Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

3  ÊÔ§ËÒ¤Á  2554

¾ÃФÃÙÊÖ¡ÍÍ¡ä»áµè§§Ò¹

Disappointed

 

                à¨éÒÍÒÇÒÊÇÑ´áËè§Ë¹Ö觠 ºÇªÁÒ  22  ¾ÃÃÉÒ  àÁ×èÍä´éÃѺ¾ÑµÂȵÓá˹觾ÃФÃÙÁÒãËÁèæ  ¡Ó¹Ñ¹Í͡仺͡ºØ­  ËÒà§Ô¹ÁÒä´é  1  áʹºÒ·  ÁÒ©Åͧ¾ÑµÂȵÒÁ»ÃÐླչÔÂÁ¢Í§ªØÁª¹

                àÇÅÒ¼èÒ¹ÁÒä´éá¤è  3  à´×͹  ¾ÃФÃÙãËÁèºÍ¡ªÒǺéÒ¹ÇèÒ¨ÐÊÖ¡áÅéÇ  ÍÂÒ¡ä»ãªéªÕÇÔµ·Ò§âÅ¡â´Âä»áµè§§Ò¹¡ÑºáÁèÁèÒÂÅÙ¡µÔ´ÍÒÂØ  13  »Õ  áÅÐãËé·Ò§ªØÁª¹¹Ñ鹪èÇÂÁÒã¹¾Ô¸Õ¼Ù¡¢éÍÁ×Íà¨éÒÊÒÇ´éÇÂ

                ªÒǺéҹ᷺ªçͤ àÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡  á¶ÁÂѧÁÕ¤¹ÊÑè§ÁÒÇèÒà»ç¹ÅÙ¡¢Í§¾ÃФÃÙ¹Ñè¹áËÅР áÅéÇ¡çÂéÒÂä»ÍÂÙèÍÕ¡¨Ñ§ËÇѴ˹Ö觷Õèä¡ÅÍÍ¡ä»  200  ¡Á.

                ·ÓäÁäÁèÊÖ¡Í͡仵Ñ駹ҹáÅéÇ  Ëŧ仡ÃÒºäËÇé  áÅзÓäÁµéͧÁÒ¼Ù¡¢éÍÁ×Íà¨éÒÊÒÇ㹪ØÁª¹¹Õé  ÃÙéÊÖ¡ÇèÒ¶éÒÍÍ¡ä»áÅÐËÒµÑÇä»ÅÑºæ  ¨Ð´Õ¡ÇèÒ

                ¹Õèà»ç¹à˵ءÒóì·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ÃÔ§  ÅͧÁÒµÑ駤ӶÒÁ´ÙÇèÒ

                -  àÃÒ¨ÐÃÙéä´éÍÂèÒ§äÃÇèÒ¾ÃйÑé¹ÈÕÅ¢Ò´áÅéÇ

                -  »ÃÐླժÒǺéÒ¹´ÙážÃÐẺ¤ÃÒÇÇÒÊ ¤×Í  ÁÕ¡ÒéÅͧµÓá˹觠 ÁÕ¡ÒÃËÒà§Ô¹ÁҨѴ§Ò¹·Õèà¡Ô¹µÑÇ

                -  ¾ÃйèÒ¨ÐÃÙéµÑÇàͧÇèÒÈÕÅ¢Ò´áÅéÇ  ¡ç¤ÇõѴÊÔ¹ã¨ÅÒ¼éÒàËÅ×ͧ·Ñ¹·Õ  ¨Ð´Õ¡ÇèÒä»ËÅÍ¡ªÒǺéÒ¹ãËé¡ÃÒºäËÇé  ËŧÈÃÑ·¸Ò  à¢Ò¨ÐàÊÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡

 

 

 

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹