Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÉѵÃÔÂìÂÍ´¡µÑ­­Ù                         

Font : CordiaUPC  

                                                                      

                                                         ÅÙ¡ æ ·Ø¡¤¹...¡çä´éÃÙé¡Ñ¹áÅéÇÇèÒ 

                                            ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§áÁè ..·ÕèÁÕµèÍÅÙ¡ 3 ËÇѧ¤×Í

                                                      ÂÒÁá¡èà²èÒ   ËÇѧà¨éÒ  à½éÒÃѺãªé

                                                      ÂÒÁ»èÇÂä¢é   ËÇѧà¨éÒ  à½éÒÃÑ¡ÉÒ

                                                       àÁ×èͶ֧ÂÒÁ    µéͧµÒ  ÇÒªÕÇÒ

                                                      ËÇѧÅÙ¡ªèÇ   »Ô´µÒ     àÁ×èÍÊÔé¹ã¨

 

                               ·Õ¹Õé...ÁÒ´ÙµÑÇÍÂèÒ§ºéÒ§..ºØ¤¤Å·Õèà»ç¹ÂÍ´¡µÑ­­Ù

                              ·Õè»ÃзѺã¨ÍÒ¨ÒÃÂìÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Íã¤Ã ·ÃÒºäËÁ 

                                                 ¤×ͤ¹ã¹ÀÒ¾¹Õé..ã¹ËÅǧ¢Í§àÃÒ...

                                                               ã¹ËÅǧ...¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»ç¹ 

                                                      ÂÍ´¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì¢Í§âÅ¡..

                                               à»ç¹  THE KING OF KINGS áÅéÇ

                                                                                ã¹ËÅǧ¢Í§àÃÒ   

                                                      Âѧà»ç¹¡ÉѵÃÔÂìÂÍ´¡µÑ­­Ù´éÇÂ

 

                                                           ¤ÇÒÁËÇѧ¢Í§áÁè...·Ñé§ 3 ËÇѧ  

                                             ã¹ËÅǧ»¯ÑºµÔä´é¤Ãº¶éǹ ... ÊÁºÙó젠

                                                 à»ç¹µÑÇÍÂèÒ§·Õè´Õ·ÕèÊØ´ ãËéá¡è¾Ç¡àÃÒ

                                                                   ã¹ËÅǧ·Ó¡ÑºáÁèÂÑ§ä§  

                                  µÒÁÍÒ¨ÒÃÂìÁÒ...ÍÒ¨ÒÃÂì¨Ð©ÒÂÀÒ¾ãËéàËç¹....

 

                                       ËÇѧ·Õè 1. ÂÒÁá¡èà²èÒ..ËÇѧà¨éÒ..à½éÒÃѺãªé...

                          ã¤Ãà¤ÂàËç¹ÀÒ¾·Õè... ÊÁà´ç¨ÂèÒ  àÊ´ç¨ä»ã¹·ÕèµèÒ§ æ

              áÅéÇÁÕã¹ËÅǧ..»ÃФͧà´Ô¹ä»µÅÍ´·Ò§...à¤ÂàËç¹äËÁ...?

              ã¤Ãà¤ÂàËç¹...¡ÃسÒ¡Á×ÍãËé´Ù˹èÍÂ...¢Íº¤Ø³...àÍÒÁ×Íŧ

                            µÍ¹ÊÁà´ç¨ÂèÒàÊ´ç¨ä»ä˹à¹ÕèÂ.. ÁÕ¤¹àÂÍÐáÂÐ... 

 

                                                  ÁÕ·ËÒÃ...ÁÕͧ¤ÃÑ¡Éì ...ÁÕ¾ÂÒºÒÅ.. 

                                                         ·Õè¤Í»ÃФͧÊÁà´ç¨ÂèÒÍÂÙèáÅéÇ  

                                                       áµèã¹ËÅǧºÍ¡ÇèÒ..."äÁèµéͧ.... 

                                                 " ¤¹¹Õé...à»ç¹áÁèàÃÒ...àÃÒ»ÃФͧàͧ

 

                                                                µÍ¹àÅç¡ æ áÁè»ÃФͧàÃÒ 

                                                           ..Ê͹àÃÒà´Ô¹ ËÑ´ãËéàÃÒà´Ô¹...

                                                                                    à¾ÃÒЩйÑé¹.. 

                                        µÍ¹¹ÕéáÁèá¡èáÅéÇ...àÃÒµéͧ»ÃФͧáÁèà´Ô¹

                                       à¾×èÍà·Ô´¾ÃФس·èÒ¹... äÁèµéͧÍÒÂã¤Ã...

 

                                                           à»ç¹ÀÒ¾·Õè...»ÃзѺã¨ÁÒ¡...

                   à¨éÒ¿éÒà¨éÒá¼è¹´Ô¹  ·èÒ¹¡µÑ­­ÙµèÍáÁè.. »ÃФͧáÁèà´Ô¹

                                     »ÃЪҪ¹·ÕèÁÒà½éÒÃѺàÊ´ç¨ ... Êͧ¢éÒ§·Ò§

                                           ½Ñ觹Õé  5,000 ¤¹   ½Ñ觹Ùé¹.....8,000 ¤¹

                                                Â¡Á×Í¢Öé¹...ÊҸؠ á«è«éͧ..ÊÃÃàÊÃÔ­

 

                                                                  "¡ÉѵÃÔÂìÂÍ´¡µÑ­­Ù..."

 

                                                              ã¹ËÅǧ..à´Ô¹»ÃФͧáÁè.. 

                                                            ¤¹àËç¹áÅéÇ ...à¢Ò»ÃзѺã¨

                                                                  ¶èÒÂÃÙ»...àÍÒÁÒ·Ó»¯Ô·Ô¹ 

                                                                       ...àÍÒ仵ԴäÇé·ÕèºéÒ¹

 

                                                à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁà¤Òþ...¡ÃÒºäËÇé...

 

                                                        ÅͧËѹÁҴپǡàÃÒ...ÊèǹãË­è 

                                                         àÇÅÒÍÍ¡ä»ä˹ áµè§µÑÇâ¡é...

                                  ÅÙ¡ªÒÂ..áµè§µÑÇâ¡é...   ÅÙ¡ÊÒÇ..áµè§µÑÇÊÇÂ...

                                                   áµèàÇÅÒà´Ô¹...äÁèÁÕã¤Ã»ÃФͧáÁè

                                                                  ¡ÅÑÇäÁèâ¡é...¡ÅÑÇäÁèÊÇÂ

 

                                              ¢éÒÃÒª¡ÒÃ...áµè§à¤Ã×èͧẺàµçÁÂÈ...

                             µÔ´àËÃÕ­µÃÒ...àËÃÕ­¡ÅéÒËÒ­...àµçÁ˹éÒÍ¡...

                                                    áµèàÇÅÒà´Ô¹...äÁè¡ÅéÒ»ÃФͧáÁè...

 

                                                        ¡ÅÑÇäÁèʧèÒ...¡ÅÑÇàÊÕÂÈÑ¡´ÔìÈÃÕ...

                                            »ÃФͧáÁè .... à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§...¤¹ãªé...

 

                                  ËÅÒ¤¹...ãËé»ÃФͧáÁè.. äÁè¡ÅéÒ·Ó  ÍÒÂ...

                                                                àÇÅÒ·Ó´Õ..äÁè¡ÅéÒ·Ó...ÍÒ   

                                                            àÇÅÒ·ÓªÑèÇ...¡ÅéÒ....äÁèÍÒÂ...

 

                                     ã¤ÃàËç¹ÀÒ¾¹Õé·Õèä˹...¡Ãسҫ×éÍãÊè¡Ãͺ...

                                        áÅéÇàÍÒä»á¢Ç¹äÇé·ÕèºéÒ¹...àÍÒäÇéÊ͹ÅÙ¡

 

                                                              àËç¹ÀÒ¾ªÑ´à¨¹äËÁ¤ÃѺ?

                           à·èÒ¹Ñé¹ ...Âѧ¹éÍÂä»...ÁÒ´ÙÀÒ¾·ÕèªÑ´à¨¹¡ÇèÒ¹Ñé¹...

                               ËÅѧ§Ò¹¾ÃкÃÁȾÊÁà´ç¨ÂèÒ...àÊÃç¨ÊÔé¹Å§áÅéÇ

                                                              ÃÒªàÅ¢Ò..¢Í§ÊÁà´ç¨ÂèÒ...

                              ÁÒá¶Å§ã¹·Õè»ÃЪØÁ...µèÍ˹éÒÊ×èÍÁÇŪ¹...ÇèÒ...

 

                    ¡è͹ÊÁà´ç¨ÂèÒ ¨ÐÊÔé¹¾ÃЪ¹Áì..»ÕàÈÉ...µÍ¹¹Ñé¹ÍÒÂØ 93

         ã¹ËÅǧ..àʴ稨ҡÇѧÊǹ¨ÔµÃ.. ä»ÇѧÊÃл·ØÁµÍ¹àÂç¹·Ø¡Çѹ

                                                                             ä»·ÓäÁ¤ÃѺ....?

                                                                           ä»¡Ô¹¢éÒǡѺáÁè...

                                        ä»¤Ø¡ѺáÁè...ä»·ÓãËéáÁè..ªØèÁª×è¹ËÑÇã¨...

                                        ¾Íà¢Òá¶Å§¶Ö§µÃ§¹Õé  ÍÒ¨ÒÃÂ쵡µÐÅÖ§..

                                      âÎéâË....¢¹Ò´¹ÕéàªÕÂÇËÃ×Íã¹ËÅǧ¢Í§àÃÒ

 

                                                        àÊ´ç¨ä»¡Ô¹¢éÒÇÁ×éÍàÂ繡ѺáÁè...

                                                   ÊÑ»´ÒËìÅСÕèÇѹ...·ÃÒºäËÁ¤ÃѺ ?

                                       ¾Ç¡àÃÒ·ÃÒºäËÁ¤ÃѺ...ÊÑ»´ÒËìÅСÕèÇѹ ?

 

                                                                                        5 Çѹ......

 

                                                                          ÁÕã¤ÃºéÒ§¤ÃѺ....?

         ·ÕèÍÂÙ褹ÅкéÒ¹¡ÑºáÁè áÅéÇ仡Թ¢éÒǡѺáÁè ...ÊÑ»´ÒËìÅÐ 5 Çѹ

                                                                                   ËÒÂÒ¡......... 

                         ã¹ËÅǧ ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃà»ç¹ÃéÍÂ...à»ç¹¾Ñ¹â¤Ã§¡ÒÃ...

                                         ÁÕàÇÅÒ仡Թ¢éÒǡѺáÁè..ÊÑ»´ÒËìÅÐ 5 Çѹ

        ¾Ç¡àÃÒ «Õ 7 «Õ 8 «Õ ÃéÍÂàÍ¡..¾ÅµÃÕ...͸Ժ´Õ..»ÅÑ´¡ÃзÃǧ

                                       äÁèà¤Â仡Թ¢éÒǡѺáÁè....ºÍ¡ÇèÒ...§Ò¹ÂØè§

 

                                                áÁèºÍ¡ÇèÒ...ãËé¾Ò仡Թ¢éÒÇ˹èÍÂ.. 

                                                  ºÍ¡ÇèÒ  äÁèÁÕàÇÅÒ  ¨Ð仵աÍÅì¿... 

                                                             äÁèÁÕàÇÅÒ¾ÒáÁè仡Թ¢éÒÇ... 

                                     áµèÁÕàÇÅÒ仵աÍÅì¿...àËç¹µÑÇàͧËÃ×ÍÂѧ ..?

 

                                           ¾èÍáÁè..¾Íá¡èáÅéÇ  ¡çàËÁ×͹äÁéã¡Åé½Ñè§...

                                                  ½¹µ¡...¹éÓà«ÒÐ..ÍÕ¡äÁè¹Ò¹â¤è¹...

                                        ¾Í¶Ö§Çѹ¹Ñé¹...àÃÒ¡çäÁèÁÕáÁèãËé¡ÃÒºáÅéÇ...

 

                                                             ã¹ËÅǧ¨Ö§µÑ´ÊÔ¹¾ÃзÑÂ... 

                                                     ä»¡Ô¹¢éÒǡѺáÁèÊÑ»´ÒËìÅÐ 5 Çѹ

                                                           àÁ×è͵͹·ÕèÊÁà´ç¨ÂèÒÍÒÂØ...93

 

                         ÊÑ»´ÒËì˹Öè§ÁÕ 7 Çѹ ã¹ËÅǧ仡Թ¢éÒǡѺáÁè 5 Çѹ

                                                             ÍÕ¡ 2 Çѹ ä»ä˹¤ÃѺ  ....?

                                     ´Ã.àªÒÇì ³  ÈÕÅÇѹµì...ͧ¤Á¹µÃÕ ºÍ¡ÇèÒ....

 

                                                               ã¹ËÅǧ...¶×ÍÈÕÅ 8 Çѹ¾ÃÐ

                                                 ¶×ÍÈÕÅ 8 ¹ÕèÂѧä§...? µéͧ§´¢éÒÇàÂç¹... 

                                               àÅÂäÁèä´éä»ËÒáÁè...Çѹ¹Õéà¾ÃÒÐ ¶×ÍÈÕÅ

                                                                            ÍÕ¡Çѹ˹Ö觷ÕèàËÅ×Í... 

                                     ÍÒ¨¨Ð¡Ô¹¢éÒǡѺ¾ÃÐÃÒªÔ¹Õ..¡Ñº¤¹ã¡ÅéªÔ´

                                                                                 áµè 5 Çѹ....ãËéáÁè    

                                                             àËç¹ÀÒ¾ªÑ´áÅéÇãªèäËÁ...?

 

                                                    µÍ¹¹ÕéàÃÒ¢ÂѺà¢éÒä»ã¡Åé æ ˹èÍ  

                                                                         ä»´ÙµÍ¹¡Ô¹¢éÒÇ...

                                              ·Ø¡¤ÃÑé§...·Õèã¹ËÅǧä»ËÒÊÁà´ç¨ÂèÒ... 

                                                   ã¹ËÅǧµéͧà¢éÒ仡ÃÒº ·ÕèµÑ¡...

                                               áÅéÇÊÁà´ç¨ÂèÒ...¡ç¨Ð´Ö§µÑÇã¹ËÅǧ... 

                                                à¢éÒÁÒ¡Í´..¡Í´àÊÃ稡çËÍÁá¡éÁ...

 

                       ã¤Ãà¤ÂàËç¹ÀÒ¾ÊÁà´ç¨ÂèÒ..ËÍÁá¡éÁã¹ËÅǧºéÒ§...?

                                            ÀÒ¾¹Õé...¶éÒã¤ÃÁÕ...µéͧàÍÒä»ãÊè¡Ãͺ

                       à»ç¹ÀÒ¾¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§áÁè...·ÕèÁÕµèÍÅÙ¡..ÍÂèÒ§ÂÍ´àÂÕèÂÁ

 

                          µÍ¹ÊÁà´ç¨ÂèÒ..ËÍÁá¡éÁã¹ËÅǧ...ÍÒ¨ÒÃÂì¤Ô´ÇèÒ

                                                        á¡éÁã¹ËÅǧ...¤§äÁèËÍÁà·èÒäà

                                                                   ..à¾ÃÒÐäÁèä´éãÊè¹éÓËÍÁ

                                           áµè·ÓäÁ...ÊÁà´ç¨ÂèÒËÍÁáÅéÇ...ª×è¹ã¨...

                                                                 à¾ÃÒзèÒ¹ä´é¡ÅÔè¹ËÍÁ... 

                                            ¨Ò¡ËÑÇã¨ã¹ËÅǧ  ËÍÁ¡ÅÔ蹡µÑ­­Ù

 

                                                                       äÁè¹Ö¡àÅÂÇèÒ...ÅÙ¡¤¹¹Õé   

                                          ¨Ð¡µÑ­­Ù¢¹Ò´¹Õé ¨ÐÃÑ¡áÁèÁÒ¡¢¹Ò´¹Õé

 

                               µÑÇáÁèàͧ¤×Í ÊÁà´ç¨ÂèÒ...äÁèä´éà»ç¹àª×é;ÃÐǧÈì

                        à»ç¹¤¹¸ÃÃÁ´Ò...ÊÒÁÑ­ª¹...à»ç¹à´ç¡Ë­Ô§ÊѧÇÒÅÂì

                                   à¡Ô´ËÅѧÇѴ͹§¤ì...àËÁ×͹à´ç¡Ë­Ô§·ÑèÇä»...

                                                            àËÁ×͹¾Ç¡àÃÒ·Ø¡¤¹ã¹·Õè¹Õé

 

                                                                                ã¹ËÅǧ˹èÐ... 

                                           à¡Ô´ÁÒ  à»ç¹¾ÃÐͧ¤ìà¨éÒ à»ç¹ÅÙ¡à¨éÒ¿éÒ

                       »Ñ¨¨ØºÑ¹à»ç¹¡ÉѵÃÔÂì...à»ç¹¾ÃÐà¨éÒá¼è¹´Ô¹ÍÂÙèà˹×ÍËÑÇ

                                               áµèã¹ËÅǧ..·Õèà»ç¹¾ÃÐà¨éÒá¼è¹´Ô¹....

                                                  ¡éÁŧ¡ÃÒº..¤¹¸ÃÃÁ´Ò..·Õèà»ç¹áÁè 

                                 

                                                                 ËÑÇã¨ÅÙ¡...·Õèà¤ÒþáÁè... 

                                           ¡µÑ­­Ù¡ÑºáÁèÍÂèÒ§¹Õé  ËÒäÁèä´éÍÕ¡áÅéÇ...  

                                                     ¤¹ºÒ§¤¹...¾Íà»ç¹ãË­èà»ç¹âµ

                                      äÁè¡ÅéÒäËÇéáÁè....à¾ÃÒÐáÁèÁÒ¨Ò¡àº×éͧµèÓ...

                                                             à»ç¹ªÒǹÒ....à»ç¹ÅÙ¡¨éÒ§...

                                                              äÁèà¤ÒþáÁè....´Ù¶Ù¡áÁè......

 

                                                áµè¹Õè...ã¹ËÅǧ   à·Ô´áÁèäÇéà˹×ÍËÑÇ... 

                                                                     ¹ÕèáËÅФÃѺ¤ÇÒÁËÍÁ

 

                            ¹Õè¤×Íà˵طÕèÊÁà´ç¨ÂèÒ...ËÍÁá¡éÁã¹ËÅǧ·Ø¡¤ÃÑé§...

         ·èÒ¹ËÍÁ¤ÇÒÁ´Õ...ËÍÁ¤Ø³¸ÃÃÁ...ËÍÁ¡µÑ­­Ù..¢Í§ã¹ËÅǧ

                                               ËÍÁá¡éÁàÊÃç¨áÅéÇ...¡çÃèÇÁâµêÐàÊÇÂ...

                 µÍ¹¡Ô¹¢éÒǹÕè...»¡µÔ...á¤èàËç¹ÅÙ¡ÁÒàÂÕèÂÁ...¡çª×è¹ã¨áÅéÇ...

                                            ¹ÕèÅÙ¡ÁÒ¡Ô¹¢éÒÇ´éÇÂ...âÍÂ...ÂÔ觻Å×éÁã¨

 

                                                             áÁè·Ñé§ËÅÒÂ..Åͧ¤Ô´´Ù«Ô...

                                      ÍÐäÃÍÃèÍÂ æ  ã¹ËÅǧ¨ÐµÑ¡ãÊèªé͹áÁè...

                                                              Íѹ¹ÕéÍÃèÍÂ...áÁèÅͧ·Ò¹...

                                                                      ÃÙéÇèÒáÁèªÍº·Ò¹¼Ñ¡... 

                                                       ËÂÔº¼Ñ¡ÁÒÁéǹ æ ãÊèªé͹áÁè...

                                                 àÍéÒáÁè...áÁè·Ò¹«Ð...¢Í§·ÕèáÁèªÍº

                                                            á·¹·Õè¨Ð¡Ô¹á¤è 3 ¤Ó 4 ¤Ó

                                                            ¡çà¨ÃÔ­ÍÒËÒÃ...¡Ô¹ä´éàÂÍÐ

                                             à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  ·Õèä´é¡Ô¹¢éÒǡѺÅÙ¡

                                                   ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÅÙ¡´ÙáÅ....àÍÒã¨ãÊè...

 

                                             ¡Ô¹¢éÒÇàÊÃç¨áÅéÇ...¡çÁÒ¹Ñ觤Ø¡ѺáÁè...

                                        ã¹ËÅǧ´ÓÃÑʡѺáÁèÇèÒä§...·ÃÒºäËÁ...?

                              µÍ¹ã¹ËÅǧàÅç¡ æ...áÁèà¤ÂÊ͹ÍÐä÷ÕèÊӤѭ...

                                                                      "ÍÂÒ¡¿Ñ§áÁèÊ͹ÍÕ¡" 

                                                                           à»ç¹Âѧ䧺éÒ§...?

                                                       à»ç¹¡ÉѵÃÔÂì...»¡¤Ãͧ»ÃÐà·È...  

                                                                     ÍÂÒ¡¿Ñ§áÁèÊ͹ÍÕ¡...

                                                                      ¾Ç¡àÃÒ  à»ç¹Âѧä§...?

                                                 àÃÒ¤Ô´ÇèÒ...àÃÒÃÙéÁÒ¡...àÃÒàÃÕ¹ÊÙ§...

                                                              àÃÒÁÕ»ÃÔ­­Ò...áÁ診 ».4

                                                                   àÇÅÒáÁèÊ͹....µÐ¤Í¡áÁè   

                                                              µÇÒ´áÁè  ¡Ãз׺à·éÒãÊèáÁè

                                                      àº×èͨҡµÒÂÍÂÙèáÅéÇ...ÃÓ¤Ò­.... 

                                        ¾Ù´¨Ò«éÓ«Ò¡...àÁ×èÍäËÃè¨ÐËÂØ´¾Ù´«Ð·Õ...

                                                              àÃÒàËÂÕºÂèÓ  ËÑÇã¨áÁè......

 

                                                                          ¾ÍÊÁà´ç¨ÂèÒÊ͹... 

                                                        ã¹ËÅǧ¨ÐàÍÒ¡ÃдÒÉÁÒ¨´...

                                                            ÁÕÍÂÙèàÃ×èͧ˹Öè§...·Õè¨Óä´éáÁè¹..

                                   ÊÁà´ç¨ÂèÒ...àÅèÒÇèÒ  µÍ¹àÃÕ¹˹ѧÊ×Í·Õè Swiss

                    ã¹ËÅǧÂѧàÅç¡ÍÂÙè...à¢éÒÁҺ͡ÇèÒ..ÍÂÒ¡ä´éö¨Ñ¡ÃÂÒ¹

                                                                  à¾×è͹ æ à¢ÒÁըѡÃÂÒ¹¡Ñ¹

                                                   áÁèºÍ¡ÇèÒ...ÅÙ¡ÍÂÒ¡ä´é¨Ñ¡ÃÂÒ¹...

                              ÅÙ¡¡çà¡çºÊµÒ§¤ì...·ÕèáÁèãËé仡Թ·ÕèâçàÃÕ¹äÇé«Ô...

                              à¡çºÁÒËÂÍ´¡Ãлء..ÇѹÅÐàËÃÕ­...ÊͧàËÃÕ­

                                              ¾Íä´éÁÒ¡¾Í...¡çàÍÒ仫×éͨѡÃÂÒ¹...

 

                                                                            ¹Õè¤×ÍÊÔ觷ÕèáÁèÊ͹... 

                                                     áÁèÊ͹ÍÐäÃ..·ÃÒºäËÁ¤ÃѺ...?

 

                                                                      ¶éÒà»ç¹¾èÍáÁèºÒ§¤¹... 

                                                  ¾ÍÅÙ¡¢Í...ÃÕº¡´»ØèÁ ATM ãËéàÅÂ

                                        »ÃÐहãËéàÅÂ..ÅÙ¡¡ç  ¿Øé§à¿éÍ...¿ØèÁà¿×ÍÂ...

                                                                     àËÅÔ§...áÅÐËŧµÑÇàͧ

                                       ¾Íâµ¢Õé¹...¢ÑºÃ¶àº¹«ìª¹µÓÃǨ...¡çä´é...

                                ÂÔ§µÓÃǨ...Âѧä´é..à¾ÃÒÐËŧµÑÇàͧ..¾èÍ¡ÙãË­è 

                                        àËç¹äËÁ.....? µÒÁã¨à·Ô´·Ù¹  ¨¹àÊÕ¤¹...

 

                                                     áµèÊÁà´ç¨ÂèÒ¹Õè...à»ç¹ÂÍ´¤Ø³áÁè..

                                                                 ÊÃéÒ§¤Ø³¸ÃÃÁãËéá¡èÅÙ¡..

            ÅÙ¡ÍÂÒ¡ä´é..ÅÙ¡µéͧà¡çºÊµÒ§¤ì·ÕèáÁèãËé...ä»ËÂè͹¡Ãлء...

 

          áÁèÊ͹ 2 àÃ×èͧ ¤×Í...ãËé»ÃÐËÂÑ´....ãËéÂ×¹ÍÂÙ躹¢Ò¢Í§µÑÇàͧ

                                         "¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´...à»ç¹ÊÁºÑµÔ¢Í§àÈÃÉ°Õ"

 

                                                            ã¤ÃÊ͹ÅÙ¡ãËé»ÃÐËÂÑ´ä´é.. 

                                     ¤¹¹Ñ鹡ÓÅѧÁͺ¤ÇÒÁà»ç¹àÈÃÉ°ÕãËéá¡èÅÙ¡

 

                                             ¾Í¶Ö§Çѹ»ÕãËÁè..ÊÁà´ç¨ÂèÒ¡çºÍ¡ÇèÒ...

                                             "»ÕãËÁèáÅéÇ...àÃÒ仫×éͨѡÃÂÒ¹¡Ñ¹.."

                                           àÍéÒ...á¤Ð¡Ãлء..´Ù«ÔÇèÒÁÕà§Ô¹à·èÒäÃ...?

                                                      àÊÃç¨áÅéÇ...ÊÁà´ç¨ÂèÒ¡çá¶ÁãËé...

                                 Êèǹ·Õèá¶Á¹Ð...ÁÒ¡¡ÇèÒà§Ô¹·ÕèÁÕ㹡ÃлءÍÕ¡...

 

                                                                     ÁÕàÁµµÒ...ãËéà§Ô¹ÅÙ¡...

                        ãËé...äÁèä´éãËéà»ÅèÒ...Ê͹ÅÙ¡´éÇÂ...Ê͹ãËé»ÃÐËÂÑ´

                                  Ê͹ÇèÒ...ÍÂÒ¡ä´éÍÐäÃ...µéͧàÃÔèÁ¨Ò¡µÑÇàÃÒ...

                                    ¤ÓÊ͹¹Ñé¹...µÔ´µÑÇã¹ËÅǧÁÒ¨¹·Ø¡Çѹ¹Õé....

                                                         à¢ÒºÍ¡ÇèÒ..ã¹Êǹ¨ÔµÃà¹ÕèÂ...

                                                ¤¹·Õè»ÃÐËÂÑ´·ÕèÊØ´...¤×Í...ã¹ËÅǧ...

 

                                                        »ÃÐËÂÑ´·ÕèÊØ´..·Ñ駹éÓ..·Ñé§ä¿...

                                                        àÃ×èͧ¿Øé§à¿éÍ..¿ØèÁà¿×ÍÂ...äÁèÁÕ...

                                                           à»ç¹ÍѹÇèÒ...ÀÒ¾¹Õé..ªÑ´à¨¹..

 

                                      ËÇѧ·Õè 2.  ÂÒÁ»èÇÂä¢é...ËÇѧà¨éÒ..à½éÒÃÑ¡ÉÒ 

                                                      ´ÙÇèÒã¹ËÅǧ ·Ó¡ÑºáÁè Âѧä§...?

 

                                 ÊÁà´ç¨ÂèÒ..»ÃЪÇà ÍÂÙè·Õâç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª..

                                                 ã¹ËÅǧä»àÂÕèÂÁ..µÍ¹ä˹¤ÃѺ..?

                             ä»àÂÕèÂÁµÍ¹ µÕ 1 µÕ 2 µÕ 4 àÈÉ æ..¨Õ§àʴ稡ÅѺ..

                                                         ä»à½éÒáÁèÇѹÅÐËÅÒªÑèÇâÁ§...

 

                         áÁè...¾ÍàËç¹ÅÙ¡ÁÒàÂÕèÂÁ..¡çËÒ»èÇÂ令ÃÖè§Ë¹Öè§áÅéÇ..

                                                             ·ÕÁá¾·Âì ·ÕèÃÑ¡ÉÒÊÁà´ç¨ÂèÒ..

                                                       àËç¹ã¹ËÅǧÁÒàÂÕèÂÁ  ÁÒ»ÃзѺ

                          ¡çµéͧ¿Ôµ...µÒÁä»´éÇ µéͧ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×͡ѹµÅÍ´

                                            ÇèÒ..¨ÐãËéÂÒÂѧä§...¨Ðà»ÅÕè¹ÂÒäËÁ..?

                                           ¨Ð»ÃѺ»Ãا¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÂѧä§...ãËé´Õ¢Öé¹...

                                          ·ÓãËéÊÁà´ç¨ÂèÒ..ä´éÃѺ¡ÒôÙáÅ·Õè´Õ¢Öé¹...

                                                                             àËç¹ÀÒ¾äËÁ...?

                                     ¡ÅÒ§¤×¹ .... ã¹ËÅǧä»ÍÂÙè¡ÑºÊÁà´ç¨ÂèÒ...

                                  ¤×¹ÅÐËÅÒªÑèÇâÁ§..ä»ãËé¤ÇÒÁͺÍØè¹·Ø¡¤×¹

 

                                                                ÅͧËѹÁÒ´ÙµÑÇàÃÒàͧ«Ô...

                                      µÍ¹¾èÍáÁè»èÇÂ..â¼Åè˹éÒà¢éÒä»´Ù˹è͹֧

                                              ¶ÒÁÇèÒ...µÍ¹¹Õé..ÍÒ¡ÒÃà»ç¹Âѧä§....?

                                                                 ¾èÍáÁè...ÂѧäÁè·Ñ¹µÍºàÅ 

                                                      ©Ñ¹ÁÕ¸ØÃР §Ò¹ÂØè§ µéͧä»áÅéÇ....

                                                                        â¼Åè˹éÒä»ãËéàËç¹... 

                                                       ¾Íá¤èà»ç¹ÁÒÃÂÒ·..áÅéÇ¡ç¡ÅѺ..

                                                    àÃÒäÁèä´éä»à¾ÃÒФÇÒÁ¡µÑ­­Ù... 

 

                   àÃÒäÁèä´éä»à¾×èÍ·´á·¹¾ÃФس·èÒ¹........¹èÒÍÒÂäËÁ...?

 

                                                    ã¹ËÅǧ...àÊ´ç¨ä»»ÃзѺ¡ÑºáÁè...

                                  µÍ¹áÁè»èÇÂ....ä»·Ø¡Çѹ...ä»ãËé¤ÇÒÁͺÍØè¹...

                     »ÃзѺÍÂÙèÇѹÅÐËÅÒªÑèÇâÁ§...¹Õè¤×Í...ÊÔ觷Õèã¹ËÅǧ·Ó

 

                                  ¤ÃÒÇ˹Öè§...ã¹ËÅǧ»èÇÂ...ÊÁà´ç¨ÂèÒ...¡ç»èÇÂ..

                                           ä»ÍÂÙèÈÔÃÔÃÒª..´éÇ¡ѹ..ÍÂÙ褹ÅÐÁØÁµÖ¡..

                               µÍ¹àªéÒ..ã¹ËÅǧà»Ô´»ÃеÙ...áÍê´......ÍÍ¡ÁÒ...

                                                       ¾ÂÒºÒÅ¡ÓÅѧà¢ç¹Ã¶ÊÁà´ç¨ÂèÒ 

                                                  ...ÍÍ¡ÁÒÃѺÅÁ¼èҹ˹éÒËéͧ¾Í´Õ

 

                                                                      ã¹ËÅǧ..¾ÍàËç¹áÁè.. 

                                         ÃÕºÍÍ¡¨Ò¡Ëéͧ..ÁÒáÂ觾ÂÒºÒÅà¢ç¹Ã¶

 

                                                                    ÁËÒ´àÅç¡ ...¡ÃÒº·ÙÅÇèÒ 

                               äÁèà»ç¹äÃ.. äÁèµéͧà¢ç¹ ÁÕ¾ÂÒºÒÅà¢ç¹ãËéÍÂÙèáÅéÇ

                                                   ã¹ËÅǧÁÕÃѺÊÑè§ÇèÒ.....áÁè¢Í§àÃÒ.... 

                                      ·ÓäÁµéͧãË餹Í×è¹à¢ç¹....  àÃÒà¢ç¹àͧä´é... 

 

    ¹Õ袹Ҵà»ç¹¾ÃÐà¨éÒá¼è¹´Ô¹...à»ç¹¡ÉѵÃÔÂì....ÂѧÁÒà´Ô¹à¢ç¹Ã¶ãËéáÁè

                                    ÂѧÁÒ»é͹¢éÒÇ...»é͹¹éÓãËéáÁè...»é͹ÂÒãËéáÁè

                                              ãËé¤ÇÒÁͺÍØè¹á¡èáÁè....àÅÕé§ËÑÇã¨áÁè...

                                  ÂÍ´àÂÕèÂÁ¨ÃÔ§ æ... àËç¹ÀÒ¾¹ÕéáÅéÇ.....«Òº«Öé§.....

 

                                                                               ÁÒµÒÁ´ÙµèÍ.....

                                     ËÇѧ·Õè 3. àÁ×èͶ֧ÂÒÁ...µéͧµÒÂ...ÇÒªÕÇÒ...

                                                ËÇѧÅÙ¡ªèÇÂ..»Ô´µÒ.......àÁ×èÍÊÔé¹ã¨...

 

                                                                                           Çѹ¹Ñé¹... 

                                        ã¹ËÅǧ..à½éÒÊÁà´ç¨ÂèÒ ÍÂÙ먹¶Ö§µÕ 4 µÕ 5

                                                                             à½éÒáÁèÍÂÙè·Ñ駤׹... 

                                                   ¨ÑºÁ×ÍáÁè..¡Í´áÁè...»Ã¹¹ÔºÑµÔáÁè...

                                            ¨¹¡ÃзÑè§.."áÁèËÅѺ..." ¨Ö§àʴ稡ÅѺ...

 

                                                                                 ¾Í件֧Çѧ...

                              à¢Òâ·ÃÈѾ·ìÁÒá¨é§ÇèÒ...ÊÁà´ç¨ÂèÒÊÔé¹¾ÃЪ¹Áì...

                                                ã¹ËÅǧ..ÃÕºàʴ稡ÅѺä»..ÈÔÃÔÃÒª...

                                           àËç¹ÊÁà´ç¨ÂèÒ..¹Í¹ËÅѺµÒÍÂÙ躹àµÕ§..

                                                              ã¹ËÅǧ·ÓÂѧ䧤ÃѺ......?

                                                       ã¹ËÅǧµÃ§à¢éÒä»....¤Ø¡à¢èÒ....

                                                                   ¡ÃҺŧ·Õè˹éÒÍ¡áÁè....

                                          ¾ÃоѡµÃìã¹ËÅǧ...µÃ§¡ÑºËÑÇã¨áÁè...

                                          "¢ÍËÍÁËÑÇã¨áÁè...à»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ......"

                                                                  «ºË¹éÒ¹Ôè§....ÍÂÙè¹Ò¹...

                                                    áÅéǤèÍ æ...à§Â¾ÃоѡµÃì¢Öé¹....

                                                               ¹éÓ¾ÃÐ๵ÃäËŹͧ......

   

                                             µèÍ仹Õé....¨ÐäÁèÁÕáÁèãËéËÍÁÍÕ¡áÅéÇ....

                                                                         àÍÒÁ×Í...¡ØÁÁ×ÍáÁèäÇé 

                                                           Á×͹ÔèÁ æ ...·Õä¡Çà»Å¹ÕéáËÅÐ

                                                       ·Õè»Ñé¹ÅÙ¡...¨¹ä´éà»ç¹ ¡ÉѵÃÔÂì...

                                                  à»ç¹·ÕèÃÑ¡¢Í§¤¹·Ñ駺éÒ¹·Ñé§àÁ×ͧ...

                                                                         ªÕÇÔµÅÙ¡...áÁè»Ñé¹...

 

                                                       ÁͧàËç¹ËÇÕ....»Ñ¡ÍÂÙè·Õè¼ÁáÁè....

                                            ã¹ËÅǧ¨ÑºËÇÕ...¤èÍ æ ËÇÕ¼ÁãËéáÁè...

                                                                             ËÇÕ...ËÇÕ...ËÇÕ....

                                                                  ËÇÕ...ãËéáÁèÊÇ·ÕèÊØ´....

                                                    áµè§µÑÇãËéáÁè...ãËéáÁèÊÇ·ÕèÊØ´...

                                                                ã¹ÇѹÊØ´·éÒ¢ͧáÁè.... 

 

                                            à»ç¹ÀÒ¾·Õè»ÃзѺã¨ÍÒ¨ÒÃÂì·ÕèÊØ´....

                                                       à»ç¹ÊØ´ÂÍ´¢Í§ÅÙ¡¡µÑ­­Ù...

                                                           ËÒ·Õèà»ÃÕºäÁèä´éÍÕ¡áÅéÇ....

 

                                                                  ¡ÉѵÃÔÂì...ÂÍ´¡µÑ­­Ù 

  ¢Í¾ÃÐͧ¤ì¨§·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔ­

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹