Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

·ÓºØ­´éÇ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ äÁèÁÕʵҧ¤ì¡çä´éºØ­

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

16  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2548
Font : CordiaUPC  

 

        ¡Ò÷ӺحÁÕÊÔºÍÂèÒ§ ·Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ã¹àÁ×ͧä·Â¤×Í¡Ò÷ӧҹ«Ö觡çà¹é¹ä»·ÕèÇѵ¶Øá·¹ ÊÓËÃѺÍÀÑ·ҹáÅиÃÃÁ·Ò¹ ¡çá·ºäÁè¤èÍÂàËç¹àÅ ¡ç¤§à»ç¹¡ÃÐáʢͧâÅ¡·Õèà»ç¹ºÃÔâÀ¤¹ÔÂÁ

            ÈÕÅÊ觷ÓãËéÊÙ§

            ¤¹·ÕèÁÕÈÕÅ 5 ÁÑ¡à»ç¹·ÕèäÇéÇÒ§ã¨ãËé·Ó˹éÒ·ÕèãË­èâµ à¾ÃÒÐàª×èÍá¹èÇèÒ¨ÐäÁè·ÓÃéÒÂã¤Ã äÁè¤ÍÂä»ÃÕ´ä¶è äÁèàÍҢͧÃÑ¡¢Í§Ëǧã¤Ã à»ç¹¤¹¾Ù´¤Óä˹¡ç¤Ó¹Ñé¹ áÅÐÁÕʵԵÅÍ´àÇÅÒ㹡Ò÷Ó˹éÒ·Õèà»ç¹ËÑÇ˹éÒ

ÈÕÅ»Ãا·ÓãËéÊÇÂ

            ¤¹·ÕèÁÕÈÕÅ ¨ÐÁÕã¨ÍÔèÁàÍÔº´éǤÇÒÁ´Õ ÍÕ¡·Ñ駾ÂÒÂÒÁ»ÃѺ»ÃاµÑÇãËé´ÕÍÂÙèàÊÁÍ ÃÐÇѧáÅÐÊÓÃÇÁµ¹

ÈÕŹӷÓãËéÃÇÂ

            ¤¹·ÕèÁÕÈÕŨзÓãËéÁÕâÀ¤·ÃѾÂìà»ç¹à¡ÃÒÐ à»ç¹à¡ÃÒÐáË觤ÇÒÁ´Õ ã¤Ã¡çãÊèÃéÒÂäÁèä´é µÒÂ仡çäÁ赡ÍÂÙèã¹ÍºÒÂÀÙÁÔ

ÈÕÅà»ç¹ÂÍ´·ÓãËé»ÅÍ´ÀÑÂ

            ¤¹·ÕèÁÕÈÕÅà»ç¹ËÅÑ¡ ¨Ð·ÓãËéà»ç¹¤¹äÁè»ÃÐÁÒ· «Ö觤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·à»ç¹Ë¹·Ò§áË觤ÇÒÁµÒ ¡ÒÃÁÕÈÕŨ֧·ÓãËéªÕÇÔµ»ÅÍ´ÀÑ ¨Ò¡¤¹·Õè¤Ô´ÃéÒÂÁÒ ¨Ò¡¡Ò÷ÕèàÃÒäÁè·Ó¼Ô´¾ÅÒ´ËÃ×Íä»·ÓÃéÒÂã¤Ã ¨¹ÁÕáµè¤¹¨Ð¨éͧ·ÓÃéÒµÒ áÅÐÈÕÅ¡ç¨ÐäÁèÅØèÁËŧ仡ѺͺÒÂÁØ¢ ·Õèà»ç¹Ë¹·Ò§ÊÙè¤ÇÒÁËÒ¹Ðä´é      

                                                                                                          

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹