Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ÊÔ§ËÒ¤Á  2550

ÂèͤÇÒÁâ´Â ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÊѨ¸ÃÃÁ¾×é¹°Ò¹ÊӤѭ¢Í§ªÕÇÔµ

Life  Basic  in  Truth

 

àÃÕ¹ÃÙéªÕÇÔµ

        -  àÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡»ÃÐʺ¡ÒóìªÕÇÔµ´Õ¡ÇèÒàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡µÓÃÒáÅÐËéͧàÃÕ¹·Õèà»ç¹à¾Õ§ÊÁÁصÔ

        -  Ãкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»ç¹¾×é¹°Ò¹ÃͧÃѺ¤ÇÒÁÁÑ蹤§  Êѧ¤Á  áÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

        -  ¾×é¹°Ò¹ªÕÇÔµ  ´ÓçªÕÇÔµâ´ÂäÁè»ÃÐÁÒ·  äÁè¹Ó·ÃѾÂҡ÷éͧ¶Ôè¹ ÁÒãªéÍÂèÒ§ÊÃØèÂÊØÃèÒÂ

- ªÕÇÔµµéͧÁØè§ÊÙè¤ÇÒÁÁÑ蹤§ÂÑè§Â×¹

 

¤¹µèÒ§¶Ôè¹

- ¤¹¶Ôè¹Í×è¹ÁÒÃèÇÁãªé·ÃѾÂҡ÷éͧ¶Ôè¹  µéͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¤¹ã¹·éͧ¶Ôè¹´éÇÂ

        -  ÍÂèÒÅ×ÁµÑÇàÍÒ·ÃѾÂҡ÷éͧ¶Ôè¹ä»ºÃÔ¡ÒÃãË餹µèÒ§¶Ô蹡è͹¨¹àÅÂà¶Ô´  àªè¹·ÃѾÂҡ÷èͧà·ÕèÂÇ

           ·ÃѾÂҡôԹ  »èÒäÁé  ÊѵÇì»èÒ

        -  ¡ÒùӷÃѾÂҡ÷Õèà»ç¹¼Å¼ÅÔµ¨Ò¡¤¹·éͧ¶Ôè¹Êè§ÍÍ¡ä»ãË餹µèÒ§¶Ôè¹  â´ÂàËç¹á¡èà§Ô¹ã¹¢³Ð·Õè

           ¤¹ã¹·éͧ¶Ôè¹µ¡ÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾ÂÒ¡ÅÓºÒ¡  ÂèÍÁäÁèÊÁ´ØÅ

        -  ¡ÒÃãËé¹éÓã¨á¡è¤¹Í×è¹à»ç¹ÊÔ觴ՠ áµèµéͧÁÑ蹤§ã¹ÊѨ¸ÃÃÁ äÁè¢Ò´¡ÒÃÃÙéà·èҷѹ ÁÔàªè¹¹Ñ鹤¹µèÒ§¶Ôè¹·Õè

           àÍÒà»ÃÕº¡ç¨Ð´Ñ¹ãË餹㹷éͧ¶Ôè¹µéͧ¼Åѡ˹ՠ àºÕ´¡ÃÐà´ç¹ÍÍ¡ä»àËÁ×͹¹éÓàÊÕ·ÕèÁÒäÅè¹éÓ´Õã¹

           ¤Åͧ  àËÁ×͹ÀÑÂáÅ駷ÕèÁÒàºÕ´ÀÒÇЪØèÁ©èÓãËéËÒÂä»  àËÁ×͹ªÒÇàÁ×ͧ·Õè´Ñ¹¤¹ª¹º·à¢éÒ»èÒÅÖ¡à¢éÒä»

           àÃ×èÍÂæ

 

ÃÑ¡ÉҢͧ´ÕäÁèà»ç¹

        -  ¨§àË繤èÒ·ÃѾÂҡ÷Õè´Ô¹  ·ÕèºÃþºØÃØÉä´éàÊÕÂÊÅЪÕÇÔµáÅ¡ÁÒ  µ¡·Í´à»ç¹Áô¡ÁÒ¶Ö§  áµèàÃÒ¡çÁÒ

            ·ÓÅÒ´éÇ¡ÒÃãªéÍÂèÒ§»ÃÐÁÒ·  ´Ô¹´Õ¡çàÅ¡ÅÒÂà»ç¹´Ô¹µÒÂ

        -  ÍÂèÒÁÕ¹ÔÊÑ´ٶ١¢Í§·éͧ¶Ôè¹ áÅéÇ仹ÔÂÁ¢Í§µèÒ§ªÒµÔÇèÒàÅÍÅéÓ¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒ

        -  ¡ÒÃà»Ô´âÍ¡ÒÊãË餹µèÒ§ªÒµÔà¢éÒÁÒ·Ó¡Ô¹  ÃÙé¢éÍÁÙÅÊÔ觴Õæ  ¢Í§àÃÒ ·ÓãËéÊÔ觴Õæ  ¡ÅѺà»ç¹¢Í§µèÒ§ªÒµÔ

           ä»ËÁ´  ¨¹ÊÙ­àÊÕÂÇѲ¹¸ÃÃÁáÅФÇÒÁÀÙÁÔã¨ä»¨¹ËÁ´ÊÔé¹

        -  ÀÒÇФ¹·éͧ¶Ôè¹ä»ÂÖ´µÔ´¡ÑºÃÙ»Çѵ¶ØáÅÐà§Ô¹¨Ò¡ÀÒ¹͡  ·ÓãËéÃÑ°à¡Ô´¡ÒâÒ·ÃѾÂìà¾×èÍáÅ¡¡Ñºà§Ô¹

           µÃÒ  áÅéǵèÍ仡ç¨ÐÁÕáµèà§Ô¹µÃÒ  áµèäÁèÁÕ·ÃѾÂìÊÔ¹·Õè´Ô¹ÍÒ¤ÒÃ

 

¢Ò´¤ÇÒÁ¤Ô´ÍÔÊÃÐ

        -  §Ò¹à¡ÉµÃ  ¤×ͧҹÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹Í´ÕµãËéÃÙé¨Ñ¡ÊÒÁѤ¤ÕªèÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹ  ÃÑ¡¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡·éͧ¶Ôè¹

            ÁÒ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ÀÒÇйÕé¹ÑºÇѹÅèÁÊÅÒÂ

        -  ¡Òõ×蹡ÃÐáʸÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  áÅéÇä»àÃÕ¹¨Ò¡àÁ×ͧ¹Í¡  Ê觼ÅãËéá¹Ç¤Ô´¤¹µèÒ§ªÒµÔ

           ÊÃéÒ§ÃٻẺãËéµÔ´ÂÖ´  ÁҷѺÊÁͧáÅлѭ­Ò ¨¹¢Ò´¤ÇÒÁ¤Ô´ÍÔÊÃзÕèà»ç¹áºº©ºÑº·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺ

           ¤¹·éͧ¶Ôè¹áÅÐÊÀÒÇзéͧ¶Ôè¹àͧ

 

âÅ¡ÒÀÔÇѲ¹ì

        -  ªèǧÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѲ¹ì  ¤ÇÒÁà¨ÃÔ­·Ò§à·¤â¹âÅÂÕáÅÐÇѵ¶Øä´éÁÕÍÂèÒ§ÁÒ¡ÁÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ  Ê觼Å

              ãË餹àÃÒàËç¹á¡èµÑÇÁÒ¡¢Öé¹ ÁÇŪ¹ËѹÁÒàʾÇѵ¶Ø·Õèà»ç¹¼Å¨Ò¡à·¤â¹âÅÂÕ¨¹à¡Ô¹¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹

               áÅÐÊÃØèÂÊÃèÒ  ªÕÇÔµµéͧáºè§»Ñ¹áÅÐËÒà§Ô¹ÁÒ à¾×èÍ«×éÍÊÔè§ÍӹǻÃÐ⪹ì¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂ

       (¤ÇÒÁ¢Õéà¡Õ¨)áÅФÇÒÁʹءà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹  «Öè§á¾§æ  ¤¹¡çàÅÂ

               àËç¹á¡èµÑÇ´éÇÂà¾ÃÒеéͧàËç¹á¡èà§Ô¹  ·Ó§Ò¹à¾×èÍà§Ô¹  áÅÐàÍÒà§Ô¹ä»«×éͤÇÒÁÊØ¢·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃä»

               Â×è¹´Ù·éͧ¹Ò¡ÇéÒ§æ  ´Ù¹¡ºÔ¹¨ÐËÒÂä»  àËÅ×Íáµè¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÍÂÙ躹¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ

               à¡Á   ÇÕ«Õ´Õ  â·Ã·ÑÈ¹ì  ¡ÒäØ¡ѹà¾éÍà¨éͼèҹ෤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

 

¤ÇÒÁàËç¹á¡èµÑÇ

        -  ¸ÃÃÁªÒµÔÁÕã¹µÑÇàÃÒáÅШԵã¨áÅÐÀÒ¹͡·Õèà»ç¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁÃÍºæ  µÑÇàÃÒ

        -  àÃÒÁÑ¡ä»ÁØè§à¹é¹¸ÃÃÁªÒµÔÀÒ¹͡à»ç¹Íѹ´Ñºáá á·é¨ÃÔ§áÅéÇàÃÒµéͧÁÒà¹é¹¸ÃÃÁªÒµÔÀÒÂã¹·Õèà»ç¹

           ÃÒ¡°Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂì

-        ¨§¾Ô¨ÒóҤÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧ¨Ôµã¨·Ø¡¤¹  ÂèÍÁäÁè·ÓãËéàÃҶ١㨷ء¤¹  ¨§ÂÍÁÃѺ¤ÇÒÁᵡµèÒ§

 

¸ÃÃÁªÒµÔÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

        -  àÃÒµÕ¤ÇÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÊÔè§áÇ´ÅéÍÁµÒÁÇѲ¹¸ÃÃÁµèÒ§ªÒµÔ«Öè§äÁèãªè¢Í§¤¹  ¨Ö§¢Ò´ÍÔÊÃÐ㹡Ò÷ӤÇÒÁ

           à¢éÒ㨴éǵ¹àͧ¨Ö§ÃÙéäÁèà·èҷѹ  ÂÔè§àª×è͵ÓÃÒ¡çÂÔè§à¡Ô´»Ñ­ËÒÃعáç¢Öé¹  àËÁ×͹¢Ø´·èÍÃкÒ¹éÓàÊÕÂ

           ÂÔ觷ÓÂÔè§àËÁç¹

        -  ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ·ÕèäÁèà¢éÁá¢ç§  ÂÔè§ËŧÂÖ´µÔ´¡ÑºÊÔ觷ÕèµèÒ§ªÒµÔà¢éÒÁÒàÍÒ¤ÇÒÁ¤Ô´à¢Ò ÁÒãÊè¤ÇÒÁ¤Ô´àÃÒ

           áÅéÇàÍÒ¤ÓÇèÒ͹ØÃÑ¡ÉìÊÔè§áÇ´ÅéÍÁÁÁÒà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í¡Õ´¡Ñ¹·Ò§¡ÒäéÒ

 

¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ

        ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ´éÇÂÍÓ¹Ò¨  Ê觼ÅãË餹¦èҡѹàͧ

        -  ¡ÒèѴ¡ÒôéÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  äÁèÊÒÁÒöÃͧÃѺ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒËÅѧ¨Ò¡àÃÕ¹¨ºÁÒä´é

        -  ¼Ùéã´µ¡ÍÂÙèã¹ÍÓ¹Ò¨¢Í§ÃèÒ§¡Ò  ÂèÍÁà»ç¹¤¹àËç¹á¡èµÑÇ

 

ªÕÇÔµ¾Íà¾Õ§

        -  ¨§à»ç¹¤¹ÃͺÃÙé  ´Õ¡ÇèÒÃÙé੾ÒÐà¨ÒШ§  ÁÔàªè¹¹Ñ鹤¹¨Ð¤Ô´àËç¹á¡èµÑÇ

        -  ÍÂèÒä»ËŧÂÖ´µÔ´¡Ñº  ·ÃѾÂìÊÔ¹à§Ô¹·Í§  µÓá˹觠 ÍÓ¹Ò¨  ÍÒÁÔÊ  ¨§ÃÙéà·èҷѹ ã¤ÃËŧÍÐäáçà»ç¹·ÒÊ

            ÊÔ觹Ñé¹

 

¤ÇÒÁà»ç¹¤ÃÙ

        -  ÇÔ­­Ò³¤ÃÙ  ÂèÍÁ¶èÒ·ʹ¤ÇÒÁÃÙé   ·ÕèäÁè¨Óà»ç¹µéͧ¾Ù´ËÃ×Íà»ç¹¢éÍà¢Õ¹  ÍÒ¨à»ç¹¨Ò¡ã¨¶Ö§ã¨¡çä´é

        -  àÍÒÅÙ¡ÈÔɳìà»ç¹¤ÃÙ¡çä´é

        -  ¤ÇÒÁÈÃÑ·¸Òã¹µÑǤÃÙÊÃéÒ§ä´éÍÂèÒ§äÃ

        -  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒẺËͤͧҪéÒ§  ÃÙé·Äɮՠ áµèäÁèà¤Â»®ÔºÑµÔ

        -  àÂÒǪ¹äÁè¹ÔÂÁàÃÕ¹¤ÃÙ  à¾ÃÒÐÁÕÃÒÂä´é¹éÍÂ

        -  ¸ÃÃÁР ¨ÃÔÂиÃÃÁ  »ÃѪ­Ò¾Íà¾Õ§㹵ÑǤÃÙ

 

»ÃѪ­Ò¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§

        -  µéͧ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´¤¹  ãËéÁͧàË繤ÇÒÁ¨ÃÔ§¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§

        -  ¤ÇÒÁÍÔÊÃТͧ·Ø¡æ  ¤¹  µéͧÁÕ¡ÒÃàÊÕÂÊÅÐÍÂÙè  1  ¤¹  µÒÁ¡®  Degree  of  freedom = n-1

            àªè¹  ªèÒ§ÀҾ˹Ö觤¹  ¶èÒÂÀÒ¾¤¹·Ñ駧ҹ  áµèµ¹àͧäÁèÁÕÃÙ»

        -  ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§  ªØÁª¹µéͧà¢éÁá¢ç§  ·¹µèÍÊÔè§Åè͵ÒÅèÍã¨ä´é

        -  ªØÁª¹àʾµÔ´ÃʪҵԢͧ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂáÅéÇÃдÁ«×éÍ´éÇÂà§Ô¹

        -  Ãкº«×éͧ͢à§Ô¹¼è͹  ö¹µì  µÙéàÂç¹  ºéÒ¹  â·Ã·ÑÈ¹ì  ·ÓÅÒÂâ¤Ã§ÊÃéÒ§¤¹  à¡Ô´ÀÒÇÐ˹ÕéÊÔ¹

        -  ¨§¢ÂѹáÅÐÍ´·¹µèÍ¡Ò÷ӧҹ  à»ç¹¡Òý֡µ¹áÅÐà¢éÒã¨ÊѨ¸ÃÃÁä´é´Õ

 

¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ

        -  ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ¡ç¨Ðà¹é¹àÃ×èͧÃÒÂä´éÁÒà»ç¹ËÅÑ¡  ¨§¤é¹ËÒ¤ÇÒÁ¾Í´Õ

        -  ¤¹µèÒ§ªÒµÔÁÒà·ÕèÂÇ  ÁÒà¡çº¢éÍÁÙÅ  áÅéÇ¡çËÒÊÔè§ÁÒÁÍÁàÁÒ·Ñ駷ҧÇѵ¶ØáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ  ¢¹à§Ô¹¡ÅѺ

           »ÃÐà·Èµ¹

        -  ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤ÇÒÁà»ç¹ä·Â  ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒúҧÍÂèÒ§  àªè¹  ¹Ç´ãËéã¹·ÕèÊÒ¸ÒóйÑé¹  ÊÁ¤Ç÷º·Ç¹

        -  ãªé¡ÃШ¡  2  ´éÒ¹¤×Í  ´ÕáÅÐäÁè´Õ  ã¹àÃ×èͧ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇÁÒ¾Ô¨ÒóÒ

 

Ê×èÍÁÇŪ¹

        -  ÍÔ·¸Ô¾Å¨Ò¡Ê×èÍÊÔ觾ÔÁ¾ì  ÇÔ·ÂØ  â·Ã·Ñȹì

        -  ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ  ãªéµÑÇÂèÍã¹Ë¹éÒ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì

 

¤¹Ë¹éÒãË­èã¨âµ

        -  äÁèÃÙé¨Ñ¡¾Íà¾Õ§  ¡ç˹éÒãË­èã¨âµ

        -  ÊÀÒ¾  ËÑÇâµ¢ÒÅÕº  äÁèÁÑ蹤§ ÅéÁä´é§èÒÂ

        -  ¡ÒõÑ駪×èÍ  ÁÕáË觪ҵԠ ÃдѺâÅ¡  à»ç¹·Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹  µèÒ§¨Ò¡âºÃÒ³·Õè¤Ô´ÇèÒà»ç¹¡ÒäØÂâÇâÍéÍÇ´

           ¢Ò´ÁÒÃÂÒ··Õè´Õ

        -  ¤¹à¢éÒ㨼ԴÇèÒ¤ÇÒÁÂÔè§ãË­è¤×Í  ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å  ÁÕÍÓ¹Ò¨ãË餹à¡Ã§¢ÒÁ  áµè·ÕèÁÑ蹤§  µéͧÁÒ¨Ò¡ÈÃÑ·¸ÒºÒÃÁÕ

        -  ·èÒÁ¡ÅÒ§´§Ë¹ÒÁÂèÍÁÁÕ»ÃÒª­ì  »Ñ­ËÒÊÃéÒ§ÇÕÃкØÃØÉ

        -  ¤ÇÒÁ˹éÒãË­èã¨âµà¡Ô´¨Ò¡Çѵ¶Ø¹ÔÂÁ  ÅØèÁËŧ  ÁÑÇàÁÒáÅÐà»ç¹·ÒÊ  ÂÍÁ¡Ùéà§Ô¹ÁÒà¾×èÍÈÑ¡´ÔìÈÃÕ  ÊØ´·éÒÂ

           à»ç¹Ë¹Õé

        -  ¡Ò÷ӡԨ¡ÒÃãË­èà¡Ô¹µÑÇ  à¨é§§èÒÂ

        -  ¨§à»ç¹¤¹·ÕèÁÕ¹éÍÂãªé¹éÍ  µÒÁµÑÇ

        -  ¤¹ãË­èâµÍÍ¡ÁÒ·éÒ·Ò¡ѹµèÍ˹éÒÊÒ¸ÒóЪ¹ ËÒÃÙéäÁèÇèÒ  ¡ÓÅѧáÊ´§¤ÇÒÁäÁèªÍºÁÒ¾Ò¡Å  ãËé

           ¤¹àËç¹

 

àµÃÕÂÁµÑÇ¡è͹à¡ÉÕ³

        ÁÒÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹¤ÇÒÁµÒÂ

        -  Á¹ØÉÂì  ·Ø¡¤¹¤×ͤÃÙÊ͹àÃÒ´éÒ¹¸ÃÃÁР ·Ñ駤¹´ÕáÅФ¹àÅÇ

        -  ÁÕ´¨Ð¤Á¡ç´éǵÑÇÁÕ´  ÇÔ¸Õ¡ÒÃÅѺ  áÅеÑÇËÔ¹ÅѺ  ÁÕ´Á¹ØÉÂì¡çàªè¹¡Ñ¹  »Ñ­­Ò·Õè¨Ð¤ÁÂèÍÁà¡Ô´äÁèà·èҡѹ

           ã¹áµèÅФ¹

        -  µÍº¤Ó¶ÒÁµÑÇàͧÇèÒà¡ÉÕ³áÅéǨÐä»ä˹

        -  à¡ÉÕ³¨Ò¡ÃÒª¡ÒÃáÅéÇä»·ÓµèÍ㹸ØáԨàÍ¡ª¹

        -  àµÃÕÂÁà¡ÉÕ³µéͧàµÃÕÂÁ·Õè㨵¹àͧà»ç¹ËÅÑ¡

 

¤¹´Õ¤¹àÅÇ

        -  ¤¹´Õ¤¹àÅÇà»ç¹ÊÔè§ÊÁÁµÔ

        -  ÍÓ¹Ò¨ä»ÊÙè¡Ò÷ÓÅÒÂÅéÒ§  ÈÃÑ·¸Ò¾Òä»ÊÙè¤ÇÒÁÊÃéÒ§ÊÃäì

 

¤ÇÒÁäÁèà¢éÒ㨡ѹ

        -  à¨éÒ˹éÒ·Õèã¨äÁèàÍÒã¨à¢ÒÁÒãÊèã¨àÃÒ   ·ÓãËéà¡Ô´¡ÃÐáʤÇÒÁäÁè¾Í㨠 ¢Ñ´áÂ駠 ¨¹¶Ö§¢Ñé¹Ãعáç

        -  ¤ÇÒÁËÇÒ´ÃÐáǧ¢Í§»ÃЪØÁª¹·ÕèÁÕµèÍÃÑ°

        -  áÁé¹éÓ¼Öé§Ë´à´ÕÂÇ¡çÁջѭËÒ  ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒÃÒɮö١Ãѧᡠ áÁéà¾Õ§ÃÒÂà´ÕÂÇ¡çµÒÁ

        -  ¤ÇÒÁäÁèàÊÁÍÀҤ㹡ÒúÃÔ¡ÒõèÒ§ÃдѺ ¤¹¨¹ áÅФ¹ÁÕà§Ô¹

        -  ªÒǺéÒ¹¨Ñº»ÅÒẺàÅç¡æ  ¹éÍÂæ  ¹Ò·عàÍÒÍǹÁÒÅÒ¡¨Ñº»ÅÒä»ËÁ´  ªÒǺéÒ¹ä´éáµèÁͧµÒ

            »ÃÔºæ  »ÅÒËÒÂä»ä˹ËÁ´  à¢Ò¡ÓÅѧ¨ÐÍ´¡Ô¹

        -  ¤¹´Õ¤¹ÇÑÂÃØè¹´Õæ  ·Õè¹éÍÂà¹×é͵èÓã¨ã¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðä´é㹡ÒôÙáÅ  ¡çÍ´·Õè¨ÐÁÒÍÒÃÐÇÒ´  ÇÒ§ÃÐàºÔ´ä´é

           áÅéÇÊѧ¤Á¡çµÃÒ˹éÒÇèÒ¤¹àËÅèÒ¹Ñé¹à»ç¹¤¹àÅÇ

-        ¤ÇÒÁäÁèà¢éÒ㨡ѹ  á¡é»Ñ­ËÒ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂé§äÁèä´é

 

á¡é»Ñ­ËÒàÂÒǪ¹

        -  ¼ÙéãË­èµéͧ·º·Ç¹Í´ÕµÇèÒ  Í´Õµ¢Í§¼ÙéãË­è¡ç¤×ÍàÂÒǪ¹

        -  Í´Õµ¢Í§µ¹àͧ¤Ô´ÍÐäà ·ÓÍÐäà à¾ÃÒÐÍÐäÃ

        -  ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒàÂÒǪ¹¤ÇÃá¡é·Õè¼ÙéãË­èÁÒ¡¡ÇèÒ

        -  ¤ÇÒÁàª×èͧ͢àÃÒ  äÁèÁÕà§Ô¹ÍÂÙèäÁèä´é  áÅÐËÒ¡äÁèÁÕÍÓ¹Ò¨¡çá¡é»Ñ­ËÒÊѧ¤ÁäÁèä´é  à»ç¹¨ÃÔ§ËÃ×Í

        -  ¼ÙéãË­èµéͧ¨Ãԧ㨵èÍàÂÒǪ¹

        -  á¡é»Ñ­ËÒÂÒàʾµÔ´  â´Â¡ÒÃãªéÍÓ¹Ò¨áÅÐÍÒÇظ·ÓÃéÒ¤¹ªÒµÔà´ÕÂǡѹ  à»ç¹¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ㹡ÒÃ

           á¡é»Ñ­ËÒ¨ÃÔ§ËÃ×Í  ÊØ´·éÒÂÁÑ¡ä´éÃѺ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒµÒÁÁÒÀÒÂËÅѧ

        -  ¼ÙéãË­è¡çÁÕ¡ÒÃàʾµÔ´àËÁ×͹¡Ñ¹  áµèà»ç¹¡ÒõԴÍÓ¹Ò¨  ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂ

        -  ¤¹¡çᵡµèÒ§à»ç¹¸ÃÃÁ´Ò  äÁèãªèàÃ×èͧá»Å¡

 

ÍÂèҴٶ١¢Í§àÅç¡

        -  àÅç¡æ  ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒäÁèÊӤѭ

        -  ÍÂèÒ·Ôé§Í´Õµ  ÍÂèÒ·Ô駻ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì¢Í§µ¹àͧÍÂèÒÅ×ÁªÒµÔµ¹àͧ

        -  ·Ó§Ò¹ÊÑ¡áµèÇèÒ·Ó  ËÃ×Í·ÓẺàªéÒªÒÁàÂ繪ÒÁ ÊÔ觷ÕèàÃÒàËç¹  àÃÒ¡çâ·Éà¢Ò  áµèàº×éͧÅÖ¡  ÊÔ觹Õéà»ç¹¼Å

            ÁѹÁÕÊÒà˵ؠ ¨Ò¡¹Ò·ÕèºÃÔËÒÃäÁèà»ç¹  ÅÙ¡¹éͧ¢Ò´¢ÇÑ­¡ÓÅѧã¨

        -  ¤¹ÁÑ¡´Ù¶Ù¡¢Í§àÅç¡  ÁÑ¡·ÓÊÔ觵èÒ§æ  à¡Ô¹µÑÇ  ¡Ùé˹ÕéÁÒ·ÓÍÒªÕ¾  Å×Á¤Ô´¡ÓÅѧ¢Ò´·Ø¹

        -  â¦É³Òà¡Ô¹¨ÃÔ§  ·Ó仺èÍÂæ  ¤¹¡çàª×èÍ  áÅéÇ¡ç·ÓµÒÁ  ¢Í§·ÕèÁÕÍѹµÃÒ¡ÅѺäÁè¡ÅÑÇ  àªè¹  ¾Ç¡ÂÒ©Õ´Âا

            ·Ñé§ËÅÒ¾ǡ¼§ªÙÃʵèÒ§æ

 

ÇԡĵÇѲ¹¸ÃÃÁ

        -  ¤¹ªØÁª¹·éͧ¶Ôè¹¾ºÇԡĵ  ÃÍÇѹâ¤è¹ÅéÁ àËÁ×͹ºéÒ¹àÃ×è͹â¤Å§à¤Ã§

        -  ÇѲ¹¸ÃÃÁàÃÒÁÑ¡¤Ô´á¤è  ¡ÒÃáµè§ªØ´ä·Â  ÃÓÅФÃä·Â  ´¹µÃÕä·Â  ÀÒÉÒä·Â  ·ÕèÊ׺·Í´ÁÒ¹Ò¹

            á·é¨ÃÔ§áÅéǤÇÒÁËÁÒÂÇѲ¹¸ÃÃÁÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ¹Ñé¹

        -  ÇѲ¹¸ÃÃÁ  ¤×Í  ¾×é¹°Ò¹Êѧ¤Á·Õè·ÓãËéªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑ蹤§ÂÑè§Â×¹

        -  ÃÍÂà·éÒ¤¹áÅÐÃÍÂÂҧö¹µì·Õè»ÃÒ¡®º¹¾×é¹´Ô¹à»Õ¡ ·ÓãËéàËç¹ÇèÒÁ¹ØÉÂìàÃÔèÁÃѧà¡Õ¨¾×é¹´Ô¹ÁÒ¡¢Öé¹

            µÕ¹äÁèáµÐ´Ô¹

 

¸ÃÃÁªÒµÔã¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ

        -  ÊÔ觻¹à»×é͹·ÕèᾧÍÂÙèã¹ÃÒ¡°Ò¹¨Ôµã¨¤¹ÊèǹãË­è  ¤×Í  ¡ÔàÅÊ  ·Õè·ÓãËéàÃÒ·Ó¾Ù´¤Ô´à¡Ô¹à˵Øà¡Ô¹¼Å

        -  ËÅÑ¡¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ  äÁèàºÕ´àºÕ¹¼ÙéÍ×è¹  àÍÒã¨à¢ÒÁÒãÊèã¨ã¨àÃÒ  »ÃÐËÂÑ´äÁèËŧ¤Ô´¡ÑºÊÔè§Åè͵ÒÅèÍã¨

            äÁè´Ù¶Ù¡¢Í§àÅç¡æ  ·ÕèÍÒ¨à»ç¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÊÔè§ãË­è  ÁÕ¨Ôµã¨à¢éÁá¢ç§

        -  ¤ÇÒÁÃǤÇÒÁ¨¹à»ç¹ÊÔè§ÊÁÁµÔ  ¤¹ÃÇÂÅ鹿éÒ¡çÂѧ¡ÃÐËÒÂà§Ô¹ÍÕ¡

        -  ¤Ô´ÇèÒà§Ô¹«×éÍÊØ¢ä´é  ·ÓäÁäÁèËÒ¤ÇÒÁÊØ¢â´ÂäÁè¼èÒ¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÒà§Ô¹ãªéà§Ô¹

        -  àÃÒ¨¹¡ÇèÒà¾ÃÒÐä»à·Õº¡Ñº¤¹·ÕèÁÕà§Ô¹ÁÒ¡¡ÇèÒàÃÒ

        -  ·ÃѾÂìÍ×è¹æ  ¹Í¡¨Ò¡à§Ô¹¡çÁÕ  àªè¹  ºÒÃÁÕ  ¹éÓ㨠 àÇÅÒ  ¤ÇÒÁÊØ¢  ¤ÇÒÁÍÔÊÃР äÁèà»ç¹·ÒÊ

        -  ¤¹·ÕèÍÒÈѤÇÒÁÊØ¢¨Ò¡  ÂÈ  µÓá˹觠 à§Ô¹µÃÒ  à»ç¹¤¹·ÕèÍè͹áÍ ·Õèµéͧ¾Öè§ÊÔè§Í×蹹͡µÑÇÁÒà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×Í

        -  ¤¹à¢éÁá¢ç§ÊÒÁÒöÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ä´é¨Ò¡»Ñ¨¨ÑÂÀÒÂã¹

        -  äÁèÁÕà§Ô¹  áÅéǨдÓçªÕÇÔµÍÂÙèä´éÍÂèÒ§äÃ

        -  ¨§ãªéà§Ô¹à§Ô¹à»ç¹á¤èà¤Ã×èͧÁ×ÍäÁèãªèà»éÒËÁÒ¤ÇÒÁÊØ¢ËÅÒÂÍÂèÒ§  äÁè¨Óà»ç¹µéͧãªéà§Ô¹ÁÒ¡

 

»ÃЪҸԻäµÂ

        -  ËÁͧٵÒÂà¾ÃÒЧÙ

        -  àÅ蹡Ѻ俠 ÂèÍÁ¶Ù¡ä¿äËÁé¤ÃÍ¡µÒÂ

        -  ¹Ñ¡¸ØáԨ¡ÒÃà§Ô¹  ÂèÍÁµÒÂà¾ÃÒÐà§Ô¹

        -  ¤¹ºéÒ»ÃЪҸԻäµÂ  â´Â¢Ò´à˵آҴ¼Å  ¢Ò´¤ÇÒÁà¢éÒã¨ÂèÍÁ¾èÒÂá¾é仡Ѻ»ÃЪҸԻäµÂ  ༪ԭ˹éÒ

          ¡Ñ¹àͧ

        -  ¹Ñ¡»ÃЪҸԻäµÂ  »Ò¡¡çÇèÒÃÑ¡»ÃЪҸԻäµÂ  áµè¡ÒáÃзӡÅѺà»ç¹ãªéÍÓ¹Ò¨  ¡ÒâèÁ¡Ñ¹  ¡ÒÃÂ×è¹â¹µÔÊ

        -  ¨§ÁÒ»®ÔÇѵÔÃÒ¡°Ò¹¨Ôµã¨Å§ÊÙèÃÒ¡Ë­éÒãËéÃÙé¨Ñ¡»ÃЪҸԻäµÂ·ÕèÁÒ¨Ò¡ã¨äÁèãªè¡ÒÃà§Ô¹ËÃ×ͼŻÃÐ⪹ì

        -  ÃÒ¡°Ò¹»ÃЪҸԻäµÂÁÒ¨Ò¡  ÍÔÊÃÀÒ¾ÀÒÂ㹨Ե㨢ͧáµèÅФ¹  äÁèµÔ´ÃٻẺÇèÒáµè¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à·èÒ¹Ñé¹

 

¡ÒÃàÁ×ͧàÃ×èͧªÕÇÔµ

        -  ÊÃéÒ§¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé  ¶èÒ·ʹ¤ÇÒÁÃÙé¡ÒÃàÁ×ͧ µéͧ¨Ñ´¡ÒôéÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  äÁèãËé»ÃЪҪ¹¢Ò´¤ÇÒÁÃÙé

        -  ¹éÓäÁè¾Íãªé  àÍÒä»ãªé㹡ÒÃà¡ÉµÃÁÒ¡à¡Ô¹ä»

        -  äÁè¨Ñ´¡ÒÃàÃ×èͧáËÅè§à¡çº¡Ñ¡¹éÓ

        -  ¤èÒàÅèÒàÃÕ¹ÊÙ§  µéͧ¡Ùé˹ÕéÂ×ÁÊÔ¹ÁÒãËéÅÙ¡àÃÕ¹

        -  ¨ÃҨõԴ¢Ñ´  à¡Ô´¤ÇѹÁÒ¡  ÍÒ¡ÒÈà»ç¹¾ÔÉ

        -  ·Ò§´èǹÁÒ¡  ¡çµéͧàÊÕÂà§Ô¹àÇÅÒãªé¶¹¹

 

·ÕèÁÒº·¤ÇÒÁ  ÊÃØ»ÂèÍ  ´Ñ´á»Å§  ¡µÑÇÍÂèÒ§à¾ÔèÁ  â´ÂÍÒÈÑÂà¹×éÍËҨҡ˹ѧÊ×Í  ÊѨ¸ÃÃÁ¢Í§´ÓçªÕÇÔµ  â´Â

                       Ȩ.Ãоՠ ÊÒ¤ÃÔ¡  2549

       

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹