÁèÁÕäÁèà»ç¹äà 仡Ùéà¢Ò  ¡ÙéàÊÃç¨áÅéÇàÃÒ¡ç´Õã¨ÁÒ¡  ÀÙÁÔã¨ÁÒ¡  àÃÒà»ç¹Å١˹Õé·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡  à¾ÃÒÐäÁèà¤ÂàºÕéÂÇàÅ   ¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡¡çÍÂÒ¡ãËéàÃÒ¡Ùé  ã¤Ã¡çÍÂÒ¡ãËéàÃÒ¡Ùé  ÀÙÁÔ㨠 ¼Á¨Óä´é  ÃÐÂйÑé¹àÃÒ¤Ô´ÍÂèÒ§¹Ñ鹨ÃÔ§æ 

              

                 ¹Í¡¨Ò¡à§Ô¹áÅéÇ  àÃÒÂѧµéͧ¡ÒÃÍÐäÃÍա㹡ÒþѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ  µéͧ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ¤ÃѺ  ¶ÒÁÇèÒà·¤â¹âÅÂÕàÃÒÁբͧàÃÒàͧäËÁ  àÃÒà¤Â¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂբͧàÃÒËÃ×Íà»ÅèÒ   à»ÅèÒ  äÁèà»ç¹äÃÍÕ¡  àÃÒ«×éÍà¢ÒÁÒä´é  ¨Óä´éäËÁ¤ÃѺ 

à¤Å×è͹ÂéÒÂà·¤â¹âÅÂÕ”  Íѹ¹Õé¤×ͤӷÕèàÃÒãªé ¤×Í«×éÍÁÒËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂÁÒãªé㹺éÒ¹àÃÒ

                 Íѹ·ÕèÊÒÁàÃÒµéͧ¡ÒÃÍÐäÃÍÕ¡¤ÃѺÊÓËÃѺàÃ×èͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ  ¡çàÃ×èͧ¡ÒúÃÔËÒÃÊÔ¤ÃѺ  µéͧ¡Ò乤ÃѺ  àÃÒµéͧ¡ÒùѡºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§  ¶ÒÁÇèÒÃкº¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧàÃÒÊÃéÒ§¤¹àËÅèÒ¹Ñé¹¢Öé¹ÁÒËÃ×Íà»ÅèÒ  ¤ÓµÍº¤×Íà»ÅèÒ  à¾ÃÒЩйÑé¹àÃÒµéͧã¤Ã¤ÃѺ   àÃÒµéͧ¡Òä¹­Õè»Øè¹  ¤¹½ÃÑ觠 ·Õèà¢éÒÁÒà´Ô¹àµçÁºéÒ¹àµçÁàÁ×ͧ  à¾×èÍÁÒºÃÔËÒçҹ  à§Ô¹áÅÐà·¤â¹âÅÂբͧà¢Ò  ¢³Ð·Õ褹ä·ÂÃèÓÃǨҡà§Ô¹à´×͹  áµè¤¹ä·Â¡ç·Óä´éá¤èà»ç¹ÀÒÃâç  ¤¹§Ò¹  àÊÁÕ¹ËÃ×ÍÃдѺ¡ÅÒ§æ  à·èÒ¹Ñé¹àͧ  ¤¹ä·ÂÃдѺÊÙ§¹Ñé¹ÁÕá¤èËÂÔºÁ×Íà´ÕÂÇ  ¡ç¶Ù¡áÂ觵Ñǡѹ  àËç¹äËÁ¤ÃѺµÍ¹Âؤ¹Ñé¹Âؤ¿Í§ÊºÙè¾Í§  à§Ô¹à´×͹¢Í§¤¹  äÁè¹èÒàª×èÍ  à´×͹ÅÐà»ç¹ÅéÒ¹  ᾧÂÔ觡ÇèÒÊÔ§¤â»Ãì  àÃÒàËÁ×͹¾èͤÃÑÇ  ¤¹ËÂÔºÁ×Íà´ÕÂÇ¡çáÂ觡ѹ   ÍÂèÒ§·Õè¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÃѺÊÑè§äÇé  ¤×ÍÊÃéÒ§ºéÒ¹¢Öé¹ÁÒâ´ÂäÁèä´é½Ñ§àÊÒà¢çÁ  àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×ͽѧàÊÒà¢çÁÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹¡è͹

           àËÁ×͹ÍÂèÒ§·ÕèµÖ¡ºÒ§ÅÓÀÙ  ¢Í͹حҵäÇé  ô ªÑé¹  µèÍ¢Öé¹ä»¶Ö§   ññ  ªÑé¹  Áѹ¡ç¾Ñ§¤Ã׹ŧÁÒ  ·Õèâ¤ÃÒªâçáÃÁ¡ç¾Ñ§¤Ã׹ŧÁÒ   ÁÕà¾×è͹àÃÒËÅÒ¤¹µÒÂÍÂÙè㹫ҡ¹Ñé¹   ©Ñ¹ã´¡ç©Ñ¹¹Ñé¹   ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃèÓÃÇÂâ´ÂäÁèÁÕ¡ÒÃÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹ÃͧÃѺÁÒ¡è͹   ¡ç¤×ÍäÁèä´éÊÃéÒ§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ¡è͹¡çÍÂÙèäÁèä´é   ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹äÁèä´éºÍ¡ãËé·Ø¡¤¹¡ÅѺ任ÅÙ¡¶ÑèÇ»ÅÙ¡§Ò¡Ô¹  äÁèãªè  áµèãËé¤èÍÂæ¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ä»µÒÁÅӴѺ

           

            áµèÊÔ觷Õè¼Á¡ÅèÒÇàÁ×èÍÊÑ¡¤ÃÙèà»ç¹ÊÔè§ÊӤѭ·ÕèÊØ´ ¤×Í àÃÒàÊÕ·ÃѾÂÒ¡ÃáÅТÒ·ءÊÔ觷ءÍÂèÒ§º¹á¼è¹´Ô¹¹Õé  àÃÒ¢Ò´Թ àÃÒ¢Ò»èÒäÁ騹ËÁ´ àÃÒ¢ÒÂáÃè Âؤ¾Ç¡àÃÒÂѧ˹ØèÁËÃ×ÍÂѧà´ç¡ ¨Óä´éäËÁ¤ÃѺÇèÒ àÃÒÁÕ¢éÒÇ ÂÒ§¾ÒÃÒ äÁéÊÑ¡ ´ÕºØ¡ ÃÇÂá¤è¹Õé¾Í  ºÑ´¹Õé¡çÇÔ觢Ò¡ѹ ¼ÙéËÅÑ¡¼ÙéãË­è¡çÇÔ觢Ò¡ѹ  ÊÔ¹¤éÒÍÍ¡äÁéÊÑ¡ àÅÔ¡¾Ù´áÅéÇÊÁѹÕé  »ÃÒ¡¯ÇèÒàÃÒ¢ÒÂä»·Ø¡ÍÂèÒ§áÅéÇàÃÒÃèÓÃÇ¢Öé¹ÁÒ  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒàÃÒ¢ÒÂà¾ÃÒÐàÃÒÍÂÒ¡ä´éà§Ô¹ áÅÐàÁ×èÍ ø-ù »Õ·ÕèáÅéÇ  ·Ø¡ÍÂèÒ§¡ç¾Ñ§¤Ã×¹

             áµè·ÕèàÃÒàÊÕ´ÒÂáÅÐÂÒ¡·Õè¨Ð¡ÅѺ¤×¹¡ç¤×Í  àÃÒàÊÕ¤¹  àÊÕ¤¹à¾ÃÒÐÍÐääÃѺ  à¾ÃÒÐàÃÒËÅØ´¨Ò¡ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·ÕèàÃÒÂÖ´ÁÒµÅÍ´  ¤×Í  à´Ô¹àÊé¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§  áµèà»ç¹¡ÒÃà´Ô¹ä»ÊÙè¤ÇÒÁâÅÀ ¤ÇÒÁËŧ ¡Òáͺâ¡Â·Ø¡ÍÂèÒ§  à¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡Êѧ¤ÁºÃÔâÀ¤ÊØ´¡Ùè 

 

              àÇÅÒ¹Õ餹µéͧÁÕºéÒ¹âµæ äÁèÁÕ¡çµéͧ仡ÙéÂ×Áà§Ô¹à¢Ò  à¾ÃÒÐÁѹà»ç¹ÈÑ¡´ÔìÈÃբͧÊѧ¤Á ·Ø¡¤¹¡ç¢ÕèöãË­èæá¾§æ ·Ø¡¤¹µéͧËÔéÇ¡ÃÐà»ëÒËÅØÂÊìµÔ꧵êͧÍÐäà ãºÅÐËéÒËÁ×è¹  ÍÐäÃäÁèÃÙé  à§Ô¹ã¹¡ÃÐà»ëÒäÁèÁÕàÅÂ仫×éÍ¡ÃÐà»ëÒ«ÐËÁ´  àÇÍÃì«ÒàªèÂÕèËéÍà´ÕÂǤ¹ä·Â仫×éͨҡµèÒ§»ÃÐà·È㹪èǧ¿Í§ÊºÙèà»ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹  ò,öðð ÅéÒ¹ºÒ·  ÂÕèËéÍà´ÕÂÇ«×éÍà§Ô¹Ê´µÒÁäÁèä´é  à¾ÃÒÐäÁèÃÙé¨ÐµÒÁÍÂèÒ§äà ÃÙ´¡ÒÃì´ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  à¾ÃÒÐÇèÒà§Ô¹ÁѹàÂÍÐãªé¡Ñ¹¿Øé§à¿éÍ¿ØèÁà¿×Í¡ѹ¨¹ËÁ´ àÊÕ¤¹

 

 

¶Ö§àÇÅÒ»ÃѺà»ÅÕ蹤èÒ¹ÔÂÁ

 

                 ¤èÒ¹ÔÂÁ¢Í§¤¹ä»¼Ù¡¡ÑºÇѵ¶ØËÁ´  ËÅǧ»Ùè¢ÒÇä´éà·È¹ìàÍÒäÇéÇèÒ¤¹ä·Âà»ç¹¤¹µÔ´«Ò¡  ·Ø¡¤¹µéͧãÊèâÃàÅç¡«ì¡Ñ¹àµçÁä»ËÁ´  ¡Õèáʹ¡çäÁèÃÙé  áÅéǶéÒäÁèÃǨÐàÍÒ·Õèä˹ÁÒÍÂÙèÃÍ´ä´é¤ÃѺ  à¾ÃÒзÕèà»ç¹ÍÂÙèÁѹäÁèãªè¢Í§¨ÃÔ§  ·Õèä´éÁÒà¾ÃÒÐÁѹä´éÁÒÍÂèÒ§äÃäÁèÃÙé  à¾ÃÒФÇÒÁâÅÀ  ¤ÇÒÁÍÐäÃÊÒþѴä»ËÁ´  àÁ×èÍÊÃéÒ§¹ÔÊÑÂÍÂèÒ§¹Õé  ¡çà¢éÒ¤Ãͺ§ÓËÁ´  ¾Í¤Ãͺ§ÓËÁ´¤èÒ¹ÔÂÁ¢Í§Êѧ¤Á¡çà»ÅÕèÂ¹ä» ¾Í¤èÒ¹ÔÂÁ¶Ù¡»ÃѺà»ÅÕè¹ÍÐäÃà¡Ô´¢Ö鹤ÃѺ  à§Ô¹à´×͹ã¹ÃкºÃÒª¡ÒáçäÁèÊÒÁÒö·Õè¨ÐàÍ×éÍãËéÁÕÊÔ觵èÒ§æ àËÅèÒ¹Õéä´é  ·ÓÍÂèÒ§ääÃѺ  ¡çµéͧ»ÃоĵԷÕè¼Ô´  ¤ÓÇèÒ»ÃоĵԷÕè¼Ô´¹Ñ鹡ç¤×Í⡧  ¡ç¤×ͤÍÃìÃÑ»ªÑè¹  ¨ÐàÃÕ¡ÍÐäáçáÅéÇáµè  áÅéÇáµè¨ÐàÃÕ¡¡çáÅéǡѹ  Ãкº¹Õé¤Ãͺ§Óã¹·Ø¡Êèǹ¢Í§Êѧ¤Á  ·ÓãËéªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧÂèÓáÂèÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õé

                 äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹Ë¹èÇÂÃÒª¡Òà äÁèÇèÒÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨  äÁèÇèÒ·Õèä˹¡çáÅéÇáµè  ÂÍÁÃѺ¨Ð·ÓÍÐäÃÊÑ¡ÍÂèÒ§«Í§µéÍ§ä»  «Í§äÁè仧ҹäÁèà´Ô¹  à«ç¹«Ðá¡Ãç¡à§Ô¹µéͧÁÒ  àÃÒä»ÊÃéÒ§ÊÁÊÔ觵èÒ§æàËÅèÒ¹Õé  ÁÕàÃ×èͧÊÕ  ÁÕª¹ªÑé¹  à¾ÃÒÐÊѧ¤Á·Ñé§Êѧ¤ÁÁѹáËÅ¡àËÅÇ ÅéÁàËÅÇ  äÃéÊÒÃР

 

         ÁÒ ³ Çѹ¹Õéà˵ءÒóì¹Ñé¹ÂѧÁÕäËÁ  ÁÕ¤ÃѺ  ÁÕ¤è͹¢éÒ§ÁÒ¡´éÇ  ÁÕÍÂèÒ§¹èÒ¡ÅÑÇ  â§ä»ÊÙèÂÒºéÒ   ÂÒàʾµÔ´   ÍÐäõèÍÍÐäÃÇØè¹ÇÒ   áÅéÇÊѧ¤Á·Ñé§Êѧ¤Á¡çàËÅÇàËÅ¡ä»  ¢éÒÃÒª¡Ò÷Õèà»ç¹á¡¹¢Í§Êѧ¤Á·Ñé§ËÁ´¡çÅéÁàËÅǵÒÁä»´éÇÂ

                ¼Á¤Ô´ÇèÒÁѹ¶Ö§àÇÅÒáÅéÇ·Õè¨Ðµéͧ»ÃѺà»ÅÕ蹡ѹàÊÕ·ՠ ·Õ¹Õé¨ÐàÍÒµé¹áººÁÒ¨Ò¡ä˹ÅèР ·Õè¨ÐãË餹à´Ô¹µÒÁ¶¹¹ äÁèÁÕã¤ÃÂÍÁÃѺ¡Ñ¹ËÃÍ¡  áÅéÇ¡çäÁèÃÙé¨ÐàÍÒã¤ÃÁÒ´éÇ  ¼ÅÊØ´·éÒ  á·é¨ÃÔ§Êѧ¤ÁàÃÒ¡çÁÕ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ

 

                  õù »Õ  ·Õè¼èÒ¹ÁÒ¹Ñé¹ä´é·Ã§áÊ´§ãËé´ÙËÁ´·Ø¡ÍÂèÒ§   ä´é·Ã§·ÓËÁ´·Ø¡ÍÂèÒ§  ·Ã§¤Ô´ËÁ´·Ø¡ÍÂèÒ§  à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ»ÃÐà·È¹ÕéäÇé  äÁèãªèà¾Õ§ÃÑ¡ÉÒ  ·Ã§Ê͹´éÇ  ·Ã§¹Ó´éÇ  ·Ã§·ÓãËé´Ù´éÇ  áµè¾Ç¡àÃҾʡ¹Ô¡ÃàËç¹¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ  áµèäÁèà¤ÂÁͧ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇàÅ  ª×蹪Á  áµèäÁèà¤Â·ÓµÒÁ 

 

                   ¶Ö§àÇÅÒáÅéǤÃѺ  àËÅÕÂÇ¡ÅѺÁÒ  ¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹  ¡ÒÃÅШҡ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèäÁè´Õ  ãËé¡ÅѺÁÒÊÙè·Ó¹Í§¤Åͧ¸ÃÃÁ¹Ñé¹  àÃÒ·Óä´é¤ÃѺ  Çѹ¾ÃØ觹Õé¡çä´é

                   ¼Á¶Ö§ºÍ¡  àÃÒµéͧà¾ÔèÁàµÔÁ»ÃѺà»ÅÕè¹·Õè¨ÔµàÊÕ¡è͹  ã¤Ã·Õè·Ó´ÕÍÂÙèáÅéÇ  ·ÓµèÍä»  㹡Ò÷ӴչÑé¹ÁÕÍØ»ÊÃä¤ÃѺ  äÁèãªè§èÒ  ¤¹¨ÐËÁÑè¹äÊé  ¤¹¨ÐÍÔ¨©Ò  ã¤Ã¨Ñ´ÊÃëͧãËé¹Ò¡çä´é´Õ  ÅÙ¡¹éͧ¤¹ä˹äÁèÃѺ¡ç¨Ðâ´¹à¢Áè¹  ·Ó´Õ¡ç¶Ù¡à¢Áè¹  ËÁÑè¹äÊé  à¾ÃÒÐÁÖ§äÁè⡧  ¡Ù⡧áÅéÇÁÖ§µéͧ⡧´éÇ  ÍÐäÃÅѡɳÐÍÂèÒ§¹Ñé¹

 

                                    ÒÁµÑÇàͧ

                 “àÁ×èÍÇÒ¹·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍÐäúéÒ§

 

                à¾ÃÒЩйÑé¹¼Á¤Ô´ÇèÒ  ¡è͹·ÕèºéÒ¹àÁ×ͧ¨ÐàÅÇÃéÒÂ仡ÇèÒ¹Õé  ¡çà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§¾Ç¡àÃÒ·Ø¡¤¹  ¶ÇÒÂà»ç¹ÃÒª¾ÅÕ  ¶ÇÒÂà»ç¹¾ÃÐÃÒªÊÑ¡¡ÒÃÐà¶ÍФÃѺ  ¤ÇÒÁ´Õ·ÓÂÒ¡¡ç¨ÃÔ§  áµè¡ç·Óä´é  ·ÕèÇèÒ·ÓÂÒ¡¹Ñé¹à¾ÃÒÐÍÐäà Åͧ¶ÒÁ¡Ñ¹à´ÕëÂǹÕéÊÔ¤ÃѺ  ¶ÒÁµÑÇàͧÇèÒ àÁ×èÍÇÒ¹¤Ø³·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍÐäúéÒ§”  ã¤ÃµÍºä´éºéÒ§äËÁ¤ÃѺÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹¤Ø³·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍÐäúéÒ§  ËÅÒ¤¹à§Â˹éÒ¢Öé¹ä»Áͧྴҹ  ¤Ô´äÁèÍÍ¡  à¾ÃÒÐã¨àÃÒäÁèä´éµÔ´ÍÂÙè¡Ñº¡ÒáÃзÓ

               àÁ×èÍÇÒ¹·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍÐäúéÒ§  àËç¹äËÁ¤ÃѺ¤Ó¶ÒÁ§èÒÂæ·Õè´ÙàÊÁ×͹ÇèҨеͺä´é§èÒÂæ áµèàÍÒà¢éÒ¨ÃÔ§Åͧ¶ÒÁµÑÇàͧÊÔ¤ÃѺÇèÒàÃÒ·ÓÍÐäôՠ µÍºÂÒ¡¤ÃѺ

                 à¾ÃÒЩйÑé¹¼Á¤Ô´ÇèÒ  µ×è¹àªéÒáµè§à¹×éÍáµè§µÑÇàÊÃç¨ä»Â×¹·Õè˹éÒ¡ÃШ¡¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ¹Õé¡ÑºµÑÇàͧ  àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé·ÓÍÐäôպéÒ§  áÅéǾÂÒÂÒÁáÊǧËҤӵͺ 

 

                 ¶éÒÃÐÅÖ¡ä´é¤ÇÒÁ»Å×éÁ»ÔµÔà¡Ô´¢Ö鹡ѺËÑÇ㨠 ·ÓãËéà»ç¹¡Ô¨Çѵà áÅéÇ·Õ¹Õé¤Ø³¨Ð¨Óã¹ÊÔ觷Õè¤Ø³·Ó´Õ  áÅéÇÁѹ¨Ðà»ç¹µÑÇàºÃ¡äÁèãËéàÃÒ·ÓªÑèÇ´éÇÂ

                ·Ó¹Ð¤ÃѺ  ·ÓµÑé§áµèÇѹ¾ÃØ觹Õé  áµè§à¹×éÍáµè§µÑÇãËéÊÐÊÇ¡çäÁèà»ç¹äà àÊÃç¨áÅéÇä»Â×¹¶ÒÁµÑÇàͧÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹¹ÕéàÃÒ·Ó´ÕÍÐäà áÅéǨÐà¡Ô´¤ÇÒÁ»Å×éÁ»ÔµÔÍÂèÒ§ÁÒ¡àÅ  áÅéÇ¡çà¾×èÍà»ç¹¡ÓÅѧã¨ÇèÒÇѹ¹Õé¨Ðµéͧ·ÓÍÐäÃÊÑ¡ÍÂèÒ§à¾×è;ÃØ觹ÕéàªéÒ¨Ðä´éµÍºµÑÇàͧ˹éÒ¡ÃШ¡ä´éÇèÒàÁ×èÍÇÒ¹¹Õéä´é·Ó´ÕÍÐäà

 

 

 

 

         ËÅÑ¡ ñð »ÃСÒà µÒÁÃ;ÃÐÂؤźҷ

 

                ·Ò§ ¡.¾. (Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒâéÒÃÒª¡ÒþÅàÃ×͹ ä´é¾ÂÒÂÒÁ»ÃÐÁÇÅËÅÑ¡·Õè¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇä´éáÊ´§ãËéàÃÒ´ÙÁÒâ´ÂµÅÍ´  ñð  ¢éÍ  ·ÕèàÃÒ¤Ô´ÇèÒÍÂèÒ§¹éÍ·ÕèÊØ´¡ÒÃà»ç¹¢éÒÃÒª¡Ò÷Õè´Õ¹Ñé¹Áѹ¹èÒ¨ÐÁÕÍÐäúéÒ§  áµèËÅÑ¡¹Õé¡çÊÒÁÒöãªéä´é¡Ñº·Ø¡ÍÒªÕ¾·Ø¡¤¹  ¢ÍãËé¹Ñ觷º·Ç¹·ÕÅТéÍ´ÙÇèÒàÃҨл¯ÔºÑµÔä´éäËÁ áÅéǾÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇáÊ´§ãËéàÃÒ´Ù  »¯ÔºÑµÔãËéàÃÒ´Ù  ·Ã§»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§äÃ

 

¢éÍáá  ¤×Í  ·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§¼ÙéÃÙé¨ÃÔ§  áÅÐÁռŧҹà»ç¹·Õè»ÃШѡÉì

                 ·èÒ¹¨Ó¤Óæ˹Öè§ä´éäËÁ¤ÃѺ·Õèà¤ÂÃѺÊÑè§àÍÒäÇé  ÃÙéÃÑ¡ÊÒÁѤ¤Õ  ¤Óáá¤×ÍÍÐä÷Õè·Ã§Ê͹àÍÒäÇé  ÃÙé  à¾ÃÒЩйÑ鹡ÒôÓçªÕÇÔµ  äÁèÇèÒ·èÒ¹¨Ðà»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃËÃ×Íã¤Ã¡çµÒÁ  ¨Ð·ÓÍÐäâÍãËéàÃÔèÁ·Õè¤ÇÒÁÃÙéàÊÕ¡è͹

                 ºéÒ¹àÁ×ͧ·ÐàÅÒСѹÍÂÙè·Ø¡Çѹ¹ÕéÍÂèÒ§¹èÒàÈÃéÒ㨷ÕèÊØ´¹Ñ鹡çà¾ÃÒÐàÍÒ¤ÓÇèÒ  ¹èÒãÊèà¢éÒä» 

                 ·Ø¡ÍÂèÒ§¤Ô´ÇèÒÁѹ¹èҨдՠ Áѹ¹èÒ¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹ Áѹ¹èÒ¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§¹Õé  áÅéÇ¡çà¢éÒ仢ѴáÂ駡ѹ  ¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙéäÁèä´éà¡Ô´¢Ö鹨ÃÔ§æ  »ÃЪҸԻäµÂ¾Ù´¡Ñ¹àÂÍÐáÂÐ ¡ÓÅѧ¿Øé§ ¡ÓÅѧºéÒ»ÃЪҸԻäµÂ¡Ñ¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡  áÅéÇ¡çà¢éÒ㨤Óà´ÕÂǤ×ͤÓÇèÒ àÅ×Í¡µÑ駔  ¤Ô´ÇèÒ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駤×Í»ÃЪҸԻäµÂ  àÅ×Í¡µÑ駡ѹµÐºÑ¹  áµèÇèÒàÅ×Í¡àÊÃç¨áÅéÇäÁèàÍÒ  àÍÒãËÁè  ·Óà»ç¹à´ç¡ÍÁÁ×Í  äÁèãªè  »ÃЪҸԻäµÂµéͧ´Ù·Õè¡®ËÁÒ  ÇÔ¹ÑÂã¹Êѧ¤Á ÃѺ¼Ô´ªÍº¡Ñ¹ã¹ÊèǹÃÇÁ  »ÃÐ⪹ìÊÒ¸ÒóÐà»ç¹·ÕèµÑ駠 ·ÓäÁäÁèÁÕã¤Ã¾Ù´àÅÂÊÔ·¸ÔÁ¹Øɪ¹¢Í§àÃÒ¡ç¤×Í  ·ÓÍÐäáçä´é  µÕ¡ºÒŵÓÃǨ¡çä´é  ËÁÑè¹äÊé¹Ñ¡µÕËÑÇÁѹ·Õèà»ç¹àÃ×èͧà»ç¹ÃÒÇãË­èâµ

                  áµèã¹ÁØÁ¡ÅѺäÁèä´é¹Ð  »ÃЪҪ¹à»ç¹ãË­è  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ͹ØÃÑ¡Éì  ªÍº¾Ù´àÊÕ¨ÃÔ§  ¤Ó·ÕèàªÂ·ÕèÊØ´  ͹ØÃÑ¡Éì Í¹ØÃÑ¡Éìá»ÅÇèÒÍÐäà äÁèµéͧ·ÓÍÐäà ËéÒÁáµÐËéÒÁ·ÓËéÒÁÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹  ¹Ñ蹤×Í͹ØÃÑ¡Éì  Áբͧà¡èÒà¡çºàÍÒäÇé  à¢éÒã¨ÍÂÙèá¤è¹Ñé¹  áµè¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂÒ¡ÃÊÔè§áÇ´ÅéÍÁãËéÁѹ´Õ¢Öé¹ÍÂèÒ§äà ¨ÐãªéãËéÂÑè§Â×¹ä´éÍÂèÒ§äà ÇԸշӹغÓÃا»èÒãËé¶Ù¡ËÅÑ¡  »èҵ鹹éÓÅÓ¸ÒÃà»ç¹ÍÂèÒ§äà »èÒàÈÃÉ°¡Ô¨à»ç¹ÍÂèÒ§äà äÁèÁÕã¤Ã¾Ù´  äÁèÁÕã¤ÃÍÂÒ¡à¢éÒã¨à¾ÃÒÐÁѹÂÒ¡  ÁѹÂØ觠 áµè¶éÒ͹ØÃÑ¡ÉìäÇé´Õ  ¤×ÍäÁèµéͧ·ÓÍÐäà ¾Í¾Ù´¤¹àΠ µºÁ×͡ѹ  ÊÃéÒ§à¢×è͹  äÁèàÍÒ  ¤¹àÎ àÍÒäËÁæ ÍÂèÒ§ÍÒ¨ÒÃÂìºÒ§¤¹·ÕèªÍºªÕéµÒÁ˹éÒ·ÕÇÕ  àÍÒäËÁæ à¢×è͹ äÁèàÍÒ ¾Í¡ÅѺ仺éҹ仵ѡ¹éÓ¨Ò¡à¢×è͹¢Í§µÑÇàͧËÁ´  áµèʵԻѭ­ÒäÁèä´éºÍ¡ÇèÒÍÐää×Íà¢×è͹  à¢×è͹㹺éÒ¹¤×͵ØèÁ  ¤×Íá·ç§¤ì  ¤×ͺèÍà¡çº¹éÓ  ·ÓäÁºéÒ¹áµèºéÒ¹ÁÕÅèР ¤Ø³ÍÂÒ¡àÊÕÂà§Ô¹ä»«×éÍÁѹÁÒËÃ×Íà»ÅèÒ  äÁèÍÂÒ¡  ÍÂÒ¡«×éÍÁÒµÑé§à¡Ð¡Ð㹺éÒ¹äËÁ  äÁèÍÂÒ¡  áµè¤Ø³µéͧÁÕ  ÁÕÍÂÙè  ó  ¤¹äÁèãªè«×é͵ØèÁÁÒ ñðð 㺠 ¹Ñ蹡çºéÒÍÕ¡  ¡ç«×éÍÁҨӹǹµÒÁ·Õèµéͧ¡Òà à¾ÃÒЩйÑé¹¹Õè¤×Í¡ÒèѴ¡Òà ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹à»ç¹ÊÔ觷Õè¤Çþٴ¤Ç÷ÓÁÒ¡¡ÇèÒ  à¾ÃÒСèÍ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¡ÇèÒ 

 

                      ½¹µ¡  ñðð  Ë´º¹á¼è¹´Ô¹¹Õé  ¤Ø³ÃÙéËÃ×Íà»ÅèÒÇèÒàÃÒàÍÒÁÒãªé»ÃÐ⪹ìä´é¡ÕèË´  ÃÙéäËÁ¤ÃѺ  ¿Ñ§áÅéǹèÒàÈÃéÒ  ¹èÒµ¡ã¨  ø  Ë´¤ÃѺ  ÍÕ¡  ùò  Ë´ ·èÇÁäÃè·èÇÁ¹Ò  äËÅŧ·ÐàÅËÁ´  áÅéÇàÃÒ¡çºÍ¡ÇèÒäÁèµéͧ·ÓÍÐäà ¼ÁÍÂÒ¡àË繹ѡ͹ØÃÑ¡ÉìµèÒ§æàËÅèÒ¹Ñé¹  ¾Í˹éÒ½¹¡çÍéÒ»Ò¡á˧¹Ã͹éÓ½¹àËÅèÒ¹¹Ñé¹  äÁèµéͧ·ÓÍÐäÃ䧠 ¸ÃÃÁªÒµÔ  ¡çä»ÊÔ  ·ÓäÁäÁè·ÓÍÂèÒ§¹Ñé¹  ¡çµéͧÃÙéÍÐäÃà»ç¹ÍÐäà µÃ§ä˹¤ÇèзÓÍÐäà µÃ§ä˹äÁè¤Ç÷ÓÍÐäà ÁÕºÒ§áË觡çËéÒÁáµÐ¹Ð  µÃ§¹Ñé¹ÍÂèÒä»ÂØ觠

                       ¡ÒÃ͹ØÃÑ¡Éì¡çà»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ˹Öè§à·èÒ¹Ñé¹  áµèÁÕÊÔ觷ÕèãË­è¡ÇèÒ  ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ¡ç·Ã§àÃÔèÁàËç¹äËÁ¤ÃѺ  ·´Åͧ·´Êͺã¹Çѧ¡è͹  ·èÒ¹àÍÒÊÃÐÇèÒ¹éӢͧ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·ÕèÊǹÍÑÁ¾ÃÁÒàÅÕ駻ÅÒ  ·èÒ¹ºÍ¡ÍÂÙè仢ͧËÃÙËÃÒ¿ØèÁà¿×Í¡çäÁè¤èÍÂä´éãªéÇèÒ¹éÓ  àÅÕ駻ÅÒ´Õ¡ÇèÒ  »ÅÒËÁÍà·Èà¡Ô´·Õè¹Ñè¹  ᨡ¨èÒ¡ÃШÒÂä»·ÑèÇàÅ  ¾ÃÐͧ¤ìäÁèàÊÇ»ÅÒËÁÍà·È  ¾ÃÐͧ¤ìÃѺÊÑè§ÇèÒàËÁ×͹ÅÙ¡à¾ÃÒоÃÐͧ¤ì·èÒ¹àÃÔèÁà¾ÒÐáÅéÇ¡çàÃÔèÁᨡ¨èÒÂä»·ÑèÇ  àÇÅÒ¹Õéá»Ã¾Ñ¹¸Øìà»ç¹»ÅÒ¹ÔÅ  »ÅÒÍÐäõèÍÍÐäà à»ç¹â»ÃµÕ¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡ãËé¡Ñº·Ø¡¤¹áÅéÇ 

 

                      áÅéǤÇÒÁÃÙé¨ÃÔ§  Áռŧҹà»ç¹·Õè»ÃШѡÉì¹Ñ鹨еéͧáÊ´§ãËéàËç¹  àËç¹äËÁ¤ÃѺ  Çѹ·Õè  ô  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  àÁ×èÍ ò-ó »Õ·ÕèáÅéÇ  ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§àÍÒ¡ÃдҹÁÒµÑé§ãËéàË繺¹àÇ·ÕàÅÂ͸ԺÒÂàÅÂÇèÒ¹éÓÁѹÁÒÍÂèÒ§äà àÃÕ¡ÇèÒ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´·èҹ˹Öè§ä»äÅèàÅ  µÃ§¹Õéà»ç¹ÍÂèÒ§äà à»ç¹¡ÒÃÊ͹¾Ç¡àÃÒä´éÃÙé«Ð¡è͹  ¡è͹·Õè¨Ð¾Ù´ÍÐäáè͹·Õè¨Ð·ÓÍÐäùÑé¹µéͧàÃÔèÁ¨Ò¡ÃÙéàÊÕ¡è͹   ¾ÃзèÒ¹¡çºÍ¡ÇèÒµéͧÁÕʵԠ áÅзÕèÁÕʵԡçäÁèãªèà»éÒËÁÒ¢ͧ·èÒ¹ËÃÍ¡  äÁèãªè·Ò§¾ÃР áµèʵԷÕèà¡Ô´¢Ö鹨зÓãËéÁÕÊÔ觷ÕèÊÙ§¡ÇèÒ  ¹Ñ蹤×ͻѭ­Ò

                       »Ñ­­Ò¤×ÍÍÐäà »Ñ­­Ò¤×ͤÇÒÁÃÙé  ©Ð¹Ñé¹ÊÔè§áá·ÕèàÃÒÊÃØ»ÁÒ  ³  ·Õè¹Õé¡ç¤×ÍÇèÒ  µéͧà»ç¹¼ÙéÃÙé¨Ãԧ㹡Ò÷ӧҹ   ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÁÕàÍ¡ÊÒà ÈÖ¡ÉÒÇÔ¸Õ·ÓáµèÅÐàÃ×èͧ  ·Õè¨Ð·ÓáµèÅÐàÃ×èͧ  ·Ã§ÈÖ¡ÉÒÍÂèÒ§ÅÐàÍÕ´  ¡è͹¨ÐµÑ´ÊÔ¹¾ÃзÑÂŧ仪èǾѲ¹Ò»ÃЪҪ¹¹Ñé¹ÈÖ¡ÉÒ¡è͹àÅ  àµÃÕÂÁ¡è͹  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÃѺÊÑè§ÈÖ¡ÉÒá¼¹·Õè  ÈÖ¡ÉÒªèͧ·Ò§¹éÓ  ÈÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡Ãкǹ¡ÒþѲ¹Ò¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äà áÅÐàÁ×è;ÃéÍÁáÅéǾÃÐͧ¤ì¶Ö§¨Ðŧ价Ӡ

 

¢éÍ·Õè  ò  ¤×ͤÇÒÁÍ´·¹ ÁØè§ÁÑè¹ ÂÖ´¸ÃÃÁÐ áÅФÇÒÁ¶Ù¡µéͧ

                      ªÕÇÔµàÃÒàËÁ×͹¡Ñ¹·Ø¡¤¹  äÁèÁÕªÕÇÔµã¤Ã·ÕèâôéÇ¡ÅÕº¡ØËÅÒºËÃÍ¡¤ÃѺ  äÁèÁÕ  ¡ÇèÒ¨ÐÃÍ´ÁÒ¶Ö§¢¹Ò´¹Õé  ºÒ§¤ÃÑ駶١¤ÇÒÁ¡´´Ñ¹  ºÒ§¤ÃÑ駶١à¡ÅÕ´ªÑ§  ºÒ§¤ÃÑ駶١ÍÔ¨©Ò ºÒ§¤ÃÑ駶١·ÓÅÒ ºÒ§¤ÃÑé§ÁÕÍØ»ÊÃäÍÂèÒ§ÁâËÌÒà ©Ð¹Ñ鹤ÇÒÁÍ´·¹µéͧÁÕ

                      ·èÒ¹ÃÙéäËÁ¤ÃѺ  µÑé§áµè»ÅÒ»ՠ òôùó  ÁÒ¨¹¡ÃзÑ觷ءÇѹ¹Õé  ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǾÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ­­Òä»áÅéÇÃÇÁ¹éÓ˹ѡ·Ñé§ÊÔé¹  òò𠠵ѹ  ÃÙéÊÖ¡¡Ñ¹äËÁ  äÁèÃÙéÊÖ¡  ¾Ç¡àÃÒÍÐäÃæ ¡ç¼èÒ¹µÒä»â´ÂäÁèÁÕʵԠ ÂִʵÔÊÔ¤ÃѺ  ¤§ÊµÔàÍÒäÇé  áÅéǨзÓÍÐäÃÍÂèÒ§´ÕÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ  áÁé¡ÃзÑè§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ­­Ò»Õ˹Öè§à·èÒääÃѺ  ˹Öè§áʹ©ºÑº  ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ãËéÃÒªÀѯ  ÃÒªÁ§¤ÅÍÕ¡ ñðð,ðð𠩺Ѻ  ÍÂÒ¡ÃÙéÇèÒà˹×èÍÂá¤èä˹  Çѹ¹Õé¡ÅѺºéÒ¹ËҢͧ ó ¢Õ´  áÅéǹÑè§Â¡Êè§ä»ÁÒ  ò,ôðð ·Õ  áÅéǪèÇÂâ·ÃÈѾ·ìºÍ¡¼Á´éÇÂÇèÒà˹ç´à˹×èÍÂàÁ×èÍÂÅéÒá¤èä˹

 

                      äÁè·Ã§»ÃÔ¾ÃÐâÍÉ°ì  »ÃзѺÍÂÙèã¹»èÒã¹´§  Á×´¤èÓ  áÁŧºÔ¹ÁÒ  Êèͧä¿áÁŧºÔ¹à¢éÒ˹éÒà¢éÒµÒËÁ´  äÁè·Ã§»ÃÔ»Ò¡  äÁèà¤Â ·Ò¡µèÍ´֧ÍÍ¡  »ÅèÍÂä»  ¹Ñ蹤×;ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ

                      ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¢éÒÃÒª¡Òõéͧʹ·¹¤ÃѺ  Íèҹ˹ѧÊ×;ÃÐÁËÒª¹¡«Ð  ¶éÒã¤ÃÂѧäÁèÍèÒ¹  ÇÃä¹Ñè¹áËÅФ×ͪÕÇÔµ¢éÒÃÒª¡ÒÃÇèÒÂä»  ¨Ðä´éà»ç¹¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´ËÃ×Íà»ÅèÒ¡çäÁèÃÙé   ¨Ðà»ç¹Í¸Ôº´ÕËÃ×Íà»ÅèÒ  äÁèÃÙé  ã¤ÃàËç¹½Ñ觺éÒ§ÅèР µÍ¹àÃÔèÁªÕÇÔµ¢éÒÃÒª¡ÒÃäÁèÁÕã¤ÃàËç¹½Ñè§ËÃÍ¡  áµè¡çµéͧÇèÒ  äÁèàËç¹½Ñ觡çµéͧÇèÒ  à¾ÃÒÐäÁèÇèÒ¡ç¨Á¹éÓµÒÂ

                       ÍÒªÕ¾Í×蹡çàËÁ×͹¡Ñ¹  µéͧ½èҿѹÍØ»ÊÃä¡Ñ¹ä»ã¹ÃÐËÇèÒ§·Ò§·ÕèÇèÒ»ÅÒÃéÒÂÁѹ¡Ñ´¡çÁÕ  ÊѵÇìÃéÒÂÁҵʹ¡çÁÕ  Íѹ¹Õé¤×ͪÕÇÔµ  áµèºÒ§¤ÃÑ駡çÁÕÊѵÇìºÒ§»ÃÐàÀ··ÕèÁÒ¤ÍÂàÍ×éÍÍÒÃÕ  ÁҤͪèÇÂàÃÒ  ¤Í¾ÂاàÃÒ  ãËéàÃÒËÂØ´¾Ñ¡à˹×èÍ  ¹Ò§Á³ÕàÁ¢ÅÒà»ÃÕºàÊÁ×͹´Ç§ªÕÇÔµàÃÒ  ¤Í´ÙáŸÃÃÁФÍ´ÙáÅàÃÒÍÂÙèàËÁ×͹¡Ñ¹

 

                       ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ õù »Õ¹Õè·Ø¡¢ìÂÒ¡ÁÒ¡æ  ·Ã§§Ò¹ÁÒ¨¹¡ÃзÑè§Çѹ¹Õé  ¼Å¾Ç§¡çÍÍ¡Áҵ͹¾ÃЪ¹ÁÒÂØ  ÷ò  ¾ÃÃÉÒ  ·Ã§àÊ´ç¨ÁÒ»ÃзѺ·Õè¾ÃÐÃÒªÇѧä¡Å¡Ñ§ÇÅ ËÑÇËÔ¹  ¡çà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒûǴ¾ÃлÄɮҧ¤ìãËéà¢éÒ·Õè  µéͧãªéàÇÅÒµÑé§ ó-ô à´×͹  à·èÒ·ÕèÃѺ·ÃÒºÁÒ  ·Ã§ãªé¨¹¾ÃÐÇáÒÂÊÖ¡ËÃÍ  ÀÒÉÒªÒǺéÒ¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹´Õ¡ÇèÒ  áÅéÇàÃҨйÔè§à©ÂÍÂÙèä´éÍÂèÒ§äà ¤ÇÒÁÍ´·¹¢Í§àÃÒ·Õè¨Óà»ç¹µéͧÁÕà¾×èͨÐ༪ԭ¡Ñºà˵ءÒóì¹Ñé¹¹éÍ¡ÇèÒ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹àÂÍР à¾ÃÒÐàÃÒ༪ԭá¤è»Ñ­ËÒã¹Êӹѡ§Ò¹¢Í§àÃÒ  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹»Ñ­ËÒ·Ñ駪ҵԠ

                     ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÃѺÊÑè§ÇèÒµÒÁ»¡µÔâ¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§Êѧ¤Áµéͧà»ç¹ÃÙ»¾ÕÃÐÁÔ´ãªèäËÁ  ·Ã§¶ÒÁ  ¨Ðà»ç¹¾ÕÃÐÁÔ´  ¤¹¨¹¡çÍÂÙè·Õè°Ò¹  ÃÇ¢Öé¹ÁÒ˹èÍ¡çà¢ÂÔº¢Öé¹ÁÒàÃ×èÍÂæ  áÅÐ㹰ҹоÃÐà¨éÒá¼è¹´Ô¹¡çà»ÃÕºàËÁ×͹¤¹ÊÙ§ÊØ´  ¾ÃÐà¨éÒá¼è¹´Ô¹¡çà»ÃÕºàËÁ×͹ÍÂÙèÂÍ´¾ÕÃÐÁÔ´  Íѹ¹Ñ鹤×Íâ¤Ã§ÊÃéÒ§·ÑèÇæä»

                      áµè¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÃѺÊÑè§ÇèÒ  â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§Êѧ¤Áä·Â¹Ñé¹à»ç¹¾ÕÃÐÁÔ´ËÑÇ¡ÅѺ  ¾ÃÐͧ¤ì·èҹ᷹·Õè¨ÐÍÂÙ躹ÂÍ´  »ÃзѺÍÂÙ躹ÂÍ´¾ÕÃÐÁԴʺÒÂæ  µéͧÍÂÙè¡é¹¡ÃÇ  µéͧÁÒÃͧÃѺ  ·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÒà·ÊÙè¾ÃÐͧ¤ìËÁ´  ·Ñ駤¹¨¹  ¤¹ÃÇÂÍÐäÃäÁèÃÙé  ã¤ÃµÕ¡Ñ¹·Õèä˹¡ç¶Ö§¾èͧ͢á¼è¹´Ô¹   ¢éÒÃÒªÒáÒõաѹ  ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧµÕ¡Ñ¹  ¾Ãеաѹ  äÁèÁÕàÇé¹ÊÑ¡¡ÅØèÁ  ʹءʹҹ  ÍÐäáѹäÁèÃÙé  µÕ¡Ñ¹·ÑèÇ  Áѹ´Õ  äÁèÁÕ¤Ùè¡Ñ´  ¡ç¡Ñ´µÑÇàͧ  ¡çÁѹ´Õ  ¹Ñ觢ÂéÓᢹ¡Ñ¹  àÊÃç¨áÅéǾÍá¡éäÁ赡¡ç¶ÇÒ®աҠ ÂصԸÃÃÁËÃ×Íà»ÅèÒ¡çäÁè·ÃÒº

 

                      ¾ÃÐͧ¤ìµéͧʹ·¹µÅÍ´àÇÅÒ  õù  »Õ¡ÇèÒ  ¾Ç¡àÃÒÍÒÂØÃÒª¡ÒÃÍÂèÒ§ÁÒ¡¡ç  ôð »Õ ÃѺÃÒª¡ÒÃÍÒÂØ òð  à¡ÉÕ³ÍÒÂØ öð  à¾ÃÒЩйÑé¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁÍ´·¹¹Ñé¹¢ÍãËéÁͧ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇäÇéáÅéǾÂÒÂÒÁ·ÓµÒÁãËéä´é

                     ¸ÃÃÁР ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧ  ·Ã§¶×ÍÂÔ觡ÇèÒÊÔè§ã´  ·èÒ¹ÃÙéËÃ×ÍäÁèÇèÒ¤¹¶ÇÒÂà§Ô¹â´Âàʴ稾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ  «Öè§ÊèǹÁÒ¡àÃÒ¡ç¾Ù´¡Ñ¹·ÑèÇæä»  ·èÒ¹àª×èÍËÃ×ÍäÁèÇèҡͧ¹Õéã¤ÃáµÐäÁèä´é¹Ð¤ÃѺ  ·ÓºØ­ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  à¾ÃÒÐà¨éҢͧà§Ô¹à¢ÒÃкØäÇé  â´Âàʴ稾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ  «Ö觤¹¶ÇÒ¹Ñ鹶ÇÒÂâ´Âàʴ稾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ  áÅÐÁÑ¡¨Ð¤Ô´ÇèÒ  ¨Ð·Ã§·ÓÍÐäáç·Óà¶ÍР ¡Í§ä˹µÒÁ¾ÃÐÃÒªÍѸÂÒÈÑ  ¡Í§¹Õé¡ç¶Ö§ä»ãªéÍÐäáçä´é  áµè¾ÃÐͧ¤ì¡çäÁèà¤ÂãªéÊèǹ¾ÃÐͧ¤ìàÅ  ¡ÓªÑºàÃҡӪѺ¹Ñ¡Ë¹ÒàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧ㹡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà µéͧ·Ø¡¡ÃÐàºÕ´¹ÔéÇ  ·Ø¡¡Ãкǹ¡ÒõéͧÂÖ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧäÇé

 

                     áÅÐàª×èÍà¶ÍФÃѺ㹰ҹТéÒÃÒª¡ÒÃËÃ×ÍáÁéáµèÍÒªÕ¾Í×è¹  ¶éÒÂÖ´ã¹ÊÔ觹ÕéáÅéǤس¨ÐʺÒÂ͡ʺÒÂ㨠 ¤Ø³¨Ð༪ԭ˹éҡѺ·Ø¡ÊÔ觷ءÍÂèÒ§ä´éâ´ÂäÁèµéͧ¡ÅÑÇã¤Ã  ¨ÐãË­èâµá¤èä˹  ¶éҤس¶Ù¡µéͧ  ÂÖ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧáÅéÇ  ¤Ø³¨Ð༪ԭ˹éҡѺã¤Ã¡çä´é·Ñé§ÊÔé¹   áµè¶éҤسÁÕá¼ÅáÁéáµè¹Ô´à´ÕÂÇ  ¤Ø³¡çäÁè¡ÅéÒËѹËÅѧãËéã¤Ã  ˹éÒ¡çäÁè¡ÅéÒËѹ  ¡ÅÑǤ¹à¢ÒàËç¹á¼Å   ¡ÅÑǤ¹à¢ÒàËç¹ã¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§àÃÒ  ËÒ¡àÃÒÂÖ´¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧ  㹪ÕÇÔµàÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  ¹Í¹¡çäÁèµéͧ¼ÇÒ  äÁèµéͧ·Ø¡¢ì  äÁèµéͧÍÐäÃ

 

¢éÍ·Õè  ó  ¤ÇÒÁÍè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹  àÃÕº§èÒ  áÅлÃÐËÂÑ´

                    àËç¹àÇÅÒàÊ´ç¨Ï  àÂÕèÂÁÃÒÉ®ÃäËÁ¤ÃѺ  ·Ã§â¹éÁ¾ÃÐÇáÒÂËÒ»ÃЪҪ¹  ã¹¢³Ð·Õè¢éÒÃÒª¡ÒêÑé¹¼ÙéãË­è¢Í§àÃÒà´Ô¹¡ëÒ  àËÁ×͹ÀÒ¾·ÕèàËç¹  ¤¹ã˭褹âµÃдѺà¨éÒ¡ÃзÃǧà´Ô¹¼Ù¡¼éÒ¢ÒÇÁéÒ  à´Ô¹µÃǨÃÒª¡ÒÃÅÍÂä»ÅÍÂÁÒ  à©Õ´ËÑǪÒǺéÒ¹

                     ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§¹éÍÁ¾ÃÐÇáÒÂä»ËÒ»ÃЪҪ¹  ¤Ø¡à¢èÒ˹éÒ»ÃЪҪ¹  ¶ÒÁ·Ø¡¢ìÊØ¢  »ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×͡Ѻà¢Òà»ç¹ªÑèÇâÁ§æ  ºÒ§·Õ»ÃзѺ¾Ñºà¾Õº  »ÃЪҪ¹¹Ñ觾Ѻà¾Õº  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹¡ç·ÃØ´¾ÃÐÇáÒ¹Ñ觾Ѻà¾ÕºàÊÁͺ¹¾×é¹à´ÕÂǡѹ   áµè¾Ç¡àÃÒà»ç¹ã¤Ã  à»ç¹¢éÒÃÒª¡Òà ¾Ç¡àÃÒà»ç¹ã¤Ã·ÓäÁ·ÓÂÒ¡àÂ繹ѡÍÂèÒ§¹Ñé¹ËÃ×Í  ¼ÁàËç¹¹éͤÃÑé§àËÅ×Íà¡Ô¹·Õè¨ÐÁÕÀÒ¾»ÃзѺµÒÍÂèÒ§¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹ 

                  ·Óà¶ÍФÃѺ  ¤ÇÒÁ¹èÒÃÑ¡  ¹èÒºÙªÒ  ¹èÒà¤Òþ  äÁèàÊ×èÍÁàÊÕÂà¡ÕÂõÔÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹  áÅÐÂÔè§ÍÂÙèÊÙ§à·èÒäáçÂÔ觵éͧŧµèÓÁÒ¡à·èÒ¹Ñé¹   ÊØÀÒÉÔµä·Âà¢ÒºÍ¡áÅéÇ  àËÁ×͹Ãǧ¢éÒÇ·ÕèàµçÁä»´éÇÂàÁÅç´¢éÒǹÑ鹨еéͧâ¹éÁŧÊÙèá¼è¹´Ô¹©Ñ¹ã´  ¤¹¡çµéͧà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹ 

                  ÁÕáµè¾Ç¡ºéÒÂȺéÒÍÂèÒ§à·èÒ¹Ñé¹·Õèà¡Ô´ã¹ªÕÇÔµäÁèà¤ÂàÅ  äÁèà¤ÂÃÙéàÅÂÇèÒà¡ÕÂõÔÂȤ×ÍÍÐäà µÓá˹觤×ÍÍÐäþÍä´éÁÒ¡ç¡ëÒ  äÁèºÍ¡ÇèÒà»ç¹ã¤Ã  ÁÕµÑÇÍÂèÒ§àÂÍÐã¹Êѧ¤Á¢Í§àÃÒ  ¾Ç¡¹Õéà¢ÒàÃÕ¡ÇèÒ¤¹äÁèà¤Â  äÁèà¤Â¾Íà»ç¹áÅéǵéͧáÊ´§¨Ôµ  ¨ÔµäÁèä´éÍÂÙèã¹ÊÀÒÇзÕèà»ç¹Á¹ØÉÂì·ÕèÁջѭ­Ò

 

                   àÃÕº§èÒ  àÇÅҷç§Ò¹µèÒ§æ¹Ñé¹  ·Ã§»ÃзѺ¡Ñº¾×é¹»ÃзѺ¾Ñºà¾Õº  ÇÔ¶ÕªÕÇÔµä·Â·ÕèÊ͹àÃ×èͧ¤ÇÒÁàÃÕº§èÒ  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹»ÃÐÊÙµÔ¡ÒŵèÒ§»ÃÐà·È¹Ð¤ÃѺ  âµµèÒ§»ÃÐà·È  ÈÖ¡ÉÒµèÒ§»ÃÐà·È  áµèà˵Ø䩹àʴ稡ÅѺÁÒ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹à»ç¹ä·Â·ÕèÊØ´  ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§ä·Â·ÕèÁÕ¤èÒ·ÕèàÃÒÅзÔé§áÅдٶ١´éÇ«éÓä»  ä»ÁØ觵ÒÁ¡é¹½ÃÑ觠 globalization  µÒÁ¡é¹½ÃÑ觠 äÁèãªèÊÒ¡ÅÍÐäà áµè¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·Ã§»ÃзѺ¾Ñºà¾Õºä´éà»ç¹ õ ªÑèÇâÁ§ ö ªÑèÇâÁ§ äÁèà»ÅÕè¹·èÒàÅ  ¾Ç¡àÃÒ¹Õèà¼ÅÍ»Ñ꺡ÅѺ·èÒ¡ÅѺ·Õ¾Í¹Ò¹æ ó-ô ªÑèÇâÁ§¡ç¤èÍÂæ ¾Ñ§¾Òº  ¤èÍÂæÂ×´¢Òà·éÒᢹ仢éÒ§ËÅѧ  áÅéÇ¡çà·éÒᢹä»àÃ×èÍÂæ  µÍ¹áá¡ç¹Ñ觾Ѻà¾Õºæ à½éÒ  ¾Í ô-õ ªÑèÇâÁ§¾Ñ§¾Òºà½éÒ  ¶éÒ¢×¹µèÍÊÑ¡  ò  ªÑèÇâÁ§ÅéÁµÖ§¹Í¹à½éҵç¹Ñé¹á¹è

                     áµè¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹»ÃзѺ¹Ñ觠 ¤ÇÒÁÁÕÇԹѤǺ¤ØÁ¾ÃÐÇáÒ·Ñé§ËÁ´ ¤ÇÒÁàÃÕº§èÒ  ¾ÃÐͧ¤ì¡Í§àÍ¡ÊÒú¹¾×é¹  ¾Ç¡àÃÒ¡ç¹Ñè§ÅéÍÁǧà½éҡѹ  äÁèµéͧà¢éÒËéͧ»ÃЪØÁ  äÁèµéͧÁÕâµêÐà¡éÒÍÕé»ÃÐËÂÑ´¹Ñè¹àͧ

                     ©Åͧ¾ÃÐͧ¤ìà»ç¹ÊÔºæ»Õ¡çÍÂèÒ§¹Ñé¹ ©Åͧ¾Ãкҷ¼éÒ㺵ÅÍ´  õù »ÕäÁèà¤Âà»ÅÕè¹ÂÕèËéÍàÅ  ÁÕã¤Ãà¤ÂÊѧࡵËÃ×Íà»ÅèÒ  äÁèà¤ÂÊѧࡵ  ¾Ç¡àÃÒ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǨÐäÁèà¤ÂÁͧàÇÅÒàʴ稻ÃоÒʨÐÁÕÃͧà·éÒ¼éÒãºÂÕèËéÍ˹Ö觠 ¼ÁäÁèÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒÂÕèËéÍÍÐäà ·Ã§ÁÒ õù »ÕáÅéÇ  äÍé¾Ç¡àÃÒ¹ÕèÂÕèËéÍÍÐäõèÍÂÕèËéÍÍÐäà ÂÑ´äÍéâ¹è¹ ÂÑ´äÍé¹Õè  à´Ô¹à´é§´Ö맴Ñ맠 áÅéÇ¡çµÒÁàÊ´ç¨äÁè·Ñ¹ËÃÍ¡¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹äÁè¡ÕèÃéͺҷ¡ç©ÔÇä»áÅéÇ  ¾Ç¡à´é§´Ö맴Ñë§Âѧà´é§´Øê¡´Ôê¡æÍÂÙè  ¾ÃÒǹÒÌÔ¡Ò à¾ªÃ¾ÃÒÇ  ãÊèáËǹ  ãÊèÍÐäà Áѹ¡ç˹ѡÊÔ  à´Ô¹äÁèäËÇËÃÍ¡  ÁѹäÁèãªè¸ÃÃÁªÒµÔ 

                      ´Ù¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÁÕÍÐäà ¼ÁàËÅ×ͺàËç¹¹ÒÌԡҢͧ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹  ¾ÃÐͧ¤ìàÃÕ¡¢Í§¾ÃÐͧ¤ìàͧÇèÒ  ÂÕèËéÍãÊèáÅéÇâ¡é”  ·èÒ¹ºÍ¡ ¹ÒÌԡҩѹÂÕèËéÍãÊèáÅéÇâ¡éäÁè¡ÕèÃéͺҷ¹Ð¤ÃѺ  ã¹¢³Ð·Õè¾Ç¡àÃÒµéͧ¨Íà»ç¹ÊÑ­­ÅÑ¡É³ì  ·Õè·ÓÍÂèÒ§¹Ñé¹  áÊ´§ÇèÒã¹µÑÇäÁèÁÕÍÐäÃàÅ  à¾ÃÒЩйÑé¹µéͧ¡ÒÃà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÁÒ»ÃдѺà¾ÃÒÐäÊéã¹äÁèÁÕÍÐäÃàÅ  ¤¹·Õèà¢ÒÁÕÍÐäÃáÅéÇ  à¢ÒäÁèʹ㨾ǡÍÐäÃÊÔ觵èÒ§æàËÅèÒ¹Õé  ¨ÓËÅÑ¡äÇéÍѹ˹Ö觠 â˧ÇàÎé§Áѹ¿éͧ  ¤¹·Õè¾Í¡ÍÐäÃäÇéáÊ´§ÇèÒã¹µÑÇäÁèÁÕÍÐäÃàÅ  à»Å×Í¡  ¨Ðà¢éҡѺ¡Ã³Õã¤Ã¡çäÁèÃÙé´Ù¡Ñ¹àÍÒàͧ  áµè¶éÒà»ç¹¤¹·Õèà¢ÒäÁèʹã¨ÍÐäà ÁѹäÃéÊÒÃР à¾ÃÒЩйÑé¹»ÃÐËÂÑ´  Íè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹  àÃÕº§èÒ à»ç¹ÊÔ觷Õè¾Ç¡àÃÒ¤ÇèÐÂÖ´¶×Í  ·Óä´é¤ÃѺ  ·Óä´é·Ñ¹·Õ  áÅмÙ餹¨Ðà¤ÒþºÙªÒ

 

¢éÍ·Õè  ô  ÁØ觻ÃÐ⪹줹ÊèǹãË­èà»ç¹ËÅÑ¡

 

                     ¨Ð·ÓÍÐäùÕ袨Ѵ¤ÇÒÁàËç¹á¡èµÑÇÍÍ¡ä»ä´éäËÁ  ÁØ觻ÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁà»ç¹·ÕèµÑ駠 ¾ÍÁØ觻ÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁà»ç¹·ÕèµÑ駠 ¹Ñ蹤×Í»ÃÐ⪹ì¢Í§á¼è¹´Ô¹  ¶ÒÁÇèÒàÃÒäÁèä´éÃѺ»ÃÐ⪹ìËÃ×Í  àÃÒ¡çÍÂÙèã¹á¼è¹´Ô¹¹Õé  ¶éÒàÃÒ¶¹ÍÁá¼è¹´Ô¹¹ÕéãË餧ÍÂÙèÍÂèÒ§à¨ÃÔ­§Í¡§ÒÁ  ãËéÍÂÙèÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹áÅéÇ  àÃÒ¡çä´éÃѺ»ÃÐ⪹ìä»´éÇ  àÃÒµéͧàËç¹á¡èµÑÇã¹ÅѡɳзÕè¶Ù¡µéͧ 

                     ÊÔ觵èÒ§æ àËÅèÒ¹Õé¹Ð¤ÃѺ  à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèàÃÒµéͧãªé¤ÇÒÁ©ÅÒ´äÁèµéͧÁÒ¡àŹФÃѺ  á·¹·Õè¨Ð·Ô駢ÂÐŧä»ã¹¾×é¹ÊÑ¡¹Ô´Ë¹Ö觠 ãËéÃÙéàŹФÃѺ  ¶Ö§áÁéäÁèãªè˹éÒºéÒ¹àÃÒ  áµè¡ÓÅѧâ¹ãÊè˹éÒµÑÇàͧ  à¾ÃÒÐàÃÒÍÂÙèã¹á¼è¹´Ô¹¹Õé  ¼ÅÊØ´·éÒ¢ÂСçǹ¡ÅѺÁÒÍÂÙè·ÕèàÃÒÍÕ¡  ¨ÐãªéÍÐäèТÂѺÍÐäÃÊÑ¡¹Ô´  ãËéÃÙéÇèÒ¨ÐÊзé͹¡ÅѺÁÒ·ÕèàÃÒ   ÍÂèÒà¾Õ§áµè»Ñ´ãËé¾é¹Ë¹éÒºéÒ¹  Áѹ¨Ðä»·Õèä˹  ºéÒ¹¹Õé仺éÒ¹â¹é¹  äÁèÁÕÇѹ¨º  âÅ¡àÃÒËÁعä»àÃ×èÍ  ¼ÅÊØ´·éÒ¡ç¡ÅѺÁÒÍÂÙè˹éÒºéÒ¹àÃÒ  ãªèËÃ×Íà»ÅèÒ

 

                     à¾ÃÒЩйÑé¹»ÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁµéͧ·Ó  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ä´é´Óà¹Ô¹¡ÒõÅÍ´ªÕÇÔµ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì õù »Õ¢Í§¡Ò֍§Ò¹ÍÂÙè¹Ñé¹  ·Ã§ÂÖ´¶×Í»ÃÐ⪹ì¢Í§ÊèǹÃÇÁà»ç¹·ÕèµÑé§â´ÂµÅÍ´äÁèà¤Â¹Ö¡¶Ö§¾ÃÐÇáÒÂáÁéáµè¹éÍ  äÁèà¤Â¹Ö¡¶Ö§»ÃÐ⪹ì¢Í§¾ÃÐͧ¤ìáÁéáµè¹éÍ 

                     à¤Âà¢éÒ仢;þÃÐÃÒª·Ò¹¾Ã  ºÍ¡Çѹ¹Õéà¡Ô´  ¾Ãоط¸à¨éÒ¤èР ¢Í¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾Ã  ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÇèÒÍÂèÒ§äà ¢ÍãËéÁÕÃèÒ§¡Ò·Õèá¢ç§áçà¾×èÍÊÒÁÒö·Ó»ÃÐ⪹ìãËé¡Ñº¤¹Í×è¹à¢Òä´é  ¢ÍãËéÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡¡Ò÷ӧҹ  áÅТÍãËéä´éÃѺ¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡¼ÅÊÓàÃ稢ͧ§Ò¹¹Ñé¹ äÁèÁÕàÅ¢ͧÊèǹµÑÇ  á¢ç§áç¡çäÁèãªèÊèǹµÑÇ  á¢ç§áçà¾×èÍä»ÃѺãªé¤¹Í×è¹à¢Ò  ¤ÇÒÁÊØ¢¡çäÁèãªè¤ÇÒÁÊØ¢·Õè¨Ðä»àµé¹´ÔÊâ¡é·Õèä˹  ¤ÇÒÁÊØ¢¤×Í¡Ò÷ӧҹ ·Ó§Ò¹ãË餹Í×è¹à¢Ò  áÅФÇÒÁÊØ¢·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÁÒÁѹÊÓàÃ稠 áÅéÇàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  àËç¹äËÁ·Ñé§ ó »ÃÐ⤹Õé  áÁé¡ÃзÑ觵Ñé§áµèÃèÒ§¡Ò¨¹¡ÃзÑ觡ÒáÃзӢͧàÃÒä»à¾×èͤ¹Í×è¹  ¼Å·ÕèÊØ´ÊÔè§àÃÒä´éÃѺ¹Ñ鹤×ͤÇÒÁÊØ¢

                     áµè¾Ç¡àÃÒäÁè¹ÔÂÁËÃÍ¡¤ÇÒÁÊØ¢  äÁèµ×è¹àµé¹  ʹء´Õ¡ÇèÒ ¤Ô´´ÙãËé´Õ¹Ð¤ÃѺ¤ÇÒÁᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§¤ÇÒÁʹء¡Ñº¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹  ᵡµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡àÅ  ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹ÍÒ¨¨ÐµÑé§ÍÂÙ躹¾×é¹°Ò¹«Öè§ÍÒ¨¨ÐäÁèµéͧ¡ÒÃÍÐäÃÊÑ¡ÍÂèÒ§àÅ¡çä´é ÍÂèÒ§¼Á¡ÅѺºéÒ¹·ÕèྪúØÃÕ ¼Á¡ç¹Ñè§à»Å­Ç¹¢Í§¼Á  ¹Ñ觴١ÃÐÃÍ¡ÇÔ觠 ¼Á¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅéÇ  ¤ÇÒÁʹء¤Ø³µéͧ仫×éÍÁѹ  ¡çªÑèÇáÅè¹à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ

                     àËÁ×͹ÊØÀÒÉÔµä·Âà¢ÒºÍ¡  Ãѡʹء·Ø¡¢ì¶¹Ñ´  µÒÁ´éǤÇÒÁ·Ø¡¢ìÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ  ä»à·ÕèÂÇ´ÔÊâ¡é  à´ÕëÂÇ¡çÁÕ¤¹ÁÒµºËÑÇàÃÒáÅéÇ  ÍÐäÃÍÂèÒ§¹Õé¹Ð¤ÃѺ  äÁèµéͧ仹֡¶Ö§ã¤ÃËÃÍ¡  à¡Ô´àÃ×èͧ¶Ù¡á·§  ¶Ù¡µÕËÑÇ  ÍÐäÃʹء

                     áµè¤ÇÒÁÊØ¢¹ÕèäÁèä´é¡èͤÇÒÁà´×Í´Ãé͹ãËé¡Ñºã¤Ãã´æ·Ñé§ÊÔé¹  à»ç¹¢Í§àÃÒ  ¨Ôµ¢Í§àÃÒ·Ñ駹Ñé¹  à¾ÃÒЩйÑ鹪ÒǾط¸   ÈÒʴҢͧàÃÒÊ͹ã¹àÃ×èͧ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡áµèàÃÒäÁèÂÍÁ·ÓµÒÁ  äÁèµéͧµÐ¡Ò¡ÃÐä´·Õèä˹àÅ  ÍÂÙè·Õè¨Ôµ¢Í§àÃÒ¡Ó˹´¹Ð¤ÃѺ

 

¢éÍ·Õè  õ  ÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁàË繢ͧ¼ÙéÍ×è¹  à¤Òþ¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèᵡµèÒ§

 

                     ºéÒ¹àÁ×ͧ·Õè·ÐàÅÒСѹÍÂÙè·Ø¡Çѹ¹Õéà¾ÃÒÐàÃÒäÁèÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁàË繢ͧ¼ÙéÍ×è¹  ÁͧµèÒ§ÁØÁà»ç¹á¿ªÑè¹  àÍç§ÁÒÁͧÍÂèÒ§¹Õé  ¢éÒµéͧÁͧÍÂèÒ§¹Ñé¹  àÍç§ÁͧÍÂèÒ§¹Ñé¹  ¢éÒµéÍÁͧÍÂèÒ§¹Õé  Áѹà¡ë´Õ  áÅéÇ¡çàÎ浺Á×͡ѹ  ºÒ§¤ÃÑé§Áͧ´ÙáÅéÇÁѹÊзé͹¤ÇÒÁºÑ´«º¢Í§Êѧ¤ÁÍÍ¡ÁÒãËéàËç¹  áµèàÃÒäÁè¤èÍÂÃÙéµÑǡѹ  µÒÁ¡ÃÐáÊàËÁ×͹Áçͺ  àÎæ ÍÐäÃäÁèÃÙé  à¤Â¨Ñº¡ÅØèÁ¡Ñ¹àÂÍÐæ ä¿äËÁéµÐ⡹ÍÍ¡ä»  ÇÔ觡ѹáÅéǶÒÁÇèÒÍÐäà äËÁé¡ÃдÒɹԴà´ÕÂÇÇÔ觡ѹáÅéÇ  Íѹ¹Õé¤×ͨԵÇÔ·ÂҢͧÁçͺ  à¾ÃÒЩйÑé¹ÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁàË繢ͧ¤¹Í×è¹¹ÕèÊӤѭ 

                     àÁ×èÍÇѹ·Õè ô ¸Ñ¹ÇÒ¤Á·Õè¼èÒ¹ÁÒ (¾.È.òõôö) ·Ã§àµ×͹ÍÕ¡¹Ð¤ÃѺ  ¹Ñ觻ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×͡ѹ  ¿Ñ§à¢ÒáÊ´§à˵ؼÅÍÍ¡ÁÒ   áÅéÇàÃÒáÊ´§à˵ؼÅÍÍ¡ä»  áÅéÇ´Ù«Ô  à˵ؼÅÍѹä˹¨ÐÂÍÁÃѺä´é¶Ù¡µéͧÁÒ¡¡ÇèÒ  áÅÐàÁ×è͵¡Å§¡Ñ¹áÅéÇ¡çàÅÔ¡à¶Õ§¡Ñ¹µèÍ  ŧÁ×Í»¯ÔºÑµÔàÅ   ·Ã§ÃѺÊÑè§àÍÒäÇéÍÂèÒ§àÃÕº§èÒ  à¾ÃÒжéÒäÁèÂÍÁ¡Ñ¹áÅéÇ  µèÒ§àÍÒª¹Ð¤Ð¤Ò¹¡Ñ¹  áÅéÇàÃÔèÁµé¹¡ç´éÇÂÇÒ¨Ò  ¼ÅÊØ´·éÒ¡çÃèÒ§¡Ò  áÅмÅÊØ´·éÒ¡çµÕ¡Ñ¹  áÅéÇàÊÃç¨áÅéÇà¡Ô´ÍÐäâÖé¹  ºéÒ¹¾Ñ§  ¨Ðà»ç¹¾ÄÉÀÒ·ÁÔÌ  ¨Ðà»ç¹ ñô  µØÅÒ  ÍÐäáçáÅéÇáµè  ºéÒ¹¾Ñ§   ºéÒ¹¢Í§·Ø¡¤¹´éÇ  äÁèãªèºéÒ¹¢Í§¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§

 

                     à¾ÃÒЩйÑé¹·ÓÍÐäÃãËé¹Ö¡¶Ö§ºéÒ¹àÍÒäÇé ¤ÓÇèÒ  ºéÒ¹¹Ñ鹡Թ¤ÇÒÁ¶Ö§Í§¤ì¡Ã·Õè·èÒ¹ÍÂÙè  ¡ÃÁ·Õè·èÒ¹ÍÂÙè  ¡Í§·Õè·èÒ¹ÍÂÙè  Êӹѡ§Ò¹·Õè·èÒ¹ÍÂÙè  áÁé¡ÃзÑ觺éÒ¹·Õè·èÒ¹ÍÂÙè   ¡Ò÷ÐàÅÒÐàºÒÐáÇ駡ѹÅéǹáÅéÇáµè·ÓãËé·Õèã´·Õè˹Ö觫Öè§à»ç¹¢Í§·èÒ¹ áÅзèÒ¹µéͧÍÒÈÑÂÍÂÙè¾Ñ§·ÅÒÂä»á¹è¹Í¹ã¹·ÕèÊØ´   à¾ÃÒЩйÑé¹ãËé¤ÇÒÁà¤Òþ  áµèÅФ¹¤Ô´äÁèàËÁ×͹¡Ñ¹  ÅͧÁÒ¹Ñ觴٫ÔÇèÒà˵ؼŷÕè´Õ·ÕèÊØ´  ¹èÒÂÍÁÃѺ·ÕèÊØ´¹Ñ鹤×ÍÍÐäà ¼ÅÊØ´·éÒ¡ç¨Ðµ¡Å§¡Ñ¹ä´é  Íѹ¹Ñé¹ÊÔ¤ÃѺà»ç¹Ë¹·Ò§¢Í§Á¹ØÉÂì·ÕèÁÕʵÔáÅлѭ­Òà¢Ò·Ó¡Ñ¹  äÁèãªè¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¡Ùà»ç¹·ÕèµÑ駠 ¨ÐàÍÒÍÂèÒ§¹Õé  ã¤ÃÍÂèÒà¶Õ§  Íѹ¹ÕéäÁèä´é  ¹Õè¡ç¤¹à¶×è͹áÅéÇ  äÁèãªè¤¹ÁÕʵԻѭ­Ò 

 


 

¢éÍ·Õè  ö  ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¨ÃÔ§áÅТÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂÃ

 

                    ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇàÇÅÒ·ÓÍÐä֍ÁØè§ÁÑè¹ÁÒ¡  àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¢ÂѹäÁèµéͧ¾Ù´  ·Ã§§Ò¹äÁèÁÕÇѹàÊÒÃìÇѹÍÒ·ÔµÂì  äÁèÁÕàÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ¡ÅÒ§¤×¹ 

                     ¨Óä´éäËÁàÁ×èÍ  ò-ó  »Õ·Õè¹éÓ·èÇÁ  ·Ã§ÍÖ´ÍÑ´¾ÃзÑ  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹¡çäÁèãªè˹èǧҹ¨Ðä»ÊÑè§à¢Òä´éÍÂèÒ§äà ÃÑ°ºÒÅ¡çäÁèãªè  ¨Ð·Ó¡Ñ¹·Õµéͧ¨Ñ´»ÃЪØÁ  ¹éÓÁÒáÅéǹР áÅéÇ¡ç´Ø¹Ð¤ÃѺ 

                     ¾ÃÐͧ¤ìäÁèÃѺÊÑè§ÍÂèÒ§·Õèà¨éҢعÁÙŹÒ¢ͧàÃҪͺÊÑ觡ѹ  ªÍº¾Ù´¡Ñ¹  ¹éÓÁÒáÅéǾǡàÃÒä»·Ó  äÁè   ¾ÃÐͧ¤ì͸ԺÒ¹Õè¹éÓ·èÇÁÁѹÁÒÇÔ¹Ò·ÕÅÐà·èÒ¹Ñé¹  ÃÐËÇèÒ§·Ò§ÁѹàµÔÁà·èÒ¹Ñé¹    à¾ÃÒЩйÑé¹ÃÐËÇèÒ§·Ò§ÁѹàµÔÁÁÒ¡ÕèÅÙ¡ºÒÈ¡ìàÁµÃ  à¤Å×è͹ÂéÒ´éǤÇÒÁàÃçÇà·èÒ¹Ñé¹  à¾ÃÒЩйÑ鹹ѺÇѹàÇÅÒ·Õèà·èÒ¹Ñ鹨ж֧¡ÃØ§à·¾Ï ¾Í´Õ  ÃѺ¾ÃÐÃÒª¡ÃÐáÊÁÒ  ¾ÃØ觹ÕéàªéÒàÃÒ¨ÐàÃÔèÁ´Óà¹Ô¹¡Òà äÁèãªè¾ÃØ觹ÕéàªéÒ µéͧà´ÕëÂǹÕéæ  à¾ÃÒйéÓäÁèÁÕËÂØ´  äÁèãªèËÂØ´¡è͹áÅéÇâÍठ Ã;ÃØ觹ÕéàªéÒ¶Ö§¨Ð·Óä´éáÅéǤèÍÂÁÒ   à¼ÍÔ­¹éÓà¢ÒäÁèä´éËÂØ´ÍÂèÒ§¹Ñé¹  à¢ÒÁҢͧà¢ÒµÅÍ´  àÃÒµéͧÃÕº·Ó¡Ñ¹¤×¹¹ÕéàÅÂ

                     àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¢Âѹ  àÃ×èͧ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÍÐäõèÒ§æ¹Ñ鹨ÐàËç¹ä´éªÑ´à¨¹  ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¨ÃÔ§¹ÕèàËç¹äËÁ¤ÃѺ  ·Ã§à»ç¹àÅÔÈËÁ´·Ø¡ÍÂèÒ§

                   

                     ´¹µÃÕ¹ÕèÍÍÊàµÃÕ¨ÒÃÖ¡¾ÃйÒÁà»ç¹ªÒÇàÍàªÕ¤¹à´ÕÂÇ·Õèä´éÃѺ¡ÒèÒÃÖ¡äÇéã¹°Ò¹Ðà»ç¹¹Ñ¡´¹µÃբͧâÅ¡¤¹Ë¹Ö觠 ¾ÃÐͧ¤ìáµè§à¾Å§  áÁé¡ÃзÑè§à¾Å§¡ç·Ã§¹ÓÁÒãªéà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í㹡ÒþѲ¹Ò  àËç¹äËÁ¤ÃѺ  ¾Í¶Ö§»ÃÐà·ÈªÒµÔ¡ÓÅѧµèÍÊÙé¡Ñ¹ÁÕà¾Å§àÃÒÊÙé  ºéÒ¹àÃÒ  »ÅØ¡ãËéà¡Ô´ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧ  áÁé¡ÃзÑè§ÅèÒÊØ´ÂÒÁʧºáµè§à¾Å§ÃÑ¡  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ·Ñ駹Ñé¹àÅ  ÃÑ¡äÁèãªèâÃáÁ¹µÔ¡áÂéÇæ ÍÂèÒ§·Õè¾Ç¡ÇÑÂÃØè¹Ãéͧ¡Ñ¹  ÃÑ¡ÀÙà¢Ò  ÃÑ¡áÁè¹éÓ  ÃÑ¡·ÐàÅ  áÁé¡ÃзÑ觴¹µÃÕ  ¾ÃÐͧ¤ì¡ç¹ÓÁÒãªéà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒþѲ¹Ò´éÇÂàªè¹¡Ñ¹ 

                   

                      ´éÒ¹¡ÕÌÒ  àËÃÕ­·Í§á¢è§¢Ñ¹ÍÔ¹àµÍÃì¹Ð¤ÃѺ  äÁèãªèá¢è§¢Ñ¹¡Ñ¹ã¹»ÃÐà·È   à´ÕëÂǨÐËÒÇèÒ¤§äÁèÁÕã¤Ã¡ÅéÒ¢Öé¹Ë¹éÒ¾ÃÐͧ¤ì¹Õèá¢è§¡Ñ¹  óð  ¡ÇèÒ»ÃÐà·ÈàËÃÕ­·Í§  àÃ×èͧà¡ÉµÃ  àÃ×èͧ¹éÓ  àÃ×èͧÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì  àÃ×èͧÊÒþѴ  ·Ã§·ÐÅØ»ÃØâ»Ãè§ËÁ´  ·Ã§µÑé§ã¨·ÓÍÐäáçµÑ駾ÃзÑ  áÅéÇä»ÊÙè¡Òû¯ÔºÑµÔ·Õèà»ç¹¼Å         

                     

                      à¤ÂàÅèÒãËé¿Ñ§áÅéÇãªèäËÁ¤ÃѺ  µÍ¹·Õèä´éÃѺ´Øɮպѳ±Ôµá¾·ÂÈÒʵÃì  ÃѺÊÑè§ÇèÒà»ç¹ËÁÍÂÒáÅéÇ  ¾Í¶Ñ´ÁÒä´éÃѺ¹ÔµÔÈÒʵÃì  ·Ã§ºÍ¡ÇèÒà»ç¹ËÁÍÂÒàÊÃç¨áÅéÇà»ç¹ËÁͤÇÒÁ  áÅéǶѴÁÒÍÕ¡ÊÑ¡¾Ñ¡ä´éà¡ÉµÃ ¡çºÍ¡à»ç¹ËÁÍ´Ô¹áÅéÇ  áÅéǵ͹¹Õéà»ç¹ËÁÍÅÓáÅéÇ´éÇ  à¾ÃÒÐä´éÃѺ´Øɮպѳ±Ôµ´éÒ¹´¹µÃÕ  ·Ã§ÁÕ¾ÃÐÍÒÃÁ³ì¢Ñ¹  áÁé¨ÐÃѺÊÑè§àÅè¹æ  ÍÂèÒ§¹Ñé¹ àËç¹äËÁ¤ÃѺÇèÒ¤ÇÒÁà»ç¹ËÁͧ͢¾ÃÐͧ¤ì¹Ñé¹  äÁèãªèãËéà»ç¹à¡ÕÂõÔÂÈà©Âæ    áµè·Ã§ÃÙé¨ÃÔ§æ ã¹áµèÅÐàÃ×èͧ  㹤ÇÒÁÃÙéáµèÅÐÍÂèÒ§  ¾ÃÐͧ¤ìÊзé͹ÍÍ¡ÁÒà»ç¹â¤Ã§¡Òà â¤Ã§¡Ò÷ÕèàÃÒà¢éÒä»´Ù  ¶éÒäÁèÁÕã¤Ã͸ԺÒ¡çàËç¹à»ç¹àÃ×èͧ»¡µÔ  ¨ÃÔ§æ ·Ã§á·Ã¡ÍÐäÃã¹¹Ñé¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡ÁÒÂÁËÒÈÒÅ·Õà´ÕÂÇ  Ë­éÒὡÍÂèÒ§¹Õé   Åͧ¤Ô´´Ù«ÔÁÕÁÒ¡çÃéÍ»ÕáÅéÇ  ¹Í¡¨Ò¡àÍÒä»ÁاËÅѧ¤Ò  äÁèÁÕã¤ÃàÍÒä»ãªéÍÂèÒ§Í×è¹  ¡ÅѺÁҷç·Óá¹Ç¡Ñé¹´Ô¹¾Ñ§·ÅÒ  ¾Ãǹ´Ô¹ÍÍ¡ÁÒ´éÇ   ÍÐäõèÍÍÐäôéÇ  ¢Í§ËÒä´é·ÑèÇæä»  àÍҼѡµºªÇÒÁÒÊÙé¡Ñº¹éÓà¹èÒ  ¼Ñ¡µºªÇҢͧàÃÒ¡çäÁèµéͧ¡Òà à»ç¹Í¸ÃÃÁ  ¹éÓà¹èÒ¡çà»ç¹Í¸ÃÃÁ  àÃÒ¡çäÁèµéͧ¡ÒèѺàÍÒÁÒÊÙé¡Ñ¹  äÁèµéͧäÎà·¤  äÁèµéͧÍÐäà äÁèµéͧâçºÓºÑ´¹éÓàÊÕ·ÐàÅÒСѹÍÂèÒ§·Ø¡Çѹ¹Õé  ãªé¸ÃÃÁªÒµÔà¢éÒÁÒá¡é䢡ѹàͧ¡çÍÂÙèáÅéÇ  áÁè¹éÓྪúØÃÕÅͧ¤Ô´´Ù«Ô  ¤¹äÁè·Ôé§ÍÐäÃŧ仠 ªèÇ¡ѹÃÑ¡ÉÒ  äÁè¶Ö§»Õ¡çÊÐÍÒ´áÅéÇ   ·Ø¡ÍÂèÒ§Áѹà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡Á×ÍàÃҡѺã¨àÃÒ  ©Ð¹Ñé¹µéͧµÑé§ã¨¡è͹  Á×ÍàÃÒ¨Ðä´éäÁè·Ó  ¨Ôµà»ç¹àÃ×èͧÊӤѭ 

 

                       ©Ð¹Ñ鹤ÇÒÁµÑé§ã¨¨ÃÔ§  ¨ÐàËç¹ä´éÇèÒàÃ×èͧ¹Õé¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇä´éáÊ´§ãËéàËç¹ÍÂÙèµÅÍ´   ¤ÇÒÁ¢ÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂÃäÁèµéͧ¾Ù´  Çѹ¹Ñé¹àʴ稧ҹËéÒ·ØèÁ  àÊ´ç¨Ïä»áÅéÇàÃÒ¡çà¢éÒ¤èÒ  仹͹ÍÂÙè㹤èÒÂÁĤ·ÒÂÇѹ  ¹Í¹ÍÂÙè¡ç»ÃÒ¡¯ÇèÒ  µÕ ò ÇÔ·ÂØàÃÕ¡ÁÒãËéä»à¢éÒà½éÒÏ  àÃÒà˹×èÍÂÁÒµÑé§áµèºèÒ ô âÁ§àÂ繨¹¡ÃзÑ觶֧ õ ·ØèÁ á¼è¹Í¹ÊźäÊÅËÁ´àÅ  µÕÊͧ·Ã§àÃÕ¡仢Íá¼¹·Õè  ¢Í¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ  ã¹¢³Ð·ÕèàÃÒ¡ÅѺä»ÊźäÊÅ  ·Ã§¡ÅѺ价ç§Ò¹µèÍ  àÃÒÅÐÍÒÂäËÁ¤ÃѺ  áÅéÇàÃ×èͧ¹ÕéäÁèãªèÇèÒ»ÃÒ¡¯¢Öé¹Ë¹Êͧ˹  »ÃÒ¡®¢Öé¹ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ  µÃҺ㴷Õè§Ò¹äÁèàÊÃ稠 ¹Õè¹Ð¤ÃѺ¨ÐµéͧµèÍà¹×èͧäÁèÁÕÇѹ¨º  ¨¹¡ÃзÑ觧ҹºÃÃÅØ 

 

                       ¨ÓäÇéÍÂèҧ˹Öè§ ã¹°Ò¹Ð¢éÒÃÒª¡Òà §Ò¹»ÃЪҪ¹ÃÍäÁèä´é  ÊÇÁÇÔ­­Ò³  ÅͧÊÇÁ ¶éÒàÃÒà»ç¹à¢ÒºéÒ§áÅéǺ͡¾ÃØ觹ÕéÃÍ¡çä´é  áµèà¢Ò¡ÓÅѧ¨ÐµÒ  ³  Çѹ¹Ñé¹  ³ ªÑèÇâÁ§¹Ñé¹  ¨ÐãËéà¢ÒÃ͵èÍä´éÍÂèÒ§äà àÃÒµéͧ·Ó·Ñ¹·Õ  ÊÇÁÇÔ­­Ò³à¢ÒÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ  à¢ÒÁÒµÔ´µèÍàÃ×èͧ·Õè´Ô¹  ¢Ò´àÍ¡ÊÒÃÍÐäÃÊÑ¡¹Ô´Ë¹Ö觠 àÍ×é͡ѹä´éäËÁ  àÍ×é͡ѹä´é¡çªèÇ  äÁèãªè¡ÅѺä»áÅéǾÃØ觹Õé¡çÁÒÍÕ¡  ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅÓºÒ¡¢Í§à¢Òá¤èä˹ 

 

                       à¾ÃÒЩйÑé¹à«ÍÃìÇÔÊÁÒÂ´ì  »Ñ­­ÒËÃ×ÍÇèÒ¨ÔµÊӹ֡㹡ÒúÃÔ¡Òà ¼Á¤Ô´ÇèҾǡàÃÒµéͧÁÕ  äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹ÍÂèÒÃѺÃÒª¡ÒÃàÅÂä»·Ó¸ØáԨ  «Ö觼Áàª×èÍÇèÒäÁèÁÕʵԻѭ­ÒÃÇÂËÃÍ¡ ¾Ç¡àÃÒ·Ó¸ØáԨäÁèà»ç¹  ·ÕèÃÇÂà¾ÃÒÐÍÒÈÑÂÃÒª¡Òà ¾Ù´¶Ö§ºÒ§¤¹¹Ð  äÁèä´é¾Ù´¶Ö§·Ø¡¤¹  ¤¹´ÕÂèÍÁÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¤¹ªÑèÇ  äÁèÍÂèÒ§¹Ñ鹺éÒ¹àÁ×ͧ¾Ñ§ä»¹Ò¹áÅéÇ   ¡çÍÒÈѤÃÒº¢éÒÃÒª¡ÒÃËÒ¡Ô¹ä»àÃ×èÍ  ¡çÃèÓÃÇÂáµèàÍÒ¨ÃÔ§áÅéÇ·èÒ¹¡çÃѺÊÑ觠 ·èÒ¹äÁ軯Ôàʸ  ã¤ÃÍÂÒ¡ÃÇ¡çäÁèà»ç¹äà ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡Òà ä»·Ó¸ØáԨ  äÁèÇèÒ  áµè¶éҤس¢éÒÃÒª¡ÒÃáÅéÇ  äÁèä´é  µéͧàÅ×Í¡¹Ð¤ÃѺ  ªÕÇÔµµéͧàÅ×Í¡ 

 

¢éÍ·Õè  ÷  ÁÕ¤ÇÒÁÊبÃÔµ áÅФÇÒÁ¡µÑ­­Ù

 

                      ¤ÇÒÁÊبÃÔµà»ç¹àÃ×èͧ·Õè¨Ð·Ã§áÊ´§ãËéàËç¹  äÁèãªè੾ÒФÇÒÁ¡µÑ­­Ù  àËç¹ä´éªÑ´¡ÑºÊÁà´ç¨¾ÃÐÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÒºÃÁÃÒªª¹¹Õä´é·Ã§áÊ´§ãËéàËç¹àŤÇÒÁ¡µÑ­­Ù  ¤ÇÒÁ¡µÑ­­ÙµèÍá¼è¹´Ô¹   ¤ÇÒÁ¡µÑ­­ÙµèÍÊÔ觵èÒ§æ  ·Õèà»ç¹»ÃÐâª¹ì  ¶éÒà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§ÊèǹÃÇÁ¹Ñé¹  ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇä´é·Ã§áÊ´§ãËéàÃÒ´Ù  áÅзçàµ×͹¾Ç¡àÃÒ´éÇÂãËéÂÖ´ÊÔ觹ÕéäÇé  à¾ÃÒÐà»ç¹àÃ×èͧ¨Óà»ç¹  à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊӤѭ  à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÁդس¤èÒ 

 

¢éÍ·Õè  ø  ¾Ö觵¹àͧ Êè§àÊÃÔÁ¤¹´ÕáÅФ¹à¡è§

 

                      àÍÒàÃ×èͧ·Õè ò ¡è͹  Êè§àÊÃÔÁ¤¹´ÕáÅФ¹à¡è§  ÍÂèÒä»ÍÔ¨©Òà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹  ã¤Ã´Õã¤Ãà¡è§¹ÕéʹѺʹع¤ÃѺ  ÁÕ¹Òºҧ¤¹ä»ÍÔ¨©ÒÅÙ¡¹éͧ  äÍé¹Õè¨ÐÅéÓ˹éÒáÅéÇ  ËÃ×ÍÍÐäà áÅéÇà»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèµèÓªéÒ·ÕèÊØ´  µÃ§¢éÒÁ¶éÒà¢Òà¡è§¨ÃԧʹѺʹعà¢ÒàÅ  ¹Õè¤×ÍÊÔ觷Õè¤Ç÷ӡѹ 

                       ÁÕÍÕ¡¤¹Ë¹Ö觠 ¼ÁàÃÕ¡à¢ÒÁÒ  ¼ÁºÍ¡ãËéà¢ÒàÅ×Í¡àÍÒÇèÒ¨ÐãËé¼ÁäÅèÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡ÒÃËÃ×Íà¢Ò¨ÐÅÒÍÍ¡àͧ   à¢Ò¶ÒÁÇèÒà¢Ò·Ó¼Ô´ÍÐäà »ÃоĵԵÑÇäÁèàËÁÒÐÊÁ  à¾ÃÒЩйÑé¹¼Á¨ÐäÅèà¢ÒÍÍ¡   à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´é»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ  à¢ÒºÍ¡¹Ò¾ٴºéÒæ äÅèà¢ÒÍÍ¡à¾×èÍãËéà¢Ò»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ  à¾ÃÒСÅÒ§¤×¹á¡àÅè¹´¹µÃÕ  ¡ÅÒ§Çѹá¡ÁÒËÅѺ  ¾ÐÇéÒ¾ÐÇѧ ÍÂÒ¡à»ç¹¹Ñ¡´¹µÃÕ¡çÍÂÒ¡  ÍÂÒ¡à»ç¹¢éÒÃÒªàµÔºãË­è¡çÍÂÒ¡à»ç¹ áµèàÊÃç¨áÅéǼÁºÑ§¤Ñºá¡¨¹ä´é  ÍÕ¡ÍÒ·ÔµÂì˹Ö觶ѴÁÒá¡ÅÒÍÍ¡  ÁÒÂ×è¹ãºÅÒÍÍ¡  ¼ÁºÍ¡àÍÍ  ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ´éÇ  áÅéÇÅ×éͨлÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ  ÊÒÁ»Õ¶Ñ´ÁÒÁÕöàºç¹«ìà¢éÒÁÒã¹Êӹѡ§Ò¹¼Á  ÁÕ¤¹æ˹Öè§à´Ô¹Å§ÁҨҡöÁÒËÒ¼Áã¹Ëéͧ·Ó§Ò¹áÅéÇ·ÃØ´µÑÇŧ¡Ñº¾×é¹  ¡ÃÒºÁÒº¹µÑ¡  ¤×Íà¢Ò¤¹¹Ñé¹  ã¤ÃÃÙéäËÁ¤ÃѺ  ·ÇÕ¾§Éì  Á³Õ¹ÔÅ  ¤¹à¾ªÃºØÃÕ¹ÕèáËÅР ¾Ù´áÅéÇ¢¹ÅØ¡  ËÁͨÕà¹ÕÂÊ·Ò§´éÒ¹´¹µÃÕ  áµèµÑ´¢éÒÃÒª¡ÒÃäÁèÍÍ¡  ÍÂÒ¡Áѹ·Ñ駤Ùè ¨Ñº»ÅÒÊͧÁ×Í ¼Á¹Ñ觴ÙäÍéËÁ͹Õè´¹µÃÕ´Õ¡ÇèÒÃÒª¡Òà ÃѺÃÒª¡ÒÃÁѹäÁèÁշҧ᷹¼Áä»ä´é  áµè´¹µÃÕ¼ÁÊÙéÁѹäÁèä´é  àÍÍÍÍ¡ä»´Õ¡ÇèÒ  ÊÒÁ»Õà»ç¹àÈÃÉ°ÕàÅ  áµèÊØ´·éÒÂä»â´¹ÂÔ§µÒÂÍѹ¹Õé¡çªèÇÂäÁèä´é  àËç¹äËÁ¤ÃѺ à§Ô¹¹Ð¤ÃѺ  à§Ô¹·ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÊØ¢  à§Ô¹Áѹ¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì´éÇÂàªè¹¡Ñ¹

                      à¾ÃÒЩйÑé¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¡µÑ­­ÙàÃ×èͧ¡ÒþÖ觵¹àͧÊè§àÊÃÔÁ¤¹´Õ¤¹à¡è§µéͧ·ÓãËéä´é

                      ¾Ö觵¹àͧ¡ç¤×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§  àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Õé¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǺ͡ÇèÒ¤Ó·ÕèÊӤѭ·ÕèÊØ´ã¹àÃ×èͧÃÒÇ·Õè͸ԺÒÂÁÒ¹Õé ¤×ͤÓÇèÒ ¾Í  ·Ø¡¤¹µéͧ¡Ó˹´àÊ鹤ÇÒÁ¾ÍãËé¡Ñºµ¹àͧãËéä´é  áÅÐÂÖ´àÊé¹¹Ñé¹äÇéà»ç¹Áҵðҹ¢Í§µ¹àͧ     ¤ÓÇèҾ͹Ñ鹡çµéͧ´ÙµÑÇàͧ  ´ÙÃÒÂä´é¢Í§µÑÇàͧ  ´Ù¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µÑÇàͧ  áÅТմàÊé¹¹Ñé¹ãËéàËÁÒÐÊÁ  äÁèãªèàËç¹à¾×è͹à¢ÒÁÕÍÂèÒ§¹Õé  ©Ñ¹ÍÂÒ¡ÁÕºéÒ§  àËç¹à¢Ò¢ÕèöàÃÒÍÂÒ¡ÁÕºéÒ§  äÁèÁÕà§Ô¹¡ç仡Ùé˹ÕéÂ×ÁÊÔ¹  仡ÙéÊˡóìÍÐäõèÍÍÐäà ÊͧÃͺÊÒÁÃͺ¢Öé¹ÁÒ  áÅéǼÅÊØ´·éÒÂÍÂèÒ§äà ·Ø¡¢ìææ  à¾ÃÒЩйÑé¹ÍÂèÒàÍÒ   ãËé¡ÅѺÍÂÙè·Õè¤ÇÒÁ¾Í´Õ  

                     àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§äÁèãªè¡ÅѺ任ÅÙ¡¶ÑèÇ»ÅÙ¡§Ò·Óà¡ÉµÃ äÁèãªè  áµè¶éÒÁÕ·Õè¡çàªÔ­à¶ÍР áµèàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×Í¡ÒÃÇÒ§àÊé¹·Ò§ªÕÇÔµ¢Í§µÑÇàͧ  µÑé§ÇÔ¶ÕªÕÇÔµãËéà»ç¹ÇÔ¶ÕªÕÇԵẺä·Âæ «Ð ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ·ÕèàÃÕº§èÒ  ¸ÃÃÁ´Ò  à´Ô¹àÊé¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§  ·èÒ¹Ê͹ÁÒµÅÍ´  à¾Õ§áµèÇèÒàÃÒÅ×Áä» àÃÒÅÐä»  ÍÂÙèàÃ×èÍÂæ ¸ÃÃÁ´Ò  äÁèàËç¹ÇèÒÁÕ»Á´éÍÂÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹  à¾ÃÒЩйÑ鹡ÒþÖ觵¹àͧ¹Ñé¹à»ç¹ÊÔè§ÊӤѭ

 

¢éÍ·Õè  ù  ÃÑ¡»ÃЪҪ¹

 

                      µÍ¹Ë¹Ö觷Õè¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÃѺÊÑè§ãËé¼Á仨´ÁÙŹԸԪѾѲ¹Ò  ¼Áä»·Õè  ¡·Á.  (ÈÒÅÒÇèÒ¡ÒáÃا෾ÁËÒ¹¤Ãàͧ  àÃÒäÁèÍÂÒ¡ãªéÍÀÔÊÔ·¸ÔìÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹  à¾ÃÒÐÂÔè§ÍÂÙèã¡Åéà¨éÒ¹ÒÂÂÔ觵éͧ·ÓµÑÇãËé¸ÃÃÁ´ÒµÒÁÃÍÂàº×éͧ¾ÃÐÂؤźҷ  ¡çä»á¨é§àËÁ×͹ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò·ÑèÇä»  ¡çÁÕà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ ¡·Á. à¢ÒÁÒÊͺÊǹ  ¶ÒÁºÍ¡·ÓäÁ¹Ò¡ÏäÁèÁÒàͧ  ¼Á¡çºÍ¡¹ÒÂ¡Ï §Ò¹àÂÍÐÁÒäÁèä´éàÅÂÁͺ©Ñ¹·ÐÁÒ  ºéÒ¹ÍÂÙèÍÓàÀÍÍÐäà ºÍ¡ÍÂÙèÍÓàÀÍ´ØÊÔµ  ºéÒ¹àÅ¢·Õèà·èÒäà äÁèÃÙé  à¢Ò¡ç àÍ ÍÐäúéÒ¹äÁèÁÕËÅÑ¡áËÅè§áÅéÇÁÒµÑé§ÁÙŹԸÔä´éÍÂèÒ§äà ÊͺÊǹäÅè¼ÁµèÍ  äÅèä»àÃ×èÍ  ·ÓÍÒªÕ¾ÍÐäú͡äÁèÃÙé¨ÃÔ§æ ÇèÒÍÒªÕ¾ÍÐäà áµèàËç¹·ÓËÅÒÂÍÂèÒ§  ¡çµÍºä»ÍÂèÒ§¹Ñé¹  à¨éÒ˹éÒ·Õèà¢Ò¡çºÍ¡  ÍÐäúéÒ¹¡çäÁèÁÕà»ç¹ËÅÑ¡áËÅ觠 ÍÒªÕ¾¡çäÁèÁÕ  áÅéǵҡçàËÅ×ͺä»àÃ×èͨ¹¡ÃзÑè§ä»àË繪×èͼÙéÂ×蹨ÃÔ§æ áÅмÁà»ç¹á¤èµÑÇá·¹à·èÒ¹Ñ鹢ͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÁͺÍÓ¹Ò¨ÁÒ  ÍØê  ÍÂèÒãËé·èÒ¹ÁҹР ÁÒÂØ觵ÒÂàÅ  ¢ÍÍÂèÒÁÒàÅ  ¨Ñ´¡ÒÃãËéàÊÃ稠 ¤èÒ¨´·ÐàºÕ¹ÊÒÁÊÔººÒ·  ¢ÍºÃÔ¨Ò¤à»ç¹¤¹ááä´éäËÁ  áÅéǵ¡Å§Çѹ¹Ñ鹿ÃÕ  ÊÒÁÊÔººÒ·á¡¤ÇÑ¡ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁµ¡Í¡µ¡ã¨ÁÒ¡àÅÂ

 

                       ¡ç¡ÅѺÁÒ¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙÅ    ¹Õè¾Íà¢Ò¶ÒÁÇèÒÍÒªÕ¾ÍÐäà ¢éÒ¾Ãоط¸à¨éҵͺäÁèä´é

                       ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹µÍºÇèÒ  ¤ÃÒÇËÅѧ¶éÒà¢Ò¶ÒÁÇèҩѹ·ÓÍÒªÕ¾ÍÐäà ãËéµÍºÇèÒ  ·ÓÃÒª¡Òà ¼ÁàÅèҵç¹Õéà¾×èÍÁÒÊÙè¾Ç¡àÃÒ¢³Ð·Õè¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·ÓÃÒª¡Òà ¾Ç¡àÃÒ¹Õè·ÓÍÐäà ÃѺÃÒª¡Òà  ãªèËÃ×Íà»ÅèÒ  ÃѺ¨Ò¡¾ÃÐͧ¤ìÁÒà¾×èÍ·ÓµèÍ

                       ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·Ã§ÃÑ¡»ÃЪҪ¹  ·Ó§Ò¹à¾×èÍ»ÃЪҪ¹  ¤¹·ÕèÃѺÃÒª¡Òà ¶×ÍÇèÒÃѺ§Ò¹¢Í§ÃÒªÐÁÒ·ÓµèÍ  ÊÔè§áá·Õèµéͧ·Ó  ¤×͵éͧÃÑ¡»ÃЪҪ¹  ·Ó§Ò¹à¾×èÍ»ÃЪҪ¹ 

 

                        àÃÒÃѺÃÒª¡Òà àÃÒµéͧÃÑ¡¼ÙéÁÒÃѺºÃÔ¡Òà ¶éÒàÃÒ¢Ò´¤ÇÒÁÃÑ¡µÃ§¹Õé  ÃÙéÃÑ¡ÊÒÁѤ¤Õ¡çÁÕ¤ÓÇèÒ  ÃÑ¡ÍÂÙè´éÇ  ¶éÒàÃÒäÁèÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ Íѹ¹Õé»èÇ¡Òà àÃÒà»ç¹¢éÒÃÒª¡Ò÷Õè´ÕäÁèä´éËÃÍ¡  »ÃЪҪ¹ÁҶ֧˹éÒà¤Ò¹ìàµÍÃìàËç¹Ë¹éÒàÃÒ¡ç˧ԡä»áÅéÇ  â¸èà¢Ò¡ÅÑÇàÃÒÍÂÙèáÅéÇ  ʶҹ·ÕèÃÒª¡Òà ã¤Ã¡çµÑÇÊÑè¹  ä»à¨Í¡Òõé͹ÃѺ·ÕèáÂèÃÕº¡ÅѺä»àÅ  ¨Ð¾Öè§ã¤Ãä´é  ÇéÒàËÇèá¤èä˹  »ÔÂÇÒ¨Ò  ÃÑ¡»ÃЪҪ¹¡çáÊ´§ÍÍ¡·Ñ駡Ò  ÇÒ¨Ò  㨠 ·Ñé§ËÁ´  áÅéǺح¡ØÈŹÕèÁÕ¨ÃÔ§àª×èͼÁÊÔ

                         ¾Ãоط¸à¨éÒÊ͹ÇèÒ»ÅÙ¡µé¹ÁÐÁèǧáÅéÇä´éÅÙ¡ÁÐÁèǧ  äÁèãªè»ÅÙ¡ÁÐÁèǧáÅéÇä´é·ØàÃÕ¹äÁèãªè  ¤Ø³»ÅÙ¡¤ÇÒÁ´Õ  ¤Ø³ä´é¤ÇÒÁÃÑ¡¡ÅѺÁÒá¹è¹Í¹·ÕèÊØ´  ÀÒÉÒ½ÃÑ觡çÁÕÊØÀÒÉÔµ¹Õé  ÁÕ¡Õ¿ ÁÕà·¤ ¶éÒÂÙ¡Õ¿áÅéÇÂÙ¡çà·¤  ÍÂÒ¡ãËéà¢Ò´èÒàÃÒ¡çà´Ô¹ä»´èÒáÁèà¢Ò¡è͹à´ÕëÂÇà¢Ò¡ç´èÒ¡ÅѺÁÒ  §èÒ·ÕèÊØ´  ¶éÒ¼Áà´Ô¹ä»¢éÒ§Åèҧ¡Á×ÍäËÇéã¤ÃÊÑ¡¤¹  ¤Ø³¡ç¡Á×ÍäËÇé¼ÁµÍº   á¹è¹Í¹·ÕèÊØ´àÅ  äÁèãªè¡Á×ÍäËÇéàÊÃ稠 äÍéºéÒäËÇé©Ñ¹·ÓäÁ  Íѹ¹Ñ鹤س¡çºéÒáÅéÇà¾ÃÒЩйÑ鹡ÒÃÃÑ¡»ÃЪҪ¹¹Ñé¹¼Á¤Ô´ÇèÒà»ç¹ËÑÇã¨

 

¢éÍ·Õè  ñð  ¡ÒÃàÍ×éÍà¿×éÍ«Ö觡ѹáÅСѹ

 

                       ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÃѺÊÑè§ÇèÒÃÙéäËÁºéÒ¹àÁ×ͧÍÂÙèÃÍ´ÁÒä´é·Ø¡Çѹ¹Õéà¾ÃÒÐÍÐäà à¾ÃÒФ¹ä·ÂàÃÒÂѧãËé¡Ñ¹ÍÂÙè  ¤ÓÊÑé¹æ ¤Óà´ÕÂÇ  àÃÒÂѧãËé¡Ñ¹ÍÂÙè ¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇÂѧªèÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹÍÂÙè  ¤¹ã¹ªØÁª¹ÂѧàÍ×é͡ѹÍÂÙè  ¢éÒÃÒª¡ÒÃÂѧãËéºÃÔ¡ÒÃá¡è»ÃЪҪ¹  àÇÅÒà¡Ô´·Ø¡¢ìÂÒ¡·Õèä˹  ·Ø¡¤¹ÂѧÃÇÁµÑǡѹªèÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹÍÂÙè  Íѹ¹Õéà»ç¹Êѧ¤Á·ÕèËÒäÁèä´éã¹âÅ¡

                         ½ÃÑè§áÁé¡ÃзÑ觤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ¡çµÑÇã¤ÃµÑÇÁѹ  äÁèÁÕËÃÍ¡·Õè¨Ð仹Ñ觪èÇ¡ѹ  µ¡àÂç¹ÁÒ  àÎé¢͡Թ¢éÒÇ´éÇÂÊÑ¡Á×éÍ  äÁèä´éËÃÍ¡  µÑÇã¤ÃµÑÇÁѹ·Ñ駹Ñé¹  ÍÂèÒ§àÁ×ͧä·Â¹Õè件֧¨ÐàÍÒÍÐäáçä´é  à´Ô¹à¢éÒä»·Õä˹¡çÁÕ¢éÒÇ¡Ô¹áÅéÇ  ¹ÕèÍÂèÒä»ËÒ·Õèä˹àŤÃѺ  ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿×éÍà¼×èÍá¼è¹Ñé¹  à»ç¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§àÃÒ·Õè¨ÐµéͧÁÕ

 

                       ¼ÁÊÑè§à¨éÒ˹éÒ·Õèã¹Êӹѡ§Ò¹¢Í§¼ÁàÊÁÍÇèÒ  àÇÅÒã¤Ãà¢ÒÁÒµÔ´µè͡ѺàÃÒ  à¢Ò¨Ðä´éËÃ×ÍäÁèä´éÍÐäèҡàÃÒ  áµèËÅÑ¡ÍÂèҧ˹Ö觷Õèà¢Ò¨Ðä´é¤×Íà¢Ò¨Ðµéͧà´Ô¹ÂÔéÁÍ͡仨ҡÊӹѡ§Ò¹¢Í§àÃÒ  ¶Ö§áÁé¨Ð»¯Ôàʸà¢Ò  äÁèãËéà¢Ò¡çãËéà¢Òà´Ô¹ÂÔéÁÍÍ¡ä»äÁèµéͧ仴èÒ·Í  äÁèµéͧ仡ÃÐá¹Ð¡ÃÐá˹ÍÐäÃã´æ ·Ñé§ÊÔé¹  Áѹ¡èÍ»ÃÐ⪹ìÍÐäÃàÅèÒ  ½Ö¡«ÐãËéªÔ¹  áÅéÇ¡ç·Óä´é

 

                       ¹ÕèáËÅФÃѺ  ËÅÑ¡  ñð  »ÃСÒ÷Õè·Ò§  ¡.¾.ä´éÃǺÃÇÁäÇé  Åͧ¹Ó ñð ¤Ó¹Õéà¢Õ¹ãÊè¡ÃдÒÉ·èͧäÇé  à¢Õ¹µÑÇâµæ˹èÍ  Çѹ¨Ñ¹·Ãì¡çàÍÒàÊÕºäÇéÍѹ˹Ö觠 ÇѹÍѧ¤ÒÃàÊÕºäÇéÍÕ¡Íѹ˹Ö觠 áÅéÇà´ÕëÂǾÍËÁع¤Ãº ñð ÇѹàÍÒÍÕ¡ÍѹàÊÕºµèÍ  ãËéÁѹ½Ñ§à¢éÒä»ã¹ËÑÇàÅ 

 

//

¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇàÇÅÒ·ÓÍÐäÃ

·Ã§ÁØè§ÁÑè¹ÁÒ¡

àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¢ÂѹäÁèµéͧ¾Ù´

·Ã§§Ò¹äÁèÁÕÇѹàÊÒÃìÇѹÍÒ·ÔµÂì

äÁèÁÕàÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ¡ÅÒ§¤×¹

//

 

µÒÁËÅÑ¡·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁ

 

                     ÍÕ¡àÃ×èͧ·Õè¤Ô´ÇèÒà»ç¹»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¾Ç¡àÃÒ´éǹÑ鹤×Í ·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁ  ¡çÁÕ  ñð  »ÃСÒà «Öè§ËÅÒ¢éÍ¡ç仫éӡѺ  ñð ¢éÍ·ÕèàÃÒä´é»ÃÐÁÇÅàÍÒäÇéã¹ÅѡɳзÕè·Ã§ÁÕ¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡ԨãËéàÃÒä´éàËç¹  à¾×èÍãËéàÃÒä´é·ÓµÒÁ

 

                     áµè·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁä´é¶Ù¡¡Ó˹´ÁÒµÑé§áµè´Ö¡´ÓºÃþìáÅéÇÇèÒà»ç¹ËÅÑ¡¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ  ¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì  àÃÒ㹰ҹмÙé·ÕèÃѺ§Ò¹¢Í§ÃÒªÐÁÒ¹Ñ鹡çµéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁ·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁ´éÇÂ

 

                      ¢éÍ·Õè ñ ¤×Í  ·Ò¹

                      ¤×Í  ¡ÒÃãËé  ãËé·Ò¹  ãËéà¾×èÍãËé  äÁèµéͧËÇѧ»ÃÐ⪹ìäÁèµéͧÍÐä÷Ñé§ÊÔé¹

                 

                      ¢éÍ·Õè ò ¤×Í  ÈÕÅ

                       ¤×Í  ¶×ÍÈÕÅ  ÍÂèÒ§¹éÍÂÈÕÅ õ µéͧ¶×ÍäÇé  ÈÕÅ õ ¹ÕèáËÅФ×Íglobalization  ·Õèá·é  ÊҡŨÃÔ§æ äÁèÁÕ»ÃÐà·Èä˹ã¹âÅ¡Ê͹ãËé¦èÒ  Ê͹ãËéâ¡Ë¡  áµè¤ÓÇèÒ  globalize  ·ÕèàÃÒµÒÁæ à¢Ò¹èÐ äÁèãªè  áÅéÇ¡çËŧä»ã¹µÑÇÍÓ¹Ò¨¢Í§âÅ¡´éÇ  áÅéÇàÃÒ¡ç¶Ù¡àËÂÕºÂèÓµÅÍ´àÇÅÒ áÅéÇàÃÒ¡çºÍ¡ÇèÒàÊÃÕ  àÊÃÕÀÒÂãµé¤¹·ÕèÁÕÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áç  ¾ÅѧÍÓ¹Ò¨á¢ç§áç·ÕèÊØ´  ©Ñ¹äÁèàÍÒ¡Øé§ä·Â  à¾ÃÒСØé§ä·Â¹Ñé¹·ÓãËéàµèÒµÒ  àµèÒµÒºéÒÍÐäà àÃÒàÅÕ駡Øé§ã¹¹Ò¡Ø駠 äÁèãªè仨ѺàµèÒ·ÐàÅ·Õèä˹  áµè©Ñ¹¨ÐàÍÒÍÂèÒ§¹Õé  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà ¹Õè¤×ÍàÊÃÕÀÒÂãµé¡ÒùӢͧÁËÒÍÓ¹Ò¨  ÍÂèÒËŧ¡ÅáÅéÇàËèͽÃÑè§àÊÃÕ  ÊÔ·¸ÔÁ¹Øɪ¹¹ÕèÁѹÍéÒ§ÁÒ  ÁÕÊÔ¹¤éÒÍÐäÃÍÕ¡  µèÍä»ÈµÇÃÃÉ·Õè òñ ¶éÒã¤ÃÁÕÍÒÂØ¢éÒÁä»ÍաȵÇÃÃÉ  µéͧà¨Íà˵ءÒóì·ÕèÂØè§ÂÒ¡·ÕèÊØ´  ÂÒ¡¡ÇèһѨ¨ØºÑ¹  ËÃ×ÍÂÒ¡¡ÇèÒȵÇÃÃÉ·ÕèáÅéÇ¡ÇèÒËÅÒÂà·èÒ

                      

                      ÍÂèÒ§¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´Âؤ¹Õé  à»ç¹Âؤ·Õè·Ó§Ò¹ÅÓºÒ¡·ÕèÊØ´  ¡ÃͺµèÒ§æ¶Ù¡à»ÅÕè¹ãËÁèËÁ´  ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­µéͧ¶Ù¡µÕ¤ÇÒÁ¡Ñ¹·Ø¡Çѹ  ËÅÑ¡¡Òû¯ÔºÑµÔµéͧà»ÅÕè¹ãËÁèËÁ´  ¡ÒõÃǨÊͺ¨Ò¡»ÃЪҪ¹¨Ð¶Ù¡ËÃ×ÍäÁè¶Ù¡ÁÕÁÒ¡ÁÒ¡èÒ¡ͧ  ·Ó§Ò¹ÅÓºÒ¡ÁÒ¡

                     µéͧ»ÃѺµÑÇ  »ÃѺº·ºÒ·àÊÕµÑé§áµèÇѹ¹Õé  ¶éÒ·èÒ¹äÁèà»Ô´à¢Ò¨ÐÁÒ¡ÃЪҡ»ÃеÙËÑÇã¨Áѹà»Ô´àͧ  áÅéÇÇѹ¹Ñé¹ËÑÇ㨷èÒ¹¡ç¨ÐËÅØ´ä»´éÇ  à¾ÃÒЩйÑé¹ÃÕºà»Ô´«Ð¡è͹  àµÃÕÂÁà¹×éÍàµÃÕÂÁµÑÇãËé¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð༪ԭȵÇÃÃÉ·Õè  òñ 

 

                      ¢éÍ·Õè  ó  »ÃÔ¨¨Ò¤Ð     

                      ¤×Í  ¡ÒúÃÔ¨Ò¤  ã¹ÊÔ觷Õèä´é»ÃÐ⪹ì¹éÍÂä»ÊÙè»ÃÐ⪹ìÁÒ¡  ÃѺÊÑè§Ê͹äÇé  ·ÓÍÐäáçµéͧãËéÁѹä´é¡ÅѺÁÒ¤ØéÁ·Ø¹  ¤ØéÁ¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒ

                       ¢éÍ·Õè  ô  ÍÒªªÇÐ

                       ¤×Í  ¤ÇÒÁ«×è͵ç  ÂÖ´àÍÒäÇé ã¤Ã·Ó¼Ô´¹èÐäÁèÃÍ´ËÃÍ¡  ÍÂèÒ§¹é͹͹¼ÇÒ  ¹Í¹äÁèËÅѺ    ༪ԭ˹éҡѺã¤Ã  ʺµÒ¡Ñºã¤Ã¡çäÁèʹԷ    

                       ¢éÍ·Õè  õ  ÁÑ··ÇÐ

                       ¤×Í  ÍѸÂÒÈÑÂÍè͹â¹  àÃÕºÃéÍ  ¹èÒÃÑ¡

                    ¢éÍ·Õè  ö  µºÐ

                        ¤×Í  ¤ÇÒÁà¾ÕÂà µéͧà¾ÕÂÃáÅÐãËéÊÓàÃ稴éÇ  àÇÅÒÁջѭËÒÍÐäà ÃèÇÁÁ×ÍàÅ  ¢Í§ÂÒ¡æàÍÒª¹ÐãËéä´é  äÁèãªèà¨Í»Ñ­ËÒ¡ç仡è͹ÅèйоǡàÍ秷ӡѹà¶ÍР áÅéÇ·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍäÃ仵ÒÁ¡ÅѺÁÒ¡çáÅéǡѹ  ¡ÃÐâ´´à¢éÒãÊèÁѹ  ½Ö¡ãËéªÔ¹  áÅéÇ¡ç·éÒ·Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µÑÇàͧ

                       ¢éÍ·Õè  ÷  Íѡ⡸Ð

                       ¤×Í  äÁèâ¡Ã¸  ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǹÕèäÁèà¤Â·Ã§â¡Ã¸  ¼ÁäÁèà¤ÂàËç¹¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·Ã§â¡Ã¸ã¤Ã  ÊÀÒ¾¤¹ã¹Êѧ¤Á¹Õé¨ÐãËé´Õ  ñðð  à»ÍÃìà«ç¹µì  äÁèÁÕËÃÍ¡  ¡çÁÕ¤ÅÐà¤ÅéÒä»ÍÂèÒ§¹Õé  ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ÃѺÊÑè§àÍÒäÇéÇèÒ  ·ÓÍÂèÒ§äÃãËéÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ä´éâ´Âà¢ÒäÁèä»·ÓÃéÒÂÊѧ¤ÁÁҡ仡ÇèÒ¹Õé  ¢Õ´Ç§ãË餹ªÑèÇÍÂÙè  áµèäÁèä´é¦èÒ  ¡çÁÕâÍ¡ÒÊËÁ´ä´é

                      ¢éÍ·Õè  ø  ÍÇÔËÔ§ÊÒ

                      ¤×Í  ¤ÇÒÁ¡ÃسҠ äÁèàºÕ´àºÕ¹¼ÙéÍ×è¹

                      ¢éÍ·Õè  ù  ¢Ñ¹µÔ          

                      ÁÕ  ¤ÇÒÁÍ´·¹  Í´¡ÅÑé¹  ·Ñ駡Ò ÇÒ¨Ò ¤Çº¤ØÁãËéä´é

                      ¢éÍ·Õè  ñð  ÍÇÔâø¹Ð 

                      µéͧÂÖ´ÁÑè¹ã¹»ÃÐླÕ

                      ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǷçÂÖ´ÁÑè¹ã¹¢ÑµµÔ»ÃÐླՠ áÅеÑé§ÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁÂصԸÃÃÁ  ·Ã§à¹é¹ãË餹ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊӹ֡㹤ÇÒÁà»ç¹ªÒµÔä·Âã¹¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླՠ áÅÐÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒµÔÍÂÙèàÊÁÍ     ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕã´·Õè·Ã§àËç¹ÇèÒ¨Ðà»ç¹»ÃÐ⪹ìµèͨԵ㨻ÃЪҪ¹áÅÐà»ç¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔ觴էÒÁ  ¨Ð·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅéÒÏ  ãËéÃ×éÍ¿×é¹ 

 

                   ¼Á¢Í¢ÂÒ¤ÇÒÁàËç¹ÊèǹµÑÇà¾ÔèÁàµÔÁ

                      àÃÒà»ç¹¤¹ä·Â   ÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»ç¹ä·ÂäÇé  ·Ø¡ÍÂèÒ§·Õèà»ç¹ä·ÂÁÕ¤èÒ·Ñé§ÊÔé¹   ½ÃÑè§Áѧ¤èÒ µÑé§áµèÍÒËÒà ¹ÕèÃÙéÊÖ¡à¢Òª×蹪ÁÁÒ¡¡ÇèÒàÃÒ«ÐÍÕ¡  ¡Ô¹¢éÒÇᡧÍÃèÍÂæ  áÎÁàºÍÃìà¡ÍÃì¡çá´¡¡Ñ¹à¢éÒä»  à¾ÃÒÐÇèÒÅѡɳР¨Ð仺͡¡Ô¹  ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃÁѹ¡çäÁèàËÁÒÐÊÁ¡ç§Ñº¡ÃéÇÁà¢éÒä»  ·ÐÅÑ¡ÍÍ¡ÁÒ·Ñé§Êͧ¢éÒ§  µéͧã¢é¤ÓÇèÒá´¡  àËÁÒÐÊÁáÅéÇ  äÁèä´éà»ç¹¤ÓËÂÒº¤ÒÂÍÐäÃàÅÂ

                      ¢éÒÇᡧ¹ÕèÀÙÁԻѭ­Ò¤¹ä·Âá¤èä˹  ÍÒËÒà õ ËÁÙè ÍÂÙè㹨ҹ¤ÃºËÁ´  àÊÃç¨áÅéÇà¤Ã×èͧ¼ÊÁ¹Õè  ÊÁعä¾ÃÍÕ¡µÑ駡ÕèÊÔºÍÂèÒ§äÁèÃÙé  ÁѹµéͧÃÔ¹ÍÍ¡ÁÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñ¹ã¹ÊÑ´Êèǹá¤è¹Õé  ¡çà»ç¹à¢ÕÂÇËÇÒ¹  ÍÍ¡ÁÒà»ç¹á¡§á´§  ᡧÊéÁ  áÅéÇáµèÀÙÁԻѭ­ÒÊÙ§á¤èä˹

                  ÁÕÍÒËÒ÷Õèä˹äËÁã¹âÅ¡  ·Õè㹤Óà´ÕÂÇÁÕ õ-ö ÃÊ ÍÒËÒýÃÑè§ä»·Ò§à´ÕÂÇàÅ ÁÕà¤çÁà»ç¹ËÅÑ¡ à¤çÁáÅéÇÍÐäáçäÁèÃÙé  ÍÒËÒèչ  ¨×´  ¡Õè¨Ò¹æ ÁÒ àËÁ×͹¡Ñ¹ËÁ´  Á×éÍ¡ÅÒ§Çѹ¹Õ颹Á¨Õ¹  µÑ¡á¡§ÃÒ´ä»  ãËéµÑ駨ԵäÇé  àÃÒÍÂèÒ¡Ô¹à¾ÅÔ¹æä»  µÑ駨Ե¡Ñ´¡ÃéÇÁ¢¹Á¨Õ¹¹ÔèÁæ¹ØèÁæ ¡Ñ´ÍÕ¡¡ÃéÇÁà¨Íà¹×éÍ  ¡Ñ´ÍÕ¡¡ÃéÇÁÁÕÁÐà¢×Í  ÁÕÃÊ¢ÁÍÍ¡ÁÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñº¤ÇÒÁà¼ç´  à¤çÁ ¤ÇÒÁËÇÒ¹à´ÔÁ  áËÁÁѹʹء¨ÃÔ§æ µÍ¹¹ÕéáÁé¡ÃзÑ觡ÒáԹ ¡ç¢ÍãËéʵÔÍÂÙè·Õè»Ò¡

    

                      ʵÔÍÂÙè·Õè»Ò¡Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹à»ç¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡àÅ  ÈÔŻР ÀÙÁԻѭ­Ò¢Í§ä·Â  ·ÓäÁÊÙ§ÍÐäÃàªè¹¹Ñé¹  áÎÁàºÍÃìà¡ÍÃì¡Ñ´¡ÃéÇÁä» µÔ´á»é§ à¹×éÍáËÂÐæ ¡ÃéÇÁæ ¡Å×¹ÃÕº¡ÃÐà´×Í¡ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ  à¾ÃÒÐÁѹäÁèÁÕ¤ÇÒÁÍÃèÍÂÍÐäÃàËÅ×ÍÍÂÙè  ÃÕº¡Å×¹æ «Ð áÅéÇÃպ仠 á´¡´èǹ”  ª×èÍà¢Ò¡çºÍ¡áÅéÇ

                      ¹éÓ¾ÃÔ¡¢Í§àÃÒ¹ÕèÁÕá»é§  ÁÕ»ÅÒ  ÁÕ·Ø¡ÍÂèÒ§¼ÊÁ  ¡Ñ´ä»áµèÅФÓÁÕÃʹÑ鹩մÍÍ¡ä»  ÃʹÕé©Õ´ÍÍ¡ÁÒ  ÅͧãªéʵÔà¢éÒ仨ѺáÅéǨÐàË繤س¤èÒ  àÇÅÒ¹ÕéÃéÒ¹ÍÒËÒèչá¶ÇÂØâû»Å´»éÒÂŧËÁ´àÅ  ºÒ§·Õ¡Øê¡äÁèä´éà»ÅÕè¹ËÃÍ¡  ¡»éÒÂÍÒËÒÃä·Âà»ç¹ä·Â¿Ùé´¢Öé¹á·¹

 

                       µÍ¹·Õèà¢Ò¨Ñ´  àÍàªÕ  áºç¤·ÙàºÊÔ¡  àªÔ­¤Ø³Íҹѹ·ì(»Ñ¹ÂÒêعàªÔ­»ÃÒª­ìã¹ÀÙÁÔÀÒ¤¹ÕéÁÒ¾Ù´  ¼ÅÊØ´·éÒ  ÍÐäáçàËÁ×͹Çѯ¨Ñ¡Ã ÊÙ§ÊØ´áÅéÇÁÒ»ÃÐʺ¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§ÇèÒ  á·é·Õè¨ÃÔ§¤×ÍàºÊÔ¡  à¤Â·Ó§Ò¹ÃèÓÃÇ¡ѹÁÒ  ¼ÅÊØ´·éÒµéͧÁÕºéÒ¹µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´  ·Õè¨ÃÔ§ÁÒ¨Ò¡µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¨Ð·Ó§Ò¹ÃèÓÃÇÂÍÂèÒ§äà ºÍ¡µéͧ¡ÅѺµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´  à˹×èÍ¿ÃÕ  ªÕÇÔµ·Ñ駪ÕÇÔµ  ¶éÒÍÂÙèµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´«Ð¡çÊÔé¹àÃ×èͧ        

                      ÁÕ¡ÒÃìµÙ¹  ¼Áä»àËç¹à¢éÒ  à»ç¹ªèÍ§æ ªèͧááÁÕ¤¹ãÊèàÊ×éÍ¢Ò´»Ø»Ð  ¹Ñ觵¡»ÅÒÍÂÙè  ªèͧ·Õè ò  ÁÕö¤Ò´ÔáŤáÅè¹ÁÒ  ÁÕàÈÃÉ°Õáµè§µÑÇâ¡éàªÕÂÇ  ÁÕà¤Ã×èͧµ¡»ÅÒ  ÍÐäõèÍÍÐäÃÊоÒÂÁÒÁÕ¤¹ËÔéÇàÊÃ稠 ŧ¨Ò¡Ã¶ã¹ªèͧ¶Ñ´ä»  ÁÒ¹Ñ觵¡»ÅÒ¢éÒ§æ¡Ñº¤¹¨¹·Õ赡»ÅÒ  áÅéÇàÃÔèÁ¤Ø¡ѹ  áÅéÇ¡ç¶ÒÁ  à´ç¡æ¹ÕèäÁèà¤ÂàÃÕ¹˹ѧÊ×ÍãªèäËÁ  ãªè  äÁèà¤ÂàÃÕ¹  áÅéǶÒÁ¤¹ãÊèàÊ×éÍ¢Ò´ÇèÒ àÃÕ¹ÍÐäÃÁÒ  ¤¹àÊ×éÍ¢Ò´¡ç¶ÒÁ¡ÅѺÇèÒàÃÕ¹价ÓäÁ    àÈÃɰպ͡àÃÕ¹àÊÃç¨ä´é§Ò¹´Õæ  ¤¹àÊ×éÍ¢Ò´¶ÒÁä´é§Ò¹´ÕæáÅéÇ䧵èÍ  àÈÃɰպ͡¡çä´é§Ò¹´ÕæàÊÃ稡çÁÕµÓá˹è§ÊÙ§æ áÅéÇä´éà§Ô¹à´×͹àÂÍÐæ áÅéÇ䧠 ¡çÃèÓÃÇ  ÃèÓÃÇÂáÅéǨÐä´éÁÕàÇÅÒÁÒ¹Ñ觵¡»ÅÒÍÂèÒ§¹Õé䧠 ¤¹àÊ×éÍ¢Ò´ºÍ¡¡çäÁèàËç¹µéͧà˹×èÍÂÍÂèÒ§¹Ñé¹à¾ÃÒйÕè¹Ñ觵¡»ÅÒÁÒµÅÍ´àÅ  ·Õ褹¨¹à¤éҵͺÁÒ  ¹Õè¤×Í»ÃѪ­Ò  ¼ÅÊØ´·éÒÂàËç¹äËÁ¤ÃѺ ÊѨ¸ÃÃÁ¨ÃÔ§æ ¤×ͤÇÒÁÊØ¢ 

 

µÑ´  õ  ͸ÃÃÁ  ãÊè  õ  ¸ÃÃÁ

 

                      ¼ÁÍÂÒ¡½Ò¡ÍÕ¡ÇèÒ  ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¾Ç¡àÃÒãËé¾ÂÒÂÒÁµÑ´  õ  ͸ÃÃÁáÅéÇãÊè¸ÃÃÁ  õ  µÑÇ ä´éäËÁ  ͸ÃÃÁ õ µÑÇ·Õèµéͧ·ÓÅÒ¤×Í Ëŧ âÅÀ â§è ⡧ ¡Ñ´  ¡Ñ¹àÍÒ仨ҡµÑÇãËéä´é  ÍÂèÒËŧÍÐäÃ仡Ѻ¡ÃÐáÊâ´Â·ÕèäÁèÃÙéÍÐäôÕÍÐäêÑèÇ  âÅÀ¡çäÁèµéͧ¢Ç¹¢ÇÒÂÁÒ  ¨Ðµéͧä»â¡§¡Ô¹ÍÐäáçäÁèµéͧä»àÍÒ  ¶éÒËŧáÅéÇâÅÀáÅéÇÁѹ¡çµéͧä»â¡§à¢Ò  áÅéÇ¡ç·Ø¡¢ì  áÅÐËÅÒ¤ÃÑ駡ç·ÓÍÐäÃâ§è´éÇ  à»ç¹ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ  ¡Ñ´¡Ñ¹  ¹Õè䧡Ѵ¡Ñ¹ÃͺàÁ×ͧä»ËÁ´  ©Ð¹Ñé¹  Ëŧ  âÅÀ  â§è  ¡Ñ´  ͸ÃÃÁ  õ  µÑǹÕèàÍÒÍÍ¡ä»

 

                     ¡ÅѺÁÒ·Õè¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǺ͡ãËé¾Í´Õ  àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§  ¤×Í  ¤ÇÒÁ¾Í´Õ  àÃÒµéͧ¤Ô´µèÍÇèÒ  ¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǾÃÐÃÒª·Ò¹ÍÂèÒ§¹Õé  µéͧ¤Ô´µèͷѹ·ÕàÅ  ¡çàŤԴÁÒä´é  õ  »ÃСÒôéÇ¡ѹ  ÍÂÒ¡àÃÕ¹½Ò¡àÍÒäÇé

                        »ÃСÒÃáá  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾Í´ÕãËéà¡Ô´¡Ñº¨Ôµã¨ãËéä´é¡è͹  㨢ͧàÃÒµéͧäÁèä»ÊØ´¡Ùè´éҹ㴴éҹ˹Ö觠 ÃдѺ¨Ôµã¨¢Í§àÃÒµéͧÍÂÙè㹤ÇÒÁ¾Í´Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍÍҷõè͡ѹ  ¤ÇÒÁ¾Í´Õ´éÒ¹¨Ôµã¨

                        à¹×èͧ¨Ò¡àÃÒäÁèä´éÍÂÙèã¹Êѧ¤Á¤¹à´ÕÂÇ  àÃÒµéͧÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹  ÍÂÙè㹤Ãͺ¤ÃÑÇ¡çÁÕ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  ÍÂÙèã¹·Õè·Ó§Ò¹¡çÁÕà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹  à¾ÃÒЩйÑé¹  »ÃСÒ÷Õè ò  ¤ÇÒÁ¾Í´Õã¹´éÒ¹Êѧ¤Á  ¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹  ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§àÃҡѺÃÍºæ ¢éÒ§¹Ñ鹨еéͧÊÃéÒ§ãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Í´Õ¢Öé¹ÁÒ

                         ¤ÇÒÁ¾Í´Õ´éÒ¹·Õè ó ¤×Í ¤ÇÒÁ¾Í´Õ´éÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ÍÂÙèÍÂèÒ§äÃÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ñé¹  äÁèµéͧ仡Ùé˹ÕéÂ×ÁÊÔ¹  仫×éͷͧãÊè  Áѹ¡Ô¹à¢éÒä»äÁèä´é  äÁèÁÕªÕÇÔµªÕÇÒ  äÁèÁÕÍÐäÃËÃÍ¡  ªèǵÑÇàͧä´éá¤èä˹ãËéªèǵÑÇàͧ  ¶éÒ»ÅÙ¡¼Ñ¡Ë­éÒËÅѧºéÒ¹ä´é   ¡ç»ÅÙ¡ä»

ÁÕö¾Í·Õè¨Ð¢Õèä´é¢¹Ò´ä˹¡ç¢Õ袹Ҵ¹Ñé¹  äÁèµéͧ仢ǹ¢ÇÒ  Íѹ¹Õé¤×ͤÇÒÁ¾Í´Õ·Ò§´éÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

                      ¶Ñ´ä»  ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·Ò§´éҹ෤â¹âÅÂÕ  à»ç¹»ÃСÒ÷Õè ô 㹺éÒ¹àÁ×ͧàÃÒ  µéͧʹã¨à·¤â¹âÅÂÕ´éÇ  ä»ÍÂÙèẺÅéÒËÅѧ¡çäÁèãªè  áµè¡çµéͧàÍÒà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèàËÁÒÐÊÁ  ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¾×é¹°Ò¹¢Í§àÃÒ  àÍÒà¢éÒÁÒãªé¨Ðä´é¤èÍÂæà¨ÃÔ­àµÔºâµ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ÍÂèÒ§ÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹  ÂÖ´»ÃÐ⪹ìÊØ¢à»ç¹·ÕèµÑ駠

                       ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·Õè  õ  ¤×Í  ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·Ò§´éÒ¹·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ  ãªéÍÐäÃáµè¾Í´Õ  ÍÂèÒ·Ô駢ÇéÒ§  ·ÔªªÙÍÂèÒàªç´·Õà´ÕÂÇáÅéÇ·Ô駠 ãªé¨¹¡ÃзÑè§Áѹ¢Ò´áÅéǤèÍ·Ô駠 ¶éÒÁÕ¼éÒàªç´Ë¹éÒãªé¼éÒàªç´Ë¹éÒ´Õ¡ÇèÒ  à¾ÃÒÐàÂç¹ä»«Ñ¡  ¾ÃØ觹ÕéàªéÒãªéä´éÍÕ¡  ÁÕÅÙ¡¡ç©Õ¡¼éÒÍéÍÁ«Ð  ÍÂèÒä»àÍÒá¾Áà¾ÍÃìÊ  ©ÕèÍÍ¡ÁÒ¡ç¡ÅÒÂà»ç¹¢ÂÐáÅéÇ·Ô駠 ¢ÂÐÍÍ¡ÁÒ¡Õè¡é͹µèÍÇѹ  ¤Ô´¡Ñ¹ºéÒ§ËÃ×Íà»ÅèÒ  ¾×é¹·ÕèÃͧÃѺ㹺éÒ¹ã¹àÁ×ͧã¹âÅ¡¹ÕéÁÕ¾×é¹·Õèà·èÒà´ÔÁ  ¼éÒÍéÍÁ¹Õè ÅÙ¡¤¹¹ÕéãªéÅÙ¡¤¹µèÍ仡çãªéä´éÍÕ¡  äÍéá¾Áà¾ÍÃìʹÕèãªé·Ôé§æ ÇѲ¹¸ÃÃÁãªé·Ô駹ÕéàÃÒ¡ç¹Óà¢éÒÁÒ¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È  àÃÒ·Ô駤ÇÒÁ©ÅÒ´¢Í§àÃÒä»à¾×è͹Óä»ÊÙè¤ÇÒÁÍÐäâͧÁѹ¡çäÁèÃÙéä´é     

                   àÁ×è͹Ó͸ÃÃÁ  õ  »ÃСÒÃÍÍ¡ä»áÅéÇ  ¡ç¢ÍãËé¹Ó¸ÃÃÁ õ  »ÃСÒèҡËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§  ¤×ͤÇÒÁ¾Í´Õ·Ñé§ õ ´éÒ¹ãÊèà¢éÒä»á·¹  ÍÒ¨¨Ðà»ç¹àÃ×èͧÅÓºÒ¡ÍÂÙèÊѡ˹èÍ  à¾ÃÒФ¹ä·ÂÊèǹãË­èà¤ÂªÔ¹¡Ñº¡ÒÃãªéªÕÇԵẺà¡Ô¹¾Í´ÕÁÒ¹Ò¹  áµè¤§äÁèÂÒ¡à¡Ô¹ä»ËÒ¡¤Ô´·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§

 

 

¡ÒÃÁÕªÕÇÔµ·Õè´Õã¹âÅ¡äÃé¾ÃÁá´¹

                   ã¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè ù  «Öè§ÊÀҾѲ¹ì (Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵÔä´é¨Ñ´ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡ¼Ùé·Ã§¤Ø³ÇزԠ áÅлÃЪҪ¹·Ø¡ÀÒ¤Êèǹ¢Í§Êѧ¤Á·Ñé§ã¹ÃдѺ¨Ñ§ËÇÑ´  ͹ØÀÒ¤  áÅÐÃдѺªÒµÔ  ä´éÍÑ­àªÔ­  »ÃѪ­Ò¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÒà»ç¹ËÅÑ¡¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒþѲ¹Òã¹·Ø¡àÃ×èͧ  áÅÐà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¤¹ä·Â·Ñé§ã¹ÃдѺºØ¤¤Å  ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  ªØÁª¹áÅÐÊѧ¤Á  â´ÂÂѧ¤§ãËé¤ÇÒÁÊӤѭ¡Ñº¡ÒþѲ¹ÒẺͧ¤ìÃÇÁ·ÕèÂÖ´¤¹à»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¡ÒþѲ¹ÒµèÍà¹×èͧ¨Ò¡á¼¹Ï ø  à¾×è͹Óä»ÊÙè¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹áÅФÇÒÁÍÂÙè´ÕÁÕÊØ¢¢Í§¤¹ä·Â

                   àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§  à»ç¹»ÃѪ­Ò·ÕèªÕé¶Ö§á¹Ç¡ÒôÓçÍÂÙèáÅл¯ÔºÑµÔµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺ  µÑé§áµèÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  ÃдѺªØÁª¹  ¨¹¶Ö§ÃдѺÃÑ°  ·Ñé§ã¹¡ÒþѲ¹ÒáÅкÃÔËÒûÃÐà·ÈãËé´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§  â´Â੾ÒСÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨à¾×èÍãËé¡éÒǷѹµèÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹ì

 

                      ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§  ËÁÒ¶֧  ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³  ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè¨ÐµéͧÁÕÃкºÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ¾ÍÊÁ¤Çà µèÍ¡ÒÃÁռšÃзºã´æ  Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒÂã¹ ·Ñ駹Õé¨ÐµéͧÍÒÈÑ ¤ÇÒÁ ÃͺÃÙé ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº   áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍÂèÒ§ÂÔè§ã¹¡ÒùÓÇÔªÒ¡ÒõèÒ§æ  ÁÒãªé㹡ÒÃÇҧἹáÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ò÷ء¢Ñ鹵͹  ¢³Ðà´ÕÂǡѹ  ¨ÐµéͧàÊÃÔÁÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔ  â´Â੾ÒÐà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ÃÑ°  ¹Ñ¡·Äɮՠ áÅйѡ¸ØáԨ㹷ءÃдѺ  ãËéÁÕÊӹ֡㹤س¸ÃÃÁ  ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ  áÅÐãËéÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙé·ÕèàËÁÒÐÊÁ   ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ´éǤÇÒÁÍ´·¹  ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻѭ­Ò  áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº  à¾×èÍãËéÊÁ´ØÅáÅоÃéÍÁÃͧÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇáÅСÇéÒ§¢ÇÒ§  ·Ñ駴éÒ¹Çѵ¶Ø  Êѧ¤ÁÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ò¡âÅ¡ÀÒ¹͡ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ

 

                       ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑǷçªÕé·Ò§ÊÇèÒ§ãË餹ä·ÂÁÒ¹Ò¹áÅéÇ  ·Ñé§ÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊàÃ×èͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ¹Ò¹à¡×ͺ  óð  »Õ  áÅÐÂѧ·Ã§»¯ÔºÑµÔãËéàËç¹à»ç¹áººÍÂèÒ§  à¾Õ§áµèäÁè¤èÍÂÁÕã¤ÃàËç¹  äÁèʹ㨡ѹ  »ÃÐà·ÈªÒµÔ¡çàŵéͧÂèÓÍÂÙèã¹Çѧǹ¢Í§»Ñ­ËҡѹÍÂèÒ§¹Õé

                        ÂѧäÁèÊÒÂà¡Ô¹ä»ËÃÍ¡¤ÃѺ·ÕèàÃÒ¨ÐËѹÁÒ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁÃ;Ãкҷ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹  µÃ§¹ÕéäÁèãªèà¾×èÍã¤ÃÍ×蹡çà¾×è͵ÑÇ·èÒ¹àͧ  à¾×èÍãËé¤ÇÒÁÊØ¢·Õèá·é¨ÃÔ§ºÑ§à¡Ô´¢Ö鹡ѺµÑÇ·èÒ¹  áÅÐàÁ×èÍ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÁÕ¤ÇÒÁ¾Í´Õ à»ç¹¤¹´Õ ÁÕ¸ÃÃÁР àÁ×è͹Ñé¹»ÃÐà·ÈªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧ¢Í§àÃÒ¡ç¨ÐʧºÊØ¢ÃèÁàÂç¹  ¤¹ä·Â¡ç¨ÐäÁ赡à»ç¹àËÂ×èͧ͢¡ÒþѲ¹Ò·Õè¼Ô´·ÔÈ·Ò§àªè¹·Ø¡Çѹ¹Õé

 

 

                   

 

 

 

                                                               

 


 

ÀÒ¤¼¹Ç¡

 

·È¾Ô¸ÃÒª¸ÃÃÁ

 

·ÔȾԸÃÒª¸ÃÃÁ  ¤×Í   ¸ÃÃÁР  ñð  »ÃСÒÃ

ÊÓËÃѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Ã§»¯ÔºÑµÔ

Íѹ¹ÓÁÒ«Ö觤ÇÒÁà¨ÃÔ­ÃØè§àÃ×ͧ¤ÇÒÁʧºÊØ¢

ÊѹµÔ¢Í§ºéÒ¹àÁ×ͧ  áÅоʡ¹Ô¡Ã·Ñé§ËÅÒÂ

¾ÃÐÃÒª¸ÃÃÁ·Ñ駠 ñð  »ÃСÒÃ

ä´éá¡è  ·Ò¹° ÊÕÅ° »ÃÔ¨¨Ò¤° ÍÒªªÇ° Á··Ç° µ»°

͡⡸° ÍÇÔËÖÊÒ  ¢¹µÔ  áÅР ÍÇÔâø¹°

 

                      ñ. ·Ò¹°  ¤×Í  ¡ÒÃãËéÍÂèÒ§ÁÕ¼ÙéÃѺ  äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¡ÒÃãËé·Ò§¡ÓÅѧÇѵ¶ØÊÔ觢ͧ  ¡ÒÃãËé·Ò§¡ÓÅѧʵԻѭ­Ò  ¡ÒÃãËé·Ò§¡ÓÅѧ¡Ò  ¡ÓÅѧ㨠 ¨ÐàËç¹ä´éªÑ´à¨¹¨Ò¡â¤Ã§¡ÒþѲ¹Òµèҧ栠 ·Õè·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅéÒÏ  ãËé´Óà¹Ô¹µÒÁá¹Ç·Ò§¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ  ¡ÒþÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÃÒª·ÃѾÂìÊèǹ¾ÃÐͧ¤ì㹡óÕáÅÐÀѾԺѵԵèÒ§æ 

                      ò. ÊÕÅ°  ¤×Í¡ÒÃÊÓÃÇÁã¹ÈÕÅ  ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡Ò  ÇÒ¨ÒãËéàÃÕºÃéÍ  ¾ÃÐÃÒª¨ÃÔÂÇѵ÷Õè»ÃÒ¡¯·Ò§¾ÃÐÇáÒ ·Ò§¾ÃÐÇÒ¨Ò ÅéǹËÁ´¨´§´§ÒÁ à»ç¹·Õè¨Ñºã¨¢Í§¼Ù龺àËç¹

                   ó. »ÃÔ¨¨Ò¤° ¤×Í¡ÒúÃÔ¨Ò¤  à»ç¹¡ÒÃãËéÀÒÂã¹  ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ·Ò§¨Ôµã¨  à»ç¹¡ÒÃãËéẺäÁèµéͧÁÕ¼ÙéÃѺ  à»ç¹¡ÒÃÂÍÁÊÅÐÊèǹ੾Òе¹ à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁ  ÊÅФÇÒÁÊآʺÒÂáÅмŻÃÐ⪹ìÊèǹµ¹ä´é  ÁըԵ㨡ÇéÒ§¢ÇÒ§  àÍ×éÍà¿×éÍà¼×èÍá¼èªèÇÂàËÅ×Íà¡×éÍ¡ÙÅ 

                      ô. ÍÒªªÇ° ¤×ͤÇÒÁà»ç¹¼ÙéµÃ§  ä´éá¡è  ¡ÒûÃоĵԵè͵¹àͧáÅмÙéÍ×è¹´éǤÇÒÁ¨Ãԧ㨠 äÁèÁÕÁÒÃÂÒÊÒä¶Â  äÁèÁչ͡ äÁèÁÕã¹  ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Ã§«×è͵ç㹰ҹзÕèà»ç¹¼Ù黡¤Ãͧ  ´ÓçÍÂÙèã¹ÊѵÂìÊبÃÔµ  «×è͵çµè;ÃÐÃÒªÊÑÁ¾Ñ¹¸ÁÔµÃáÅÐÍÒ³Ò»ÃЪÒÃÒÉ®Ãì

                      õ. Á··Ç° ¤×ͤÇÒÁà»ç¹¼ÙéÍè͹â¹  ä´éá¡è  ÁÕÊÑÁÁÒ¤ÒÃР Íè͹¹éÍÁµèÍ·èÒ¹¼ÙéãË­è¼Ùéà¨ÃÔ­  Íè͹â¹µèͺؤ¤Å·ÕèàÊÁ͡ѹáÅеèÓ¡ÇèÒ ÇÒ§µ¹ÊÁèÓàÊÁÍ  äÁè´ÙËÁÔè¹¼ÙéÍ×è¹  ã¹ËÅǧ¢Í§àÃҷ绯ԺѵԾÃÐÃÒª¸ÃÃÁ¢é͹ÕéÍÂÙèà»ç¹¹ÔµÂì  ·Ã§ÁÕ¾ÃоѡµÃìÍѹáªèÁª×è¹  Íѹºè§ºÍ¡¶Ö§¾ÃÐàÁµµÒ¤Ø³áÅоÃСÃسҸԤسÍѹà»ÕèÂÁÅé¹ÍÂÙèÀÒÂã¹¾ÃÐͧ¤ì  ÁÔä´é·Ã§¶×;ÃÐÍÔÊÃÔÂÂÈ  àʴ稾ÃÐÃÒª´Óà¹Ô¹·Ã§àÂÕèÂÁàÂÕ¹ÃÒÉ®Ãâ´ÂäÁèàÅ×Í¡ªÑé¹ÇÃóÐáµèÍÂèÒ§ã´

                      ö. µ»° ¤×ͤÇÒÁà¾ÕÂà ä´éá¡è  ¤ÇÒÁºÒ¡ºÑè¹  ¡éÒÇ˹éÒ  äÁè¶ÍÂËÅѧ  ¤ÇÒÁäÁèËÂØ´ÍÂÙè¡Ñº·Õè  Íѹà»ç¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õèà¼Ò¼ÅÒ­¡ÔàÅʤÇÒÁà¡Õ¨¤ÃéÒ¹·Ñ駻ǧ  ¡Ò÷Õè¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Ã§µÑ駾ÃÐÃÒªÍصÊÒËР ÇÔÃÔÂР »¯ÔºÑµÔ¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡Ԩ·Ñ駻ǧãËéÊÓàÃç¨ÂèÍÁà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§Íѹ´Õã¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ

                      ÷. ͡⡸° ¤×ͤÇÒÁäÁèâ¡Ã¸  ä´éá¡è  ¡ÒÃäÁèáÊ´§¤ÇÒÁâ¡Ã¸ãËé»ÃÒ¡¯  µÅÍ´¶Ö§¡ÒÃäÁè¾ÂÒºÒ·ÁØè§ÃéÒ¼ÙéÍ×è¹  ¡ÔÃÔÂÒ·ÕèáÊ´§¤ÇÒÁâ¡Ã¸ÍÍ¡ÁÒ¹Ñé¹äÁ觴§ÒÁ  ¹èÒà¡ÅÕ´¹èҪѧ  ã¹ËÅǧ¢Í§àÃÒäÁèà¤ÂáÊ´§¾ÃÐÍÒ¡ÒáÃÔéÇâ¡Ã¸  áÁé¨ÐÁÕà˵ØãËéÃФÒÂà¤×ͧàº×éͧ¾ÃÐÂؤźҷ  ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§ÁÕ¾ÃÐÍÒ¡ÒÃʧº¹Ôè§

                      ø. ÍÇÔËÖÊÒ  ¤×Í  ¤ÇÒÁäÁèàºÕ´àºÕ¹  ä´éá¡è¡ÒÃäÁè¡èͤÇÒÁ·Ø¡¢ìÂÒ¡ãËéá¡è¼ÙéÍ×è¹µÅÍ´¶Ö§ÊѵÇì´éÇ  àËç¹à»ç¹¢Í§Ê¹Ø¡¢Í§µ¹à¾ÃÒÐÍÓ¹Ò¨âÁËР àªè¹  ·ÓÃéÒ¤¹áÅÐÊѵÇìÍ×è¹áÅè¹  ¤ÇÒÁäÁèàºÕ´àºÕ¹¨Ñ¡à»ç¹ä´é    ¡çµéͧÍÒÈѤÇÒÁ¡ÃسÒà»ç¹àº×éͧ˹éÒ 

                      ù. ¢¹µÔ  ¤×ͤÇÒÁÍ´·¹  ä´éá¡è  ¤ÇÒÁÍ´·¹µèÍâ·ÊР Í´·¹µèÍâÁËР ¹Ñè¹àͧ  äÁè·ÓÅèǧ仴éÇÂÍÓ¹Ò¨âÅÀР ËÃ×ÍÃҤР â·ÊР âÁËйÕé  §ÒÁ·Ò§¡Ò  ·Ò§ÇÒ¨Ò  µÅÍ´¶Ö§·Ò§ÁйÐËÃ×ͷҧ㨠 ¢Ñ¹µÔ  ¤Ùè¡Ñº  âÊÃѨ¨Ð  ä´éá¡è  ¡Ò÷Óã¨ãËéʧº¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè¨Ð·ÓªÑèÇ  ¾Ù´ªÑèÇ  ËÃ×ͤԴªÑèÇ  ¢Ñ¹µÔáÅÐâÊÃѨ¨Ð  à»ç¹¸ÃÃÁзÕè·ÓãËé§ÒÁ  ¤×Í·Óã¨ãËé§ÒÁ¡è͹  àÁ×èÍ㨧ÒÁáÅéÇ¡Ò¡ç§ÒÁ  ÇÒ¨Ò¡ç§ÒÁ  ¤ÇÒÁ¤Ô´àÃ×èͧÃÒǵèÒ§æ¡ç§ÒÁ

                     ñð. ÍÇÔâø¹° ¤×ͤÇÒÁäÁè¤ÅÒ´¸ÃÃÁ  ÇÒ§µ¹à»ç¹ËÅѡ˹ѡá¹è¹ã¹¸ÃÃÁ  ¤§·Õè  äÁèÁÕ¤ÇÒÁà͹àÍÕ§  ËÇÑè¹äËÇ  à¾ÃÒжéͤӷÕè´ÕÃéÒ  ÅÒÀÊÑ¡¡ÒÃР ËÃ×Í  ÍÔ®°ÒÃÁ³ì͹ԯ°ÒÃÁ³ìã´æ  ʶԵÁÑè¹ã¹¸ÃÃÁ  ·Ñé§ÊèǹÂصԸÃÃÁ  ¤×Í  ¤ÇÒÁà·Õ觸ÃÃÁ¡ç´Õ  ¹ÔµÔ¸ÃÃÁ  ¤×ÍÃÐàºÕºẺἹËÅÑ¡¡Òû¡¤Ãͧ  µÅÍ´¨¹¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕÍѹ´Õ§ÒÁ¡ç´Õ  äÁè»ÃоĵÔãËéà¤Å×è͹¤ÅÒ´ÇԺѵÔä» 

 

                           


 

»ÃѪ­ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ·à¡ÕèÂǡѺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§    

                        

                       à»ÃÕºàÊÁ×͹àÊÒà¢çÁ

                       “àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§à»ç¹àÊÁ×͹ÃÒ¡°Ò¹¢Í§ªÕÇÔµ  ÃÒ¡°Ò¹¤ÇÒÁÁÑ蹤§¢Í§á¼è¹´Ô¹  à»ÃÕºàÊÁ×͹àÊÒà¢çÁ·Õè¶Ù¡µÍ¡ÃͧÃѺºéÒ¹àÃ×͹µÑÇÍÒ¤ÒÃäÇé¹Ñè¹àͧ  ÊÔ觡èÍÊÃéÒ§¨ÐÁÑ蹤§ä´é¡çÍÂÙè·ÕèàÊÒà¢çÁ  áµè¤¹ÊèǹÁÒ¡ÁͧäÁèàËç¹àÊÒà¢çÁ  áÅÐÅ×ÁàÊÒà¢çÁàÊÕ´éÇ«éÓä»

 

                    µéͧ·ÓẺ¤¹¨¹

                      “µéͧ·ÓẺ¤¹¨¹  àÃÒäÁèà»ç¹»ÃÐà·ÈÃèÓÃÇ  àÃÒÁÕ¾ÍÊÁ¤Çà ¾ÍÍÂÙèä´é  áµèäÁèà»ç¹»ÃÐà·È·Õè¡éÒÇ˹éÒÍÂèÒ§ÁÒ¡  àÃÒäÁèÍÂÒ¡¨Ðà»ç¹»ÃÐà·È¡éÒÇ˹éÒÍÂèÒ§ÁÒ¡  à¾ÃÒжéÒàÃÒà»ç¹»ÃÐà·È¡éÒÇ˹éÒÍÂèÒ§ÁÒ¡  ¡ç¨ÐÁÕáµè¶ÍÂËÅѧ  »ÃÐà·ÈàËÅèÒ¹Ñé¹·Õèà»ç¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡éÒÇ˹éÒ  ¨ÐÁÕáµè¶ÍÂËÅѧ  áÅжÍÂËÅѧÍÂèÒ§¹èÒ¡ÅÑÇ  áµè¶éÒàÃÔèÁ¡ÒúÃÔËÒ÷ÕèàÃÕ¡ÇèÒ  Ẻ¤¹¨¹  Ẻ·ÕèäÁèµÔ´¡ÑºµÓÃÒÁÒ¡à¡Ô¹ä»  ·ÓÍÂèÒ§ÁÕÊÒÁѤ¤Õ¹ÕèáËÅР ¤×ÍàÁµµÒ¡Ñ¹  ¡ç¨ÐÍÂÙèä´éµÅÍ´ä»

 

 

                    ¾Ö觵¹àͧ (Self-sufficiency)

                    “Self-sufficiency” ¹Ñé¹ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ ¼ÅÔµÍÐäÃÁվͷÕè¨ÐãªéäÁèµéͧ仢ͫ×éͤ¹Í×è¹  ÍÂÙèä´é´éǵ¹àͧ(¾Ö觵¹àͧ)...ºÒ§¤¹á»Å¨Ò¡ÀÒÉÒ½ÃÑè§ÇèÒ  ãËéÂ×¹º¹¢ÒµÑÇàͧ  ¤ÓÇèÒ  Â×¹º¹¢ÒµÑÇàͧ¹ÕèÁÕ¤¹ºÒ§¤¹¾Ù´ÇèҪͺ¡Å  ã¤Ã¨ÐÁÒÂ×¹º¹¢Ò¤¹Í×è¹ÁÒÂ×¹º¹¢ÒàÃÒ  àÃÒ¡çâ¡Ã¸  áµèµÑÇàͧÂ×¹º¹¢ÒµÑÇàͧ¡çµéͧàÊÕÂËÅÑ¡Ë¡ÅéÁËÃ×ÍÅéÁŧ  Íѹ¹Õé¡çà»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèÍÒ¨¨Ðà¿×èͧä»Ë¹èÍ  áµèÇèÒà»ç¹¤ÇÒÁ·Õèà¢ÒàÃÕ¡ÇèÒÂ×¹º¹¢Ò¢Í§µÑÇàͧ(«Öè§á»ÅÇèÒ  ¾Ö觵¹àͧËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒÊͧ¢Ò¢Í§àÃÒ¹ÕèÂ×¹º¹¾×é¹  ãËéÍÂÙèä´éäÁèË¡ÅéÁ  äÁèµéͧ仢ÍÂ×Á¢Ò¢Í§¤¹Í×è¹ÁÒãªéÊÓËÃѺÂ×¹

 


 

ËÅÑ¡ÊӤѭ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

(Sufficiency Economy)

 

             ¡ÒáÃзÓã´æ  ãËéÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§  ËÁÒ¶֧  ·Ó¾Í»ÃÐÁÒ³  ´éÇÂà˵ØáÅмŠ ¡ÒþѲ¹Òµéͧà»ç¹ä»µÒÁÅӴѺ¢Ñ鹵͹ 

                µéͧÊÃéÒ§ÃкºÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ã¹µÑÇ  à¾×èÍÊÒÁÒö༪ԭáÅÐÍÂÙèÃÍ´¨Ò¡¼Å¡Ãзº·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒÂã¹

                µéͧÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙé  ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº  áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍÂèÒ§ÂÔè§ã¹¡ÒùÓÇÔªÒ¡ÒõèÒ§æ  ÁÒãªé㹡ÒÃÇҧἹáÅдÓà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡æ ¢Ñ鹵͹

                µéͧàÊÃÔÁÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·ÈãËéÊӹ֡㹤س¸ÃÃÁ  ¨ÃÔ¸ÃÃÁáÅÐÈÕŸÃÃÁ 

                µéͧ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ´éÇÂÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹  ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻѭ­ÒáÅФÇÒÁÃͺ¤Íº

                ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáÅФÇÒÁ¾ÃéÍÁµèÍ¡ÒÃÃͧÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹´éÒ¹µèÒ§æ

  

¡ÒûÃÐÂØ¡µìãªéàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

ÊÓËÃѺÊѧ¤ÁáµèÅÐÃдѺ

                ÃдѺºØ¤¤Å/¤Ãͺ¤ÃÑÇ

                - ÊÒÁÒöãËéµ¹àͧà»ç¹·Õè¾Öè§áË觵¹ã¹ 5 ´éÒ¹

                 1) ¨Ôµã¨ 

                 2) Êѧ¤Á

                 3) à·¤â¹âÅÂÕ

                 4) ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                 5) àÈÃÉ°¡Ô¨

                - ÃÙé¨Ñ¡¤ÓÇèÒ  ¾ÍáÅÐäÁèàºÕ´àºÕ¹¼ÙéÍ×è¹

                - ¾ÂÒÂÒÁ¾Ñ²¹Òµ¹àͧà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§áÅФÇÒÁªÓ¹Ò­

                - ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅФÇÒÁ¾Í㨡ѺªÕÇÔµ·Õè¾Íà¾Õ§  ÂÖ´àÊé¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ã¹

                   ¡ÒôÓçªÕÇÔµ

                 ÃдѺªØÁª¹

                 »ÃСͺ´éÇ ºØ¤¤Å/¤Ãͺ¤ÃÑÇ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§áÅéÇ

                 - ÃÇÁ¡ÅØèÁ·Ó»ÃÐ⪹ìà¾×èÍÊèǹÃÇÁ  â´ÂÍÒÈÑÂÀÙÁԻѭ­ÒáÅÐ

                    ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹áÅЪØÁª¹

                 - ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍÍÒ·ÃÃÐËÇèÒ§ÊÁÒªÔ¡ªØÁª¹·ÓãËéà¡Ô´¾Åѧ·Ò§Êѧ¤Á

                 - ¾Ñ²¹Òä»ÊÙèà¤Ã×Í¢èÒÂÃÐËÇèÒ§ªØÁª¹µèÒ§æ

 

                 ÃдѺÃÑ°ËÃ×ÍÃдѺ»ÃÐà·È

                 »ÃСͺ´éÇ Êѧ¤ÁµèÒ§æ ·Õèà¢éÁá¢ç§

                 - ªØÁª¹/Êѧ¤ÁËÅÒÂæáËè§ÃèÇÁÁ×͡ѹ¾Ñ²¹ÒµÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

                 - ÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹¢Í§»ÃÐà·ÈãËéÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§áÅоÃéÍÁ¡è͹ ¨Ö§¤èÍÂæ

                    ´Óà¹Ô¹¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤Á¢Í§»ÃÐà·ÈãËéà¨ÃÔ­¢Öé¹à»ç¹

                    ÅӴѺæµèÍä»

 

µÑÇÍÂèÒ§¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

                  ÃдѺà¡ÉµÃ¡Ã ä´éá¡è à¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁè

                  ¢Ñé¹·Õè  1  à»ç¹á¹Ç·Ò§¡ÒèѴ¡Òþ×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁã¹ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ

                              à¾×èÍãËé¾ÍÍÂÙè¾Í¡Ô¹ÊÁ¤ÇÃá¡èÍѵÀÒ¾ã¹ÃдѺ·Õè»ÃÐËÂÑ´äÁè

                              Í´ÍÂÒ¡áÅÐàÅÕ駵¹àͧä´é

                  ¢Ñé¹·Õè  2  ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØèÁã¹ÃÙ»ÊˡóìÃèÇÁáç㹡ÒüÅÔµ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´

                              áÅоѲ¹ÒÊÇÑÊ´Ô¡ÒâͧªØÁª¹ã¹ÃٻẺµèÒ§æ à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§

                              ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕÀÒÂã¹·éͧ¶Ôè¹áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡è͹¡éÒÇÊÙè

                              âÅ¡ÀÒ¹͡

                  ¢Ñé¹·Õè  3  µÔ´µèÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÀÒ¹͡ à¾×èͨѴËҷعËÃ×ÍáËÅè§à§Ô¹

                               àªè¹ ¸¹Ò¤Òà ËÃ×ͺÃÔÉÑ·ËéÒ§ÃéÒ¹ àÍ¡ª¹ÁÒªèÇÂ㹡ÒÃŧ·Ø¹

                               áÅоѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ

                  â´ÂÊÃØ»  á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¨Ðà»Ô´âÍ¡ÒÊãËéà¡ÉµÃ¡Ã»ÃÐÂØ¡µìãªé¤ÇÒÁÃÙé  ÀÙÁԻѭ­ÒáÅФÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁã¹áµèÅзéͧ¶Ôè¹  ʹѺʹع¡ÒÃÃÇÁµÑǡѹâ´ÂÍÒÈÑ·ع·Ò§Êѧ¤ÁËÃ×ÍÇѲ¹¸ÃÃÁà»ç¹¾×é¹°Ò¹ÊÃéҧͧ¤ì¡ÃËÃ×Íà¤Ã×Í¢èÒ·Õèà¢éÁá¢ç§ã¹ÃдѺªØÁª¹  ËÃ×ÍÃдѺà¤Ã×Í¢èÒ¸ØáԨàÍ¡ª¹

 

 

                  ÃдѺ¹Ñ¡¸ØáԨ

               -  ÂÍÁÃѺ¡ÒÃÁÕ¡ÓäÃã¹ÃдѺ¾Í»ÃÐÁÒ³ (Normal Profit)áÅÐÁÕà˵ؼŷÕè¾Íà¾Õ§µè͹ѡ¸ØáԨ·Õèŧ·Ø¹  ËÃ×ͼÙé¶×ÍËØé¹áÅеéͧäÁèà»ç¹¡ÒÃáÊǧËÒ¡ÓäÃâ´Â¡ÒÃàÍÒà»ÃÕº¼ÙéºÃÔâÀ¤ËÃ×ͼԴ¡®ËÁÒÂ

                  -  äÁ軯Ôàʸ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡  áµèµéͧÁÕ¡ÒÃÊÃéÒ§ÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ à¾×èÍãËé¾ÃéÍÁÃѺµèͤÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µèÒ§æ  â´ÂÃÐÅÖ¡àÊÁÍÇèÒ¡ÒèСéÒÇãËé·Ñ¹µèÍ¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹ì  µéͧÍÒÈѤÇÒÁÃͺÃÙé  Ãͺ¤ÍºáÅÐÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍÂèÒ§ÂÔè§

                  -  ÊÒÁÒö¡Ùéà§Ô¹ÁÒŧ·Ø¹ä´éà¾×èÍ·ÓãËéÃÒÂä´éáÅеéͧÊÒÁÒöãªé˹Õéä´é

                  -  µéͧÁդس¸ÃÃÁ  «×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ  à¾ÕÂà Í´·¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ

                      Êѧ¤Á  â´ÂÁÕ¡ÒþѲ¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅÔµ  ¡ÒûÃѺ»ÃاÊÔ¹¤éÒ

                      áÅФسÀÒ¾ãËé·Ñ¹¡Ñº¤ÇÒÁµéͧ¡ÒâͧµÅÒ´áÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

                      ·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ 

                  -  ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ㹡ÒÃáºè§»Ñ¹¼Å»ÃÐ⪹ì¢Í§¸ØáԨã¹ÃÐËÇèÒ§¼ÙéÁÕ

                      Êèǹä´éÊèǹàÊÕµèÒ§æ  ä´éá¡è ¾¹Ñ¡§Ò¹ ºÃÔÉÑ· ¼ÙéºÃÔâÀ¤áÅÐÊѧ¤Á

                      â´ÂÃÇÁ

 

                   ÃдѺ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ

                   -  ¡ÒáÓ˹´¹âºÒ¡ÒÃÍÍ¡¡®ËÁÒÂáÅТéͺѭ­ÑµÔµèÒ§æ ËÃ×Í

                       ´Óà¹Ô¹ÇÔ¶Õ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧãËéÂÖ´ÁÑè¹ÍÂÙ躹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§

                       áÅмŻÃÐ⪹ì¢Í§ÊèǹÃÇÁ

                   -  ÁÕ·Ñȹ¤µÔáÅФÇÒÁ¤Ô´·Õè´Õ  º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§  ÊبÃÔµ  

                       ÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂà áÅÐÁÕʵÔ㹡Ò÷ӡԨ¡ÒõèÒ§æ

                -  µÑÇÍÂèÒ§¡ÒáÓ˹´¹âºÒ¡ÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧ ä´éá¡è

·       ¤ÇÒÁ¾Í´Õ  àªè¹  ¡Ó˹´à»éÒËÁÒ»ÃÔÁÒ³à§Ô¹µéͧäÁèÁÒ¡à¡Ô¹ä»¨¹

              à»ç¹¼Å¡ÃзºµèÍàʶÕÂÃÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐäÁè¹éÍÂà¡Ô¹ä»¨¹·Ó

              ãËéàÈÃÉ°¡Ô¨«ºà«Ò

·       ¤ÇÒÁÁÕà˵ØÁÕ¼ÅáÅФÇÒÁ¤ÅèͧµÑÇ  µéͧÊÒÁÒö»ÃѺµÑÇãËé  

               ÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òóì·Õèà»ÅÕè¹á»Å§ä´éÍÂèÒ§ÁÕà˵ØÁÕ¼ÅáÅÐ

               ¤ÅèͧµÑÇ

·       ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á¹Ç¹âºÒ¡ÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧµéͧ·ÓÍÂèÒ§¤èÍÂ

               à»ç¹¤èÍÂä»  â´Â»ÃÐàÁԹʶҹ¡ÒóìÍÂèÒ§Ãͺ¤Íº

·       ¡Òûéͧ¡Ñ¹»Ñ­ËÒ¡è͹·Õè¨ÐÃعáç¢Öé¹  µéͧ¾Ô¨ÒóҶ֧»Ñ­ËÒã¹

               »Ñ¨¨ØºÑ¹áÅÐá¹Çâ¹éÁã¹Í¹Ò¤µ

·       ¡ÒèѴ¡Òô͡àºÕéÂËÃ×Í¡ÒèѴ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹µÃÒµèÒ§»ÃÐà·È  

               ¤ÇÃÍÂÙ躹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÁÕà˵ØÁռŠ¤ÇÒÁ¾Í´ÕäÁèÊÙ§äÁèµèÓ

               ¨¹à¡Ô¹ä»

 

         -  µÑÇÍÂèÒ§¹âºÒ¡ÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â

         º¹¾×é¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§  ¤ÇÃÁØè§ä»ÊÙè¡Ò÷ÓãËéÊѧ¤Áä·Âà»ç¹Êѧ¤ÁáË觡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé  à¾×èÍ·ÓãËéà¡Ô´ÊµÔ»Ñ­­Ò¤ÇÒÁÃͺÃÙéáÅÐÈÕŸÃÃÁÍѹ¨Ðà»ç¹»Ñ¨¨ÑÂÊӤѭ·Õè·ÓãËéÊѧ¤Á´ÓçÍÂÙèä´éÍÂèÒ§à¢éÁá¢ç§áÅоÍà¾Õ§

           à¹×èͧ¨Ò¡¡ÃÐáʢͧâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹ìä´é¡èÍãËéà¡Ô´ÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁèáÅÐÊѧ¤ÁãËÁè·Õèà¹é¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁÃÙé¡Ñ¹ÁÒ¡  ¨Ö§µéͧÊÃéÒ§Ãкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËé¡Ñº¤¹·Ø¡¤¹  µÑé§áµèà¡Ô´¨¹µÒ  µéͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁҵðҹ  âÅ¡¢éҧ˹éÒà»ç¹âÅ¡¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§  µéͧÊÃéÒ§ÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§  ¡Ò÷Õè»ÃЪҪ¹·Ø¡¤¹ä´éÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¶×Íà»ç¹ÇÔ¸Õ·Õè´Õ·ÕèÊش㹡ÒáӨѴ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹  µéͧ¡Ó˹´¤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËéà»ç¹ËÑÇ㨢ͧ¡ÒþѲ¹Òã¹·Ø¡´éÒ¹·Ñ駴éÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ  ´éÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ ÏÅÏ

 

          ÃдѺà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ÃÑ°

          - µéͧÁÕÊӹ֡㹤س¸ÃÃÁ  ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ  ÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙé·Õè

             àËÁÒÐÊÁ ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ´éǤÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻѭ­ÒáÅÐ

             ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº

          - ¡ÒèѴàµÃÕÂÁ¹âºÒ  á¼¹§Ò¹ËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒõèÒ§æ µéͧÊÍ´¤Åéͧ

             ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§â´Âà¹é¹¾Ñ²¹ÒáÅÐá¡é䢻ѭËÒ´éÒ¹Êѧ¤Á

             àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅШԵ㨤Ǻ¤Ùè¡Ñ¹ä»

 

 

           ÃдѺ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì

                    - ¶èÒ·ʹ  »ÅÙ¡½Ñ§¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ãËéà´ç¡

                       áÅÐàÂÒǪ¹  Ê͹ãËé¤Ô´à»ç¹à¢éÒã¨ã¹ËÅÑ¡à˵ؼŠ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹àªÔ§

                       ÊÃéÒ§ÊÃä캹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÈÕŸÃÃÁáÅСÒþѲ¹Ò¨Ôµã¨¤Çº¤Ùè¡Ñ¹ä»

 

 

                    ¤¹·Ø¡ÇÑ·ءÈÒʹÒ

                    - ´ÓçªÕÇÔµº¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒÃÃÙé¨Ñ¡µ¹àͧ ¡ÒäԴ¾Ö觾ҵ¹àͧáÅÐ

                       ¾Ö觾ÒÍÒÈÑ¡ѹáÅСѹÍÂèÒ§àÍ×éÍà¿×éÍà¼×èÍá¼è

                    - ãªéªÕÇÔµÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºËÅÑ¡¤ÓÊ͹¢Í§·Ø¡ÈÒʹҷÕèãËé

                        ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁ¡Ãͺ¤Ø³¸ÃÃÁ

                     - äÁè·Ó¡ÒÃã´æ ·ÕèàºÕ´àºÕ¹µ¹àͧËÃ×ͼÙéÍ×è¹

                     - äÁè¿Øé§à¿×éÍËÃ×Í·ÓÍÐä÷Õèà¡Ô¹µ¹

                     - ÃÙé¨Ñ¡áºè§»Ñ¹áÅЪèÇÂàËÅ×ͼÙéÍ×è¹µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅСÓÅѧ

                        ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹

                     - ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµº¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ ¤×Í ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ¾Í´ÕäÁèÁÒ¡à¡Ô¹ä»

                        ËÃ×͹éÍÂà¡Ô¹ä»

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹