Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

äÁéàÊÕºÅÙ¡ªÔé¹àÊÕºà·éÒ

Fish  ball  Stick

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

        à´ç¡æ¼ÙéªÒÂÁÑ¡ªÍºàÅ蹿صºÍÅ  àÇÅÒàÅè¹àµÐ¿ØµºÍÅ  ÍÒ¨áµÐ¶Ù¡äÁéàÊÕº·Õè¢éÍà·éÒ¨¹µéͧà¢éÒâç¾ÂÒºÒÅ仼èÒÍÍ¡  ¾ÍËÒÂáÅéÇ¡çÂѧàÊÕÂÇÍÂÙè  àÅ蹿صºÍŵèÍäÁèä´é

                º·àÃÕ¹¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒ  áÁè¤éÒ¤Çú͡ãËéà´ç¡æ  ·ÕèÁÒ«×éÍÅÙ¡ªÔé¹ÍÂèÒ·Ôé§Å§¾×é¹ãËé·Ôé§Å§¶Ñ§¢ÂР à´ç¡æ  ¡ç¤ÇÃà´Ô¹µÃǨ´ÙʹÒÁ¡è͹àÅè¹  ËÒ¡àËç¹àÈÉäÁéàÊÕºËÃ×ÍÍ×è¹æ  ·Õèà»ç¹¢Í§áËÅÁÁÕ¤Á  ËÃ×͢Ǵᵡ  ¡çãËéà¡çºãËéàÃÕºÃéÍ  áÅФÇÃÊÇÁÃͧà·éÒ¼éÒãºáÅÐÅÙ¡à·éҿصºÍÅ  à¾×èÍà»ç¹à¡ÃÒлéͧ¡Ñ¹äÇéÍÕ¡·Õè˹Öè§

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹