Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  àÁÉÒ¹  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¼Å»ÃÐ⪹ì·Ñº«é͹

Overlapping  Benefit

 

        »ÃÐ⪹ì¢Ñ´¡Ñ¹ÃÐËÇèÒ§¼Å»ÃÐ⪹ì¢Í§¼Ù黡¤Ãͧ¡Ñº¼Å»ÃÐ⪹ì¢Í§ªÒµÔ

                »¡µÔ¤¹àÃÒ¡çÁÕ¤ÇÒÁµéͧ¡Òà áµèËÒ¡à¢Òà¢éÒÁÒà»ç¹¢éÒÃÒª¡Òà ËÃ×͹ѡ¡ÒÃàÁ×ͧ  ËÒ¡µÑ´ÊÔ¹ÍÐäÃÁռŻÃÐ⪹ìÊèǹµÑÇ  áͺὧ¼Å»ÃÐ⪹ìÊèǹµÑÇ  ¡çà»ç¹¡Ò÷بÃÔµÍÂèҧ˹Öè§

                ¡ÒÃÃѺÊÔ¹º¹  ¡ÒÃÃѺ¤èÒ¤ÍÁÁÔªªÑè¹  à»ç¹¤ÍÃÑ»ªÑè¹ÊÕ´Ó  ¼Å»ÃÐ⪹ì·Ñº«é͹  ÁÕÅѡɳÐÊÕà·Ò  Áͧ´ÙáÅéÇàËÁ×͹à»ç¹¼Å»ÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁ  áµèÁռŻÃÐ⪹ìÊèǹµÑÇ«é͹ÍÂÙèὧÍÂÙè

                ¤ÇÒÁÊÅѺ·Ñº«é͹  µÒÁÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѲ¹ì  ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÁÕ¸ØáԨ  ¡çÍ´äÁèä´é  ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÍÒ¨¨ÐÍÍ¡¹âºÒ  ¡®ËÁÒ  ·ÕèàÍ×éÍÍӹǻÃÐ⪹ìÊèǹÃÇÁ  áµèÁÕÊèǹ»ÃÐ⪹ìÊèǹµÑÇÁÕàÍÕèÂÇ´éÇÂ

                ¡Ò÷Óàªè¹¹Ñé¹ÍÒ¨ä´é»ÃÐâª¹ì  ¨Ò¡µÓá˹觡ÒÃàÁ×ͧ ÁÕâÍ¡ÒʤÃͺ¤ÅØÁ·ÃѾÂҡà ÁÕâÍ¡ÒÊÃÙé¢éÍÁÙÅÁÒ¡¡ÇèÒ ¡ç¨Ðä´é»ÃÐâª¹ì  ÁÕËØé¹Êèǹ¢Í§µÑÇàͧ  ¢Í§­ÒµÔ¾Õè¹éͧ ÁÒà»ç¹¤ÙèÊÑ­­Ò¡ÑºÃÑ°  ¡ÒÃáͺ·Ó¼Å»ÃÐ⪹ì¨ÐÁÕ»ÃÔÁÒ³ÁËÒÈÒÅ

                ¨Ò¡¡ÒôÓçµÓá˹觷ҧ¡ÒÃàÁ×ͧ  ¡ç¨ÐÃÙé¡è͹·Õ褹Í×蹨ÐÃÙé  à¢Ò¡ç¨ÐÍÍ¡·ÓÍÐäáè͹·Õè¨ÐÁÕÁµÔ  ¤ÃÁ.  àªè¹  ¡è͹µÑ´ÊԹ㨠 ÃÙéÇèÒËØ鹨ТÖé¹  ¡çªÔ§ä»«×éÍËØ鹡è͹ ËÒ¡ÃÙéÇèÒËÒ¡ÁÕÁµÔáÅéÇËØ鹨е¡  ¡ç¨ÐÃѺ෢ÒÂÍÍ¡¡è͹

          ÃÙéÇèÒ·Ò§ÃÒª¡ÒèеѴ¼èÒ¹  ¡çÃÙé¡è͹¤¹Í×è¹  ¡çÃѺ仴ѡ«×éÍ·Õè´Ô¹äÇéÅèǧ˹éÒ  ¾ÍÁÕÁµÔÍÍ¡ÁÒÃÒ¤Ò·Õè´Ô¹¡ç¨Ð¢Öé¹

                ¡ÒÃÃÙéÍÂÙèã¹ÃÒª¡Òà ÁÕöÃÒ¡çÍÒ¨àÍÒöËÅǧ¹éÓÁѹËÅǧ·Ó·ÕÍ͡仵ÃǨÃÒª¡Òà á·é¨ÃÔ§¡çὧ·Ó¸ØáԨÃéÒ¹µÑÇ´éÇÂ

                ¡Ò÷Óâ¤Ã§¡Òà áÅéǨѴÊÃ纻ÃÐÁҳŧ㹾×é¹·Õè¢Í§µ¹àͧ  «Öè§äÁèàÊÁÍÀÒ¤  ¡Ò÷Óâ¤Ã§¡Ò÷Õè¨Ðä»àÍ×éÍ»ÃÐ⪹ìµè͸ØáԨ¾Ç¡¾éͧ  àªè¹  â¤Ã§¡ÒûÅÙ¡»èÒáÅéÇ仫×é͵é¹äÁé¨Ò¡¾Ãä¾Ç¡

                ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÍÒ¨ãË餹Í×蹶×ÍËØé¹ã¹ºÃÔÉѷŧ·Ø¹á·¹µÑÇàͧ  ¨Ðä´éäÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ㹪èǧ·Õè´ÓçµÓá˹è§ÍÂÙè  ·Õè·Ó¡çÁաͧ·Ø¹µÒºÍ´  áÅéÇáµèºÃÔÉѷŧ·Ø¹¨Ðä»·ÓÍÐäà àÃÒäÁèÃÙéÍաẺ¡ç¤×Í  àÍÒä»ãËéºÃÔÉѷŧ·Ø¹áªèäÇé  à¡çºäÇé¤×¹µÍ¹¾é¹µÓá˹è§

                ¡ÒÃâ͹ãËé­ÒµÔ  ºØµÃ  ÀÃÃÂÒ  ÃѺ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊèǹµÑÇä»´ÙáÅá·¹  áµè¡çÂѧ»éͧ¡Ñ¹ÍÐäÃäÁèä´é  ·Õè¨ÐàÍÒ¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹ÃÒª¡Òà 仺͡  ãËé­ÒµÔ¾Õè¹éͧ价ӻÃÐ⪹ì¨Ò¡¢éÍÁÙŹÑé¹ä´é

                ¶Ö§»ÕãËÁè  à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕµÓá˹觨ÐÁÕ¤¹àÍҢͧ¢ÇÑ­ÁÒãËéËÒ¡à¡Ô¹  3,000  ºÒ·  äÁèä´é  ¡Ã³Õ仵èÒ§»ÃÐà·È  à¢ÒãËé¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡  áÁéÇèÒÁÙŤèÒäÁèÁÒ¡  áµèÁդس¤èÒ·Ò§¨Ôµã¨ ºÒ§¤¹à¢ÒãËé¢Í§¢ÇÑ­ºèÍÂæ  àËÁ×͹  ÅêͺºÕé  à¾×èͼŻÃÐ⪹ìã¹Í¹Ò¤µ

                ÊÑ­­Ò·Õè¤ÙèÊÑ­­ÒÁÕá¹Çâ¹éÁà»ç¹â¤Ã§¡Ò÷ÕèÁռŻÃÐ⪹ì·Ñº«é͹ ¡ç¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´ãËéÊÑ­­Òà»ç¹âÁ¤ÐµÒÁ¡®ËÁÒÂ

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹