Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¹éÓ·èÇÁÀÒ¤à˹×Í

Flood in North

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

13  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

¸ÃÃÁШҡ¢èÒÇ

            ¨Ò¡à˵ءÒóì¹éÓ·èÇÁÀÒ¤à˹×Í  â´Â੾ÒШѧËÇÑ´àªÕ§ãËÁèáÅШѧËÇÑ´áÁèÎèͧÊ͹  ªèǧà´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2548  ¢éͤԴÁմѧ¹Õé

1.      »ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹ÁÒ¡ æ ã¹Ãͺ 40 »Õ  ¢¹Ò´ 200 ÁÁ./Çѹ

2.      ¹éÓÅé¹µÅÔè§áÁè¹éÓ»Ô§

3.      ¾ÒÂØ¡ÃÐ˹èÓà»ç¹ÃÐÅÍ¡ æ

4.      áÁè¹éÓµ×é¹à¢Ô¹¨Ò¡µÐ¡Í¹ÊÐÊÁ  â´ÂäÁèÁÕ¡ÒâشÅÍ¡

5.      ºÒ§ÊèǹäËŢͧ¹éÓ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´äËÅŧÊÙèáÁè¹éÓÊÒÃÐÇÔ¹

6.      âçàÃÕ¹µéͧ»Ô´ËÅÒÂÇѹ¨Ò¡¹éÓ·èÇÁ

7.      µéͧàµÃÕÂÁ·Ó¤Ñ¹´Ô¹ÃÔÁµÅÔè§áÁè¹éӡѹ¹éÓ·èÇÁ

8.      ¤èÒàÊÕÂËÒ»ÃÐàÁÔ¹äÁèä´é  «Ö觨ÃÔ§ æ áÅéÇ¡ç¾Í»ÃÐàÁÔ¹ä´é

9.      ºÒ§¤¹àÍҢͧ·Õèà»Õ¡¹éÓ·èÇÁÁÒ¢ÒÂã¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡

10.  ¢éÒÇÊÒÃÍÒËÒÃáËé§ÁÕÃÒ¤Òᾧ¢Öé¹

11.  ËÅѧ¹éÓÅ´¡çµéͧÁÒÃÕº·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹ 3 Çѹ

12.  ·ËÒÃÁÒªèÇ·ӤÇÒÁÊÐÍÒ´â¤Å¹áÅЫҡËÑ¡¾Ñ§

13.  ÀÒ¤¡ÅÒ§àµÃÕÂÁÃѺÈÖ¡¹éÓ¨Ò¡ÀÒ¤à˹×ÍäËÅËÅÒ¡  ËÒ¡ÁÒ¨Ò¡ »Ô§ Çѧ ÂÁ ¹èÒ¹  áÅéÇŧÁÒÊÙèáÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ

14. áÁè¹éÓ»Ô§µ×é¹à¢Ô¹¨Ò¡¤¹ºØ¡ÃØ¡·Ò§¹éÓáÅдԹ§Í¡  ·ÓãËé¹éÓäËÅäÁè¾Í  àËÁ×͹¶¹¹¡ÇéÒ§ æ áÅéÇÁÕÃéÒ¹¢Ò¢ͧºØ¡ÃØ¡ à»ç¹·Õè¨Í´Ã¶¨¹äÁèÁÕ·Ò§ÇÔè§

15.  ¡ÒÃàµÃÕÂÁà¤Ã×èͧÊÙº¹éÓ  ·Ó¹º  ¶Ø§·ÃÒ  à¾×è͵èÍÊÙé¡Ñº¹éÓ·èÇÁ

16. ¡ÒûÃÐÁÒ³¡ÒÃÇèÒ¹éÓ·èÇÁ¡ÕèÇѹ 2-3 Çѹ  ËÃ×ÍÁÒ¡¡ÇèÒ 10 Çѹ  ¨Ò¡¹éÓ½¹µ¡ãÊè  ¹éÓ¨Ò¡·ÕèÊÙºäËÅà¢éÒ  áÅÐÅѡɳСÒÃäËÅÍÍ¡  à¢×è͹·Õè´Ñ¡¹éÓäÇé

17.  ¾×é¹·ÕèÊÙ§¨Ò¡ÃдѺ¹éÓ·ÐàÅÁÒ¡ æ ¡çÂèÍÁÁÕâÍ¡ÒÈÃкÒÂÍÍ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÍÂÙèÊÙ§¡ÇèÒÃдѺ¹éÓ·ÐàÅàÅ硹éÍÂ

18.  ¡ÒôÙáÅá¹Ç»éͧ¡Ñ¹¹éÓ·èÇÁÃÔÁµÅÔ觵ÅÍ´á¹Ç  ãªé¶Ø§·ÃÒ¡Õè¡ÃÐÊͺ

19.  ¹éÓ·èÇÁâçáÃÁ  ·èÇÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì  ä¿ÅѴǧ¨Ã  ¨¹à¡Ô´ä¿äËÁéâçáÃÁ

20. µéͧÃÙéáµèÅÐáËè§ÃѺ¹éÓÇèÒäËÅä´é¡Õè ź.Á./ÇÔ¹Ò·Õ  à¾×èͤӹdz¡ÒÃäËÅà¢éÒ¾×é¹·Õè  áÅСÒÃäËÅà¢éÒ¾×é¹·Õè  áÅСÒÃäËÅÍÍ¡¨Ò¡¾×é¹·Õè

21.  ¡ÒÃÁͧà¢×è͹¡Ñé¹¹éÓ  ÍÂèÒä»Áͧ੾ÒШشãËéÁͧ·Ñé§ÅØèÁ¹éÓ  áÅÐËÅÒÂ æ  ÅØèÁ¹éÓẺÀÒ¾ÃÇÁ

22.  ¡ÒÃâ·ÉÇèÒ¹éÓ·èÇÁà¡Ô´¨Ò¡»èÒäÁé¹éÍÂŧ¹Ñé¹äÁè¨ÃÔ§àÊÁÍä»

23.  ͧ¤ì»ÃСͺáË觹éÓ·èÇÁ  ÁÕËÅÒÂÊÒà˵شѧ¹Õé

-          ½¹µ¡ºÃÔàdzµÍ¹à˹×ÍÅØèÁ¹éÓÁÒ¡µÔ´µè͡ѹ

-          à¢×è͹à˹×;×é¹·ÕèÃÕºÃкÒÂÍÍ¡ÁÒ

-          ·Ó¶¹¹»Ô´¡Ñ鹡ÒÃäËŢͧ¹éÓ

-          áÁè¹éÓÅÓ¤Åͧ  â¤Ã§¢èÒ¡ÒÃäËŵ×é¹à¢Ô¹áÅÐ᤺  ¨Ò¡¡ÒúءÃØ¡¢Í§¤¹  µé¹äÁé  ¾×ª¹éÓ  áÅеС͹

-          ¾×é¹·Õè¹Ñé¹µèÓ  à»ç¹·éͧ¡Ð·Ð¢Í§ÅØèÁ¹éÓ¹Ñé¹

-          »èÒäÁé«ÖÁ«Ñº¹éÓä´é´Õá¤èä˹

-          ¤ÅͧÃкÒ¹éÓÁÒ¡¾ÍáÅФÃͺ¤ÅØÁá¤èä˹

-          ¡ÒöÁ¾×é¹·Õè·Ó¶¹¹áÅкéÒ¹àÃ×͹

-          ¾×é¹·Õè»ÅÒ¹éÓÍÂÙèµèÓ¡ÇèÒÁÒ¡¹éÍÂá¤èä˹

-          ÍѵÃÒ¡ÒÃäËÅà¢éÒäËÅÍÍ¡¨Ò¡¾×é¹·Õè

24.  ¶¹¹ÁÕ 2 ÅѡɳФ×Í

-          ¶¹¹à»ç¹à¢×è͹  «Öè§ÊÃéÒ§¢ÇÒ§·Ò§¹éÓ

-          ¶¹¹à»ç¹á¹Ç¤ÙÃкÒ  «Öè§ÊÃéÒ§·Ò§á¹Ç¡ÒÃäËŢͧ¹éÓ

25.  ¡ÒÃÊÃéÒ§ºéÒ¹ÁÕ¡Òö¹¹¾×é¹·Õè  ·ÓãËé¾×é¹·ÕèÃкÒ¹éÓŴŧ  áÅо×é¹·ÕèµèÓ¡ÇèÒ¡ç¨Ð¶Ù¡¹éÓ·èÇÁ

26.  ºéÒ¹ÊÃéÒ§ªÑé¹à´ÕÂÇÁÑ¡àÊÕÂËÒ  ¤ÇÃÁÕªÑé¹Êͧà¾×èÍ¢¹¢Í§Ë¹ÕÀѹéÓ·èÇÁ

27.  ¤ÇùÓá¼¹·Õè·Ò§ÍÒ¡ÒÈã¹Í´Õµ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹  ÁÒÈÖ¡ÉÒ·Ò§¹éÓÇèÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍÂèÒ§äÃ

28. Çԡĵ¤×ÍâÍ¡ÒÊ  ºÒ§¤¹¶×ÍâÍ¡ÒʹÕéàʹÍÊÃéÒ§à¢×è͹à¾ÔèÁ  áÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡ÒûÅÙ¡µé¹äÁé  ËÃ×ÍÁÕâ¤Ã§¡ÒÃäÅèÃ×éÍÃÔº¾×é¹·ÕèáÅкéÒ¹·ÕèºØ¡ÃØ¡¨¹¡Õ´¢ÇÒ§·Ò§äËŢͧ¹éÓ

29. áµè¡çÂѧäÁè¤Ô´ÈÖ¡ÉÒÇèÒ  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ㴢ͧ¤¹ä·Â·Õèà»ç¹ÊÒà˵آͧ¹éÓ·èÇÁ  áÅéÇá¡é»Ñ­ËÒ¹éÓ·èÇÁ·Õè¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹éÓ·èÇÁ

30. ¡ÒäǺ¤ØÁ¹éÓ·èÇÁ  (Monitoring)  ÁÕÍÂèÒ§äúéÒ§  àªè¹  à¤Ã×èͧÇÑ´ÃдѺ¹éÓà»ç¹¨Ø´ æ ¡ÒÃàµ×͹ÍѵÃÒ¡ÒÃäËÅÅèǧ˹éÒ¨Ò¡¡Òäӹdz¨Ò¡½¹µ¡

31.  ÁÕÃкºàµ×͹ÀÑ´Õá¤èä˹  ÁÕ¡Òý֡«éÍÁËÃ×ÍäÁè

32.  ÃÑ°ÁÕ§º»ÃÐÁҳ㹡ÒõèÍÊÙé¹éÓ·èÇÁä´é´Õá¤èä˹  㹪èǧÇԡĵԠ áÅЪèǧ»¡µÔ¸ÃÃÁ´Ò

33.  ÁÕ¡Òô٧ҹ»éͧ¡Ñ¹¹éÓ·èÇÁ·ÕèÍ×è¹ æ à¢Ò·ÓÍÂèÒ§äà àªè¹  ·ÕèËÒ´ãË­è¤è͹¢éÒ§·Óä´é´Õ

34.  Ẻá»Å¹ºéÒ¹»éͧ¡Ñ¹¹éÓ·èÇÁÁÕËÃ×ÍÂѧ

35.  ¡ÒôÙáÅâäÃкҴ  áÅÐÊآ͹ÒÁÑ¢ͧ¡ÅØèÁª¹·Õè¶Ù¡¹éÓ·èÇÁ  ¡ÒÃà¢éÒªèÇÂàËÅ×ͧ͢ÊÒ¸ÒóÊØ¢

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹