Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

»ÅÍ¡ÂÒ§áÅÐÂÒ¤ØÁ㹡ÃÐà»ëÒ¤ÙèËÁÑé¹  (·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÅèǧà¡Ô¹)

Rubber and Birth Control Drug in Bag of Your Girl Friend

                àÃ×èͧ¹Õéà¡Ô´¢Ö鹨ÃÔ§à»ç¹¢èÒǵÒÁ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìÊÒǤÙèËÁÑé¹Íա˹Öè§à´×͹¨Ðáµè§§Ò¹¡Ñ¹  ÂѧäÁèà¤ÂÅèǧà¡Ô¹¡Ñ¹  à»ç¹ÊÒÇÊÇ  áÅéǾÖè§ä»·Ó§Ò¹·ÕèãËÁèã¹âç§Ò¹ÁÕ˹ØèÁæ  ÁÒÃØÁ¨ÕºÍÂÙè  ·ÓãËé¤ÙèËÁÑé¹Ë¹ØèÁ·Õ赡§Ò¹ÍÂÙèàÃÔèÁÃÐáǧ

                Çѹ˹Ö觤ÙèËÁÑé¹Ë¹ØèÁ¾ºÂÒ¤ØÁáÅлÅÍ¡Âҧ㹡ÃÐà»ëÒ¶×ͧ͢¤ÙèËÁÑé¹ÊÒÇ  ¨Ö§à¡Ô´ºÑ¹´ÒÅâ·ÊР ¤Ô´ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇäÁèà»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹ä´éáÅéÇ  ¤ÙèËÁÑé¹ÊÒǵéͧä»àÊÕµÑÇãËé¡Ñºá¿¹Ë¹ØèÁ¤¹ãËÁèá¹èæ  ¨Ö§àÍÒ¢Çҹ仿ѹÈÕÃÉФÙèËÁÑé¹ÊÒǵÒÂ͹Ҷ  áÅéǵÑÇàͧ¡çµéͧ¶Ù¡¨ÑºµÑÇ令ØÁ¢Ñ§»ÅèÍÂãËé­ÒµÔ¾Õè¹éͧàÈÃéÒâÈ¡¤ÃèÓ¤ÃÒ­ÇèÒËÒ¡ÇèÒ¤ÙèËÁÑé¹ÊÒÇäÁè´Õ¡ç¹èҨлÅèÍÂä»äÁèãªèÁÒ¦èҡѹ

                ÊÒà˵بÃÔ§æ  ÇèÒ·ÓäÁÂÒ¤ØÁáÅлÅÍ¡ÂÒ§¨Ö§ÍÂÙè㹡ÃÐà»ëÒÊÒÇ

¤Ô´·Ò§Åº:

          à»ç¹¨ÃÔ§´Ñ§·ÕèΌ˹ØèÁ¤Ô´  ¤×Íä»ÁÕΌãËÁèáÅéÇÁÕÍÐäáѹáÅéÇ

¤Ô´·Ò§ºÇ¡:

          -  ÁÕ¤¹ÁÒᨡ¶Ø§ÂÒ§áÅéÇÃѺäÇé

                -  ·´ÅͧÂÒ¤ØÁ¼ÊÁÂÒÊÃмÁ  à¾×èÍ·ÓãËé¼ÁÂÒÇàÃçÇ

¢éͤÇÃÃÐÇѧ:

          ·ÓÍÐä÷Õè·ÓãË餹¤Ô´Êͧ§èÒÁÊͧá§è  ÍÒ¨¶Ö§µÒÂä´éà¾ÃÒФÇÒÁÃÐáǧ

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹