Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ᨡ¶Ø§ÂÒ§

Free Rubber

                Çѹ¡ÕÌÒÊիѹµÒ¤ÃÍÊä´éàÍҶاÂÒ§ÁÒᨡ  «Öè§ä´éÁÒ¿ÃÕÍÕ¡·Õ˹Ö觠 àÇÅÒᨡ¡çà»ç¹¶Ø§ãÊèËèÍ  äÁèÁÕ¡Åèͧ  ¹Ö¡ÇèÒà»ç¹ËÁÒ¡½ÃÑè§ãËé¡Ñ¹àªÕÂÃìºÍÅÅì  áµèäÁè¹Ö¡ÍÂÒ¡¡Ô¹  ¨Ö§à¡çºãÊè¡ÃÐà»ëÒäÇé

                µÍ¹ËÅѧÁÕ¤¹àÍÒÁÒãËéÍÕ¡¨Ö§ÃÙéÇèÒà»ç¹¶Ø§ÂÒ§¡çàź͡à¾×è͹ÍÕ¡¤¹ÇèÒ  ¨ÐãËéàÍÒËÃ×Íà»ÅèÒ

                à¢ÒºÍ¡ÇèÒÃÐÇѧàÍÒ¡ÅѺºéÒ¹  àÁÕ¨ÐÃÐáǧÇèÒà´ÕëÂǹÕéÃÔÍèÒ¹ãªé¶Ø§ÂÒ§áÅéÇËÃ×Í  ãËéâ¹·Ôé§ä»ãËéËÁ´  ÁÔàªè¹¹Ñ鹺éҹᵡá¹è  äÁèÁÕã¤Ãàª×èÍËÃÍ¡ÇèÒÃѺᨡÁÒ  àÇé¹áµèºÍ¡¡è͹  äÁèãªèàÁÕÂÁÒà¨Í¡è͹  áÅéǤèÍÂÁÒá¡éµÑÇ

                ÁÕ·Õ˹Ö觠 ÊÒÇãªéàÍҡҧ仫ѡ  ¾ºÇèÒÁնاÂҧ㹡ҧࡧ¢Í§¾èͺéÒ¹  áÅéÇ¡çàÍÒä»Å×ÍÇèÒ¾èͺéҹ˹ÕàÁÕÂà·ÕèÂÇ  á·é¨ÃÔ§áÅéÇ¡çäÁèÃÙéÇèÒ¨ÃÔ§ËÃ×Íà»ÅèÒ  áµèàÊÕª×èÍáÅéÇ

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹