Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¨Í´Ã¶»Ô´»ÃеÙÍÒ¨¦èÒÅÙ¡ä´é

Kill Child , if you close car doors

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

 

            ¾èͨʹö»Ô¡ÍѾ㹷Ø觠 áÅéǻԴ»ÃеÙö·Ôé§äÇé  »ÅèÍÂãËéÅÙ¡àÅç¡ÇÔè§àÅè¹  ¨Ò¡¹Ñé¹µÑÇàͧ¡çä»·Ó¸ØÃÐ㹿ÒÃìÁ  µ¡àÂç¹µÒÁËÒÅÙ¡·ÕèËÒÂä»  ¾ºÍÕ¡·Õ¾ºÅÙ¡¹é͵ÒÂã¹Ã¶»Ô¡ÍѾ  ÊÀÒ¾©ÕèÃÒ´ µÒ¶Å¹  ¹ÔéÇÁ×͵СÒ  àÅ×Í´ÍÍ¡ à˧×èÍ·èÇÁà¾ÃÒТҴÍÒ¡ÒÈËÒÂ㨠

            ÊÒà˵ØÍغѵÔà˵ؤÃÑ駹Õé  à¾ÃÒÐÇèÒÅÙ¡ä»àÅè¹ã¹Ã¶áÅéǻԴ»Ãе٠ ´éÇÂÍÒ¡ÒÈÃé͹¨Ñ´·ÓãËéÍÒ¡ÒÈã¹Ã¶à»ç¹àµÒͺ  ÍÒ¡ÒÈËÁ´  ¨ÐµÐ¡ÒÂà»Ô´»ÃеÙö¡çà»Ô´äÁèÍÍ¡à¾ÃÒÐÂѧà´ç¡ÍÂÙè

            º·àÃÕ¹àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ  ÍÂèÒ»ÃÐÁÒ·  Ê͹ãËéÅÙ¡à»Ô´»ÃеÙöãËéà»ç¹  ÍÂèÒ·Ôé§à´ç¡ãËéä¡ÅµÒ  áÅÐàÅ×è͹»Ãе١ÃШ¡áÂéÁäÇé  ·èÒãËé´Õ¡ç»Ô´»ÃеÙÅç͡ö  äÁèãËéà´ç¡à¢éÒä»àÅè¹â´ÂäÁèÁÕ¤¹´ÙáÅ

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹