Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

12  ÊÔ§ËÒ¤Á  2554

¨Ôµ¤¹ÊÕè¡ÅØèÁ

Mind Four

                ¨Ôµ¤¹¹Ñé¹ä«ÃìÁÕ¾ÅѧÁÒ¡  ¨Ôµ¹Ñ鹤ԴÈÃÑ·¸ÒÍÂèÒ§ÅÖ¡«Öé§ÍÂèÒ§äà ¤Ô´·éÍá·éËÁ´ËÇѧàª×èÍ¼Ô´æ  ÍÂèÒ§äà ¡ç¨ÐÊ觼Ŵ֧㨤¹ã¹·Ó¹Í¹¹Ñé¹  àÁ×èÍã¨ÁÕ·Ñȹ¤µÔÍÂèÒäà ¡çÊ觼Ŷ֧¡ÒäԴä»ã¹·Ó¹Í§¹Ñé¹  ÊÔ觨ÐÊ觼Ŷ֧¡ÒáÃзӾĵԡÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñ¹  ÍÕ¡»ÃСÒÃ˹Ö觨Ե¹Ñ鹡ç¨ÐÊ觵èÍ¡Åä¡¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÃèÒ§¡ÒÂãËéÊÙé  ¶Í  ËÃ×Íà©Âæ  à¾×èÍàµÃÕÂÁ¡ÒÃà¢éÒÊÙè¡ÒûÃѺ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÍÇÑÂÇР ãËéàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁÊÙé  ËÃ×ͶÍÂËÃ×ÍäÁèÊè§ÍÐäÃàÅ  «Öè§á¹Ç¤Ô´¹ÕéàÍÒÁÒãªéä´é·Ø¡ÊÒ¢ÒáÁéÇèÒ¨Ðà»ç¹ÇÔªÒ¡ÒÃá¾·Âì  ¨ÔµÇÔ·ÂҾĵԡÃÃÁÈÒʵÃì·Ø¡ÊÒ¢Ò

                ¨Ôµ¤¹¹Ñé¹ÍÒ¨áºè§à»ç¹ÊÕ¡ÅØèÁ´Ñ§¹Õé

                1.  ¨Ôµà·¾

          ¤×ͤԴã¹àªÔ§´Õ  â´ÂºÃÔÊØ·¸Ôì  àªè¹àÁµµÒ  ·Óä´éá¹è  ÁÑè¹ã¨  ªèÇÂàËÅ×ͤ¹äÁèàÍÒà»ÃÕº

                2.  ¨Ôµà·¾ÁÒÃ

                ¤×Í  ¤Ô´´Õ  ¾Ù´´Õ  ã¹àªÔ§à·¾  áÅÐáͺὧ´éÇÂÁÒ÷ÕèËÇѧ»ÃÐ⪹ìÊèǹµ¹  ÊÃéÒ§ÀÒ¾´Ù´Õ  «è͹¡ÒÃà»ç¹¤ÍÃÑ»ªÑè¹äÇéÀÒÂã¹  ªèÇÂàËÅ×Íà¢Ò¡çËÇѧ¼ÅµÍºá·¹·Õè«é͹àÃé¹äÇéÍéÒ§»ÃЪҸԻäµÂáµè¨ÃÔ§æ  à¼´ç¨¡ÒÃªÑ´æ  ºÒ§¤¹àÃÕ¡ÇèÒ  à·¾ºØµÃ㹤Òëҵҹ  ˹éÒà¹×éÍã¨àÊ×Í  ÁÒÃÍÂÙèã¹Ãèҧ෾

                3.  ¨ÔµÁÒÃà·¾

                ¤×Í  ¤Ô´ªÑèÇ  ·ÓªÑèÇ  ã¹àªÔ§ÁÒÃáµè¡çáͺὧ¤ÇÒÁËÇѧ´Õ«è͹äÇé  ªÍº´èÒÇèÒ´èÒ¡ÃÒ´áµèà¾×è͵éͧ¡ÒôѴ¹ÔÊÑ  ËÇѧ´ÕµèÍà¢Ò  ¾Ù´äÁèÃÑ¡ÉÒ¹éÓ㨠 à»ç¹à¼´ç¨¡ÒÃÃÑ°»ÃÐËÒ÷Õè·ÓãË餹äÁèªÍº  áµèà¾×èÍàÍÒªÒµÔÍÂÙèÃÍ´ºÒ§¤¹àÃÕ¡ÇèÒâ¨ÃÁդس¸ÃÃÁ

                4.  ¨ÔµÁÒÃ

                ¤×Í  ¤Ô´ªÑèÇ  ·ÓªÑèÇã¹àªÔ§ÁÒà ¡ÅéÒà»Ô´à¼ÂµÑÇÇèÒµÑÇàͧ·ÓäÁè´ÕÍÂèÒ§à»Ô´à¼ÂªÑèÇẺÊØ´æ  ´Ù§èÒÂÇèÒªÑèǨÃÔ§æ  ¤Ô´ÇèÒ¢éҨзÓẺ¹ÕéÅÐã¤Ã¨Ð·ÓÍÐäéѹä´é

 

                ¹Õèà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§¨Ôµ¤¹ÊÕè¡ÅØèÁ  «Ö觨ÐÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¤¹·ÑèÇæ  ä»·Ø¡æ  ÍÒªÕ¾

 

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹