Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºÔ´¼éÒäÅè¹éÓãÊè½Ò¶Ñ§¾ÅÒʵԡ

Safety Talk :  Lift up too fast

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

 

        Ê͹ÅÙ¡ãËéÃÙé¨Ñ¡·ÓÀÒáԨªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§µÑÇàͧ

            Çѹ˹Ö觫ѡ¶Ø§à·éÒãËéÅÙ¡  àŪǹÅÙ¡ÁÒªèǺԴ¶Ø§à·éÒ  ãËéáË駡è͹µÒ¡  ¨Ðä´éáËé§àÃçÇ  áÅкéÒ¹äÁèª×é¹  ¾ÍºÔ´¹éÓãÊè½Ò¶Ñ§¾ÅÒʵԡàÊÃç¨ ¡çÁÕ¹éÓÍÂÙè¾Í»ÃÐÁÒ³  ÊÑè§ãËéÅÙ¡àÍÒ¹éÓ㹽Ҷѧä»à·  ºÍ¡ãË顤èÍÂæ

            áµè¾ÅÒ´ä»  Å١¡½Ò¶Ñ§ ´Ö§ä»ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçǵÒÁËÅÑ¡¿ÔÊÔ¡Êì  ¹éÓàÁ×èͶ١¡ÃЪҡ¨ÐÍÂÙè¹Ô觠 ½Ò¨Ðà¤Å×è͹·Õèä» ¹éÓ¡ç¨ÐË¡ÍÍ¡¨Ò¡½Ò¶Ñ§  ¹éÓ¨Ö§à»Õ¡¾×é¹  ¨Ö§µéͧÃÕºãËéÅÙ¡àÍÒ¼éÒÁÒàªç´ãËéáË駠 à¾ÃÒо×é¹·Õèà»Õ¡¹éÓà»ç¹¢Ñ鹺ѹ䴠 áÅЪҹ¾Ñ¡  »éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵بҡ¡ÒÃÅ×è¹Ë¡ÅéÁµèÍä»  áÅзÓãËé¾×é¹àÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃà»Õ¡ä´é

            ·ÓÍÐäùÑé¹µéͧÁÕʵԠ áÅеéͧÃÙéàÃ×èͧËÅÑ¡¿ÔÊÔ¡Êì´éÇ ÁÔàªè¹¹Ñé¹  ¡ç¨ÐÃÐÇѧäÁè¶Ù¡  µÒÁËÅÑ¡¢Í§¡®¸ÃÃÁªÒµÔ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹