Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

½Ù§ª¹µ¡ã¨ÇÔè§àËÂÕº¡Ñ¹µÒÂ

Scare and Escape  to trample (death)

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

          ¡ÒÃä»ÍÂÙè·Õ誹ËÁÙèÁÒ¡  ä´éá¡è¡ÒûÃзéǧ  §Ò¹à·È¡ÒÅ  ¡Òô٧ҹ¤Í¹àÊÔÃìµ   à·È¡ÒÅ仺٪ҷҧÈÒʹҠ ¤¹¨ÐáÍÍÑ´ÁÒ¡  à´Ô¹µÔ´¡Ñ¹

                ÁÕ¤¹µÐ⡹ºÍ¡ÇèÒ  ÁÕÃÐàºÔ´  ´Ñ§æ  à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ  ¤¹ËÁÙèÁÒ¡¨Ðᵡµ×è¹  àÃÔèÁÇÔ觠 ¤¹Í×è¹æ  ·ÕèäÁèä´éÂÔ¹  àË繤¹ÇÔ觡ç¨ÐÇÔ觵ÒÁ  àÅÂÇÔ觡ѹËÁ´  ¡çàÅÂà¡Ô´âÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁ  ÇÔè§àËÂÕº¡Ñ¹µÒ  ¤¹á¡èáÅÐà´ç¡ÁÑ¡¨ÐäÁèá¢ç§áç  ÅéÁ§èÒ  ËÒ¡ÅéÁáÅéÇ¡ç¨Ð¶Ù¡àËÂÕº  àÁ×èͶ١àÂÕº¡ç¨ÐÅØ¡äÁè¢Öé¹  à¾ÃÒШÐÁÕà·éÒÁÒàËÂÕº«éÓ¡Ñ¹æ  ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ  ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨µÒ¹ѺÃéͤ¹  áÅкҴà¨çºÍÕ¡ÁÒ¡

                âçàÃÕ¹áËè§Ë¹Öè§ã¹¨Õ¹á´§  à»ç¹âçàÃÕ¹à´ç¡æ  à¡èÒá¡è  »ÃÐÇѵÔà¤ÂÁÕ¤¹àËç¹¼Õ  Çѹ˹Öè§ÁÕà´ç¡¤¹Ë¹Ö觨ÐàÅè¹ËÃ×ͨÃÔ§æ  äÁè·ÃÒº  µÐ⡹µ¡ã¨ÇèÒàËç¹¼Õ  à·èÒ¹Ñé¹áËÅР ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡ªÑé¹ÇÔè§Å§ºÑ¹ä´ÁÒ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  àËÂÕº¡Ñ¹  áÅе¡ºÑ¹ä´  ¨¹à¡Ô´¡ÒõÒÂà¡Ô´¢Öé¹

                ¡ÒäǺ¤ØÁÍÒÃÁ³ì  ã¹¢³Ð˹ÕÀÑ¢ͧ½Ù§ª¹  ¹Ñé¹ÊӤѭÁÒ¡·Õè¨Óà»ç¹µéͧÁÕ¡ÒÃÇҧἹ¤Çº¤ØÁʶҹ¡Òà â´Â੾ÒмÙé¨Ñ´§Ò¹  ËÃ×Íà¨éÒÀÒ¾§Ò¹  ÍÕ¡·Ñ駷ء¤¹äÁè¤ÇèеÐ⡹àÅè¹æ  ¡Ñ¹

ÇèÒÁÕ  ÃÐàºÔ´  ËÃ×ÍàËç¹¼Õ  ¡ÒÃ;¾˹ÕÀѹÑé¹  ã¹½Ù§ª¹  ¡ç¤ÇÃÁÕ¡Òý֡«éÍÁ¡ÒÃ˹ÕÀÑ´éÇ  ¨Ðä´é˹Õä´éÃÇ´àÃçÇ  ÁÕÃÐàºÕº  áÅÐäÁèÁÕÍغѵÔà˵Ø

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹