Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

Åç͵àµÍÃÕè  ÅǧâÅ¡

Lottery  Trick

 

         ¡ÒÃËÅÍ¡àÍÒà§Ô¹¤¹¨Ò¡¤ÇÒÁâÅÀ  â´ÂãªéÅç͵àµÍÃÕèà»ç¹à˵ب٧㨠 à¢ÒÁÕ¡ÒÃËÅÍ¡à»ç¹·ÕÁ  ´Ñ§¹Õé

1.  ¢ÑºÃ¶ÁÒËÒ«×éÍ·Õè´Ô¹

2.  àÅ×Í¡ºéÒ¹·ÕèÁÕ¤¹á¡è  ÁÕÍѹ¨Ð¡Ô¹  ÍÍ¡âÅÀ  ÍÂÙèËèÒ§ä¡Å­ÒµÔ¾Õè¹éͧ

3.  ¾Ù´¨ÒãËé¤Øé¹à¤Â  à¨Íö»Ô¡ÍѾäÇé

4.  ÃÍãËé¾èͤéÒËÃ×ÍáÁè¤éÒ·Õè¨Ð¢ÒÂäÁé¡ÇÒ´  ¾ÃÁàªç´à·éÒ  àÊ×éÍ  ·ÕèËÒºËÔéÇä´é¢ÒÂ¶Ù¡æ  àªè¹  20-30  ºÒ·/ªÔé¹

5.  áÁè¤éÒá¡Åé§ÅéǧãËéÅç͵àµÍÃÕèËÅè¹

6.  ¤¹ËÒ·Õè´Ô¹·Ñ¡ÇèÒµÃǨÅç͵àµÍÃÕèÂѧ

7.  áÁè¤éҺ͡ÇèÒÂѧ

8.  ¤¹ËÒ·Õè´Ô¹¡çàź͡ÇèÒ¨ÐàÍÒ㺵ÃǨöàµÍÃÕèã¹Ã¶»Ôê¡ÍѾÁÒµÃǨ

9.  µÃǨÅç͵àµÍÃÕè¾ÃéÍÁ¡Ñ¹·Ñ駠 3  ½èÒ  ÁÕ¤¹á¡èà¨éÒºéÒ¹áÁè¤éÒ¢ÒÂäÁé¡ÇÒ´  ¤¹ËÒ«×éÍ·Õè´Ô¹

10.  áÅéÇ¡ç¨ÐáÊ´§¤ÇÒÁ´Õã¨ÇèÒ¶Ù¡Åç͵àµÍÃÕèáÅéÇ

11.  áÁè¤éҺ͡ÇèÒà¢Òà»ç¹¤¹µèÒ§´éÒÇ¢Öé¹à§Ô¹äÁèä´éËÃ×Íà˵ؼÅÍ×è¹

12.  à¨Ã¨Ò¡Ñ¹ÇèÒ ¤¹á¡è¡Ñºà¨éҢͧö¨ÐËØ鹡ѹ«×éÍÃÒ§ÇÑÅ  4  áʹ  ¡ç¢Í«×éÍáʹà´ÕÂÇ¡ç¾Í

13.  àÍÒà§Ô¹¨Ò¡¤¹á¡è¡è͹ÇèÒ ÁÕà§Ô¹Ê´à·èÒäÃÁպѭªÕ㹸¹Ò¤ÒÃËÃ×Íà»ÅèÒ  ÁÕÊÃéͤͷͧ¤ÓËÃ×Íà»ÅèÒàÍÒÁÒµÕà»ç¹ÃÒ¤Òà§Ô¹Ê´¡çä´é

14.  ¤¹á¡èàÍÒà§Ô¹Ê´áÅзͧ¤ÓÁÙŤèÒ  60,000  ºÒ·ãËé

15.  ãË餹á¡è¶×ÍãºÅç͵àµÍÃÕèäÇé

16.  ÊÓËÃѺ¤¹¢ÑºÃ¶¨Ð¾ÒáÁè¤éÒä»àÍÒà§Ô¹·Õ踹ҤÒÃ

17.  ¹Ò¹à·èÒä÷Ñé§áÁè¤éÒáÅФ¹ËÒ«×éÍ·Õè´Ô¹¡çäÁè¡ÅѺÁÒÊÑ¡·Õ

18.  ¤¹á¡èàÍÐã¨Ê§ÊѨж١ËÅÍ¡áÅéÇ  ¨Ö§¢ÑºÃ¶ä»ËÒÅÙ¡ªÒ·ÕèºéÒ¹ËèÒ§ÍÍ¡ä»  500  àÁµÃ

19.  ÅÙ¡ªÒÂÇèÒ¶Ù¡ËÅÍ¡áÅéǨ֧ÇÔ·ÂØãËéµÓÃǨ仴ѡ  »ÃÒ¡®ÇèÒäÁè·Ñ¹àÊÕÂáÅéÇ

               ¨Ò¡¡ÒõÃǨÊͺãºÅç͵àµÍÃÕ辺ÇèÒµÑÇàÅ¢ÁÕ¡Òõºáµè§áµèµÑÇÍÑ¡ÉáӡѺãµéµÑÇàÅ¢äÁèä´éá¡é䢨֧àË繪ѴਹÇèÒà»ç¹Åç͵àµÍÃÕ赺áµè§  áµè¤¹á¡è¨ÐÁͧäÁè¤èÍÂàËç¹

º·àÃÕ¹àÃ×èͧ¹Õé 

               -  ÍÂèÒµ¡à»ç¹àËÂ×èͧ͢¤ÇÒÁâÅÀ

               -  ÍÂèÒàª×èͤ¹§èÒÂ

               -  ÍÂèÒ»ÅèÍÂãË餹á¡è仵¡Å§·ÓÍÐäõÒÁÅӾѧ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹