Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡Ñ´ÁСÅèÓµÒ˹Ù

Harm  Seed

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

ÁСÅèÓµÒ˹٠ ÁÕàÁÅç´ÊÕá´§¢¹Ò´àÁÅç´¶ÑèÇà¢ÕÂÇÁըش´Ó  àËÁ×͹µÒ´Ó µé¹à»ç¹à¶ÒàÅ×éÍ  à´ç¡·ÕèäÁèÃÙéàÃ×èͧ àÍÒÁÒ¡Ñ´àÅè¹  à¼Å͡Թ令ÃÖè§àÁç´   ÍÕ¡¤ÃÖè§àÁç´¤Ò·Ô駠 áµè¡çä´éÃѺ¾Ôɨ¹¶Ö§á¡è¤ÇÒÁµÒÂ

                à»ç¹ÍØ·ÒËÃ³ì ·Õè¤ÇÃÊ͹Ê׺µèÍä»  à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧÅÙ¡ËÅÒ¹

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹