Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

àÃ×Í¢éÒÁ¿Ò¡¨Á¹éÓ

Ferry  Sinking

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

          㹡ÒâéÒÁ¿Ò¡áÁè¹éÓ  ËÃ×Í¢éÒÁ·ÐàŨҡ½Ñè§á¼è¹´Ô¹ãË­è  ÊÙèà¡ÒР ¹ÔÂÁãªéàÃ×Íà¿ÍÃÕè  ·Ñ駤¹·Ñé§Ã¶¡çâ´ÂÊÒáѹº¹àÃ×Í  àÃ×Íà¿ÍÃÃÕè  ÁÑ¡´ÙâÅ觠 ¨Ð¨ÁàÃçÇÁÒ¡

                Çѹ˹Öè§àÃ×Íà¿ÍÃÕè¢éÒÁ·ÐàÅ  à¡Ô´ä¿äËÁé·ÕèËéͧà¤Ã×èͧ  áÅéÇà¡Ô´ÃÐàºÔ´µÒÁÁÒ  àÃ×ÍÃÑèÇ  áÅШÁŧ  ÀÒÂã¹àÇÅÒ  5  ¹Ò·Õ  ¼Ùéâ´ÂÊÒþÂÒÂÒÁ˹ՠ áÅÐËÒàÊ×éͪ٪վ  áÅÐàÃ×ͪ٪վ  áµèÊèǹãË­èäÁè·Ñ¹  àÊ×éͪ٪վ¡çÁըӹǹ¹é͹Դ  äÁèà¡Ô¹  20  % ¢Í§¼Ùéâ´ÂÊÒà ¤¹·ÕèÇèÒ¹éÓäÁèá¢ç§  áÅÐäÁèÁÕàÊ×éͪ٪վ¡ç¨Ð¨Á¹éÓµÒÂ

                º·àÃÕ¹¹Õé  ¡ç¤§à»ç¹àÃ×èͧ  ¢Í§ªÙªÕ¾äÁèà¾Õ§¾Í  à¨éҢͧàÃ×èÍäÁèàµÃÕÂÁ  ¼Ùéâ´ÂÊÒÃàͧ¡çäÁèàµÃÕÂÁÁÒàͧ  ¡ÒëéÍÁ˹ÕÀÑÂäÁèÁÕ  ¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒ  à¤Ã×èͧ¹µì¡çäÁè´Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕè§ÀÑ  ¢Ò´¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà «Öè§ÅͧÊ׺»ÃÐÇѵԠ àÃ×Íà¿ÍÃÕè  ÁÕÍÒÂعѺ  30  »Õ  Í´Õµ¡çà¤Âà¡Ô´»Ñ­ËÒẺ¹ÕéÁÒ  2  ¤ÃÑ駠 áÅéǤÃÑ駹Õé  à¨éҢͧàÃ×èÍ仫×éÍàÃ×Íà¡èÒÁÒ  à¾ÃÒлÃÐËÂÑ´à§Ô¹Å§·Ø¹

                Åͧà·Õºà¤Õ§¡ÑºàÃ×Íä··Ò¹Ô¤  «Öè§à»ç¹àÃ×ÍãËÁèà¾Ôè§ÍÍ¡àÃ×ͤÃÑé§áá  äÁèãªèàÃ×Íà¡èÒ  áµèä»ÇÔ觪¹ÀÙà¢Ò¹éÓá¢ç§áÅéǨÁŧ  à¹×èͧ¨Ò¡  ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇèÒ  àÃ×ÍãË­è·ÕèäÁèÁÕÇѹ¨Á  à»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè»ÃÐÁÒ·  áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅҴ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéà¹×éÍàËÅç¡·ÓàÃ×Í  ·ÕèÍ͡Ẻã¹ÍÒ¡ÒÈàÂ繸ÃÃÁ´Ò  àÁ×èÍà¨Í¤ÇÒÁàÂç¹ã¹ÀÒÇР ÀÙà¢Ò¹éÓá¢ç§  àËÅ硨ÐÊÙ­àÊÕ¤ÇÒÁá¢ç§áç  ¡Ãͺà»ÃÒР ¨Ö§áµ¡ËÑ¡§èÒ  àÁ×èͪ¹ÀÙà¢Ò¹éÓá¢ç§   

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹