Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºØ­ 10 ÍÂèÒ§

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

16  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2548
Font : CordiaUPC  

 

1.      áºè§»Ñ¹Çѵ¶Ø ÊÔ觢ͧ »Ñ¨¨Ñ 4

2.      ÃÑ¡ÉÒÈÕÅ

3.      ¨ÔµÀÒǹÒ

4.      Íè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹

5.      àÊÕÂÊÅЪèǧҹ¤¹Í×è¹áÅÐÊѧ¤Á

6.      à©ÅÕè¤ÇÒÁ´ÕãË餹Í×è¹ä´éª×蹪Á

7.      ͹ØâÁ·¹Ò ª×蹪Á ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éҢͧ¤¹Í×è¹

8.      ¿Ñ§¸ÃÃÁ ÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙé·ÕèÁÕÊÒÃлÃÐ⪹ìµèͪÕÇÔµ

9.      áÊ´§¸ÃÃÁ ᨡ¨èÒ¸ÃÃÁ·Ò¹ ÇÔ·ÂÒ·Ò¹

10. ÁÕÊÑÁÁÒ ·ÑȹРàª×èÍ¡®áË觡ÃÃÁ àª×è͵ÒÁËÅÑ¡à˵ؼÅ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹