Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

23  ÊÔ§ËÒ¤Á  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

à¤Ã×èͧªÑè§áÁè¤éÒ⡧¹éÓ˹ѡ

Food  Weighting Cheat

 

 

à¤Ã×èͧªÑè§àÇÅÒ«×éͧ͢¨Ò¡áÁè¤éÒ

        ÁÒ´Ùà¤Ã×èͧªÑ觢¹Ò´  7  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  ·ÕèáÁè¤éÒ¹ÔÂÁãªéà»ç¹à¤Ã×èͧªÑ觫×éÍ¢Ò¡ѹ  àª×èÍËÃ×ÍäÁèÇèÒÁÕ¡ÒÃ⡧¡Ñ¹¨¹·Ò§ÃÒª¡ÒõÒÁ¨Ñºá·ºäÁèäËÇ

        à¤Ã×èͧªÑ觢¹Ò´  7  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  ¨Ð´Ù¹éÓ˹ѡä´é  2  ´éÒ¹  ËÒ¡µÃǨÊͺáÅéǨеԴʵԡà¡ÍÃì·Ñ駠 2  ´éÒ¹  ´éÒ¹¢éÒ§  ¨ÐÁյСÑëǡѹá¡é䢡Åä¡  ʵԡà¡ÍÃì¨Ðà»ç¹µÃÒ¤ÃرºÍ¡»Õ  ¾.È.·ÕèµÃǨÊͺ»Ô´Ê¹Ô·äÁèÃè͹

 ½Ò˹éÒà»Ô´Ê¹Ô·µÑ駵ÃÒªÑ觴éҹ˹éÒ  â´ÂäÁè»Ô´ºÑ§  äÁèÁբͧä»á¢Ç¹

        ¡ÒÃ⡧¹éÓ˹ѡ  ·Óä´é  2  ÇÔ¸Õ  ¤×Í

        -  ¤¹â¡§

        -  à¤Ã×èͧ⡧

        ¤¹â¡§ÊÒÁÒö·ÓãËé¹éÓ˹ѡ·ÕèªÑè§ÁÒ¡à¡Ô¹¨ÃÔ§·ÓãËé¹éÓ˹ѡ¢Ò´ËÒÂä»  â´Â»ÃÐÁÒ³  1  ¢Õ´/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ⡧´éǤ¹Áմѧ¹Õé

        1)  µÍ¹ááãªé¶Ò´Áҵðҹ  µÍ¹ªÑè§à»ÅÕè¹ÊÅѺàÍÒ¶Ò´ªÑ觷Õè˹ѡ¡ÇèÒÁÒãÊè¢Í§ªÑè§

        2)  ãªéÂÒ§´Ö§  àÇÅÒªÑ觡ç´Ö§à¤Ã×èͧªÑè§Å§ÁÒÍա˹èÍÂãËé¹éÓ˹ѡ¤Ãº¡ÔâÅ ·ÓàÃçÇãËé´ÙàËÁ×͹àÅ蹡Å

        3)  ãªéáÁèàËÅ硵Դãµé  ¢³ÐªÑè§áÅÐàÍÒÍÍ¡¢³ÐªÑ觨ҹà»ÅèÒ

        4)  àÍҢͧÍ×è¹ãÊèáÅÐàÍÒÍÍ¡ÀÒÂËÅѧËÃ×ͧ͢ª¹Ô´à´ÕÂǡѹ

        ÇÔ¸Õ¡ÒÃ⡧´éÇÂà¤Ã×èͧ  Áմѧ¹Õé

        à»ÅÕè¹ʻÃÔ§ãËéÍè͹µÑÇŧ  à¤Ã×èͧªÑ觷ÕèÍÒÂØ¹Ò¹æ  ¨ÐàÊ×èÍÁÊ»ÃÔ§ÁÑ¡Íè͹

 

à¤Ã×èͧªÑè§àÇÅÒ¢Ò¢ͧãËé¾èͤéÒ

        ¾èͤéÒàÇÅÒÃѺ«×éͧ͢à¡èÒ  ÊÔ¹¤éҼżÅÔµ¡ÒÃà¡ÉµÃ¢éÒÇà»Å×Í¡¢éÒÇâ¾´ÁÑ¡ãªé  à¤Ã×èͧªÑ觢¹Ò´  60  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  à¢Ò¨Ð·´Êͺà¤Ã×èͧªÑè§ãËé´Ù  â´ÂàÍÒ¹éÓ˹ѡ¢¹Ò´  20  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  3  ÅÙ¡  ÁÒãÊè·ÕÅÐÅÙ¡  ¤ÃÑé§áá  20  ¤ÃÑé§ÊͧãËé  40  áÅФÃÑé§ÊÒÁªÑè§ä´é  60  ¡¡.  àµçÁ¾Í´Õ

        áµèàÇÅÒªÑ觨ÃÔ§  à¢ÒáͺàÍÒá¼è¹ÂÒ§Â×´ËÂØè¹ä´éãÊèã¹Ëéͧà¤Ã×èͧªÑ觷Õè°Ò¹  àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃàÍÕ§µÃÒªÑè§ãËéá¼è¹ÂÒ§ÃͧÃѺ¡ÃÐà´×èͧ¡´ãËéàÍÕ§äËÅŧÁÒÍÂÙèãµé¡ÃÐà´×èͧ  ËÒ¡·´Êͺ·ÕÅеØéÁ¹éÓ˹ѡ¡ç¨ÐÇÑ´ä´é  19 , 37  áÅР 44  ¡¡.

 

 

 

 

âç§Ò¹¼Ùé¼ÅÔµà¤Ã×èͧªÑè§

        ´ÙáÅéÇäÁèÁÕâÍ¡ÒÊ⡧  µéͧ·ÓµÒÁÁҵðҹà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  2  ˹éÒ  ¡çÃÒ¤Òµ¡ÃÒ¤Ò  700-800  ºÒ·  ¢¹Ò´ 7  ¡¡.  ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹  3  »Õ  ÇѹÅÐäÁè¶Ö§ºÒ·áµèáÁè¤éÒÁÑ¡¨Ðºè¹ÇèÒ  à¤Ã×èͧªÑè§á¾§  ÂѧªÑè§ä´éÍÂÙèäÁèÂÍÁà»ÅÕè¹ãËÁè

        ¼ÅÔµàÊÃç¨à¢Ò¡çÁÕµÑÇ»éͧ¡Ñ¹¡Òá´Ê»ÃÔ§¤éÓäÇé  (Stopper)  à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹  Ê»ÃÔ§àÊ×èÍÁà¹×èͧ¨Ò¡¡Òâ¹Êè§

 

àÅè¹à¡Á¨Ñº¡Å⡧¹éÓ˹ѡáÁè¤éÒ

        ÅͧãËéáµèÅÐÍÒªÕ¾  ÁÕµÓÃǨ  áÁè¤éÒ  äÎâ«  ¤¹¨¹â·ÃÁæ  ä»«×éͧ͢¨Ò¡áÁè¤éÒ  3  ÍÂèÒ§  ÁÕÊéÁà¢ÕÂÇËÇÒ¹  ªÁ¾Ùè  ½ÃÑ觠 ÍÂèÒ§ÅР 1  ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  áÅéÇàÍÒÁÒªÑè§àͧÀÒÂËÅѧÇèÒ  ã¤Ã·Õè¶Ù¡â¡§  áÅÐã¤Ã·ÕèäÁè¶Ù¡â¡§  »ÃÒ¡®ÇèÒ  µÓÃǨä´éàµçÁ  ¤¹Í×蹶١⡧¹éÓ˹ѡËÁ´

 

¡ÒõÃǨÊͺ¹éÓ˹ѡ

        à¨éÒ˹éÒ·Õèà¢Ò¨ÐÁÕµØéÁµÃǨ¹éÓ˹ѡ  ¾Íä»ÇÑ´àÊÃ稡ç¤Ô´ÊµÔ¡à¡ÍÃìµÕµÐ¡ÑèÇ  à¤Ã×èͧªÑ觷ÕèÁÕ˹éÒà´ÕÂÇÍա˹éÒªÓÃØ´¡ç¨Ð¶Ù¡ÂÖ´ä»·ÓÅÒ  µÒÁ¡®ËÁÒµéͧÁÕ˹éһѴ  2  ˹éÒ  àÍÒäÇéãËéÅÙ¡¤éÒ´Ù´éÇÂ

        ¾Ç¡áÁè¤éÒ¾ÍÃÙéÇèÒà¨éÒ˹éÒ·Õè¨ÐÁÒµÃǨ¡ç¨Ð¾ÒàÍÒà¤Ã×èͧªÑè§ä»«è͹

        à¤Ã×èͧªÑ觻ÅÒ·ÐàÅ  ÁÑ¡¶Ù¡¡Ñ´¡Ãè͹¨¹°Ò¹à¤Ã×èͧªÑ觼ØËÁ´  ¾Ç¡ËÁ´ÊÀÒ¾  àªè¹¹Õé¨Ð¶Ù¡ÂÖ´·Ñ¹·ÕäÁèÁÕÍÅØèÁÍÅèÇ  ÃÒ¤Òà¤Ã×èͧªÑ觠 700  ºÒ·  ÍÒÂØ  3  »Õ  ÇѹÅР 3  ÊÅÖ§  ¤Ãº  3  »Õ  ¡ç¶Ö§¨Ø´à»ÅÕè¹

        ¡ÒÃ⡧¹éÓ˹ѡ»ÃѺᾧÁÒ¡  ËÒ¡»ÃѺà¤Ã×èͧ¨Ð¶Ù¡»ÃѺ¶Ö§  2  áʹºÒ·

        à¤Ã×èͧªÑ觷ÕèÃÑ°ÂÖ´ÁÒ»ÕÅР 4,000  à¤Ã×èͧ  ¶Ö§àÇÅÒ¡ç¨ÐÁÕ¡Ò÷غ·ÓÅÒ´éǤé͹  áÅéÇàÍÒ仢ÒÂà»ç¹àÈÉàËÅç¡¡ÔâÅ¡ÃÑÁÅР 10  ºÒ·

 

¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¢Í§¤¹¶Ù¡â¡§¹éÓ˹ѡ

        ·´Åͧ仫×éͧ͢¡Ô¹ÃéÒ¹¡ëÇÂàµÕëÂÇ·ÕèÁÑè¹ã¨ÇèÒ仫×éͧ͢¨Ò¡ÃéÒ¹»ÃШӷÕè¤Ô´ÇèÒàª×èÍ㨡ѹ  ÊÑ觫×éͶÑèǧ͡  ÅÙ¡ªÔé¹  àÊ鹡ëÇÂàµÕëÂÇ  à»ç¹µé¹  áÅéÇàÍÒ¡ÅѺÁÒªÑ觴éÇÂà¤Ã×èͧªÑè§Áҵðҹ¾ºÇèÒ  ÅÙ¡ªÔé¹  ¡ëÇÂàµÕëÂÇÁÑ¡¶Ù¡â¡§ä»¡ÔâÅ¡ÃÑÁÅР 1  ¢Õ´  (¶Ù¡â¡§ä»  10%)

        ÅÙ¡ªÔ鹶١⡧仠 1  ¢Õ´  µèÍ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ  ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³ÅÙ¡ªÔé¹  18  ÅÙ¡  ãÊèªÒÁ¡ëÇÂàµÕëÂÇä´é¶Ö§  6  ªÒÁ

        ¢Í§ÃÒ¤Ò¶Ù¡  àªè¹  ¶Ñèǧ͡ÁÑ¡äÁè¶Ù¡â¡§  áÅÐÊèǹãË­è¨Ð˹ѡ´éǹéÓ

 

⡧¨¹ÃǨÃÔ§ËÃ×Í

        áÁè¤éÒÁÑ¡ªÑ觢ҴáÅéǻѴàÈɹéÓ˹ѡ¢Ö鹺ҧ·Õ¡ç¤Ô´àÃçÇæ  »Ñ´à§Ô¹¢Öé¹àÅ  ¤¹«×éÍàÂÍÐà¢Ò¡çäÁè¤Ó¹Ç³

        ¤¹â¡§¹éÓ˹ѡ  ·ÓáÅéÇà¨ÃÔ­¢Öé¹ËÃ×Íà»ÅèÒ⡧¨¹ÃÇ  «Öè§äÁè¹èÒ¨ÐÂÑè§Â×¹

        à¤Ã×èͧªÑ觴ԨԵÍÅ  ¡ç¹èÒ¨Ð⡧ä´é§èÒÂàªè¹¡Ñ¹

 

º·Ê觷éÒÂ

        Êѧ¤ÁÊÁѹÕé  à¹é¹¡Óäà áÅÐ⡧â´ÂÁØè§à§Ô¹à»ç¹ËÅÑ¡  ¨¹¢Ò´ÈÑ¡´ÔìÈÃբͧ¤¹ÁͧàË繤¹Í×è¹ËÃ×ÍÅÙ¡¤éÒà»ç¹àËÂ×èÍ

       

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹