Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¢¹Á¤Ã¡¨ÔéÁ¼§ªÙÃÊÍÒ¨µÒÂä´é

Sweetmeats  with  seasoning  power , may  be dead

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

13  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

ÃÙéäÇéãªèÇèÒ   »ÅÍ´ÀÑÂäÇé¡è͹

            ¤Ø³µÒ«×éÍ¢¹Á¤Ã¡ÁÒ½Ò¡ËÅÒ¹  ¾Í´ÕäÁèÁÕ¹éÓµÒÅ  àŤԴÇèÒàÍÒ¹éÓµÒÅÁÒãªé¨ÔéÁ¡Ô¹¡Ñº¢¹Á¤Ã¡á·¹  »ÃÒ¡¯ÇèҤسµÒÁͧäÁèàËç¹ ËÂÔº¼§ªÙÃÊÁÒãËéá·¹   ËÅÒ¹«Öè§ÍÒÂØ  3-4  ¢Çº ¡Ô¹ä»à¡Ô´ÍÒ¡ÒüԴ»¡µÔ  Êè§âç¾ÂÒºÒÅ  ¹Í¹ÍÂÙèä´é 2 Çѹ  ËÅÒ¹¡çµÒÂ

            ¼§ªÙÃʹÕéËÒ¡¡Ô¹ÁÒ¡à¡Ô¹¢¹Ò´ÍÒ¨µÒÂä´é  »Ñ¨¨ØºÑ¹¹Õ餹ÍÒÂØÊÑé¹ÁÒ¡  à¹×èͧ¨Ò¡ËÑÇã¨ÇÒ  䵷ӧҹ˹ѡ 

            àÃÒÁÒóç¤ìäÁè¡Ô¹¼ÅªÙÃʡѹ´Õ¡ÇèÒ

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹