Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

·ÓäÁ¨Ö§ãËé

Why give?

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                ¡ÒÃãËé¹ÕéÁÕËÅÒÂẺ äÁèÇèÒà»ç¹¡ÒÃãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í ¡ÒÃãªéÇѵ¶Ø µÅÍ´¨¹¡ÒÃ͹حҵ ¡ÒÃ͹ØÁѵÔãËéãªé§º»ÃÐÁÒ³  ͹حҵãËéÊÔ·¸Ô

                ÅͧÁÒ¾Ô¨ÒóÒÇèÒ ÊÒà˵آͧ¡ÒÃãËé Áմѧ¹Õé

1.     µ¡¡ÃÐä´¾ÅÍÂ⨹

             à¢ÒàªÔ­ÁÒÃèÇÁ§Ò¹ áÅéÇ¡çºÍ¡ãËéªèÇÂâ¹è¹ªèǹÕè â´Â·ÕèäÁèºÍ¡Åèǧ˹éÒ àËç¹à¾×è͹·Õèà¢ÒÁÒ

        ´éÇ¡ѹªèÇ¡çàŵéͧªèÇ µÒÁà¾×èÍ¹ä» ä»ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à¢ÒáÅéÇ à¢ÒºÍ¡ãËéàÊÕ¤èÒÊÁÒªÔ¡

        ¡çµéͧÂÍÁ  ä»ÃèÇÁà¢éÒ»ÃЪØÁ¡Ñºà¢ÒáÅéÇ ¡çàÅÂÍÍ¡¤ÇÒÁ¤Ô´ à¢Ò¡çàÅÂãËéªèÇÂ·Ó àËÁ×ͼն֧»èÒªéÒ

        áÅéÇ Âѧ䧡çµéͧà¼Ò

2.     à»ç¹à¾×è͹¡Ñ¹

        àËç¹ÇèÒà»ç¹à¾×è͹ àÅÂà¡Ã§ã¨ ãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Íä» ºÒ§¤¹¡çÍéÒ§à»ç¹à¾×è͹¢Í§ÅÙ¡ ¡çàÅ«×éͧ͢«ÖéÍ»ÃСѹ´éǤÇÒÁà¡Ã§ã¨  ËÃ×ͪèÇÂà¾ÃÒеéͧ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒäÁµÃÕäÇé

3.     ËÁ´·Ò§àÅ×Í¡

                ÂÒÁ¨Óà»ç¹ ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡à´ÕÂÇ ºÒ§¤¹¡çºÍ¡ÇèÒ ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡´éÇÂËÃ×Í ÂÒÁ»èÇÂä¢é©Ø¡à©Ô¹ äÁè

        àÅ×Í¡ËÁÍ·ÕèÁÕÍÂÙ褹à´ÕÂÇ áÅéǨÐä»àÅ×Í¡ã¤Ã

4.   à¤ÂÁպح¤Ø³¡Ñ¹

                ºÒ§¤¹àÃÕ¡ÇèÒ à¤ÂÁպѭªÕÍÍÁ㨡ѹ à¢Òà¤ÂªèÇ¡ѹÁÒ¡è͹ ¶Ö§¤ÃÒÇà¢Òà´×Í´Ãé͹¡çµéͧ

        ªèÇÂàËÅ×͵ͺ᷹ºØ­¤Ø³¡Ñ¹

5.     ÈÃÑ·¸Òà¤ÒþºÙªÒ

        ËÒ¡àÃÒàª×èÍÇèÒà¢Òà»ç¹¤¹´Õ à¢Ò·ÓÊÔ觴Õæ àÃÒÈÃÑ·¸Òà¢Ò àªè¹¾ÃÐ ¤ÃÙ ¼ÙéãË­è·Õè¹èÒà¤Òþ àÇÅÒà¢Òµéͧ¡ÒäÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í¡çµéͧªèÇ¡ѹä»

6.     ¶Ù¡ºÑ§¤Ñº      

                ¨ÐãËéËÃ×ÍäÁèãËé¡ç¶Ù¡ºÑ§¤Ñº äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¤èÒ»ÃѺ àÇÅÒàÃÒ·Ó¼Ô´¡®ËÁÒ ËÒ¡äÁèãËé ¡ç¨Ð¶Ù¡¢Ùè

        ÇèÒ¨Ðà»Ô´à¼Â¤ÇÒÁÅѺ ¶Ù¡áÁè´Ø´èÒ ºÑ§¤ÑºãËéÅÙ¡ãËé¢Í§à¾×è͹ à»ç¹ÀÒÇШÓÂÍÁ «Öè§ÍÒ¨¶Ù¡ºÑ§¤Ñº

        ´éÇÂà˵ءÒóì ËÃ×ÍÊѧ¤Áà¢Ò·Ó¡Ñ¹ 仧ҹȾã¤Ãæ à¢Ò¡çãËéà§Ô¹à¨éÒÀÒ¾¡Ñ¹·Ñ駹Ñé¹ ËÒ¡¤Ø³

        äÁèãËé¡ç¨Ð´Ùà»ç¹¤¹á»Å¡Á¹ØÉÂì

7.     ÃÓ¤Ò­ã¨

                ÍÒ¨à»ç¹ÅÙ¡ÁÒÍé͹ÁÒÍÍ´ ¤¹ÃÑ¡ÁÒà«éÒ«Õé ·ÓºèÍÂæ ¡çÃÙéÊÖ¡ÃÓ¤Ò­  ÍÂèÒãËé¾é¹æ ä» ªÑ¡·¹äÁè

        äËÇáÅéÇ ¡çàÅÂãËéä» àÁÕ¹éÍ ¡çÁÑ¡ãªéÇÔ¸Õ¹Õé 㹡Òâͧà§Ô¹¨Ò¡ÊÒÁÕ

 

8.     «×éÍÁÒ¡çãËéä»

                ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËéẺ¹Õé ¶×ÍÇèÒà»ç¹»¡µÔ àÍҢͧ仡çãËéà§Ô¹ÁÒ à»ç¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ蹡ѹ

9.     ·ÓµÒÁ˹éÒ·Õè

                ˹éÒ·Õèà¢Òà»ç¹Ë¹èǧҹªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì à»ç¹ÁÙÅ¹Ô¸Ô à¢Ò¡çµéͧªèǤ¹ãËé

        ¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×͵ÒÁ˹éÒ·Õè µÒÁÀÒáԨ¢Í§à¢Ò·Õèà¢ÒÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Í§¤ì¡Ã˹èǧҹ¹Ñé¹æ áµè¨Ð·Ó

        ´éǤÇÒÁàµçÁ㨠ËÃ×Íà»ÅèÒ ÂѧäÁèÃÙé  à»ç¹¾ÂÒºÒÅ¡çµéͧªèÇÂàËÅ×ͼÙé»èǵÒÁ˹éÒ·Õèàªè¹¡Ñ¹

10. ãËéµÒÁà¾×è͹

                Áѹà»ç¹á¿ªÑè¹ äÁèÇèÒ¨Ðãªéã¹âÍ¡ÒÊÇѹÇÒàŹä·Áì ÇѹÅÍ¡Ãз§ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹´Í¡äÁé ¢¹Á

        à¤ê¡ ËÃ×ͺѵà Ê.¤.Ê.

11. ¨Ñº©ÅÒ¡ä´é

                㹡ÒèѴÃÒ§ÇÑÅ ã¤Ã·Õè¨ÑºÃÒ§ÇÑÅä´é ¡ç¨Ðä´éÃѺÁͺ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ

12.  ʧÊÒÃà¢Ò

                Á¹ØÉÂìàÁ×èÍàË繤¹ä˹µ¡·Ø¡¢ìä´éÂÒ¡ ¡ç¨ÐÃÙéÊ֡ʧÊÒà ÍÂÒ¡ãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í ÍÒ¨ãË颹Á

        仡Թ ãËéà§Ô¹ä» ËÒ§Ò¹ãËé  Áͺ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËé

13.  à¢Òà»ç¹¤¹´Õ

        ¤¹·Ó´Õ  ´Ù´Õ àÃÕ¹à¡è§ ¹ÔÊÑÂ´Õ ¡çÍÂÒ¡ªèÇÂʹѺʹع à¾×èÍáÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ ¤¹·Ó´ÕáÅéÇä´é´Õ ¶éÒäÁèä´é´Õ ¡ç¨ÐÁÕ¤¹ÁÒªèÇÂãËéä´é´Õ

14.  µ¡·Ø¡¢ìä´éÂÒ¡

        â´Â੾ÒФ¹·Õ訹ÊØ´æ ËÃ×ÍÊشʧÊÒÃã¹ËÁÙèºéÒ¹ ¡çÍÒ¨ÁÕÃÒ¡Ò乤鹤¹à¢éÒÁÒËÒ㹡ÒêèÇÂàËÅ×Í ºÒ§¤ÃÑé§ËÒäÁèà¨Í¡ç¨ÐËѹ仴٤¹á¡èà²èÒ à¾×èÍãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í ºÒ§¤¹à¨ÍÍØ·¡ÀÑÂÀÑÂ˹ÒÇ ÍÂÙèã¹ÀÒÇÐä´éÃѺ¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà赯 ¡ç¨ÐÁÕ¤¹ÁÒãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í

15.  ªèǵÒÁÊÑ­ªÒµ­Ò³Á¹ØÉÂì

          ã¹ÀÒÇЩءà©Ô¹ àË繤¹ÅéÁ ¡ÓÅѧ¨Ð¨Á¹éÓËÅÒ¤¹·Õè¶Ù¡½Ö¡ÁÒ´Õ ¨Ðà¢éÒ·Ó¡ÒêèÇÂàËÅ×ͷѹ·Õ

16.  ¶Ù¡ÊÑè§ÁÒãËéªèÇÂ

                àÃÕ¡¡ÇèÒ·ÓµÒÁãºÊÑè§ ¹ÒÂÊÑè§ÁÒãËéªèǾèÍÊÑè§ÁÒãËéªèÇ ¡çµéͧªèÇ¡ѹä»à¾ÃÒмÙéªèÇÂÍÂÙè

        ÀÒÂãµéÍҳѵԺѧ¤ÑººÑ­ªÒ¢Í§à¢Ò

 

                ÊØ´·éÒ¹Õé ËÇѧÇèÒ¤§¨Ð·ÃÒºÇèÒ ·ÓäÁ¨Ö§ãËé ¡ÒÃãËé¡çÁÕËÅÒ´éÒ¹·Ñé§ ªèÇ·ҧ¡ÒÂËÃ×Íáç§Ò¹ªèÇ·ҧ»Ñ­­Ò â´ÂªÕéá¹ÐºÍ¡ÇÔªÒ¡Òà Ê͹ãËéªèÇ·ҧ㨠à»ç¹¡ÒÃãËé¡ÓÅѧ㨠à¾×èÍäÁèãËé·éÍ ãËéµèÍÊÙé â´ÂäÁè¤Ô´¦èÒµÑǵÒ áÅÐÊØ´·éÒÂà»ç¹¡ÒêèÇ·ҧÇѵ¶ØáÅÐà§Ô¹µÃÒ

                ËÅÒ·èÒ¹ÍÒ¨ãªéá¹Ç¤Ô´¹Õé㹡ÒúÃÔËÒáÒêèÇÂàËÅ×Í ã¹§Ò¹ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì áÅÐàÃ×èͧÃÒǵèÒ§æ 㹪ÕÇÔµµ¹àͧä´é                 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹