Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡Ô¹Ë͹ҧÃÁÊ´ÍÒ¨µÒÂä´é

Eat Oyster may dead

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ÁÕ¹Ò¤Á  2549
Font : CordiaUPC  
  

 

                ¡Ô¹Ë͹ҧÃÁÊ´æ  ÍÒ¨µÒÂä´é  »ÃЪҡêÒÇÍàÁÃԡѹ  ªÍº¡Ô¹Ë͹ҧÃÁ´Ôºæ  Ê´æ  ¶Ö§  2  ÅéÒ¹¤¹  ¤¹·Õèá¢ç§áç¡Ô¹¡çäÁèà»ç¹äà ÁÕÃÒ§ҹÇèÒÁÕÍàÁÃԡѹª¹ºÒ§¤¹µÒ¨ҡ¡Ô¹Ë͹ҧÃÁ´ÔºÀÒÂã¹  2  Çѹ  à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕàª×éÍẵ·ÕàÃÕ  ª¹Ô´Ë¹Ö觠 ·ÕèÊÒÁÒöÍÂÙèã¹¹éÓ·ÐàÅ·ÕèÊÐÍÒ´ä´é  áÅЪͺÍÂÙè¡ÑºË͹ҧÃÁ 

 

          ã¹·ÐàÅä·ÂÂѧäÁ辺ẵ·ÕàÃÕª¹Ô´¹Õé áÅÐÂѧäÁ辺¤¹µÒ¨ҡ¡ÒáԹË͹ҧÃÁ ·Õ辺¡ç¨Ò¡¡ÒáԹ»ÅÒ¡ÃÐູ  (àÅç¡)  ᶺªÒ·ÐàÅÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡  «Ö觡çÂѧäÁè·ÃÒºÇèÒà¡Ô´¨Ò¡áºµ·ÕàÃÕÂËÃ×ÍÊÒþÔÉã¹·ÐàÅ

 

                à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¡ç¤ÇáԹË͹ҧÃÁÊØ¡¨Ðä´éÅ´¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒáԹÍÒËÒÃ

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹