Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à»ç¹ÅÁÅéÁª¹»ÃеÙ

Stroke and fall to knock against door

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

                ä»´Ù˹ѧâµéÃØ觠 ¨¹ËÁ´áçÃèÒ§¡ÒÂÍè͹à¾ÅÕÂÁÒ¡  à´Ô¹¡ÅѺºéÒ¹  ÁÒ¹Ñ觺¹·Ò§ÅÒ´  ÊÙ§µèÒ§ÃдѺ  »ÃÐÁÒ³  30  «Á.  ÃÙéÊÖ¡à¾ÅÕÂæ  áÅéÇ¡çÅØ¡¢Ö鹷ѹ·Õ·Ñ¹ã´  ˹éÒÁ×´à»ç¹ÅÁ  ÅéÁ¡ÅÔé§Å§ÁÒµÒÁ·Ò§ÅÒ´  ÃÙéÊÖ¡µÑÇàÅ硹éÍ  ÇèÒ¢Ò仿Ҵà¢è§  ¡ÅÔé§æ  ¾Í¡ÅÔé§àÊÃç¨¡ç§§æ  ÅØ¡¢Öé¹ÁÒ  ÃÙéÊÖ¡ÇèÒã¨ÊÑè¹  ˹éÒ«Õ´  à˧×èÍÍÍ¡

                ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Ö觠 ·éͧàÊÕÂÁÒ¡  à¹×èͧ¨Ò¡ä»¡Ô¹µÐâ¡é·ÕèºÙ´§èÒ  ·Ñ駶èÒÂ˹ѡ  áÅÐÁéǹ·éͧ  ÍÒà¨Õ¹  ¨¹ËÁ´áç  à´Ô¹à¢éÒËéͧ¹éÓ  ÁÖ¹ËÑǧ§  áÅéÇà»ç¹ÅÁ  àÍÒÈÕÃÉÐ仪¹¡Ñº¢Íº»ÃеÙËéͧ¹éÓ  ËÑÇâ¹

                º·àÃÕ¹¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ  ¤¹·ÕèÍ´¹Í¹  ·éͧàÊÕ  ¨¹à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃÍè͹à¾ÅÕ  àªè¹¹ÕéÍÒ¨à»ç¹ÅÁä´é§èÒ  àÇÅÒÅØ¡¢Öé¹ÍÂèÒÅØ¡·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´  à¾ÃÒÐâÅËÔµ¨ÐÊè§àÅÕé§ÈÕÃÉÐäÁè·Ñ¹  áÅÐÍÂèÒà¢éÒã¡Åéà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ÃÔÁ·èÒ  ÃÔÁ¤Åͧ  ÃÔÁ¶¹¹  ã¡ÅéÇÑÊ´ØÁÕ¤Á  àÇÅÒà´Ô¹¡çãËéÁ×ͨѺÂÖ´µÒÁÃÒǵÒÁ¢ÍºäÇé  à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒÂËÒ¡à»ç¹ÅÁ  ¨¹à¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹